Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 19.02.2014/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 13

Asianro 422/02.02/2014

 

 

Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Pitkälahden koulun lakkauttaminen 1.8.2014 alkaen

 

 

Perusopetusjohtaja  Kari Raninen
Perusopetus- ja nuorisopalvelut

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.1.2014:

                                                         

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.11.2011 Kuopion päivähoito-, koulu ja lukioverkostoselvityksen. Sen jälkeen kaupungin talouden tasapainottamiseksi on asetettu palvelualueille vuosittain uusia tavoitteita ja säästövelvoitteita.  Vuoden 2014 talousarviopäätöksessä kaupunginvaltuusto edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelevan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ne voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. 

 

Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet.

 

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden vastuualueen säästövelvoitteena on saada vuodesta 2014 alkaen pysyviä säästöä vuositasolla n. 0,9 miljoonaa euroa. Valmistelun tavoitteena on, että toimenpiteet tuovat pysyviä pitkän aikavälin säästöjä. Talouden tasapainottamista on valmisteltu siten, että ensisijaisesti se esitetään tehtäväksi muutoin kuin vähentämällä opetusta ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Verkostoratkaisulla pyritään säilyttämään perusopetuksen laatu kriteerien mukaisena. (Perusopetuksen laatukriteerit). Perusopetuksen toimintamenoista on 65 prosenttia henkilöstömenoja ja kiinteistöjen vuokra- ja pääomamenoja 25 prosenttia. On luonnollista, että isoja ja pysyviä kustannussäästöjä etsitään rakenteista.

 

Verkostoesityksessä kustannussäästöt saadaan aikaan luopumalla tiloista, joita välttämättä ei tarvita opetuksen järjestämiseen ja yhdistämällä kyseessä olevien koulujen toiminnot muihin kouluihin. Esitetyillä verkostoratkaisuilla koulujen peruskorjaustarpeet ja korjausvelka pienenevät. Isommissa yksiköissä voidaan saavuttaa säästöä myös ruokailukustannuksissa. Isommissa kouluissa opettaminen monipuolistuu ja oheis- ja tukipalveluita, mm. erityisen tuen, kouluterveyden ja muuta oppilashuollon palvelua on saatavilla enemmän. Verkostoratkaisulla pyritään siihen, että kaikkien koulujen opetusryhmien koot voitaisiin edelleen säilyttää pedagogisesti kohtuullisen kokoisina opetuksen tason säilyttämiseksi hyvällä tasolla. Tilojen käytön tehostamisen vaihtoehtona säästöjen aikaansaamiseksi olisi opetuksen ja avustamisen määrän vähentäminen kaikista kouluista. Verkostotarkastelussa on otettu huomioon päivähoidon ja kaupungin muiden palvelualueiden tilatarpeet.

 

Asian valmistelussa on otettu huomioon hallintolain 41 §:n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Kaikilla kolmella kouluilla järjestettiin asukkaille kuulemis- ja keskustelutilaisuudet 21.10. -23.10.2013. Samoina päivinä pidettiin koulujen henkilöstön kuulemistilaisuudet. Tilaisuuksien palautteita käsiteltiin lautakunnan kokouksessa 13.11.2013. (liitteenä verkostoprosessin eteneminen 2013). Päätöksen jälkeen mahdollinen henkilöstön uudelleen sijoittelu valmistellaan omana prosessinaan.

 

Pitkälahden koulu

 

Koulu sijaitsee Pitkälahdessa.  Pääosa oppilaista tulee kouluun lähialueelta. Pienelle osalle oppilaista kuuluu koulukuljetusoikeus. Lähin peruskoulu on Pyörön koulu. Koulujen välimatka on noin 1 kilometri. Pitkälahden ja Pyörön koulujen oppilasalueiden väestöennusteen mukaan oppilasmäärä on edelleen laskeva.

 

Lukuvuonna 2013 -2014 koulussa on 234 oppilasta, joista on muodostettu 12 perusopetusryhmää. Opetus on järjestetty kolmessa eri rakennuksessa (yht.2385 m2).  Koulun tilat on mitoitettu 12 opetusryhmälle (n. 280 oppilasta). Tilojen vuokrakustannus on tällä hetkellä 469 154 euroa, josta päärakennuksen (A) osuus on 347 841 euroa ja lisärakennusten (B ja C) osuus on 121 313 euroa.

 

Pitkälahden koulun seuraaville vuosille tulevien korjausten kustannusarvio 105 000 euroa. Viipalerakennus (c) on käyttöikänsä päässä. Vastaavan tilan uusimiskustannus on noin 800 000 euroa.  Purkukustannukset ovat noin 60 000 euroa.

 

Vaihtoehto 1:

 

Koulun oppilaat sijoitetaan Pyörön kouluun ja Pitkälahden koulu lakkautetaan 1.8.2014 alkaen. Välittömät kustannuksia vähentävät vaikutukset ovat yhteensä 696 154 euroa, kun lisääntyneet kuljetuskustannukset on otettu huomioon. Henkilökunta on sijoitettavissa muihin kouluihin erillisen suunnitelman mukaisesti.

 

Koulukiinteistö kokonaisuudessaan jää muuhun käyttöön.

 

Vaihtoehto 2:

 

Päärakennus (A) jää koulun käyttöön ja muut rakennukset (A, B) poistuvat. Kouluun sijoitetaan alueen alku- ja esiopetusryhmät. Tällöin kouluun jäisi 4 alkuopetuksen luokkaa ja 2 esiopetusryhmää yhteensä noin 120 oppilasta. Esiopetusvuoden jälkeen  lapset voivat jatkaa koulua samassa talossa vielä kaksi vuotta, minkä jälkeen he siirtyvät Pyörön yhtenäiskouluun.  Välittömät kustannuksia vähentävät vaikutukset ovat  yhteensä 323 910 euroa.

 

Vaihtoehto 3:

 

On esitetty selvitettäväksi, olisiko perusteltua, että Pitkälahden kouluun sijoitettaisiin Hiltulanlahden koulun 5-6 luokat. Tällöin olisi mahdollista siirtää Hiltulanlahden investointia muutamalla vuodella. Tällä hetkellä kouluun ei voida ottaa lisäryhmiä, koska koulu on mitoitettu 12 opetusryhmälle. Hiltulanlahden koulun ikäryhmät ovat yli 25 oppilasta, joten ne eivät mahdu Pitkälahden nykyisiin ryhmiin. Hiltulanlahteen on hyväksytty asemakaava, jonka mukaan koulun läheisyyteen suunniteltu asuinalueen rakentaminen käynnistynee lähivuosina. Suunniteltu väestöpohja edellyttää alueelle noin 300 oppilaan koulun tiloja. Siirtymävaiheessa mahdollisesti lukuvuodesta 2015-2016 alkaen koulu tarvitsee lisätilaa 2 ryhmälle. Tilapäiset tilat voitaneen järjestää joko koulun tontilla olevan päiväkodin tiloihin tai ns. paviljonkirakennukseen.  

 

On esitetty myös selvitettäväksi vaihtoehtoa Länsirannan koulujen (Rytky, Kaislastenlahti, Hirvilahti) oppilaiden sijoittamisesta Pitkälahden koulun tiloihin. Länsirannan kouluissa on yhteensä noin 140 oppilasta ja väestöennusteen mukaan oppilasmäärässä ei ole odotettavissa muutoksia lähivuosina. Kaikkien oppilaiden yhtäaikainen sijoittaminen Pitkälahden kouluun ei ole mahdollista, jollei nykyisiä oppilaita siirretä ensin alta pois Pyörön kouluun. Länsirannan päivähoito- ja esiopetusjärjestelyt ovat sidoksissa koulujen yhteydessä oleviin tiloihin. Kouluverkostosuunnitelman (2011) mukaan tavoitteena on yhdistää Länsirannan koulut ja rakentaa pedagogisesti toimiva kokonaisuus paremmin saavutettavissa olevaan paikkaan. Samalla otetaan huomioon alueen päivähoidon tilatarpeet.

 

Yhteenvetona todettakoon, etteivät vaihtoehto 3:ssa esitetyt ratkaisut ole pitkällä tähtäimellä pedagogisesti eikä talousvaikutuksiltaan perusteltuja. 

 

Pitkälahden koulun vaihtoehtojen talousarviovaikutukset:                          

 

 

tilat ja opetus/ vuosi

1.8.2014 alkaen

1.vaihtoehto

696 154

323 910

2. vaihtoehto

385 670

150 493

 

310 484

173 417

                                                         

 

Palveluverkoston (Kemppaanmäen koulu, Kettulan koulu, Pitkälahden koulu) muuttamisen talousvaikutusten vertailu yhteensä:

 

 

tilat ja opetus/vuosi

1.8.2014  alkaen

1vaihtoehto

1 341 1227

619  7

2vaihtoehto

831 668

339 033

 

509 559

280 114

 

 

 

 

 

 

Vaihtoehdon yksi toteuttaminen pienentää vuositason kustannuksia 509 559 euroa enemmän kuin vaihtoehto kaksi.

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna ja Pitkälahden koulu lakkautetaan 1.8.2014 lukien. Oppilaat siirretään Pyörön kouluun.Päätös                                            Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutosesityksen:

 

Muutosehdotus 2 (Pitkälahti):

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että lukuvuoden 2014 – 2015 ajan edetään vaihtoehdon 2 mukaisesti soveltuvien osin siten, että Pyörön yläkoululaisten määrää on tulevaisuudessa mahdollisuus kasvattaa. Lautakunta edellyttää kasvun ja oppimisen palvelualueen laatimaan lukuvuoden 2014 – 2015 järjestelyistä tarkemman suunnitelman talousvaikutusarvioineen kaupunginvaltuustolle maaliskuun kokoukseen mennessä.

 

Lisäksi kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle myös, että kasvun ja oppimisen palvelualue valmistelee yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa perusopetuksen palveluverkostomuutoksien jatkovaiheet päätettäväksi vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

 

Jäsenet Veera Willman ja Petri Kaunisto kannattivat puheenjohtajan muutosehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 4 (neljä) ääntä (Kontiainen, Ruusunen, Taipale, Turtiainen) ja puheenjohtajan esitys 7 (seitsemän) ääntä (Eskelinen, Saarinen, Heinonen, Kaunisto, Mönkkönen, Saukko, Willman), joten puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestystulokseksi todettiin 4 (neljä) JAA –ääntä ja 7 (seitsemän) EI –ääntä ja puheenjohtajan tekemä muutosehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

 

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas jätti asiaan eriävän mielipiteen:

 

Jätän eriävän mielipiteen lautakunnan tekemään päätökseen. Päätös on valtuuston hyväksymän talousarvion vastainen, sillä kasvun ja oppimisen palvelualue ei pysy talousarviossaan. Lisäksi päätös on valtuuston hyväksymän kouluverkostoselvityksen vastainen.

 

 

Liitteet

10

422/2014 Pitkälahden koulun talousvaikutukset ja yhteenveto

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kari Raninen

puh.  017 18 4010

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Merkitään korjauksena, että Pitkälahden koulun neliömäärä on 2712 m2.

 

 

Merkitään, että talousarviossa käyttötalouden sitovuudesta todetaan seuraavaa: ”Talousarviossa valtuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet tukevat kaupungin strategisia tavoitteita. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että toiminta tukee kaupungin strategisia tavoitteita ja toiminta toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Talousarviossa pysymiseksi on tarvittaessa tarkistettava toiminta- ja käyttösuunnitelmia.”

 

                                                          Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on lisäksi edellytetty, että kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan on valmisteltava toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ratkaisut voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. päättää palauttaa esityksen kasvun ja oppimisen lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi ottaen huomioon talousarvion määräykset ja esityksen taloudelliset vaikutukset.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.2.2014 §

                                                         

Perusopetusjohtaja  Kari Raninen
Perusopetus- ja nuorisopalvelut

 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.11.2011 Kuopion päivähoito-, koulu ja lukioverkostoselvityksen. Sen jälkeen kaupungin talouden tasapainottamiseksi on asetettu palvelualueille vuosittain uusia tavoitteita ja säästövelvoitteita.  Vuoden 2014 talousarviopäätöksessä kaupunginvaltuusto edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelevan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ne voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. 

 

Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet.

 

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden vastuualueen säästövelvoitteena on saada vuodesta 2014 alkaen pysyviä säästöä vuositasolla n. 0,9 miljoonaa euroa. Valmistelun tavoitteena on, että toimenpiteet tuovat pysyviä pitkän aikavälin säästöjä. Talouden tasapainottamista on valmisteltu siten, että ensisijaisesti se esitetään tehtäväksi muutoin kuin vähentämällä opetusta ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Verkostoratkaisulla pyritään säilyttämään perusopetuksen laatu kriteerien mukaisena. (Perusopetuksen laatukriteerit). Perusopetuksen toimintamenoista on 65 prosenttia henkilöstömenoja ja kiinteistöjen vuokra- ja pääomamenoja 25 prosenttia. On luonnollista, että isoja ja pysyviä kustannussäästöjä etsitään rakenteista.

 

Verkostoesityksessä kustannussäästöt saadaan aikaan luopumalla tiloista, joita välttämättä ei tarvita opetuksen järjestämiseen ja yhdistämällä kyseessä olevien koulujen toiminnot muihin kouluihin. Esitetyillä verkostoratkaisuilla koulujen peruskorjaustarpeet ja korjausvelka pienenevät. Isommissa yksiköissä voidaan saavuttaa säästöä myös ruokailukustannuksissa. Isommissa kouluissa opettaminen monipuolistuu ja oheis- ja tukipalveluita, mm. erityisen tuen, kouluterveyden ja muuta oppilashuollon palvelua on saatavilla enemmän. Verkostoratkaisulla pyritään siihen, että kaikkien koulujen opetusryhmien koot voitaisiin edelleen säilyttää pedagogisesti kohtuullisen kokoisina opetuksen tason säilyttämiseksi hyvällä tasolla. Tilojen käytön tehostamisen vaihtoehtona säästöjen aikaansaamiseksi olisi opetuksen ja avustamisen määrän vähentäminen kaikista kouluista. Verkostotarkastelussa on otettu huomioon päivähoidon ja kaupungin muiden palvelualueiden tilatarpeet.

 

Asian valmistelussa on otettu huomioon hallintolain 41 §:n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Kaikilla kolmella kouluilla järjestettiin asukkaille kuulemis- ja keskustelutilaisuudet 21.10. -23.10.2013. Samoina päivinä pidettiin koulujen henkilöstön kuulemistilaisuudet. Tilaisuuksien palautteita käsiteltiin lautakunnan kokouksessa 13.11.2013. (liitteenä verkostoprosessin eteneminen 2013). Päätöksen jälkeen mahdollinen henkilöstön uudelleen sijoittelu valmistellaan omana prosessinaan.

 

 

Pitkälahden koulu

 

Koulu sijaitsee Pitkälahdessa.  Pääosa oppilaista tulee kouluun lähialueelta. Pienelle osalle oppilaista kuuluu koulukuljetusoikeus. Lähin peruskoulu on Pyörön koulu. Koulujen välimatka on noin 1 kilometri. Pitkälahden ja Pyörön koulujen oppilasalueiden väestöennusteen mukaan oppilasmäärä on edelleen laskeva.

 

Lukuvuonna 2013 -2014 koulussa on 234 oppilasta, joista on muodostettu 12 perusopetusryhmää. Opetus on järjestetty kolmessa eri rakennuksessa (yht.2712 m2).  Koulun tilat on mitoitettu 12 opetusryhmälle (n. 280 oppilasta). Tilojen vuokrakustannus on tällä hetkellä 469 154 euroa, josta päärakennuksen (A) osuus on 347 841 euroa ja lisärakennusten (B ja C) osuus on 121 313 euroa.

 

Pitkälahden koulun seuraaville vuosille tulevien korjausten kustannusarvio 105 000 euroa. Viipalerakennus (c) on käyttöikänsä päässä. Vastaavan tilan uusimiskustannus on noin 800 000 euroa.  Purkukustannukset ovat noin 60 000 euroa.

 

Vaihtoehto 1:

 

Koulun oppilaat sijoitetaan Pyörön kouluun ja Pitkälahden koulu lakkautetaan 1.8.2014 alkaen. Välittömät kustannuksia vähentävät vaikutukset ovat yhteensä 696 000 €, kun lisääntyneet kuljetuskustannukset on otettu huomioon. Henkilökunta on sijoitettavissa muihin kouluihin erillisen suunnitelman mukaisesti.

 

Koulukiinteistö kokonaisuudessaan jää muuhun käyttöön.

 

 

Vaihtoehto 2:

 

Päärakennus (A) jää koulun käyttöön ja muut rakennukset (A, B) poistuvat. Kouluun sijoitetaan alueen alku- ja esiopetusryhmät. Tällöin kouluun jäisi 4 alkuopetuksen luokkaa ja 2 esiopetusryhmää yhteensä noin 120 oppilasta. Esiopetusvuoden jälkeen lapset voivat jatkaa koulua samassa talossa vielä kaksi vuotta, minkä jälkeen he siirtyvät Pyörön yhtenäiskouluun

 

Pitkälahden koulun vaihtoehtojen talousarviovaikutukset:                          

 

                                                         

 

tilat ja opetus/ v

1.8.2014 alkaen

1vaihto-ehto

696 000

324 000

2vaihto-ehto

386 000

150 000

 

310 000

174 000

 

 

Palveluverkoston (Kemppaanmäen koulu, Kettulan koulu, Pitkälahden koulu) muuttamisen talousvaikutusten vertailu yhteensä:

 

 

tilat ja opetus/vuosi

1.8.2014                               

1 vaihto-ehto

1 341 000

619 000

2 vaihto-ehto

849 000

346 000

 

492 000

273 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaihtoehdon yksi toteuttaminen pienentää vuositason kustannuksia

492 000 € enemmän kuin vaihtoehto kaksi.

 

 

Liitteet

4

422/2014 Pitkälahden koulun talousvaikutukset ja yhteenveto

 

Viiteaineisto

8

260/2014 Talousarvion 2014 tasapainottamisen vaikutusten arviointi

 

9

260/2014 Kuntalaisten ja henkilökunnan kuulemisprosessi 2013

 

10

260/2014 Alakoulujen oppilasennuste 2014 - 2020

 

11

260/2014 Yläkoulujen oppilasennuste 2014 - 2020

 

12

260/2014 Tutkimustuloksia koulun ja luokkakoon yhteydestä oppimiseen ja syrjäytymiskehitykseen

 

13

260/2014 Lausunto Kalevalan koulusta

 

14

260/2014 Koulujen lakkauttamiseen liittyvät kysymykset

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kari Raninen

puh.  044 718 4010

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna vaihtoehdon 1. mukaan eli Pitkälahden koulu lakkautetaan 1.8.2014 lukien. Oppilaat siirretään Pyörön kouluun.


 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vaihtoehdon 2, jossa Pitkälahden kouluun sijoitetaan esi- ja alkuopetuksen ryhmät (luokat 0-2) ja koulu yhdistetään hallinnollisesti Pyörön kouluun.

Lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle valmistellaan ja tuodaan vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettäväksi perusopetuksen palveluverkostomuutoksien jatkovaiheet.

 

Jäsen Veera Willman kannatti puheenjohtajan esitystä.

 

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 6 (kuusi) ääntä (Turtiainen, Taipale, Ruusunen, Kontiainen, Heinonen ja Alho-Törrönen) ja puheenjohtajan esitys 5 (viisi) ääntä (Willman, Saukko, Mönkkönen, Vanhanen ja Eskelinen).

 

Äänestystulokseksi todettiin 6 (kuusi) JAA –ääntä ja 5 (viisi) EI –ääntä , jolloin esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa