Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  8814/2017 Valtuustoaloite
  8814/2017 Kuopion perusopetuksen painotusopetus kouluittain

 

 

§ 9

Asianro 8814/12.00.01.00/2017

 

 

Vastine valtuustoaloitteeseen koskien yrittäjyyspainotteisen luokan perustamista kuopiolaiseen yläkouluun

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

Vesa Linnanmäki ja 43 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien yrittäjyyspainotteisen luokan perustamista kuopiolaiseen yläkouluun. Aloitteessa viitataan Kuopion alueen kauppakamarin ja Kuopion Yrittäjät ry:n keväällä 2017 asettamaan tavoitteeseen 200 000 asukkaan Kuopiosta vuoteen 2040 mennessä. Kasvun todetaan edellyttävän uudenlaista yrittäjyyttä sekä uusia yrittäjiä, ja koulu nähdään hyvänä mahdollisuutena yrittäjyyden ja kestävän kasvun perustan luojana.

Kuten valtuustoaloitteessakin todetaan, perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaiset osaamisen alueet sisältävät yrittäjyyskasvatusta otsikolla ”Työelämätaidot ja yrittäjyys”. Lisäksi Kuopiossa toimiva innovatiivinen oppimisympäristö ”Yrityskylä” mahdollistaa uudenlaista yrittäjyyskasvatusta sekä ala- että yläkoululaisille.

Yrittäjyyskasvatusta tarjotaan tai toteutetaan yllä mainitun lisäksi lähes kaikissa kuopiolaisissa yläkouluissa eri muodoissa. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti osa kouluistamme tarjoaa yrittäjyyteen liittyviä valinnaisia oppimiskokonaisuuksia joko ns. pitkinä tai lyhyinä valinnaisaineina. Valinnaisaineryhmien toteutuminen riippuu oppilaiden kiinnostuksesta ja valinnasta. Kouluilla on myös kummiyrityksiä, yritysvierailuja tai yrittäjyyteen liittyviä teemapäiviä, Nuori yrittäjä -leirejä jne.

Kasvun ja oppimisen lautakunta on linjannut Kuopion perusopetuksen painotusopetuksen toteuttamisen periaatteet kokouksessaan 10.6.2015 (§ 42). Periaatteiden mukaan painotusopetus jaetaan kuntakohtaiseen painotusopetukseen, johon haetaan ja valitaan soveltuvuuskokeen perusteella, ja koulukohtaiseen painotusopetukseen, joka on koulun sisäistä, omille oppilaille tarjottavaa painotusopetusta.

Lautakunnan linjauksen mukaan kuntakohtaisesta painotusopetuksesta ja sen tuntijaosta päättää kasvun ja oppimisen lautakunta. Painotusopetuksessa on oma opetussuunnitelma ja sen hyväksyy lautakunta. Oppilaat otetaan perusopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaisessa toissijaisessa oppilaaksiotossa, jossa käytetään oppilaan taipumusta osoittavaa valintakoetta (soveltuvuuskoe). Lisäksi painotusopetuksella tulee olla jatkumo alakoulusta lukioon ja yhdessä koulussa voi olla korkeintaan kaksi painotusta.

Koulukohtainen painotusopetus mahdollistuu hyvin 1.8.2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman lisääntyneen valinnaisuuden kautta. Tällöin koulu voi laatia joko pitkiä tai lyhyitä valinnaisaineita tarjottavaksi 8. ja 9. luokille. Myös monialaiset oppimiskokonaisuudet, joita Kuopiossa pitää olla vähintään kaksi lukuvuodessa, mahdollistavat keskittymisen koulun valitsemiin teemoihin kaikilla luokka-asteilla.

Edelleen kasvun ja oppimisen lautakunta on kokouksessaan 11.11.2015 (§ 69) tarkistanut perusopetuksen painotusopetustarjonnan ja päättänyt, että painotusopetusta tarjotaan vuosiluokilla 3 - 6 liikunnassa, musiikissa, tanssissa ja matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja vuosiluokilla 7 - 9 liikunnassa ja urheilussa, kuvataiteessa, tanssissa, musiikissa sekä matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Jatkumoperiaatteen mukaisesti kuvataidepainotteisuus on käynnistynyt myös vuosiluokilla 3 - 6 1.8.2017 (KOP ltk 17.10.2016 § 70). Kuopiossa toimii viisi yläkoulua ja seitsemän yhtenäiskoulua. Näistä Hatsalan klassillisessa, Jynkänlahden, Minna Canthin ja Pyörön kouluissa on painotusluokat, useimmissa kaksi, ja näissä on myös suurimmat vuosiluokkien 7 - 9 oppilasmäärät. Liitteessä painotusopetus kouluittain.

Uuden painotusopetuksen käynnistäminen edellyttää kyseisen painotusopetuksen opetussuunnitelman laatimista ja omaa tuntijakoa.  Painotukseen käytettävä kokonaistuntimäärä voi vaihdella painotuksesta ja valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa kullekin oppiaineelle määritellyistä tuntimääristä riippuen. Sellaisissa painotusaineissa, jotka eivät ole perusteissa määriteltyjä yhteisiä oppiaineita, tavoitteiden saavuttaminen on turvattava paikallisella määrärahalla.
 

Painotusopetus edellyttää riittävää oppilaspohjaa. On eduksi, jos painotuskoulussa tai kyseisen koulun alueella  on riittävä oppilaspohja. Olennaista tarvittavan oppilasmäärän turvaamiseksi kuitenkin on, että koulu on sijainniltaan sellainen, että se on hyvin saavutettavissa kaupungin eri alueilta ja että esim. liikenneyhteydet mahdollistavat mutkattoman kulkemisen. Riippuen siitä, ovatko painotusopetukseen käytettävät tunnit oppilaalle ns. ylimääräisiä tai perustuntijakoon kuuluvia tunteja, painotuksella voi olla vaikutusta myös A2- ja B2-kielten valintoihin ja toteutumiseen.

Yrittäjyyskasvatuksen yhteistyökumppaneita on todennäköisesti hyvin saatavilla ja sitä kautta myös tarvittavaa tukea osaamiseen. Keskeistä kuitenkin on, että vastuukoulusta ja sen henkilöstöstä löytyy riittävä osaaminen tai halu osaamisen kehittämiseen ja pitkäjänteinen sitoutuminen kehittämistyöhön, mitä painotusopetus aina koulussa vaatii.


Yhteenveto

Yrittäjyyskasvatus on tällä hetkellä osa kaikkien kuopiolaisten yläkoulujen opetussuunnitelmaa ja sitä toteutetaan laaja-alaisena osaamisena, erilaisina toimintoina, sekä valinnaisainetarjontana. Innovatiivisena yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristönä toimii Yrityskylä. Tällä hetkellä yläkouluissa on meneillään uuden opetussuunnitelman mukaisten valinnaisten aineiden valintaprosessi lukuvuodelle 2018 - 2019, mikä antanee näyttöä myös nuorten kiinnostuksesta yrittäjyyskasvatusta kohtaan.

Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut pitävät tärkeänä yrittäjyyskasvatuksen vahvistamista Kuopion perusopetuksessa. On hyvä selvittää mahdollisuudet perustaa yrittäjyyspainotteinen luokka johonkin kuopiolaiseen yläkouluun. Selvitystyö on mahdollista tehdä niin, että painotusopetus olisi mahdollista käynnistää lukuvuoden 2019 - 2020 alussa, mikäli tarvittavat edellytykset täyttyvät.

                                                         

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän kasvun ja oppimisen lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että vastine valtuustoaloitteeseen koskien yrittäjyyspainotteisen luokan perustamista johonkin kuopiolaiseen yläkouluun merkitään tiedoksi ja että Kuopion kaupungin perusopetuksessa selvitetään mahdollisuudet perustaa yrittäjyyspainotteinen luokka johonkin kuopiolaiseen yläkouluun. Selvitystyö tehdään niin, että painotusopetus on mahdollista käynnistää lukuvuoden 2019 - 2020 alussa, mikäli tarvittavat edellytykset täyttyvät.

 

Liitteet

3

8814/2017 Valtuustoaloite

 

4

8814/2017 Kuopion perusopetuksen painotusopetus kouluittain

 

                                                          Valmistelija                                                           

Leena Auvinen

puh. +358 44 718 4003

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa