Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 19.02.2014/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 12

Asianro 260/02.02/2014

 

 

Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen 1.8.2014 alkaen alkaen

 

 

 

Perusopetusjohtaja  Kari Raninen
Perusopetus- ja nuorisopalvelut

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.1.2014:

 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.11.2011 Kuopion päivähoito-, koulu ja lukioverkostoselvityksen. Sen jälkeen kaupungin talouden tasapainottamiseksi on asetettu palvelualueille vuosittain uusia tavoitteita ja säästövelvoitteita.  Vuoden 2014 talousarviopäätöksessä kaupunginvaltuusto edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelevan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ne voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. 

 

Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet.

 

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden vastuualueen säästövelvoitteena on saada vuodesta 2014 alkaen pysyviä säästöä vuositasolla n. 0,9 miljoonaa euroa. Valmistelun tavoitteena on, että toimenpiteet tuovat pysyviä pitkän aikavälin säästöjä. Talouden tasapainottamista on valmisteltu siten, että ensisijaisesti se esitetään tehtäväksi muutoin kuin vähentämällä opetusta ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Verkostoratkaisulla pyritään säilyttämään perusopetuksen laatu kriteerien mukaisena. (Perusopetuksen laatukriteerit). Perusopetuksen toimintamenoista on 65 prosenttia henkilöstömenoja ja kiinteistöjen vuokra- ja pääomamenoja 25 prosenttia. On luonnollista, että isoja ja pysyviä kustannussäästöjä etsitään rakenteista.

 

Verkostoesityksessä kustannussäästöt saadaan aikaan luopumalla tiloista, joita välttämättä ei tarvita opetuksen järjestämiseen ja yhdistämällä kyseessä olevien koulujen toiminnot muihin kouluihin. Esitetyillä verkostoratkaisuilla koulujen peruskorjaustarpeet ja korjausvelka pienenevät. Isommissa yksiköissä voidaan saavuttaa säästöä myös ruokailukustannuksissa. Isommissa kouluissa opettaminen monipuolistuu ja oheis- ja tukipalveluita, mm. erityisen tuen, kouluterveyden ja muuta oppilashuollon palvelua on saatavilla enemmän. Verkostoratkaisulla pyritään siihen, että kaikkien koulujen opetusryhmien koot voitaisiin edelleen säilyttää pedagogisesti kohtuullisen kokoisina opetuksen tason säilyttämiseksi hyvällä tasolla. Tilojen käytön tehostamisen vaihtoehtona säästöjen aikaansaamiseksi olisi opetuksen ja avustamisen määrän vähentäminen kaikista kouluista. Verkostotarkastelussa on otettu huomioon päivähoidon ja kaupungin muiden palvelualueiden tilatarpeet.

 

Asian valmistelussa on otettu huomioon hallintolain 41 §:n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Kaikilla kolmella kouluilla järjestettiin asukkaille kuulemis- ja keskustelutilaisuudet 21.10. -23.10.2013. Samoina päivinä pidettiin koulujen henkilöstön kuulemistilaisuudet. Tilaisuuksien palautteita käsiteltiin lautakunnan kokouksessa 13.11.2013. (liitteenä verkostoprosessin eteneminen 2013). Päätöksen jälkeen mahdollinen henkilöstön uudelleen sijoittelu valmistellaan omana prosessinaan.


Kemppaanmäen koulu

Kemppaanmäen koulu sijaitsee 2-3 kilometrin päässä Syvänniemen kylätaajamasta, liikenteellisesti vaaralliseksi todetun Karttulantien pohjoispuolella.  Sijainti on hankaloittanut oppilaiden koulumatkojen järjestämistä ja on edellyttänyt koulukuljetuksia 551 -tien eteläpuolisilta alueilta. Oppilaista on 84 % koulukuljetuksessa.  Syvänniemeltä on Pihkainmäen kouluun matkaa 11km ja Karttulanlahden kouluun 12 km.

 

Lukuvuonna 2013-2014 koulussa on 75 oppilasta ( joista 13 esikoululaista). Karttulanlahden ja Pihkainmäen koulujen opetusryhmiin mahtuu lisää oppilaita ottaen huomioon opetuksen kustannustehokkuus. Väestöennusteen mukaan oppilasmäärässä ei ole odotettavissa muutoksia lähivuosina. 

 

Koulukiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa. Koululla on painovoimainen ilmanvaihto, joka ei täytä viranomaisvaatimuksia. Peruskorjaus edellyttäisi mittavaa rakenteiden ja talotekniikan uusimista. Korjausaste nousisi niin korkeaksi, että uudisrakentamisvaihtoehto tulisi todennäköisesti kyseeseen.

 

Vaihtoehto 1:

Koulu lakkautetaan 1.8.2014 alkaen ja oppilaat sijoitetaan erillisen suunnitelman mukaisesti (kartta) Karttulanlahden (myöhemmin Karttulan koulukeskus) ja Pihkainmäen kouluihin. Oppilaat mahtuvat olemassa oleviin ryhmiin, joten Karttulan koulujen opetusryhmät vähenevät kolmella ja esiopetuksesta yhdellä. Koulukuljetuskustannukset lisääntyvät jossain määrin.  Kuljetukset järjestetään siten, ettei oppilaiden koulumatkojen turvallisuus heikkene.  Kuljetusjärjestelyissä pyritään ensisijaisesti hyödyntämään avoimen joukkoliikenteen vuoroja ja olemassa olevaa liikennettä. Koulukuljetuksia järjestetään tilausajoina linja-autoilla, koulutakseilla sekä syöttökuljetuksia linja-autopysäkeille/-terminaaliin. Koska yläkoululaiset kuljetetaan jo Kissakuusen koululle, niin tavoitteena on yhdistää alakoululaisten kuljetuksia samoihin kyyteihin.

 

Yhdistämisen jälkeen Karttulanlahden koulussa olisi 1.8.2014 alkaen 160 oppilasta (joista 20 esioppilasta)  ja Pihkainmäen koulussa 136 (joista 13 esioppilasta). Väestöennusteen mukaan koulun oppilasmäärässä ei ole odotettavissa lähivuosina muutoksia. Karttulanlahden koulu tulisi olemaan oppilasmäärältään pedagogisesti hyvin toimivia 1-sarjaisnen koulu. Koulu on tarkoitus yhdistää yhtenäiskouluksi Kissakuusen koulun kanssa vuonna 2015. Toimenpiteellä turvataan mm. aineenopettajien työllistyminen ja vähennetään hallinnon kuluja. Opetus siirtyy Karttulataloon sen valmistuttua. Karttulatalon rakentaminen alkanee v. 2016. Kemppaanmäen koulurakennus jää kokonaan muuhun käyttöön tai purettavaksi.

 

Henkilökunta on sijoitettavissa muihin kouluihin erillisen suunnitelman mukaisesti. Välittömät kustannusvähennykset ovat yhteensä 230 263 euroa, kun lisääntyneet kuljetuskustannukset on otettu huomioon.

 

Vaihtoehto 2:

 

Tilojen muuttaminen päivähoitokäyttöön edellyttäisi myös lupamenettelyä, koska kyseessä olisi tilojen käyttötarkoituksen muutos.  Ottaen huomioon mittavat muutostyöt, koulurakennuksen muuttaminen päivähoidon käyttöön ei liene tarkoituksenmukaista.

 

 

                                                          Kemppaanmäen koulun talousarviovaikutukset

 

                                                         

 

tilat ja opetus/vuosi

1.8.2014 alkaen

 

230 363

99 048

                                                         

                                                         

 

Palveluverkoston (Kemppaanmäen koulu, Kettulan koulu, Pitkälahden koulu)muuttamisen talousvaikutusten vertailu yhteensä:

 

 

tilat ja opetus/vuosi

1.8.2014 alkaen

1 vaihtoehto

1341 227

619 147

2 vaihtoehto

831 668

339 033

 

509 559

280 114

                                                         

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

Vuositasolla vaihtoehto yksi pienentää kustannuksia 509 559 euroa enemmän kuin vaihtoehto kaksi.

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna ja Kemppaanmäen koulu lakkautetaan 1.8.2014 lukien. Oppilaat siirretään Karttulanlahden ja Pihkainmäen kouluihin.

 

Päätös                                            Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.48 – 18.07 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutosesityksen:

 

Muutosehdotus 1 (Kemppaanmäki):

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kemppaamäen koulu jatkaa lukuvuoden 2014 – 2015 luokkien 0-2 kouluna (esiopetus ja alkuopetuksen ryhmät). Lautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle valmistellaan ja tuodaan vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettäväksi mahdollinen uusi päiväkoti- ja koulurakennus Syvänniemelle, johon sijoittuisi päivähoito, esiopetus ja alkuopetuksen ryhmät. Selvitys tehdään nk. paviljonki-mallista investointi ja vuokraus vaihtoehdoilla sekä selvitetään olisiko muualta Kuopiosta tarpeetonta viipaletta siirrettäväksi Syvänniemelle. Lautakunta edellyttää kasvun ja oppimisen palvelualueen laatimaan lukuvuoden 2014 – 2015 järjestelyistä tarkemman suunnitelman talousvaikutusarvioineen kaupunginvaltuustolle maaliskuun kokoukseen mennessä.

 

Jäsen Petri Kaunisto kannatti puheenjohtajan muutosesitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 4 (neljä) ääntä (Kontiainen, Ruusunen, Taipale, Turtiainen) ja puheenjohtajan esitys 7 (seitsemän) ääntä (Eskelinen, Saarinen, Heinonen, Kaunisto, Mönkkönen, Saukko, Willman), joten puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestystulokseksi todettiin 4 (neljä) JAA –ääntä ja 7 (seitsemän) EI –ääntä ja puheenjohtajan tekemä muutosehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

 

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas jätti asiaan eriävän mielipiteen:

 

Jätän eriävän mielipiteen lautakunnan tekemään päätökseen. Päätös on valtuuston hyväksymän talousarvion vastainen, sillä kasvun ja oppimisen palvelualue ei pysy talousarviossaan. Lisäksi päätös on valtuuston hyväksymän kouluverkostoselvityksen vastainen.

 

Kaupunginhallituksen edustaja Neeta Röppänen poistui kokouksesta klo 16.46 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Lukiotoimenjohtaja Leena Auvinen poistui kokouksesta klo 17.12 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Kaupunkisuunnittelija Katri Hiltunen poistui kokouksesta klo 17.33 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen ja toimitilapäällikkö Harri Korkalainen poistuivat kokouksesta klo 17.48 tämän asian käsittelyn aikana.

 

 

Liitteet

8

260/2014 Kemppaanmäen koulun talousvaikutukset ja yhteenveto

 

9

260/2014 IP-toiminnan ja esikoulun kuljetusjärjestelyt (Pihkainmäen koulu ja Karttulanlahden koulu)

 

Viiteaineisto

8

260/2014 Talousarvion 2014 tasapainottamisen vaikutusten arviointi

 

9

260/2014 Kuntalaisten ja henkilökunnan kuulemisprosessi 2013

 

10

260/2014 Alakoulujen oppilasennuste 2014 - 2020

 

11

260/2014 Yläkoulujen oppilasennuste 2014 - 2020

 

12

260/2014 Tutkimustuloksia koulun ja luokkakoon yhteydestä oppimiseen ja syrjäytymiskehitykseen

 

13

260/2014 Lausunto Kalevalan koulusta

 

14

260/2014 Koulujen lakkauttamiseen liittyvät kysymykset

 

 

                                                          Em. viiteaineisto on yhteinen jäljempänä tällä esityslistalla seuraavien Pitkälahden koulun ja Kettulan koulun lakkauttamiseen liittyvien asioiden kanssa.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kari Raninen

puh.  017 18 4010

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                          Merkitään, että talousarviossa käyttötalouden sitovuudesta todetaan seuraavaa: ”Talousarviossa valtuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet tukevat kaupungin strategisia tavoitteita. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että toiminta tukee kaupungin strategisia tavoitteita ja toiminta toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Talousarviossa pysymiseksi on tarvittaessa tarkistettava toiminta- ja käyttösuunnitelmia.”

 

                                                          Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on lisäksi edellytetty, että kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan on valmisteltava toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ratkaisut voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. päättää palauttaa esityksen kasvun ja oppimisen lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi ottaen huomioon talousarvion määräykset ja esityksen taloudelliset vaikutukset.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.2.2014:

 

Perusopetusjohtaja Kari Raninen

Perusopetus- ja nuorisopalvelut

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.11.2011 Kuopion päivähoito-, koulu ja lukioverkostoselvityksen. Sen jälkeen kaupungin talouden tasapainottamiseksi on asetettu palvelualueille vuosittain uusia tavoitteita ja säästövelvoitteita.  Vuoden 2014 talousarviopäätöksessä kaupunginvaltuusto edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelevan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ne voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. 

 

Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet.

 

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden vastuualueen säästövelvoitteena on saada vuodesta 2014 alkaen pysyviä säästöä vuositasolla n. 0,9 miljoonaa euroa. Valmistelun tavoitteena on, että toimenpiteet tuovat pysyviä pitkän aikavälin säästöjä. Talouden tasapainottamista on valmisteltu siten, että ensisijaisesti se esitetään tehtäväksi muutoin kuin vähentämällä opetusta ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Verkostoratkaisulla pyritään säilyttämään perusopetuksen laatu kriteerien mukaisena. (Perusopetuksen laatukriteerit). Perusopetuksen toimintamenoista on 65 prosenttia henkilöstömenoja ja kiinteistöjen vuokra- ja pääomamenoja 25 prosenttia. On luonnollista, että isoja ja pysyviä kustannussäästöjä etsitään rakenteista.

 

Verkostoesityksessä kustannussäästöt saadaan aikaan luopumalla tiloista, joita välttämättä ei tarvita opetuksen järjestämiseen ja yhdistämällä kyseessä olevien koulujen toiminnot muihin kouluihin. Esitetyillä verkostoratkaisuilla koulujen peruskorjaustarpeet ja korjausvelka pienenevät. Isommissa yksiköissä voidaan saavuttaa säästöä myös ruokailukustannuksissa. Isommissa kouluissa opettaminen monipuolistuu ja oheis- ja tukipalveluita, mm. erityisen tuen, kouluterveyden ja muuta oppilashuollon palvelua on saatavilla enemmän. Verkostoratkaisulla pyritään siihen, että kaikkien koulujen opetusryhmien koot voitaisiin edelleen säilyttää pedagogisesti kohtuullisen kokoisina opetuksen tason säilyttämiseksi hyvällä tasolla. Tilojen käytön tehostamisen vaihtoehtona säästöjen aikaansaamiseksi olisi opetuksen ja avustamisen määrän vähentäminen kaikista kouluista. Verkostotarkastelussa on otettu huomioon päivähoidon ja kaupungin muiden palvelualueiden tilatarpeet.

 

 

Asian valmistelussa on otettu huomioon hallintolain 41 §:n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Kaikilla kolmella kouluilla järjestettiin asukkaille kuulemis- ja keskustelutilaisuudet 21.10. -23.10.2013. Samoina päivinä pidettiin koulujen henkilöstön kuulemistilaisuudet. Tilaisuuksien palautteita käsiteltiin lautakunnan kokouksessa 13.11.2013. (liitteenä verkostoprosessin eteneminen 2013). Päätöksen jälkeen mahdollinen henkilöstön uudelleen sijoittelu valmistellaan omana prosessinaan.


Kemppaanmäen koulu

Kemppaanmäen koulu sijaitsee 2-3 kilometrin päässä Syvänniemen kylätaajamasta, liikenteellisesti vaaralliseksi todetun Karttulantien pohjoispuolella.  Sijainti on hankaloittanut oppilaiden koulumatkojen järjestämistä ja on edellyttänyt koulukuljetuksia 551 -tien eteläpuolisilta alueilta. Oppilaista on 84 % koulukuljetuksessa.  Syvänniemeltä on Pihkainmäen kouluun matkaa 11km ja Karttulanlahden kouluun 12 km.

 

Lukuvuonna 2013-2014 koulussa on 75 oppilasta ( joista 13 esikoululaista). Karttulanlahden ja Pihkainmäen koulujen opetusryhmiin mahtuu lisää oppilaita ottaen huomioon opetuksen kustannustehokkuus. Väestöennusteen mukaan oppilasmäärässä ei ole odotettavissa muutoksia lähivuosina. 

 

Koulukiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa. Koululla on painovoimainen ilmanvaihto, joka ei täytä viranomaisvaatimuksia. Peruskorjaus edellyttäisi mittavaa rakenteiden ja talotekniikan uusimista. Korjausaste nousisi niin korkeaksi, että uudisrakentamisvaihtoehto tulisi todennäköisesti kyseeseen.

 

 

Vaihtoehto 1:

Koulu lakkautetaan 1.8.2014 alkaen ja oppilaat sijoitetaan erillisen suunnitelman mukaisesti (kartta) Karttulanlahden (myöhemmin Karttulan koulukeskus) ja Pihkainmäen kouluihin. Oppilaat mahtuvat olemassa oleviin ryhmiin, joten Karttulan koulujen opetusryhmät vähenevät kolmella ja esiopetuksesta yhdellä. Koulukuljetuskustannukset lisääntyvät jossain määrin.  Kuljetukset järjestetään siten, ettei oppilaiden koulumatkojen turvallisuus heikkene.  Kuljetusjärjestelyissä pyritään ensisijaisesti hyödyntämään avoimen joukkoliikenteen vuoroja ja olemassa olevaa liikennettä. Koulukuljetuksia järjestetään tilausajoina linja-autoilla, koulutakseilla sekä syöttökuljetuksia linja-autopysäkeille/-terminaaliin. Koska yläkoululaiset kuljetetaan jo Kissakuusen koululle, niin tavoitteena on yhdistää alakoululaisten kuljetuksia samoihin kyyteihin.

 

Yhdistämisen jälkeen Karttulanlahden koulussa olisi 1.8.2014 alkaen 160 oppilasta (joista 20 esioppilasta) ja Pihkainmäen koulussa 136 (joista 13 esioppilasta). Väestöennusteen mukaan koulun oppilasmäärässä ei ole odotettavissa lähivuosina muutoksia. Karttulanlahden koulu tulisi olemaan oppilasmäärältään pedagogisesti hyvin toimivia 1-sarjaisnen koulu. Koulu on tarkoitus yhdistää yhtenäiskouluksi Kissakuusen koulun kanssa vuonna 2015. Toimenpiteellä turvataan mm. aineenopettajien työllistyminen ja vähennetään hallinnon kuluja. Opetus siirtyy Karttulataloon sen valmistuttua. Karttulatalon rakentaminen alkanee v. 2016. Kemppaanmäen koulurakennus jää kokonaan muuhun käyttöön tai purettavaksi.

 

Henkilökunta on sijoitettavissa muihin kouluihin erillisen suunnitelman mukaisesti. Välittömät kustannusvähennykset ovat yhteensä 230 000 €, kun lisääntyneet kuljetuskustannukset on otettu huomioon.

 

Vaihtoehto 2:

 

Tilojen muuttaminen päivähoitokäyttöön edellyttäisi myös lupamenettelyä, koska kyseessä olisi tilojen käyttötarkoituksen muutos.  Ottaen huomioon mittavat muutostyöt, koulurakennuksen muuttaminen päivähoidon käyttöön ei liene tarkoituksenmukaista. Mikäli esi- ja alkuopetus jäisivät Kemppaan-mäen kouluun, kustannusvähennys vuositasolla jää 50 000 euroon (1.8.2014 17 000 €).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Kemppaanmäen koulun talousarviovaikutukset

 

                                                         

 

tilat ja opetus/vuosi

1.8.2014 alkaen

1 vaihtoehto

230 000

99 000

                                                         

 

Palveluverkoston (Kemppaanmäen koulu, Kettulan koulu, Pitkälahden koulu) muuttamisen talousvaikutusten vertailu yhteensä:

 

 

 

tilat ja opetus/vuosi

1.8.2014 alkaen

1 vaihtoehto

1341 000

619 000

2 vaihtoehto

849 000

346 000

 

492 000

273 000

                                                         

 

 

 

 

 

 

Vuositasolla vaihtoehto yksi pienentää kustannuksia 492 000 € enemmän kuin vaihtoehto kaksi.

 

                                                          Jos lautakunnan päätökseksi tulisi vaihtoehto, jossa Kemppaanmäen kouluun jää alku- ja esiopetus, perusopetuksen katettavaksi jää joko muusta toiminnasta tai lisätalousarviossa 82 000 €.

 

 

Liitteet

2

260/2014 Kemppaanmäen koulun talousvaikutukset ja yhteenveto

 

3

260/2014 IP-toiminnan ja esikoulun kuljetusjärjestelyt (Pihkainmäen koulu ja Karttulanlahden koulu)

 

Viiteaineisto

1

260/2014 Talousarvion 2014 tasapainottamisen vaikutusten arviointi

 

2

260/2014 Kuntalaisten ja henkilökunnan kuulemisprosessi 2013

 

3

260/2014 Alakoulujen oppilasennuste 2014 - 2020

 

4

260/2014 Yläkoulujen oppilasennuste 2014 - 2020

 

5

260/2014 Tutkimustuloksia koulun ja luokkakoon yhteydestä oppimiseen ja syrjäytymiskehitykseen

 

6

260/2014 Lausunto Kalevalan koulusta

 

7

260/2014 Koulujen lakkauttamiseen liittyvät kysymykset

 

 

                                                          Em. viiteaineisto on yhteinen jäljempänä tällä esityslistalla seuraavien Pitkälahden koulun ja Kettulan koulun lakkauttamiseen liittyvien asioiden kanssa.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kari Raninen

puh.  044 718 4010

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna ja Kemppaanmäen koulu lakkautetaan 1.8.2014 lukien. Oppilaat siirretään Karttulanlahden ja Pihkainmäen kouluihin.


 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Käytiin laaja-alaista keskustelua.

Lisätään liitteiden 2, 4 ja 5 yhteenvetoihin Kemppaanmäen koulun kakkosvaihtoehtoa koskevat laskelmat sekä  vaihtoehto 2:n laskelma liitteelle 2, Kemppaanmäen koulun talousvaikutukset. Muutettu liite jaettiin pöydälle.

 

Kokouksessa pidettiin tauko klo 16.30-16.45.

 

Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto, toimitilapäällikkö Harri Korkalainen ja rehtori Merja Laininen poistuivat klo 16.30.

 

 

Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vaihtoehdon 2, jossa Kemppaanmäen kouluun sijoitetaan esi- ja alkuopetuksen ryhmät (luokat 0-2) ja koulu yhdistetään hallinnollisesti Karttulanlahden kouluun.

Lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle valmistellaan ja tuodaan vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettäväksi vaihtoehdot mahdollisesta uudesta päiväkoti- ja koulurakennuksesta Syvänniemelle, johon sijoittuisi päivähoito, esiopetus ja alkuopetuksen ryhmät. Selvitys tehdään nk. paviljonki-mallista, muualta siirrettävästä viipaleesta sekä vuokrausmahdollisuuksista.

 

Jäsen Annu Saukko kannatti puheenjohtajan esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 6 (kuusi) ääntä (Turtiainen, Taipale, Ruusunen, Kontiainen, Heinonen ja Alho-Törrönen) ja puheenjohtajan esitys 5 (viisi) ääntä (Willman, Saukko, Mönkkönen, Vanhanen ja Eskelinen).

 

 

 

 

Äänestystulokseksi todettiin 6 (kuusi) JAA –ääntä ja 5 (viisi) EI –ääntä, jolloin esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa