Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 5

Asianro 272/02.05.00.00/2018

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen Kuopiossa 1.1.2018 alkaen

 

 

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Tuula Nuotio
Päivähoidon hallinto

 

 

                             Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) muuttui 1.1.2018 tulorajojen, maksuprosentin ja sisaralennuksen osalta. Lakimuutos koskee lain pykäliä 5 ja 8 ja keskeiset muutokset ovat seuraavat:

 

Uudet maksuprosentit ja tulorajat ovat

 

Perheen koko    

 tuloraja € / kk

maksu % 

Korkeimman
maksun tuloraja

2

2050  (ennen 1915)

10,7

4756  (ennen 4437 )

3

2646  (ennen 1915)

10,7

5356  (ennen 5000)

4

3003  (ennen2053)

10,7

5713   (ennen 5724)

5

3361   (ennen 2191)

10,7

6071  (ennen 5862)

6

3718   (ennen 2328)

10,7

6428  (ennen 5999)

7

3856   

10,7

6566

 

Perheen toisen lapsen maksu on 50 % (ennen 90 %) nuorimman lapsen kokoaikahoidon (yli 35 t /vko) maksusta.

 

 

                      Päivähoitomaksujen määräytyminen Kuopiossa 1.1.2018 alkaen

 

Päivähoitomaksu määräytyy perheen veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä verosta vapaiden tulojen ja perheen koon perusteella.

 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

 

Päivähoitomaksua määrättäessä perheen bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu määräytyy jäljelle jäävästä tulosta seuraavien prosenttien mukaisesti:

 

Perheen koko    

tuloraja € / kk

maksu %

Korkeimman
maksun tuloraja

2

2050

10,7

4756

3

2646

10,7

5356

4

3003

       10,7

5713

5

3361

       10,7

6071

6

3718

10,7

6428

7

3856

10,7

6566

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan 138 euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Esimerkiksi 3 henkisen perheen lapsen päivähoitomaksu 3500 euron bruttotuloilla, kun lapsi on hoidossa yli 35 t/vko, on 91 € (10,7 prosenttia 3500 euron ja 2646 euron erotuksesta).

 

Päivähoitomaksu on kokoaikahoidossa (yli 35 t/vko) enintään 290 €. Perheen toisen lapsen maksu on 50 % nuorimman lapsen kokoaikahoidon maksusta. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

 

Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euroon.

 

Korkeimman maksun hyväksyminen

 

Korkeimman päivähoitomaksun voi hyväksyä tuloselvityslomakkeella tai sähköisesti varhaiskasvatuspalveluiden internetsivulla osoitteessa www.kuopio.fi/paivahoito kohdassa -> Asioi verkossa. Korkein hoitomaksu on voimassa toistaiseksi.

 

Maksun periminen tilanteessa, jossa lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa

 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka.

 

Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa siten, kuin osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta muutoinkin.

 

Hoitoaikaa koskeva sopimus

 

Lapsen viikoittaisesta hoitoajasta tehdään sopimus, joka vaikuttaa hoitomaksun suuruuteen. Jos hoidon tarve vaihtelee viikoittain merkittävästi vanhempien työn tai opiskelun vuoksi, voidaan viikkotuntimäärä sopimusta tehtäessä ja toteutunutta hoitoaikaa seurattaessa laskea pidemmältä ajalta.

 

·         Enintään 20 tunnin päivähoidon hinta on 50 % kokoaikahoidon hinnasta

·         Yli 20, mutta alle 35 tunnin päivähoidon hinta on 75 % kokoaikahoidon hinnasta

·         Vähintään 35 tunnin päivähoidon hinta on kokoaikahoidon hinta

 

Sopimus tehdään hoitosuhteen tai kalenterikuukauden alusta vähintään kolmen kuukauden ajaksi, eikä sitä voi tehdä takautuvasti. Lapsen hoitoajat on ilmoitettava etukäteen edellisen viikon keskiviikkoon mennessä. Jos sopimuksen mukainen viikoittainen hoitoaika ylittyy, peritään kyseisen kuukauden alusta lukien korkeampaa hoitomaksua vähintään kolmen kuukauden ajan.

 

 

Esiopetuksen lisäksi tarvittavan päivähoidon maksut

 

Perusopetuslain mukainen 4 tunnin esiopetusaika on maksuton. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvittavasta päivähoidosta peritään maksu seuraavasti:

 

hoitotunnit

% osuus kokoaika-
 hoidon maksusta

enintään € / kk

Enintään 20 t/vko

40

116,00

Yli 20, alle 35 t/vko

60

174,00

Vähintään 35 t/vko

90

261,00

 

 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu

 

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi, eivätkä peruuta sitä viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkua, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta lisämaksuna puolet lapsen hoidosta määrätystä kuukausimaksusta. Maksu peritään silloinkin kun lapsella muuten on maksuton päivähoito. Lisämaksu on vähintään 14 €.

 

Tilapäisen päivähoidon maksu

 

Tilapäisen kokopäivähoidon maksu on 18 € ja osapäivähoidon 11 €.

 

Maksupäätös

 

Maksupäätös perustuu tuloselvitykseen tai korkeimman hoitomaksun hyväksymiseen. Nettisivuilta, www.kuopio.fi/paivahoito, voi tulostaa paperisen tuloselvityslomakkeen. Tuloselvitys on tulossa nettisivuille myös sähköisenä (asioi verkossa). Sähköisessä asiointipalvelussa voi jo hyväksyä korkeimman maksun.

 

Uusien asiakasperheiden on toimitettava tuloselvitykset hoidon alkaessa. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu tai se on puutteellinen, hoidosta määrätään korkein maksu. Korkeimman maksun ja tuloselvitykseen perustuvan maksun erotusta ei palauteta. Päivähoitomaksusta annetaan asiakkaalle maksupäätös, joka on voimassa toistaiseksi.

 

Jos perheen koko muuttuu tai perheen tulot muuttuvat olennaisesti toimintavuoden aikana, perheen on toimitettava uusi tuloselvitys liitteineen maksun uudelleen määräämistä varten. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien bruttotulojen 10 % muutos. Kerran vuodessa perheeltä pyydetään uusi tuloselvitys maksun tarkistamista varten.

 

Maksupäätös voidaan oikaista, mikäli se osoittautuu virheelliseksi. Jos maksun määrääminen on perustunut perheen antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, voidaan maksu korottaa takautuvasti enintään vuoden ajalta.

 

 

 

 

 

 

Poissaolojen huomioiminen päivähoitolaskussa

 

·         Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa hoidosta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.

·         Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä lainkaan.

·         Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

·         Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään maksu hoitosuhteen voimassaoloajalta.

·         Päivähoitomaksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8. -31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton niille lapsille, jotka ovat olleet päivähoidossa yhtäjaksoisesti toimintavuoden alusta lukien.

 

 

Laskutus ja maksujen viivästyminen

 

Päivähoitomaksut laskutetaan jälkikäteen kerran kuussa. Päivähoitolaskuissa viitenumero vaihtuu kuukausittain. Päivähoitolaskun voi maksaa e-laskuna tekemällä oman pankin sivuilla e-laskusopimuksen.

 

Laskutuksen ja maksumuistutukset hoitaa Kuhilas Oy. Jos maksumuistutus laiminlyödään, perintä annetaan Intrum Justitia Oy:n tai ulosottoviraston hoidettavaksi.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että 1.1.2018 alkaen Kuopion varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määrätään Lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) sekä edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tuula Nuotio

puh. +358 44 718 6134

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tuula Nuotio poistui kokouksesta klo 17.15 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa