Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.01.2014/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 11

Asianro 7203/14.05.00.01/2013

 

 

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksyminen

 

 

                                                          Kaupunkirakennelautakunta 11.12.2013 § 242:

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

                                                          Tiivistelmä

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta on esittänyt vesihuoltolain mukaisesti Kuopion kaupungille vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksymisen osalla Vehmersalmen aluetta. Osuuskunta on rakentanut merkittävässä määrin vesijohtoa tavoitteelliselle toiminta-alueelle, mm. Jänissalon – Ukonlahti – Hevonniemi - Kattilaniemi alueille, jota osuuskunta esittää toiminta-alueeseen lisättäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksymisen.

 

1.       Yleistä vesihuollosta

 

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001). Lain tavoitteena on turvata vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

Vesihuoltolain mukaan kunnalla on yleinen velvollisuus kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Lisäksi kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

 

2.       Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueen on katettava ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen tai siihen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Ennen vesihuoltolain voimaan tuloa toiminta-alueet rajattiin yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain mukaisesti (vesi- ja viemärilaitoslaki).

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

Kiinteistöillä on vesihuoltolain 10 §:n mukaan toiminta-alueella liittymisoikeus ja -velvollisuus vesihuoltolaitoksen vesi- ja/tai jätevesiverkostoon. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kiinteistö voi hakea vesihuollon liittymisvelvollisuudesta vapautusta, kun toiminta-aluepäätös on lainvoimainen. Vapautuksesta päättää tietyn perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

 

3.       Toiminta-alueiden hyväksyminen

 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle.

 

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen viemäriverkostojen piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin. Vesihuoltolaitos voi mahdollisuuksien mukaan toimittaa vesihuoltopalveluja toiminta-alueensa ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille.

 

4.       Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan perustietoja

 

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta toimii Kuopion kaupungissa Mustinlahden, Litmaniemen ja Kohman alueilla. Lisäksi osuuskunta toimii Tuusniemen, Juankosken, Kaavin ja Heinäveden kuntien alueilla. Osuuskunnan toiminta-alue on hyväksytty vuonna 2004. Kuopiossa toiminta-alue sijoittuu Kuopion kaakkoisosaan entisen Vehmersalmen kunnan alueelle. Osuuskunnan vesijohtoverkosto on laajentunut merkittävässä määrin toiminta-alueen yli tavoitteelliselle toiminta-alueelle.

 

Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan puolen toiminta-alueelle vesi johdetaan Koillis-Savon Vesi Oy:n Tuusjärven vedenottamosta ja Juankosken kaupungin puoleiselle toiminta-alueelle Koillis-Savon Vesi Oy:n Könönkankaan vedenottamosta.

 

Osuuskuntaan on liittynyt kaikkiaan noin 1000 kiinteistöä, joista Kuopion puolella on yli 200 kiinteistöä.  Osuuskunnan keskimääräinen vedenkulutus on 425 m3/d. Vesijohtoverkostoa on rakennettu noin 310 km, osa verkostosta on rakennettu jo tavoitteelliselle toiminta-alueelle. Kuopion alueella jätevesien käsittely hoidetaan kiinteistökohtaisesti.

 

 

 

 

5.       Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan esitys toiminta-alueeksi, toiminta-alueen rajaaminen, nähtävillä olo ja lausunnot

 

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta on jättänyt 1.10.2013 Kuopion kaupungille esityksen vesijohtoverkoston toiminta-alueiden hyväksymiseksi. Vesiosuuskunta esittää vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajentamisen hyväksymistä Jänissalo-Ukonlahti-Hevonniemi-Kattilaniemi alueille Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan hallituksen kokouksen 20.3.2013 päätöksen mukaisesti. Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alue on esitetty liitteessä 1.

 

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan toiminta-alue-esityksestä kuulutettiin kaupunginvaltuuston määrittelemässä ilmoituslehdessä ja esitys oli virallisesti nähtävillä 14.10. - 11.11.2013 välisenä aikana Kuopion valtuusto-virastotalolla ja kaupungin internetsivuilla. Mahdolliset lausunnot, mielipiteet ja kannanotot oli esitettävä kirjallisesti kaupunkirakennelautakunnalle nähtävillä oloaikana.

 

Lausunnot pyydettiin nähtävillä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:

1)       Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue

2)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristönsuojeluyksikkö,

3)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristöterveydenhuoltoyksikkö,

4)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ alueellinen rakennusvalvontayksikkö,

5)       Kuopion kaupungin konsernipalvelu, strategisen maankäytön suunnittelu

6)       Tuusniemen kunta

 

Seuraavat tahot antoivat lausunnon:

·          Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue

·          Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta

·          Tuusniemen kunnan tekninen lautakunta

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksella, Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ja Tuusniemen kunnan teknisellä lautakunnalla ei ollut huomautettavaa Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueeseen. Toiminta-alue-esityksestä annetut lausunnot on liitteissä. Toiminta-aluerajauksesta ei jätetty myöskään yhtään muistutusta. Toiminta-aluerajausta ei ole näin ollen muutettu Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan esittämästä rajauksesta. 

                           

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan on positiivinen, kun veden jakelualue laajenee ja veden toimitusvarmuus paranee.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi kaupunginhallitukselle, että Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alue hyväksytään vesiosuuskunnan tekemän karttaesityksen mukaisesti (liite

 

Lisäksi esitän, että Kuopion kaupunki suosittelee vesiosuuskuntia noudattamaan vesihuoltopalveluiden toimitusehtoja Vesi- ja viemärilaitos-yhdistyksen julkaiseman ”vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot”- oppaan mukaisesti, jossa on määritelty vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön velvollisuudet sekä oikeudet.

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Liitteet

14

7203/2013 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan 14.11.2013 lausunto

 

15

7203/2013 Pohjois-Savon Ely- keskuksen 5.11.2013 lausunto

 

16

7203/2013 Tuusniemen kunnan lausunto 31.10.2013

 

17

7203/2013 Pienennös / Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohdon toiminta-aluekartta

 

Asiakirjoissa

-         Toiminta-aluekartta

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 044 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa