Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 05.02.2014/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 29

Asianro 248/10.03.00/2014

 

 

Poikkeaminen (LTK) / Koy Kuopion Käsityökatu 41 / Maljalahti 3-26-1 (Käsityökatu 41)

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Hakemus koskee kokous- ja toimistotilojen muuttamista opetustiloiksi (noin 270 k-m2). Poikkeamista haetaan voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksesta. Asemakaavoitus on valmistellut 2.12.2014 jätetystä ja 10.1.2014 täydennetystä hakemuksesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten myönteisen päätösesityksen.

 

Hakija                                              Koy Kuopion Käsityökatu 41 / Conorin Oy

Opinkuja 2      

02100 ESPOO

 

Kaupunki                                       Kuopio

 

Kaupunginosa                             3 Maljalahti

 

Rakennuspaikka                         Korttelin 26 tontti 1

 

Rakennushanke                         Kokous- ja toimistotilojen muuttamista opetustiloiksi (noin 270 k-m2).

 

Liitteenä 29.11.2013 päivätty asemapiirustus.

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä.

.

Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta seuraavasti:

 

        Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti tontille saa sijoittaa vain liike- ja asuinrakentamista. Voimassa oleva asemakaava ei mahdollista opetustilojen sijoittamista tontille.

        Voimassa olevan asemakaavan autopaikkavaatimusten mukaan tontilla tulisi olla 29 autopaikkaa hakemuksen mukaisessa tilanteessa. Tontille esitetään 23 autopaikkaa, joten poikkeamista haetaan 6 autopaikan järjestämisestä.

 

Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin:

 

Kaavoitustilanne

 

Tontilla on voimassa sisäasiainministeriön 25.10.7.1974 vahvistama asemakaava, jossa ko. tontti on liikerakennusten korttelialuetta (AL2), jolla sallitusta kerrosalasta saa enintään 20 % käyttää asuinhuoneistoiksi. Rakennusoikeudeksi on merkitty numeerisesti 1 650 k-m2 ja kerrosluvuksi III. Asuntoja ei saa sijoittaa ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen. Sallitusta liikekerrosalasta saa enintään 20 % sijoittaa kellarikerrokseen, joka on osaksi tai kokonaan maanpinnan alapuolella.

 

Milloin autopaikkojen lähiajan tarve on asemakaavassa määrättyä            pienempi, voi maistraatti rakennuslupaa antaessaan myöntää autopaikkojen järjestämisestä lykkäystä, kuitenkin enintään 50 %:lle asemakaavassa määrätyistä autopaikkojenmäärästä ja enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. 50 % tonttia varten vaadittavista autopaikoista saa sijoittaa YA1 -korttelialueelle (ya1/50).

 

Tonteille tai niiden pysäköintiä varten varatuilla alueilla tulee olla seuraavien perusteiden mukaan laskettu määrä autopaikkoja:

 

        kerros- ja rivitaloasunnot: 1 autopaikka kerrosalan 75 m2 kohti, kuitenkin vähintään 1 autopaikka asuntoa kohti

        toimistot, liikehuoneistot ja niihin verrattavat: 1 autopaikka kerrosalan 40 m2 kohti

        kokoushuoneet ja niihin verrattavat: 1 autopaikka kuutta istumapaikkaa kohti

        koulut, lastentarhat ja niihin verrattavat: 1 autopaikka kahta toimihenkilöä kohti ja 1 autopaikka neljää 18 v. täyttänyttä oppilasta kohti

        majoitusliikkeet: 1 autopaikka kutakin 1,5 vierashuonetta tai -huoneistoa kohti

        muiden tilojen osalta autopaikkoja vaaditaan maistraatin harkinnan mukaan

 

Rakentamattomat tontin on pidettävä huolitellussa kunnossa ja alueille, joita ei käytetä muuhun tarkoitukseen samoin kuin istutettavaksi määrätyille tontin osille on istutettava vähintään 3 m korkuisia lehtipuita vähintään 5 kpl kutakin tontin pinta-alan 1000 m2 kohti sekä pensaita.

 

Tonteilla on varattava yhtenäistä leikkiin ja muuhun oleskeluun soveltuvaa aluetta vähintään 0,15 m jokaista asuntokerrosalan neliömetriä kohti. Alueen tulee olla tarkoituksenmukaisella tavalla ajoneuvoliikenteestä ja jätteiden säilytykseen tarkoitetuista laitteista eristetty.

 

Nykyinen tilanne

 

Tontti 3-26-1 on merkitty kiinteistörekisteriin 1.12.1937 ja sen pinta-ala on 1 165 m2. Hakijan ilmoituksen mukaan tontilla on vuonna 1974 valmistunut toimistorakennus (1 683 k-m2). Tontti ja sillä oleva rakennus ovat hakijan omistuksessa.

 

Hakijan ilmoituksen mukaan pääosa rakennuksesta on Humanistisen ammattikorkeakoulun käytössä opetus- ja toimistotiloina ja opetustoiminnan ulkopuolisia toimistotiloja on noin 660 k-m2.  Korkeakoulussa on kuusi toimihenkilöä ja päivittäin noin 40 opiskelijaa. Käsityökatu 41:ssä sijaitsevan kiinteistön pihassa on tällä hetkellä varattu henkilöautojen pysäköintiin 23 autopaikkaa. Talossa on tällä hetkellä henkilökuntaa hieman alle 30 henkeä. Henkilömäärästä suurin osa on viittomakielen tulkkeja, joiden työ on keikkaluonteista asiakastyötä, jolloin varsinaista toimistoaikaa on vähän. Tästä syystä pysäköintipaikkojen käyttö on satunnaista. Humanistinen ammattikorkeakoulu on ohjeistanut opiskelijat käyttämään julkista liikennettä tullessaan Käsityökadulle, koska parkkipaikkoja ei keskustan alueella ole.

 

Pyydetyt lausunnot ja selvitykset

 

Hakemuksesta on neuvoteltu rakennusvalvonnan (Mika Kimonen 16.1.2014) ja maaomaisuuden hallintapalvelujen (Jarkko Meriläinen 16.1.2014) kanssa, eikä heillä ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Naapurien kuuleminen

 

Asemakaavoitus lähetti 14.1.2014 poikkeamisen naapurien kuulemista varten tiedoksi tonttien 3-13-5, 3-14-7, 3-26-2, 3-26-3 ja 3-26-4 haltijoille. Naapurien kannanotot pyydettiin 24.1.2014 mennessä. Kannanotot saatiin tonttien 3-13-5 sekä 3-26-2 ja -3 haltijoilta, eikä heillä ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hakemustaan hakija perustelee seuraavasti:

 

”Kyseinen rakennus on kaavoitettu toimistokäyttöön. Nyt rakennuksessa toimii useita eri toimijoita ja tilat ovat edelleen pääasiassa toimistokäytössä. Humanistinen ammattikorkeakoulu on yksi toimijoista, jolla on käytössään noin 900m2 tiloista. Ammattikorkeakoulu harjoittaa hallitsemissaan tiloissa ammattikorkeakoululain edellyttämää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan olennainen osa on opiskelijoiden työelämälähtöinen opiskelu, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että opiskelijat harjoittelevat ja toimivat erilaisissa työelämäprojekteissa. Tätä tarkoitusta varten tiloja on remontoitu myös opetuskäyttöön, jota varten on tehty kaksi luokkahuonetta. Kolmantena luokkana toimii aikaisemmin kokouskäytössä ollut huone. Haemme kaavamuutosta ja rakennuksen käyttötarkoitusmuutosta ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttamiseksi.

 

Rakennus soveltui hyvin ammattikorkeakoulun ja talossa toimivien työelämäkumppaneiden käyttöön. Tilaa on sopiva määrä, keskeinen sijainti, rautatieasema 200 metrin päässä, torille 400 metriä. Keskeinen sijainti vaikutti siihen, että kumppanit olivat kiinnostuneita tulemaan yhteisen katon alle.

 

Kokous- ja toimistotilojen muuttaminen opetustiloiksi on olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämistä ja olevien tilojen järkevää hyväksikäyttöä, joten poikkeaminen käyttötarkoituksesta on perusteltua ja sitä voidaan pitää vähäisenä. Tarkennettujen kerrosalalaskelmien mukaan opetuskäytössä olevia tiloja on noin 1 020 k-m2.

 

Hakijan antaman selvityksen mukaan hanke ei vaikeuta tontin autopaikkatilannetta vaikka muutoksen jälkeen tontilla ei ole voimassa olevan asemakaavan edellyttämää määrää autopaikkoja, (koulut 1 autopaikka kahta toimihenkilöä kohti ja 1 autopaikka neljää 18 v. täyttänyttä oppilasta kohti ja toimistot 1 autopaikka kerrosalan 40 m2 kohti). Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti 40 oppilaasta aiheutuu 10 autopaikan tarve ja 6 toimihenkilöstä 3 autopaikan tarve. Koulutustoiminnan ulkopuolista toimistotilaa on n. 660 k-m2, josta aiheutuu 16 autopaikan tarve. Em. asemakaavan mukainen autopaikkatarve on yhteensä 29 autopaikkaa. Hakijan perustelee 23 autopaikan riittävyyttä sillä, että henkilökunnasta suurin osa on viittomakielen tulkkeja, joiden keikkaluonteisesta asiakastyöstä johtuen varsinaista toimistoaikaa on vähän ja tästä syystä pysäköintipaikkojen käyttö on satunnaista. Lisäksi Humanistinen korkeakoulu on ohjeistanut opiskelijat käyttämään julkista liikennettä, jonka käyttömahdollisuudet ovat hyvät, koska rakennus sijaitsee rautatieaseman (180 m) ja linja-autoaseman (260 m) läheisyydessä, varsinkin, kun uusi matkakeskus valmistuu. Hakijan antamien selvitysten perusteella voidaan katsoa, että haettu muutos ei olennaisesti vaikeuta tontin autopaikkatilannetta.

 

Ratkaisuvalta                               Kaupunkirakennelautakunta (maankäyttö- ja rakennuslaki 171.1 §, kv 28.1.2013, laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §)

                                           

Päätösesitys                                Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 172 §).

 

Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy. Lupa asemakaavasta poikkeamiseen myönnetään hakemuksen mukaisesti.

 

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

 

Hakemuksen valmistelusta peritään kaupunginhallituksen 17.12.2012 tekemän päätöksen mukaisesti 470 €.

 

Poikkeamispäätös tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hakemuksen mukainen poikkeaminen on ilmastopoliittisesti neutraali, koska rakentaminen ei olennaisesti poikkea alueen vastaavasta rakentamisesta. Yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa rakennuksen monipuolisen käytön.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

15

248/2014 sijaintikartta = ote ajantasa-asemakaavasta

 

16

248/2014 ote asemapiirustuksesta

 

Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 017 18 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa