Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 05.02.2014/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 27

Asianro 8963/10.03.00/2013

 

 

Poikkeaminen (LTK) / Stockpos Oy / Väinölänniemi 1-17-1 (Vuorikatu 11)

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Hakemus koskee toimistorakennuksen muutosta asuinrakennukseksi. Poikkeamista haetaan voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksesta ja rakennusoikeudesta. Asemakaavoitus on valmistellut 5.12.2013 jätetystä hakemuksesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten myönteisen päätösesityksen.

 

Hakija                                              Stockpos Oy

Asemakatu 44 A 26

70110 KUOPIO

 

Kaupunki                                       Kuopio

 

Kaupunginosa                             1 Väinölänniemi

 

Rakennuspaikka                         Korttelin 17 tontti 1

 

Rakennushanke                         Toimistorakennuksen (819,5 k-m2) muutosta asuinrakennukseksi (7 asuntoa).

 

Liitteenä ovat 5.12.2013 päivätty asemapiirustus (ARK 002 001) sekä piirustukset (ARK 003 001 - 003, ARK 004 001 ja ARK 005 001).

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä.

 

Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta seuraavasti:

 

        Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti tontti on toimistorakennusten korttelialuetta (KT), jolle saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa (as=2). Voimassa oleva asemakaava ei mahdollista rakennuksen muuttamista pelkästään asumiseen.

        Rakennusoikeus (700 k-m2) ylitetään n. 120 k-m2:llä / 17 %:lla.

        Kerrosluku (1/4 I) ylitetään. Kerrosalaan laskettavia tiloja sijoitetaan rakennuksen 2. kerrokseen (ullakkokerros).

 


 

Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin:

 

Kaavoitustilanne

 

Tontilla on voimassa ympäristöministeriön 24.10.1984 vahvistama asemakaava, jossa ko. tontti on toimistorakennusten korttelialuetta (KT).

 

Tontilla oleva rakennus on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi (sr-1), jota ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoitusten muutosten tulee olla sellaisia, että rakennusten historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Rakennusoikeudeksi on merkitty numeerisesti 700 k-m2, kerrosluvuksi 1/4 I, tontilla sallittujen asuntojen enimmäismääräksi kaksi (as=2) ja autopaikkavaatimukseksi 1 ap / 100 m2. Rakennusala käsittää olevan rakennuksen.

                                                         

Nykyinen tilanne

 

Tontti 1-17-1 on merkitty kiinteistörekisteriin 22.5.1937 ja sen pinta-ala on 1 132 m2. Tontti on Kuopion kaupungin omistuksessa. Tontin vuokraoikeus on siirtynyt 20.6.2013 allekirjoitetulla kauppakirjalla Niiralan Kulmalta hakijalle. Vuokrasopimus on päivitetty vastaamaan hakemuksen mukaista tilannetta.

 

Rekisteritietojen mukaan tontilla on vuonna 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa valmistunut, tyypillistä kuopiolaista asuintalorakentamista edustanut puutalo. Rakennuksen suunnitteli vuonna 1899 rakennusmestari P.J. Pitkänen. Talo on viime vuosikymmenet ollut toimistokäytössä. Tontilla oleva rakennus on hakijan omistuksessa.         

 

Pyydetyt lausunnot ja selvitykset

 

Hakemuksesta on pyydetty Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen ja Kuopion kulttuurihistoriallisen museon lausunto sekä neuvoteltu rakennusvalvonnan (Ilkka Korhonen 23.1.2014) ja maaomaisuuden hallintapalvelujen (Jarkko Meriläinen 24.1.2014) kanssa, eikä heillä ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Lausunnossaan 21.11.2013 ELY-keskus (Heli Ek) toteaa seuraavaa:

 

”Ratkaisu – rakennusoikeus 700 krs-m2 + ylitys 140 krs-m2 (20 % rakennusvaipan sisällä) on mielestäni mahdollinen poikkeusluvalla, jos kaavan asettamat muut ehdot täyttyvät ”rakennuksessa saa tehdä muutostöitä, mutta rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne on säilytettävä”.  Siis suojelurakennus säilyy ja palautuu alkuperäiseen käyttöön, rakennusoikeuteen laskettavat tilat laajenevat rakennusvaipan sisällä. Tavoitteena tulee olla, että muutostyöt tehtäisiin pieteetillä”.

 

Lausunnossaan 16.12.2013 kulttuurihistoriallinen museo toteaa seuraavaa:

 

Kyseinen puutalo edustaa tyypillistä kuopiolaista 1800- ja 1900-lukujen vaihteen asuintalorakentamista. Rakennuksen suunnitteli vuonna 1899 rakennusmestari P. J. Pitkänen. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä julkisivuihin tehtiin useammassa vaiheessa muutoksia, jotka kuitenkin sopeutuvat hyvin rakennuksen alkuperäiseen ilmeeseen. Rakennus on suojeltu asemakaavassa sr-1-merkinnällä.

 

Talo on ollut viime vuosikymmenet Niiralan Kulma Oy:n toimistona. Nyt sitä ollaan palauttamassa uudestaan asuintaloksi. Tähän liittyen osa rakennuksen vinttitilasta on tarkoitus muuttaa asuinkäyttöön, mistä johtuen katon lappeille suunnitellaan muutamia uusia kattoikkunoita (kadun puolelle lapeikkunoina). Lisäksi pihaan suunnitellaan roskakatosta.

 

Kuopion kulttuurihistoriallisella museolla ei ole rakennuslupahakemukseen huomautettavaa”.

 

Naapurien kuuleminen

 

Asemakaavoitus lähetti 10.1.2014 poikkeamisen naapurien kuulemista varten tiedoksi tonttien 1-1-3 ja -4, 5-8-5, 5-9-2 ja -3 sekä 1-17-2 haltijoille. Naapurien kannanotot pyydettiin 24.1.2014 mennessä. Kannanotot saatiin tonttien 1-1-3 ja -4, 5-8-5, 5-9-2 ja -3 sekä 1-17-2 (puhelinkeskustelu 24.1.2014 Partanen / Haatainen) haltijoilta, eikä heillä ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Rakennuksen muuttaminen asuinrakennukseksi ja palauttaminen alkuperäiseen käyttöön edistää rakennuksen säilytysedellytyksiä ja -tavoitteita ja on näin ollen asemakaava asettamien säilytystavoitteiden mukaista. Rakennusoikeuden ja kerrosluvun ylittäminen tapahtuu rakennuksen olevan vaipan sisäpuolella ja on näin ollen olevien tilojen järkevää hyväksikäyttöä. Ullakkotilan osittaisesta käyttöönotosta johtuen katon lappeille suunnitellaan muutamia uusia kattoikkunoita (kadun puolelle ja eteläpäätyyn lapeikkunoina sekä pihan puolelle ulokeikkunoina). Uudet ikkunat on toteutettu pieteetillä ja ne istuvat rakennuksen yleisilmeeseen. Muutos ei vaikeuta tontin autopaikkatilannetta, sillä tontille on esitetty 8 autopaikkaa (1,1 ap/as).

 

 

Ratkaisuvalta                               Kaupunkirakennelautakunta (maankäyttö- ja rakennuslaki 171.1 §, kv 28.1.2013, laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §)

 

Päätösesitys                                Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 172 §).

 

Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy. Lupa asemakaavasta poikkeamiseen myönnetään hakemuksen mukaisesti.

 

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

 

Hakemuksen valmistelusta peritään kaupunginhallituksen 17.12.2012 tekemän päätöksen mukaisesti 470 €.

 

Poikkeamispäätös tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hakemuksen mukainen poikkeaminen on ilmastopoliittisesti neutraali, koska rakentaminen ei olennaisesti poikkea alueen vastaavasta rakentamisesta. Yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa rakennuksen monipuolisen käytön.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen.

 

 

 

Liitteet

10

8963/2013 Ote ajantasa-asemakaavasta

 

11

8963/2013 Ote asemapiirroksesta

 

12

8963/2013 Rakennuksen julkisivut

 

 

Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 017 18 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa