Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.01.2014/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 13

Asianro 7193/14.05.00.01/2013

 

 

Vesiosuuskunta Vellikankaan vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksyminen

 

                                                         

                                                          Kaupunkirakennelautakunta 11.12.2013 § 244:

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä         

Vesiosuuskunta Vellikangas on esittänyt vesihuoltolain mukaisesti Kuopion kaupungille vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksymisen osalle Nilsiän aluetta.  Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle Vesiosuuskunta Vellikankaan vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksymisen.

 

1.         Yleistä vesihuollosta

 

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001). Lain tavoitteena on turvata vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

Vesihuoltolain mukaan kunnalla on yleinen velvollisuus kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Lisäksi kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

 

2.         Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueen on katettava ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen tai siihen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Ennen vesihuoltolain voimaan tuloa toiminta-alueet rajattiin yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain mukaisesti (vesi- ja viemärilaitoslaki).

 

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

Kiinteistöillä on vesihuoltolain 10 §:n mukaan toiminta-alueella liittymisoikeus ja -velvollisuus vesihuoltolaitoksen vesi- ja/tai jätevesiverkostoon. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kiinteistö voi hakea vesihuollon liittymisvelvollisuudesta vapautusta, kun toiminta-aluepäätös on lainvoimainen. Vapautuksesta päättää tietyn perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

 

3.         Toiminta-alueiden hyväksyminen

 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle.

 

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen viemäriverkostojen piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin. Vesihuoltolaitos voi mahdollisuuksien mukaan toimittaa vesihuoltopalveluja toiminta-alueensa ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille.

 

4.         Vesiosuuskunta Vellikankaan perustietoja

 

Vesiosuuskunta Vellikangas on perustettu 1983 huolehtimaan toiminta-alueensa vesihuollosta. Osuuskunnan kotipaikkana on Rautavaaran kunta. Toiminta-alue on laajentunut toimintavuosien aikana Kuopion (Nilsiän) ja Juankosken kaupunkien, sekä Rautavaaran ja Lapinlahden kuntien raja-alueilla oleviin maatalousvaltaisiin kyliin. Vesiosuuskuntaan on liittynyt lähes 500 kiinteistöä. Osuuskunnalla on kaksi omaa pohjavedenottamoa, joista vettä pumpataan verkostoon n. 550-750 m3/ vrk. Osuuskunta myy vettä Juankosken kaupungin Säyneisen toiminta-alueelle ja Vuotjärven vesiosuuskunnalle. Vesijohtoverkostoa osuuskunnalla on rakennettu noin 231 km. 

 

5.         Vesiosuuskunta Vellikankaan esitys toiminta-alueeksi, toiminta-alueen rajaaminen, nähtävillä olo ja lausunnot

 

Vesiosuuskunta Vellikangas on jättänyt 24.9.2013 Kuopion kaupungille esityksen vesijohtoverkoston toiminta-alueiden hyväksymiseksi. Nilsiän kaupungin joulukuussa 2012 hyväksymässä toiminta-alueen laajennuksessa on ollut virheellinen rajaus, joka tuli ilmi Lapinlahden kunnan valtuuston tekemässä päätöksessä. Vellikankaan osuuskunta esittää toiminta-alueen muutoksen. Vesiosuuskunta Vellikankaan vesijohtoverkoston toiminta-alue on esitetty liitteessä 1.

 

Vesiosuuskunta Vellikankaan toiminta-alue-esityksestä kuulutettiin kaupunginvaltuuston määrittelemässä ilmoituslehdessä ja esitys oli virallisesti nähtävillä 14.10. - 11.11.2013 välisenä aikana Kuopion valtuusto-virastotalolla ja kaupungin internetsivuilla. Mahdolliset lausunnot, mielipiteet ja kannanotot oli esitettävä kirjallisesti kaupunkirakennelautakunnalle nähtävilläolo aikana.

 

Lausunnot pyydettiin nähtävillä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:

1)       Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue

2)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristönsuojeluyksikkö,

3)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristöterveydenhuoltoyksikkö,

4)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ alueellinen rakennusvalvontayksikkö,

5)       Kuopion kaupungin konsernipalvelu, strategisen maankäytön suunnittelu

 

Lausunnon antoivat Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue sekä Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta

 

Kummallakaan valvontaviranomaisella ei ollut huomautettavaa Vesiosuuskunta Vellikankaan vesijohtoverkoston toiminta-alueeseen. Toiminta-alue-esityksestä annetut lausunnot on liitteissä. Toiminta-aluerajauksesta ei jätetty myöskään yhtään muistutusta. Toiminta-aluerajausta ei ole muutettu Vesiosuuskunta Vellikankaan esittämästä rajauksesta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan on positiivinen, kun veden jakelualue laajenee ja veden toimitusvarmuus paranee.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi kaupunginhallitukselle, että Vesiosuuskunta Vellikankaan vesijohtoverkoston toiminta-alue hyväksytään vesiosuuskunnan tekemän karttaesityksen mukaisesti (liite 1).

 

Lisäksi esitän, että Kuopion kaupunki suosittelee vesiosuuskuntia noudattamaan vesihuoltopalveluiden toimitusehtoja Vesi- ja viemärilaitos-yhdistyksen julkaiseman ”vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot”- oppaan mukaisesti, jossa on määritelty vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön velvollisuudet sekä oikeudet                  

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Liitteet

20

7193/2013 Pohjois-Savon Ely-keskuksen lausunto 5.11.2013

 

21

7193/2013 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan 14.11.2013 lausunto

 

22

7193/2013 Pienennös Vesiosuuskunta Vellikankaan vesijohdon toiminta-aluekartasta

 

 

Asiakirjoissa

-         Toiminta-aluekartta

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 044 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                            Jäsen Tolppanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa