Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.01.2014/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 7

Asianro 7247/02.02.00/2013

 

 

Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 11.11.2013 § 111 tehdyn valituksen johdosta

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

 

Kuopion hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitukselta lausuntoa kaupunginvaltuuston päätöksestä 11.11.2013 tehdyn valituksen johdosta 20.1.2014 mennessä. 

 

Esitys                                              Esitän kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa:

                                                         

Valituksen perusteluina on esitetty luettelo tapahtumista ja asiakirjoista. Valittaja on mainittuihin perusteluihin vedoten mm. katsonut, että Karttulan koulukeskushanke on Karttulan ja Kuopion kuntaliitoshanke ja siihen pitää olla Kuopion kaupungin talousarviossa vuodelle 2014 hankkeeseen osoitetut määrärahat päätettynä kuntaliitossopimuksen voimassaolon aikana eli vuoden 2013 loppuun mennessä.

 

Kuntalain 90 §:n mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusperusteena eivät sen sijaan voi olla päätöksen tarkoituksenmukaisuutta koskevat seikat.

 

                                                          Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan mm. toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarviossa on käyttötalous ja –tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Päättäessään 11.11.2013 Kuopion kaupungin talousarvion 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2014-2107 hyväksymisestä kaupunginvaltuusto on käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa kunnan varojen käyttämisestä ja kohdentamisesta mm. Karttulan koulukeskuksen osalta. Talousarvion investointiosan kohdan 8.2 (Investointiosan erittely vuonna 2014) perusteluissa on todettu Karttulan koulukeskuksen toteutuksen osalta seuraavaa:

 

Hankesuunnittelu jatkuu vuonna 2014, toteutus vuosina 2016-2017.” 

 

                                                          Kuopion ja Karttulan kuntaliitossopimuksessa ei puolestaan ole määritelty talousarvion laatimiseen liittyviä seikkoja eikä sopimuksessa ole myöskään erillisiä mainintoja Karttulan koulukeskushankkeen osalta.

 

                                                          Valtiovarainministeriö on tehnyt 8.6.2011 päätöksen (VM 66/61/2008) kuntaliitoksen liittyneestä yhdistymisavustuksesta ja valtionosuuksien vähenemisen korvauksista. Päätöksessä on todettu seuraavaa:

 

                                                          ”Kuntajakolain (1698/2009) 41-43 §:n ja valtioneuvoston 20.8.2009 tekemän päätöksen (VNP 669/2009) Karttulan kunnan liittämisestä Kuopion kaupunkiin perusteella Kuopion kaupungille maksetaan yhdistymisavustusta vuosina 2011-2013 seuraavasti: kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna 1 792 000 euroa, toisena vuonna 1 344 000 euroa, kolmantena eli vuonna 2013, 1 344 000 euroa. Yhdistymisavustusta maksetaan yhteensä 4 480 000 euroa.

 

Kuntajakolain 44 §:n ja edellä mainitun valtioneuvoston päätöksen perusteella Kuopion kaupungille maksetaan valtionosuuksien vähenemisen korvausta vuosina 2011-2015 vuosittain 1 895 929 euroa. Korvausta maksetaan yhteensä 9 479 645 euroa.”

                                                         

Kuntajakolain 41 §:n mukaan yhdistymisavustus muodostuu asukasmäärän mukaan määräytyvästä perusosasta ja mukana olevien kuntien lukumäärän mukaan määräytyvästä lisäosasta. Yhdistymisavustus maksetaan kolmen vuoden aikana.  Yhdistymisavustus ja sen perusteet ovat siten laskennalliset, eikä laissa tai avustuksen myöntämistä koskevassa ministeriön päätöksessä 8.6.2011 ole myöskään määrätty erityistä edellytystä avustuksen käyttämisestä tietyssä määräajassa tai tiettyyn tarkoitukseen.

 

Kuntaliitossopimuksen kohdassa 10 on todettu yhdistymisavustuksen käytöstä mm. seuraavasti:

 

                                                          ”Kuntaliitoksen seurauksena laajentuva Kuopion kaupunki saa kuntajakolain mukaista toimintatuottoihin kirjattavaa yhdistymisavustusta 4,48 miljoonaa euroa. Avustus tullaan kohdentamaan yhteensovittamisesta ylijäävältä osin nykyisen Karttulan kunnan alueen kehittämiseen. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla kokonaistaloudellisesti kannattavia, joilla tuetaan alueen kehittämisen ja kasvun kannalta tärkeiden toimenpiteiden toteuttamista tai joilla parannetaan ja tehostetaan edellytyksiä alueen palveluiden tuottamiselle. Avustusten kohdentaminen tarkastellaan suhteessa palveluiden tuottamisen tarpeisiin.

 

                                                          Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.2.2010 käsitellyt yhdistymisavustuksen kohdentamista.  Valtuusto on hyväksynyt liitosavustustyöryhmän esityksen liitosavustuksen kohdentamisesta, jossa on todettu kohdassa 3.2 mm. päivähoidon ja opetuksen palveluverkoston parannustoimenpiteistä seuraavasti:

 

                                                          ”Selvitysten perusteella päivähoito- ja opetustilojen korjaustarve on Karttulan kunnan alueella varsin mittava eikä kuntaliitosavustus (4 Me) tule riittämään kakkien korjaustöiden tekemiseen. Päivähoito- ja kouluikäisten lasten ja nuorten määrä on kokonaisuudessaan kirkonkylällä suurin kunnan muihin osa-alueisiin. Yläluokkien opetus järjestetään nyt ja tulevaisuudessa kirkonkylällä. Kirkonkylän elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen on palvelujen järjestämisen näkökulmasta perusteltua.

 

                                                          Tämän johdosta työryhmä esittää, että liitosavustus olisi tarkoituksenmukaista kohdistaa keskusta-alueen palvelurakennemuutoksen toteutukseen keskittämällä kirkonkylän päivähoito- ja koulutilat nykyisen yläkoulun ja lukion yhteyteen koulukeskukselle tiloja osittain korjaamalla ja tarvittavia uudisosioita rakentamalla.”         

 

                                                          Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.8.2013 hyväksynyt Karttulan koulukeskuksen hankesuunnittelutyöryhmän esityksen, jonka mukaan koulukeskuksen ja sen lähiliikunta-alueen luonnossuunnitelmat (L2) hyväksytään ja suunnittelu saa luvan edetä toteutussuunnittelu-vaiheeseen. Päätöksessä on todettu edelleen, että hankkeen rahoittaminen ratkaistaan talousarvion käsittelyn yhteydessä.

 

                                                          Kaupunginvaltuusto on siten voinut kokouksessaan 11.11.2013 hyväksyä vuoden 2014 talousarvion myös Karttulan koulukeskushankkeen osalta talousarvion perusteluihin tarkemmin merkityin tavoin.                                                   

 

                                                          Valtuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai ole muutoinkaan lainvastainen ja valitus tulee hylätä.

 

 

Liitteet

11

7247/2013 Kunnallisvalitus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Vesa Toivanen

puh.  017 18 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa