Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.01.2014/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 12

Asianro 3147/14.05.00.01/2013

 

 

Vuotjärven vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen hyväksyminen

 

                                                         

Kaupunkirakennelautakunta 11.12.2013 § 243:

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta esittäisi kaupunginhallitukselle Vuotjärven vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen hyväksymisen. Vuojärven vesiosuuskunta on esittänyt Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisesti jätevesiverkoston toiminta-alueen laajentamisen Lastulahden alueelle Nilsiässä sekä vesijohtoverkoston toiminta-alueen supistamisen Illaisten alueella. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnon ja kuulemisten perusteella on Tiirinlahden ja Tuomaalanlahden välinen alue lisätty jätevesiviemärin toiminta-alueeksi, jonne jätevesiviemäriverkostojen oletetaan valmistuvan vuoteen 2016 mennessä.

 

1.       Yleistä vesihuollosta

 

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001). Lain tavoitteena on turvata vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

Vesihuoltolain mukaan kunnalla on yleinen velvollisuus kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Lisäksi kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

 

2.       Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueen on katettava ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen tai siihen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Ennen vesihuoltolain voimaan tuloa toiminta-alueet rajattiin yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain mukaisesti (vesi- ja viemärilaitoslaki).

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

Kiinteistöillä on vesihuoltolain 10 §:n mukaan toiminta-alueella liittymisoikeus ja -velvollisuus vesihuoltolaitoksen vesi- ja/tai jätevesiverkostoon. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kiinteistö voi hakea vesihuollon liittymisvelvollisuudesta vapautusta, kun toiminta-aluepäätös on lainvoimainen. Vapautuksesta päättää tietyn perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

 

3.       Toiminta-alueiden hyväksyminen

 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle.

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen viemäriverkostojen piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin. Vesihuoltolaitos voi mahdollisuuksien mukaan toimittaa vesihuoltopalveluja toiminta-alueensa ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille.

 

4.       Vuotjärven vesiosuuskunnan perustietoja

 

Vuotjärven vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1991. Osuuskunnan toiminta-aluetta on Nilsiän ja Juankosken kaupunkien alueella. Osuuskunta toimittaa alueelle asiakkailleen talousvettä ja huolehtii myös osalla alueella jätevesiviemäröinnistä. Vesiosuuskunnalla on Nilsiässä vuonna 2005 hyväksytty vesijohdon toiminta-alue ja vuosina 2010 ja 2011 hyväksytyt jätevesiviemäröinnin toiminta-alueet. Osuuskuntaan on liittynyt lähes 350 kiinteistöä. Osa alueen kiinteistöjen jätevesistä käsitellään tällä hetkellä kiinteistökohtaisesti.

 

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Vuotjärven vesiosuuskunnalle 100 000 euron suuruisen avustuksen viemäröinnin rakentamiseksi Lastulahden alueelle. ELY-keskuksen rahoituksen saannin edellytyksenä on, että vesihuoltoverkostojen toiminta-alue on hyväksyttävä ennen rakennustöiden aloittamista. Työt tulee käynnistyä viimeistään heinäkuun 2013 aikana.

 

 

5.       Vuotjärven vesiosuuskunnan esitys toiminta-alueeksi, toiminta-alueen rajaaminen, nähtävillä olo ja lausunnot

 

Vuojärven vesiosuuskunta on jättänyt 2.4.2013 Kuopion kaupungille esityksen toiminta-alueiden hyväksymiseksi. Vuotjärven vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiverkoston toiminta-alue on esitetty liitteessä 1. Osuuskunta on esittänyt jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen laajentamista Kaipiainen - Tiirinlahti ja Lastulahden alueelle. Samalla em. alueella sekä Mäntyrinne -Laatakkomäen alueella on jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen rajoja muutettu siten, että ne ovat osittain yhtenevät vesijohdon toiminta-alueen kanssa.

 

Lisäksi osuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-aluetta supistetaan Illaisten alueella. Tämä alue on hyväksytty vuonna 2005 Vuotjärven vesijohdon toiminta-alueeksi. Nilsiän kaupunki on kuitenkin 11.12.2012 hyväksynyt vesiosuuskunta Vellikankaan vesijohtoverkoston toiminta-alueen Illaisen alueella. Vesiosuuskunta Vellikangas on rakentanut jo vesijohtoverkostoa tälle alueelle. Koska vesihuoltolaitoksilla ei voi olla saman palvelun suhteen päällekkäisiä toiminta-alueita, muutetaan Vuotjärven vesiosuuskunnan toiminta-aluetta. Tällä päästään siihen, että osuuskuntien päällekkäiset vesijohtoverkoston toiminta-alueet poistuvat.

 

Vuotjärven vesiosuuskunnan toiminta-alue-esityksestä kuulutettiin kaupunginvaltuuston määrittelemässä ilmoituslehdessä ja esitys oli virallisesti nähtävillä 10.6. - 31.7.2013 välisenä aikana Kuopion valtuusto-virastotalolla ja kaupungin internetsivuilla.

 

Lausunnot pyydettiin nähtävillä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:

1.        Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue

2.        Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristönsuojeluyksikkö,

3.        Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristöterveydenhuoltoyksikkö,

4.        Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ alueellinen rakennusvalvontayksikkö,

5.        Kuopion kaupungin konsernipalvelu, strategisen maankäytön suunnittelu

6.        Kuopion Vesi Liikelaitos

 

Lausunnon antoivat Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä Kuopion Vesi Liikelaitos. Toiminta-alue-esityksestä annetut lausunnot ja niiden vastineet on esitetty liitteessä 2.

 

Varsinaista toiminta-aluerajausta on muutettu Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan antaman lausunnon ja siitä seuranneiden Vuotjärven vesiosuuskunnan ja Kuopion Vesiliikelaitoksen kuulemisen perusteella. Ympäristö- ja rakennuslautakunta oli esittänyt 8.8.2013 lausunnossaan, että Tiirinlahden ja Tuomaalanlahden alueella jätevesiviemäriverkoston tulisi olla sama kuin vesijohtoverkoston toiminta-alueen. Alueella täyttyy kunnan kannalta katsottuna vesihuollon järjestämistarve, joten alue on määriteltävä jonkin vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäröinnin toiminta-alueeksi. Keskitetty viemäröinti on kuivakäymälän jälkeen paras ratkaisu vesistöjen suojelemiseksi. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostamiselle on tarvetta, koska viemäriverkoston ulkopuolinen asukas kuormittaa jätevesillään vesiä keskimäärin yhtä paljon kuin 6-8 viemäriverkon piirissä asuvaa. Tiirinlahden ja Tuomaalanlahden välinen alue on lisätty Vuotjärven vesiosuuskunnan jätevesiviemäröinnin toiminta-alueeksi, jonka verkostojen oletetaan valmistuvan vuoteen 2016 mennessä.

 

Alueella on kuitenkin vesihuollon osalta epäselvä tilanne, koska tällä hetkellä pienellä alueella toimii kolme eri vesihuoltolaitosta. Kuopion kaupungin valtuuston 17.6.2013 hyväksymän Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti vesihuoltolaitoksia tulisi yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin laitosten toiminta voidaan turvata sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Vesihuoltolaitosten tulee yhteisesti sopia, miten jatkossa toimitaan.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ympäristö- ja ilmastovaikutuksiltaan on positiivinen, kun jätevesilietteen kuljetustarve vähenee ja vesistöjen tila paranee.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi kaupunginhallitukselle, että Vuotjärven vesiosuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alue hyväksytään vesiosuuskunnan tekemän karttaesityksen mukaisesti (liite 1).

 

Lisäksi esitän, että Kuopion kaupunki suosittelee vesiosuuskuntia noudattamaan vesihuoltopalveluiden toimitusehtoja Vesi- ja viemärilaitos-yhdistyksen julkaiseman ”vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot”- oppaan mukaisesti, jossa on määritelty vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön velvollisuudet ja oikeudet.

 

                                                         

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Liitteet

18

3147/2013 Vuotjärven vesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset vastineineen

 

19

3147/2013 Vuotjärven vesiosuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-aluekartta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 044 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa