Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/1578

Vaasan hallinto-oikeus / julkinen kuulutus / valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

JULKINEN KUULUTUS

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä
Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
8.5.2020

Valituksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 15.5.2020.

Asia
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry on jättänyt Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen Itä-Suomen aluehallintoviraston 3.3.2020 antamasta päätöksestä nro 10/2020 vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Päätös koskee vesitalousluvan myöntämistä veden ottamiselle Iso-Valkeisesta lumetuskäyttöön ja vedenottolaitteiden rakentamiselle (Kuopio).

Valitusasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 8.5. – 12.6.2020 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava Kuopion kaupungissa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen
Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastinekirjelmä tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään 12.6.2020. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.
Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Kirjelmässä on ilmoitettava asian diaarinumero 00441/20/5208.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42623

Lähettäjä: Kaupunginkanslia
Julkaistu: 08.05.2020 11.32


Lisätietoja Kuopion kaupunki / kirjaamo
PL 228, 70101 KUOPIO (Tulliportinkatu 31)
kirjaamo@kuopio.fi
Asiakirjatilaukset sähköisellä lomakkeella https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html