Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.01.2014/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 14

Asianro 1331/10.02.03/2012

 

 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Hiltulanlahti 36-13...43 sekä katu-, virkistys-, liikenne-, maa- ja metsätalous-, erityis- sekä vesialueita (Hiltulanlahden 1. asemakaava)

 

 

                                                          Kaupunkirakennelautakunta 9.10.2013 § 177:

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella Hiltulanlahteen kaavoitetaan uusi nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja teknisen huollon verkostoihin tukeutuva asuntoalue. Samalla oleva loma- ja ympärivuotinen asutus liitetään kaupunkirakenteeseen. Suunnittelualue on pientalovaltaista aluetta, joka käsittää 186 omakotitonttia, joista kolme on erillispientalojen ja pienteollisuusrakennusten tonttia sekä 10 rivitalotonttia. Alue on kooltaan n. 92 hehtaaria ja alueelle tulee noin 900 - 1000 asukasta. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Hiltulanlahdessa noin 11–15 km Kuopion torilta etelään. Alue rajautuu pohjoisessa Ala-Matkusjärveen, idässä Koiraveden Hiltulanlahteen, etelässä Puutossalmentiehen sekä lännessä vt 5 moottoritiehen.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavatyö sisältyi vuoden 2012 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan.

 

Valmisteluvaiheessa saadun, kiinteistön 411-3-105 omistajien, mielipiteen mukaisesti suunnittelualueen rajausta on ehdotusvaiheessa supistettu. Näin ollen Herukanrannan ja Tanhutien kiinteistöt, jotka valmisteluvaiheessa sisällytettiin suunnittelualueeseen, vuoden 2012 kaavoituskatsauksesta poiketen, jäävät Hiltulanlahden ensimmäisen kaava-alueen ulkopuolelle.

 

Valmisteluvaiheessa alueen rajausta on myös supistettu siten, että suunnittelualueen ulkopuolelle jää kiinteistö 411-5-285 ja 411-13-3 sekä osat kiinteistöistä 411-13-5 ja 411-11-58.

 

Kaavoitustilanne                        Kuopion seudun maakuntakaavassa, joka on vahvistettu 3.7.2008, suunnittelualue on pääosin taajamatoimintojen aluetta. Ala-Matkusjärven etelärantaa myöten on esitetty viheryhteystarve Vanuvuoren suuntaan. Alueen poikki pohjoisesta etelään on osoitettu sähkönsiirtolinja. Vanhan 5-tien itäpuolella on linjaus kevyen liikenteen seuturaitille.

 

Hiltulanlahden 22.5.2012 voimaan tulleessa osayleiskaavassa alue on pääosin pientalovaltaista asuntoaluetta sekä julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta tai palvelujen ja hallinnon aluetta. Suunnittelualueella on puistoa ja lähivirkistysaluetta sekä suojaviheralueita, joille on osoitettu meluntorjuntatarve. Lähivirkistysalueilla on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita ja ranta-alueella on maisemallisesti arvokkaita peltoalueita. Hiltulanlahden rannalla on uimaranta ja venevalkama. Ranta-alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Vanula ja Hiltulanlahden koulu sekä Sormulan tilan pihapiiri pyritään säilyttämään.

 

Suunnittelualueella, Vitostien pohjoisosassa, on 5.1.2011 voimaan tullut asemakaava, jossa alue on katualuetta.

 

Nykyinen tilanne                        Laajuudeltaan n. 92 hehtaarin kokoinen suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Ala-Matkusjärveen, idässä Hiltulanlahteen, etelässä Puutossalmentiehen sekä lännessä vt 5 moottoritiehen. Suunnittelualueen etelä- ja länsipuolelle jää Hiltulanlahden nykyistä kyläaluetta, jonne asemakaavoitus etenee Hiltulanlahden 1. asemakaava-alueen jälkeen.

 

Hiltulanlahden peltomaisema kumpareineen on merkittävä paikallinen kulttuurimaisema ja suunnittelualue onkin aiemmin ollut pääasiassa maanviljelysaluetta. Alueen halki kulkee alueellisena pääväylänä, Vitostie, jolta on yhteydet Moottoritielle, Puutossalmentielle ja alueen yksityisteille. Suunnittelualueelle on rakennettu vesiosuuskunnan viemäri ja vesijohto, jonka kautta syötetään vettä myös Puutossalmen ja Etelä-Kuopion vesiosuuskunnille sekä Kuopion Veden toiminta-alueelle Kurkimäen taajamaan. Alueen läpi kulkee Vitostien suuntaisesti 110 kV:n voimalinja.

 

Suunnittelualueella on ympärivuotista asutusta ja joitakin yritystiloja. Vuonna 2012 suunnittelualueella oli noin 120 vakituista asukasta. Nykyisen kyläkeskuksen palvelukeskittymän muodostavat koulu, kaksi yksityistä päiväkotia, baari ja Vanulan seurantalo.

 

Maanomistus                              Suunnittelualue on pääosin Kuopion kaupungin omistuksessa. Yksityisessä omistuksessa on 55 alueen tiloista. Vesialueen omistaja on Hiltulanlahden osakaskunta.

 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostetaan Hiltulanlahteen uusi pientalovaltainen asuntoalue, joka tukeutuu Pyörön, keskustan, Matkuksen ja tulevaisuudessa enemmän myös oman alueen palveluihin.

 

Hiltulanlahden 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen perusrakenne noudattaa ja tarkentaa Hiltulanlahden osayleiskaavan periaatteita.

 

Suunnittelualue on pääasiassa erillispientalojen korttelialuetta (AO), erillispientalojen sekä pienteollisuusrakennusten korttelialue (AOT-1) ja asuinrakennusten korttelialuetta (A). Olemassa olevat omakotitalot ja loma-asunnot (43 kpl) on kaavoitettu pääosin erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Alueella on 186 omakotitonttia. Uusia omakotitontteja alueella on 143, joista 17 on yksityisessä ja 126 kaupungin omistuksessa. Rivitalotontteja on 10, joista kolme on yksityisessä ja seitsemän kaupungin omistuksessa. Asukkaita alueella tulee olemaan noin 900–1000.

 

Nykyisen koulun ympäristö on kaavoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (ALY). Merkintä mahdollistaa olevan ja suunnitellun päiväkodin lisäksi myös muiden julkisten palvelujen ja toimisto- ja liiketilojen sekä jopa asumisen sijoittamisen. Vastaava kaavamerkintä on osoitettu nykyisen Takkabaarin tontille, mikä mahdollistaa kaupallisten palveluiden säilymisen ja myös tontin kehittämisen.

 

Uuden koulun ympäristö on myös kaavoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (ALY). Kortteliin on laadittu ohjeellinen tonttijako ja rakennusoikeus on osoitettu yhdellä luvulla, jotta tonttikokoa ja rakennusoikeuden jakautumista voidaan tarvittaessa muuttaa. Merkintä mahdollistaa alueen monipuolisen käytön sekä suuremmankin koulun sijoittamisen tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti.

 

Koulutoimintaan läheisesti liittyvät liikuntapalvelut sijoittuvat koulun tontille kaavoitettuun lähiliikuntapaikkaan (llp). Suunnitelmassa on koululiikuntaa ja lähiliikuntapaikkaa palvelevat kentästöt soveltuvilta osin yhdistetty, joten yksinomaan koulun käyttöön tarkoitettua tontin pinta-alaa on voitu kentästön verran pienentää.

 

Kaavan puisto- (VP), virkistys- (VL) ja suojaviheralueille (EV) sijoittuvat tämän kaava-alueen hiihtoladut ja ulkoilureitit. Suunnittelualueen eteläosaan on varattu alue hulevesien johtamiseen ja käsittelyyn (VP-1). Suunnittelualueen pohjoisosassa nykyisen koulun ranta-alueella on varaus uimapaikalle (vv-2). Uimapaikan pohjoispuolella on aluetta palveleva venesatama (LV).

 

Käsittelyvaiheet                         Kaavatyö on sisältynyt vuoden 2012 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan. Asemakaavatyö on käynnistynyt elokuussa 2012. Alueen rajausta on laajennettu vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa esitetystä kiinteistön 411-3-105 omistajien hakemuksesta siten, että valmisteluvaiheessa siihen ovat sisältyneet Herukanrannan ja Tanhutien varrella olevat kiinteistöt.

 

Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 12.9.2012. Vireilletuloaineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 17.9.–17.10.2012. Vireilletulosta on tiedotettu suunnittelualueen kiinteistöjä myös kirjeellä. Nähtävänäoloaikana ei ollut jätetty mielipiteitä.

 

Valmisteluvaiheessa alueen rajausta on supistettu siten, että suunnittelualueen ulkopuolelle jää kiinteistö 411-5-285 ja 411-13-3 sekä osat kiinteistöistä 411-13-5 ja 411-11-58.

 

Asemakaavan valmisteluaineisto annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 20.3.2013, ja valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 25.3.–25.4.2013. Alustavaa valmisteluaineistoa on esitelty asukastilaisuuksissa 1.11.2012 ja 10.1.2013. Aineiston nähtävänäolosta on lähetetty tiedote suunnittelualueen kiinteistöille ja aineistoa on esitelty asukastilaisuudessa 4.4.2013. Valmisteluaineistosta on järjestetty info- ja keskustelutilaisuus lausunnonantajille 10.4.2013. Valmisteluaineistosta on saatu kolme lausuntoa ja neljä mielipidettä.

 

Valmisteluvaiheessa saadun, kiinteistön 411-3-105 omistajien, mielipiteen mukaisesti suunnittelualueen rajausta on ehdotusvaiheessa supistettu siten, että Herukanrannan ja Tanhutien kiinteistöt, jotka valmisteluvaiheessa sisällytettiin suunnittelualueeseen, jäävät Hiltulanlahden ensimmäisen kaava-alueen ulkopuolelle.

 

Lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt kannanotot (ks. kaavaselostuksen liite 19) on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon kaavatyössä.

Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Joidenkin suunnittelualueen maanomistajien kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi                Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta vaan tiivistää entisestään nauhamaista kaupunkirakennetta, tukeutuu oleviin liikenneyhteyksiin, mahdollistaa osaltaan vesihuollon ja liikenneverkkojen kehittämisen, niin kevyen liikenteen kuin ajoneuvoliikenteenkin, olosuhteiden ja houkuttelevuuden osalta. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Hiltulanlahteen sijoittuvat julkisten palvelujen, liike- ja toimistorakennusten korttelit mahdollistavat nykyisten palvelujen säilymisen ja palvelutarjonnan lisääntymisen sekä luovat uusia työpaikkoja. Rivitalokorttelit lisäävät keskustan tehokkuutta ja koko alueen asukasmäärää luoden paremman lähtökohdan palveluiden, joukkoliikenteen ja kaukolämmön järjestämiselle. Suunnittelualueen asukasmäärän lisääntyminen, väestörakenteen ja asuntokannan monipuolistuminen lisäävät palvelujen kysyntää. Hankeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27§:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäväksi asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 36. kaupunginosan (Hiltulanlahti) Kuopion kaupungin 36. kaupunginosan (Hiltulanlahti) korttelin 13 tontit 1…10, korttelin 14 tontit 1…5, korttelin 15 tontit 1…12, korttelin 16 tontti 1, korttelin 17 tontti 1, korttelin 18 tontit 1…3, korttelin 19 tontti 1, korttelin 20 tontit 1…3 ja 6, korttelin 21 tontit 1…2, korttelin 22 tontit 1…3, korttelin 23 tontit 1…7, korttelin 24 tontit 1…10, korttelin 25 tontit 1…23, korttelin 26 tontti 1, korttelin 27 tontit 1…8, korttelin 28 tontit 1…9, korttelin 29 tontit 1…11, korttelin 30 tontit 1…11, korttelin 31 tontit 1…5, korttelin 32 tontit 1…6, korttelin 33 tontit 1…4, korttelin 34 tontit 1…19, korttelin 35 tontit 1…4, korttelin 36 tontit 1…2, korttelin 37 tontit 1…7, korttelin 38 tontit 1…13, korttelin 39 tontit 1…6, korttelin 40 tontit 1…3, korttelin 41 tontti 1, korttelin 42 tontit 1…3 sekä korttelin 43 tontti 1. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

                                                          Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Fingrid Oyj:lle, ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle ja liikennevastuualueelle.

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että tämä asia käsiteltiin asian nro 23 käsittelyn jälkeen.

 

Merkitään, että pöydälle jaettiin kaavakarttaote

 

(Liite)

 

Merkitään, että palvelualuejohtaja ehdotti, että kaavakarttaan voidaan tehdä pienimuotoisia teknisiä muutoksia ja tarkistuksia.

 

Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaavoitusarkkitehti Virpi Lindell poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia nro 4.

 

                                                         

                                                          Kaupunkirakennelautakunta 11.12.2013 § 237:

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella Hiltulanlahteen kaavoitetaan uusi nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja teknisen huollon verkostoihin tukeutuva asuntoalue. Samalla oleva loma- ja ympärivuotinen asutus liitetään kaupunkirakenteeseen. Suunnittelualue on pientalovaltaista aluetta, joka käsittää 186 omakotitonttia, joista kolme on erillispientalojen ja pienteollisuusrakennusten tonttia sekä 10 rivitalotonttia. Alue on kooltaan n. 92 hehtaaria ja alueelle tulee noin 900 - 1000 asukasta. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lautakuntalausunnot. Ehdotuksesta jätettiin neljä muistutusta. Ehdotukseen on tehty teknisiä korjauksia ja kaavaselostusta on täydennetty. Korjaukset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Hiltulanlahdessa noin 11–15 km Kuopion torilta etelään. Alue rajautuu pohjoisessa Ala-Matkusjärveen, idässä Koiraveden Hiltulanlahteen, etelässä Puutossalmentiehen sekä lännessä vt 5 moottoritiehen.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 9.10.2013. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 21.10.–22.11.2013. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle ja ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Fingrid Oyj:lle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat sekä Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueille. Lausunnot on saatu alueellisilta ympäristönsuojelupalveluilta sekä Fingrid Oyj:ltä. Ehdotuksesta jätettiin neljä muistutusta.

 

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutus           Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotukseen on tehty teknisiä korjauksia muistutusten ja lausuntojen johdosta.

 

Korjauksia on selostettu tarkemmin kaavaselostuksessa, jota on täydennetty lähinnä asemakaavan vaikutusten osalta.

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta vaan tiivistää entisestään nauhamaista kaupunkirakennetta, tukeutuu oleviin liikenneyhteyksiin, mahdollistaa osaltaan vesihuollon ja liikenneverkkojen kehittämisen, niin kevyen liikenteen kuin ajoneuvoliikenteenkin, olosuhteiden ja houkuttelevuuden osalta. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Hiltulanlahteen sijoittuvat julkisten palvelujen, liike- ja toimistorakennusten korttelit mahdollistavat nykyisten palvelujen säilymisen ja palvelutarjonnan lisääntymisen sekä luovat uusia työpaikkoja. Rivitalokorttelit lisäävät keskustan tehokkuutta ja koko alueen asukasmäärää luoden paremman lähtökohdan palveluiden, joukkoliikenteen ja kaukolämmön järjestämiselle. Suunnittelualueen asukasmäärän lisääntyminen, väestörakenteen ja asuntokannan monipuolistuminen lisäävät palvelujen kysyntää. Hankeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt korjaukset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä tulee MRL 67 §:n mukaisesti lähettää tieto niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaavan hyväksymispäätöstä pyytäneiden yhteystiedot ovat asiakirjoissa.

 

Viiteaineisto

6

1331/2012 kaavaselostus ilman liitteitä

 

7

1331/2012 kaavaselostuksen liitteet 1-2

 

8

1331/2012 kaavaselostuksen liite 3

 

9

1331/2012 kaavaselostuksen liitteet 4-11

 

10

1331/2012 kaavaselostuksen liite 12

 

11

1331/2012 kaavaselostuksen liitteet 13-19

 

12

1331/2012 kaavaselostuksen liite 20

 

 

                                                          Tonttijakokartat ovat asiakirjoissa.

                                                          Valmistelija                                                           

Virpi Lindell

puh. +358 044 718 5431

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. ehdottaa kv:lle asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä siihen liittyvät sitovat tonttijaot hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                            Jäsen Auvinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa