Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 19.02.2014/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 14

Asianro 423/02.02/2014

 

 

Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kettulan koulun lakkauttaminen 1.8.2014 alkaen

 

 

Perusopetusjohtaja  Kari Raninen
Perusopetus- ja nuorisopalvelut

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.1.2014:

 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.11.2011 Kuopion päivähoito-, koulu ja lukioverkostoselvityksen. Sen jälkeen kaupungin talouden tasapainottamiseksi on asetettu palvelualueille vuosittain uusia tavoitteita ja säästövelvoitteita.  Vuoden 2014 talousarviopäätöksessä kaupunginvaltuusto edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelevan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ne voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. 

 

Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet.

 

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden vastuualueen säästövelvoitteena on saada vuodesta 2014 alkaen pysyviä säästöä vuositasolla n. 0,9 miljoonaa euroa. Valmistelun tavoitteena on, että toimenpiteet tuovat pysyviä pitkän aikavälin säästöjä. Talouden tasapainottamista on valmisteltu siten, että ensisijaisesti se esitetään tehtäväksi muutoin kuin vähentämällä opetusta ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Verkostoratkaisulla pyritään säilyttämään perusopetuksen laatu kriteerien mukaisena. (Perusopetuksen laatukriteerit). Perusopetuksen toimintamenoista on 65 prosenttia henkilöstömenoja ja kiinteistöjen vuokra- ja pääomamenoja 25 prosenttia. On luonnollista, että isoja ja pysyviä kustannussäästöjä etsitään rakenteista.

 

Verkostoesityksessä kustannussäästöt saadaan aikaan luopumalla tiloista, joita välttämättä ei tarvita opetuksen järjestämiseen ja yhdistämällä kyseessä olevien koulujen toiminnot muihin kouluihin. Esitetyillä verkostoratkaisuilla koulujen peruskorjaustarpeet ja korjausvelka pienenevät. Isommissa yksiköissä voidaan saavuttaa säästöä myös ruokailukustannuksissa. Isommissa kouluissa opettaminen monipuolistuu ja oheis- ja tukipalveluita, mm. erityisen tuen, kouluterveyden ja muuta oppilashuollon palvelua on saatavilla enemmän. Verkostoratkaisulla pyritään siihen, että kaikkien koulujen opetusryhmien koot voitaisiin edelleen säilyttää pedagogisesti kohtuullisen kokoisina opetuksen tason säilyttämiseksi hyvällä tasolla. Tilojen käytön tehostamisen vaihtoehtona säästöjen aikaansaamiseksi olisi opetuksen ja avustamisen määrän vähentäminen kaikista kouluista. Verkostotarkastelussa on otettu huomioon päivähoidon ja kaupungin muiden palvelualueiden tilatarpeet.

 

Asian valmistelussa on otettu huomioon hallintolain 41 §:n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Kaikilla kolmella kouluilla järjestettiin asukkaille kuulemis- ja keskustelutilaisuudet 21.10. -23.10.2013. Samoina päivinä pidettiin koulujen henkilöstön kuulemistilaisuudet. Tilaisuuksien palautteita käsiteltiin lautakunnan kokouksessa 13.11.2013. (liitteenä verkostoprosessin eteneminen 2013). Päätöksen jälkeen mahdollinen henkilöstön uudelleen sijoittelu valmistellaan omana prosessinaan.

 

Kettulan koulu

 

Kettulan koulua lähimpänä sijaitsevat koulut ovat Puijonsarven koulu (n. 3 km:n päässä) ja Kalevalan koulun Pohjantien yksikkö (n. 2,5 km).  Oppilaat tulevat pääasiassa Kettulanlahden, Rahusenkankaan ja Pihlajalaakson alueilta. Väestöennusteen mukaan oppilasmäärä pysyy lähivuosina nykytasolla. Alakoulun jälkeen oppilaat siirtyvät 7. luokalle joko Puijonsarven, Kalevalan tai johonkin keskustan kouluun.  Koillisen alueen (Puijonsarven, Kettulan ja Kalevalan koulujen alueet) oppilasmäärä pysyy vuoteen 2030 ennusteen mukaan samana.  Lukuvuonna 2013-2014 koulussa on 164 oppilasta, joista on muodostettu 8 perusopetusryhmää.  Koululla on tilat (2385 m2) 12 opetusryhmälle, joten koulurakennus on vajaakäytössä.  Koulun lähivuosien arvioitu peruskorjaustarve on tämän päivän kustannustason mukaan noin 250 000 euroa (tarkemmin liitteessä). 

 

Vaihtoehto 1:

 

Kettulan koulu lakkautetaan ja oppilaat sijoitetaan erillisen suunnitelman mukaisesti  Puijonsarven ja Pohjantien kouluihin. Oppilassiirtojen jälkeen koulujen opetusryhmien määrä vähenee yhteensä kahdella. Koulurakennus jää kokonaan muuhun käyttöön.  Henkilökunta on sijoitettavissa muihin kouluihin erillisen suunnitelman mukaisesti. Koulukuljetuksen piiriin tulisi muutamia 1-2 luokkien oppilaita.

 

Välittömät kustannuksia vähentävät vaikutukset ovat yhteensä  414 810 euroa, kun lisääntyneet kuljetuskustannukset otetaan huomioon.

 

Vaihtoehto 2:

 

Kettulan koulun 1. luokille otetaan enintään 23 oppilasta, jolloin koulu muuttuu pysyvästi 1-sarjaiseksi, suurimmillaan 140 oppilaan kouluksi. Kouluun sijoitetaan myös esiopetusryhmä Pikku- Inkilän päiväkodista. Muita päivähoidon tilatarpeita ei alueella ole.

 

Kouluun jää kuitenkin kustannukset huomioon ottaen runsaasti tilallista väljyyttä, mikäli kaikki nykyiset tilat jäisivät opetuskäyttöön. Käytännössä opetuksen käyttöön tarvitaan enintään puolet (yksi kerros) koulurakennuksesta. Loput tiloista on varattavissa muuhun käyttöön.  

 

Muutos toteutetaan lukuvuoden 2014- 2015 alusta lukien siten, että erillisen oppilassijoittelun mukaan koulusta vähennetään 2 opetusryhmää.

 

Myöhemmin Kettulan koulu on mahdollista liittää hallinnollisesti toiseen kouluun, jolloin hallinnon kustannuksia voidaan vähentää.   

 

Välittömät kustannuksia vähentävät vaikutukset ovat yhteensä 215 735 euroa.

 

Vaihtoehto 3:

 

Vaihtoehtona on pyydetty selvittämään olisiko mahdollista lakkauttaa Kalevalan koulun Linnanpellolla sijaitseva huonokuntoinen yksikkö. Oppilaita siirrettäisiin alakoulun osalta Pohjantien yksikköön ja Kettulaan sekä yläkoulun osalta Puijonsarveen (4-sarjaiseksi) sekä keskustan yläkouluihin, jolloin voi tulla tarvetta vyöryttää oppilaita Minna Canthin ja Hatsalan kouluista Pyöröön.

 

Kalevalan koulun yhtenäiskoulussa on yhteensä 752 oppilasta. Koulu huolehtii myös merkittävän osan kaupungin vammaisopetuksesta ja maahanmuuttajien opetuksesta. Kalevalan koulussa on 5-6 luokkia tällä hetkellä 7 yleisopetuksen ryhmää ja kaksi erityisopetuksen ryhmää. Yhdeksän ryhmän sijoittaminen ei ole mahdollista Pohjanteille tila-ahtauden vuoksi. Mikäli ryhmät siirrettäisiin Pohjantielle, tulisi sieltä vastaavasti sijoittaa Maria Jotunin sekä autistien ryhmät toiseen kouluun, jotta luokkatiloja vapautuisi. Huomioitava on, että Maria Jotunin 5 opetusryhmää siirtyivät 1.8.2013 Pohjantien yksikköön.

 

Keskustassa sijaitsevat Minna Canthin ja Hatsalan koulut eivät voi ainakaan tällä hetkellä ottaa merkittävää määrää lisäoppilaita.Verkostosuunnitelman mukaan Minna Canthin koulu muutetaan kokonaan yläkoulukäyttöön, kun Minna Canthin ja Kuopion yhteiskoulun musiikkilukio yhdistetään. Yläkoulun oppilaita tulisi olemaan 525. Lukioratkaisu mahdollistaisi Saaristokaupungin oppilaiden ohjaamisen erityisesti Lehtoniemestä keskustan kouluihin.

 

Kalevalan koulu toimii myös koulun saavutettavuuden näkökulmasta oikeassa paikassa.  

 

Vaihtoehto 3 ei voida perustella taloudellisesti eikä koulun saavutettavuuden.

 

 

Kettulan koulun vaihtoehtojen talousarviovaikutukset:
                                                         

 

tilat ja opetus/vuosi

1.8.2014 alkaen

1.       vaihtoehto

414 810 euroa

221 188 euroa

2.       vaihtoehto

215735

89 492

                                                                                      

Vaihtoehdon yksi toteuttaminen pienentää vuositason kustannuksia 199 075 enemmän kuin vaihtoehto kaksi.

 

                                                         

                                                                                      

Palveluverkoston (Kemppaanmäen koulu, Kettulan koulu, Pitkälahden koulu) muuttamisen talousvaikutusten vertailu:

 

 

tilat ja opetus/vuosi

1.8.2014 alkaen

1.      vaihtoehto

1 341 227

619 147

2.      vaihtoehto

831 668

339 033

 

509 559

280 114

                                                                                                                                                

Vaihtoehdon yksi toteuttaminen pienentää vuositason kustannuksia 509 559 euroa enemmän kuin vaihtoehto kaksi.

                                                         

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna ja Kettulan  koulu lakkautetaan 1.8.2014 lukien. Oppilaat siirretään Puijonsarven ja Kalevalan Pohjantien kouluihin.


Päätös                                            Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutosesityksen:

 

Muutosehdotus 3 (Kettula):

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että lukuvuoden 2014 – 2015 ajan edetään vaihtoehdon 2 mukaisesti siten, etteivät muut mahdolliset verkostomuutokset lukuvuonna 2015 – 2016 alusta lukien esty. Lautakunta edellyttää kasvun ja oppimisen palvelualueen laatimaan lukuvuoden 2014 – 2015 järjestelyistä tarkemman suunnitelman talousvaikutusarvioineen kaupunginvaltuustolle maaliskuun kokoukseen mennessä.

 

Lisäksi kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle myös, että kasvun ja oppimisen palvelualue valmistelee yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa  perusopetuksen palveluverkostomuutoksien jatkovaiheet päätettäväksi vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon yläkouluverkosto, erityisesti vaihtoehdossa 3 esitetty ratkaisu eli Kalevalan koulun Linnanpellon yksikön lopettaminen.

 

Jäsen Petri Kaunisto kannatti puheenjohtajan muutosehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 3 (kolme) ääntä (Kontiainen, Ruusunen, Taipale) ja puheenjohtajan esitys 8 (kahdeksan) ääntä (Eskelinen, Saarinen, Heinonen, Kaunisto, Mönkkönen, Saukko, Turtiainen, Willman), joten puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestystulokseksi todettiin 3 (kolme) JAA –ääntä ja 8 (kahdeksan) EI –ääntä ja puheenjohtajan tekemä muutosehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

 

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas jätti asiaan eriävän mielipiteen:

 

Jätän eriävän mielipiteen lautakunnan tekemään päätökseen. Päätös on valtuuston hyväksymän talousarvion vastainen, sillä kasvun ja oppimisen palvelualue ei pysy talousarviossaan. Lisäksi päätös on valtuuston hyväksymän kouluverkostoselvityksen vastainen.

 

 

 

 

Liitteet

11

423/2014 Kettulan koulun talousvaikutukset ja yhteenveto

 

12

423/2014 Koulumatkojen turvallisuusarviointi, maastokatselmus/muistio

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kari Raninen

puh.  017 18 4010

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Merkitään, että talousarviossa käyttötalouden sitovuudesta todetaan seuraavaa: ”Talousarviossa valtuusto hyväksyy kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet tukevat kaupungin strategisia tavoitteita. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että toiminta tukee kaupungin strategisia tavoitteita ja toiminta toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Talousarviossa pysymiseksi on tarvittaessa tarkistettava toiminta- ja käyttösuunnitelmia.”

 

                                                          Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on lisäksi edellytetty, että kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan on valmisteltava toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ratkaisut voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. päättää palauttaa esityksen kasvun ja oppimisen lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi ottaen huomioon talousarvion määräykset ja esityksen taloudelliset vaikutukset.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.2.2014

 

Perusopetusjohtaja  Kari Raninen
Perusopetus- ja nuorisopalvelut

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.11.2011 Kuopion päivähoito-, koulu ja lukioverkostoselvityksen. Sen jälkeen kaupungin talouden tasapainottamiseksi on asetettu palvelualueille vuosittain uusia tavoitteita ja säästövelvoitteita.  Vuoden 2014 talousarviopäätöksessä kaupunginvaltuusto edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelevan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ne voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. 

 

Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet.

 

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden vastuualueen säästövelvoitteena on saada vuodesta 2014 alkaen pysyviä säästöä vuositasolla n. 0,9 miljoonaa euroa. Valmistelun tavoitteena on, että toimenpiteet tuovat pysyviä pitkän aikavälin säästöjä. Talouden tasapainottamista on valmisteltu siten, että ensisijaisesti se esitetään tehtäväksi muutoin kuin vähentämällä opetusta ja kasvattamalla ryhmäkokoja. Verkostoratkaisulla pyritään säilyttämään perusopetuksen laatu kriteerien mukaisena. (Perusopetuksen laatukriteerit). Perusopetuksen toimintamenoista on 65 prosenttia henkilöstömenoja ja kiinteistöjen vuokra- ja pääomamenoja 25 prosenttia. On luonnollista, että isoja ja pysyviä kustannussäästöjä etsitään rakenteista.

 

Verkostoesityksessä kustannussäästöt saadaan aikaan luopumalla tiloista, joita välttämättä ei tarvita opetuksen järjestämiseen ja yhdistämällä kyseessä olevien koulujen toiminnot muihin kouluihin. Esitetyillä verkostoratkaisuilla koulujen peruskorjaustarpeet ja korjausvelka pienenevät. Isommissa yksiköissä voidaan saavuttaa säästöä myös ruokailukustannuksissa. Isommissa kouluissa opettaminen monipuolistuu ja oheis- ja tukipalveluita, mm. erityisen tuen, kouluterveyden ja muuta oppilashuollon palvelua on saatavilla enemmän. Verkostoratkaisulla pyritään siihen, että kaikkien koulujen opetusryhmien koot voitaisiin edelleen säilyttää pedagogisesti kohtuullisen kokoisina opetuksen tason säilyttämiseksi hyvällä tasolla. Tilojen käytön tehostamisen vaihtoehtona säästöjen aikaansaamiseksi olisi opetuksen ja avustamisen määrän vähentäminen kaikista kouluista. Verkostotarkastelussa on otettu huomioon päivähoidon ja kaupungin muiden palvelualueiden tilatarpeet.

 

Asian valmistelussa on otettu huomioon hallintolain 41 §:n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Kaikilla kolmella kouluilla järjestettiin asukkaille kuulemis- ja keskustelutilaisuudet 21.10. -23.10.2013. Samoina päivinä pidettiin koulujen henkilöstön kuulemistilaisuudet. Tilaisuuksien palautteita käsiteltiin lautakunnan kokouksessa 13.11.2013. (liitteenä verkostoprosessin eteneminen 2013). Päätöksen jälkeen mahdollinen henkilöstön uudelleen sijoittelu valmistellaan omana prosessinaan.

 

Kettulan koulu

 

Kettulan koulua lähimpänä sijaitsevat koulut ovat Puijonsarven koulu (n. 3 km:n päässä) ja Kalevalan koulun Pohjantien yksikkö (n. 2,5 km).  Oppilaat tulevat pääasiassa Kettulanlahden, Rahusenkankaan ja Pihlajalaakson alueilta. Väestöennusteen mukaan oppilasmäärä pysyy lähivuosina nykytasolla. Alakoulun jälkeen oppilaat siirtyvät 7. luokalle joko Puijonsarven, Kalevalan tai johonkin keskustan kouluun.  Koillisen alueen (Puijonsarven, Kettulan ja Kalevalan koulujen alueet) oppilasmäärä pysyy vuoteen 2030 ennusteen mukaan samana.  Lukuvuonna 2013-2014 koulussa on 164 oppilasta, joista on muodostettu 8 perusopetusryhmää.  Koululla on tilat (2385 m2) 12 opetusryhmälle, joten koulurakennus on vajaakäytössä.  Koulun lähivuosien arvioitu peruskorjaustarve on tämän päivän kustannustason mukaan noin 250 000 euroa (tarkemmin liitteessä). 

 

Vaihtoehto 1:

 

Kettulan koulu lakkautetaan ja oppilaat sijoitetaan erillisen suunnitelman mukaisesti  Puijonsarven ja Pohjantien kouluihin. Oppilassiirtojen jälkeen koulujen opetusryhmien määrä vähenee ensimmäisenä vuonna yhteensä kahdella. Seuraavina vuosina opetusryhmiä voidaan vähentää muutama lisää, kun ne voidaan muodostaa alusta saakka sopivan kokoisiksi. Koulurakennus jää kokonaan muuhun käyttöön.  Henkilökunta on sijoitettavissa muihin kouluihin erillisen suunnitelman mukaisesti. Koulukuljetuksen piiriin tulisi muutamia 1-2 luokkien oppilaita.

 

Välittömät kustannuksia vähentävät vaikutukset ovat yhteensä 415 000 €, kun lisääntyneet kuljetuskustannukset otetaan huomioon.

 

Vaihtoehto 2:

 

Vaihtoehtona on selvitetty mahdollisuuksia lakkauttaa Linnanpellon kaupunginosassa sijaitseva Kalevalan koulu. Kalevalan koulu on noin 800 oppilaan yhtenäiskoulu (samassa koulussa vuosiluokat esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan). Opetus järjestetään kahdessa yksikössä (Pohjantie ja Kalevala). Pohjantielle on sijoitettu yleisopetuksen 1-4 luokat sekä kehitysvammaisten, autististen ja dysfaattisten oppilaiden luokkamuotoinen opetus. Pohjantien yksikön tilojen saneerauksessa ja kalustamisessa (valmistui v. 2013) on otettu huomioon oppilaiden erityisopetustarpeet. Maria Jotunin koulu lakkautettiin 1.8.2013 alkaen ja toiminta siirrettiin Martti Ahtisaaren ja Kalevalan kouluihin 2013. Kalevalan koulussa on merkittävä osa kaupungin maahanmuuttajaopetuksesta.

 

Kalevalan koulu on peruskorjausta odottavien kiinteistöjen listalla kiireellisyysjärjestyksessä Karttulatalon valmistumisen jälkeen. Tällä hetkellä on selvitettävänä rakennuksen akuuteimmat peruskorjaustarpeet kuten peltikaton korjaaminen/uusiminen. Kattovuodot ja kondenssivesi ovat aiheuttaneet sisätilojen korjaustarvetta. Alustava investointitarve on noin 10 miljoonaa euroa, johon sisältyy talotekninen peruskorjaus ja liikuntasalin laajennus.

 

Kaupungin kokonaisverkostotarkastelussa Männistö-Linnanpellon alue on yksi Kuopion palvelukeskuksista, jossa Kalevalan yläkoulu on säilytettävä koulu ja tärkeä alueen palvelutarjonnan kannalta. Alueen palveluverkosto-suunnittelussa on otettava huomioon tulevat uudet asumisen täydennysrakentamiskohteet, jotka tulevat toteutukseen lähivuosina tai viimeistään 2020-luvulla. Näistä tällä hetkellä tiedossa olevia ovat: Gottlundinkadun, Sokeain koulun alueen, Itkonniemen ranta-alueen, VR:n vanhan aseman alueen, Männistön liikekeskustan ja Kelloniemen asemakaavat

 

Kalevalan koulun lakkauttamisselvitys edellyttää mm. oppilaiden sijoittelusuunnitelman tekemistä. Yläkoululaisten sijoittelu muihin kouluihin (Puijonsarvi, Hatsala ja Minna Canth) on mahdollista toteuttaa käytännössä siten, että keskustan kahdesta yläkoulusta varataan oppilaspaikat Kalevalan koulun oppilaille, jolloin muista kouluista tulevia oppilaita ohjataan Neulamäen ja Pyörön kouluihin. Ratkaisu edellyttää, että Minna Canthin lukion tilat saadaan perusopetuksen käyttöön.  Myös koillisen alueen alakoululaisten oppilasottoalueet tulee suunnitella uudelleen ja ratkaista maahanmuuttajien opetuksen sijoittaminen.

                            

Oppilaiden ja opetuksen sijoittelusuunnitelma on mahdollista valmistella siten, että toimintamuutokset voidaan ottaa huomioon vuoden 2015 talousarviossa.

 

Tässä vaihtoehdossa ei ole mahdollista lakkauttaa Kettulan koulua, koska se tarvitaan alakoulukäyttöön, mikäli Kalevalan koulu lakkautetaan.

 

Kettulan koulu on mitoitettu 12 perusopetusryhmälle  eli  noin 250 oppilaalle.  Koululle jää tilallista väljyyttä, mikäli kaikki nykyiset tilat jäisivät opetuskäyttöön. Käytännössä 1-sarjaisen koulun opetuksen käyttöön tarvitaan enintään puolet (yksi kerros) koulurakennuksesta. Loput tiloista on varattavissa muuhun käyttöön.  

 

Kouluun on sijoitettavissa myös esiopetusryhmä Pikku- Inkilän päiväkodista 1.8.2014 alkaen, jolloin päiväkodin tiloista voidaan luopua. Muita päivähoidon tilatarpeita ei alueella ole.

 

Lukuvuoden 2014-2015 valmistelussa Puijonsarven, Kettulan ja Kalevalan koulujen tulee yhteistoiminnallisesti valmistella oppilassijoittelu uudelleen siten, että Kettulan koulun opetusryhmiä voidaan vähentää 1.8.2014 alkaen 2-3 ryhmällä. Samasta ajankohdasta oppilaiden ohjauksen ja opetusryhmien muodostamisen tehostamiseksi tulisi yhdistää hallinnollisesti Kettulan ja Kalevalan koulut.   

 

 

 

Kettulan koulun vaihtoehtojen talousarviovaikutukset:    

                            

 

tilat ja opetus/vuosi

1.8.2014

1.       vaihtoehto

415 000

196 000

2.       vaihtoehto

233 000

97 000

 

182 000

99 000

                                                         

 

Vaihtoehdon yksi toteuttaminen pienentää vuositason kustannuksia 182 000 € (99 000 € 1.8.2014 alkaen) enemmän kuin vaihtoehto kaksi. Vaihtoehdon 2 arvioitu säästö on kuitenkin tilapäinen ja vaikutus ulottuu siihen saakka, kunnes lopullinen verkostoratkaisu on saatu toteutettua.  

 

Vaihtoehdon 2 toteutuessa vuoden 2014 talousarviossa katettavaa jää 99 000 € muusta toiminnasta tai lisätalousarviosta.

 

 

 

 

 

Liitteet

5

423/2014 Kettulan koulun talousvaikutukset ja yhteenveto

 

6

423/2014 Koulumatkojen turvallisuusarviointi, maastokatselmus/muistio

 

 

 

Viiteaineisto

15

260/2014 Talousarvion 2014 tasapainottamisen vaikutusten arviointi

 

16

260/2014 Kuntalaisten ja henkilökunnan kuulemisprosessi 2013

 

17

260/2014 Alakoulujen oppilasennuste 2014 - 2020

 

18

260/2014 Yläkoulujen oppilasennuste 2014 - 2020

 

19

260/2014 Tutkimustuloksia koulun ja luokkakoon yhteydestä oppimiseen ja syrjäytymiskehitykseen

 

20

260/2014 Lausunto Kalevalan koulusta

 

21

260/2014 Koulujen lakkauttamiseen liittyvät kysymykset

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kari Raninen

puh.  044 718 4010

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan kouluverkostoratkaisuna 1. vaihtoehdon mukaan ja Kettulan koulu lakkautetaan 1.8.2014 lukien. Oppilaat siirretään Puijonsarven ja Kalevalan Pohjantien kouluihin.


Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vaihtoehdon 2, jossa Kettulan koulu yhdistetään hallinnollisesti Kalevalan kouluun ja Puijonsarven, Kettulan sekä Kalevalan koulut valmistelevat oppilassijoittelun uudelleen 1.8.2014 alkaen säästötavoitteen mukaisesti.

Lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle valmistellaan ja tuodaan vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettäväksi perusopetuksen palveluverkostomuutoksien jatkovaiheet. Tarkastelussa tulee selvittää mahdollisuudet tiivistää yläkouluverkostoa ja vähentää tulevia investointitarpeita.

 

Jäsen Annu Saukko kannatti puheenjohtajan esitystä.

 

Jäsen Sirpa Alho-Törrönen teki muutosehdotuksen seuraavasti:

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vaihtoehdon, jossa Kettulan koulun osalta hyväksytään 2.vaihtoehto yhdeksi lukuvuodeksi 2014-2015 eteenpäin ja samalla selvitetään Kalevalan koulun tuleva käyttö.

 

Jäsen Upi Heinonen kannatti Alho-Törrösen esitystä.

 

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettua muutosesitystä, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys siten, että ensin äänestetään kahden muutosehdotuksen välillä ja sen jälkeen voittaneen ja esittelijän ehdotuksen välillä. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat jäsen Alho-Törrösen ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä puheenjohtajan ja Alho-Törrösen esitysten välillä puheenjohtajan esitys sai 5 (viisi) JAA-ääntä (Eskelinen, Vanhanen, Mönkkönen, Saukko ja Willman) ja Alho-Törrösen esitys 6 (kuusi) EI-ääntä (Turtiainen, Taipale, Ruusunen, Kontiainen, Heinonen, Alho-Törrönen). Todettiin Alho-Törrösen esityksen tulleen äänestetyksi seuraavaan vaiheeseen.

 

Toiseksi suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä voittaneen muutosesityksen (Alho-Törrönen) ja esittelijän ehdotuksen välillä esittelijän esitys sai 0 (nolla) JAA –ääntä  ja Alho-Törrösen esitys yksimielisesti 11 (yksitoista) EI –ääntä.

 

 

Äänestystulokseksi todettiin 0 (nolla) JAA –ääntä ja 11 (yksitoista) EI –ääntä, jolloin jäsen Sirpa Alho-Törrösen muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa