Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  299/2018 Aikuisten perusopetuksen järjestyssäännöt Kuopion kansalaisopistossa

 

 

§ 6

Asianro 299/12.00.01.00/2018

 

 

Kuopion kaupungin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

Valtioneuvosto on 23.2.2017 antanut asetuksen (135/2017) perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta.  Opetushallitus on laatinut ja hyväksynyt aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 12.6.2017. Perusteasiakirja sisältää ns. alkuvaiheen ja siihen liittyvän lukutaitovaiheen sekä päättövaiheen perusteet. Edellä mainitun tuntijakoasetuksen ja opetussuunnitelman perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.1.2018.

Suurimmat muutokset kohdistuvat tuntijakoon ja kurssimuotoisuuteen sekä alkuvaiheeseen, joka sisältää lukutaitovaiheen ja perusopetuksen ensimmäisten lukuvuosien oppisisällöt sekä elementtejä kotoutumiskoulutuksesta. Päättövaihe kattaa varsinaisen perusopetuksen muun osuuden. Muita muutoksia ovat kielien vähimmäiskokonaismäärä, reaaliaineiden pakolliset kurssit sekä uusina aineina yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus, opinto-ohjaus ja työelämätaidot sekä terveystieto.

 

Kuopiossa aikuisten perusopetuksessa kansalaisopisto vastaa lukutaitovaiheen ja alkuvaiheen opetuksesta ja Kuopion aikuislukio päättövaiheen opetuksesta. Kuopion kansalaisopisto ja Kuopion aikuislukio ovat yhdessä laatineet aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman. Molempien oppilaitosten opettajat, ja erityisesti maahanmuuttajien opetukseen erikoistuneet opettajat, ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön. Opiskelijoiden toiveita ja tarpeita otetaan huomioon erityisesti vuosittaisen toimintasuunnitelman yhteydessä. Käytännön opetustyössä tiivistä yhteistyötä tehdään paikallisten kotouttamistyötä tekevien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Opetussuunnitelma on laadittu opetushallituksen sähköiseen alustaan (e-perusteet) ja se koostuu valtakunnallisista perusteista sekä erikseen kirjatusta Kuopion kaupungin osuudesta, joka jakaantuu Kuopion kansalaisopiston ja Kuopion aikuislukion osioihin. Opetussuunnitelma on luettavissa osoitteessa: 

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/9825202/aipe

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Kuopion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman.

 

 

Liitteet

2

299/2018 Aikuisten perusopetuksen järjestyssäännöt Kuopion kansalaisopistossa

 

                                                          Valmistelija                                                           

Johanna Jussila

puh. +358 44 718 4714

Martti Keinänen

puh. +358 44 718 1747

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa