Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 19.02.2014/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 15

Asianro 9367/00.01.03.01/2013

 

 

Itä-Suomen Aluehallintoviraston selvityspyyntö (ISAVI 3911/06.00.00/2013)

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Silja Silvennoinen
Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

Perusopetusjohtaja Kari Raninen

Kasvun ja oppimisen palvelualue /perusopetus

 

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kuopion kaupunginhallitusta hankkimaan lausunnon kasvun ja oppimisen lautakunnalta, selvityksen palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaalta sekä antamaan oman lausuntonsa Mari Kosusen ja Henna Karppisen kirjoituksen johdosta siltä osin, kuin siinä on kyse kuntalain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kantelusta.

 

Mari Kosunen ja Henna Karppinen ovat jättäneet Itä-Suomen aluehallintovirastoon hallintokantelun koskien Pitkälahden koululla 22.10.2013 pidettyä kuulemistilaisuutta ja siihen liittyvän kouluverkostoasian valmistelua. Lausunnossa tulee ottaa kantaa esitettyihin väitteisiin. 

 

Kuopion kaupungin talouden ongelmat ja säästövelvoitteet nousivat esille syksyn 2013 alussa. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden vastuualueen säästövelvoitteet olivat merkittävät (v. 2014 alkaen edellytettiin pysyviä säästöä vuositasolla n. 0,9 miljoonaa euroa). Tavoitteena oli kuitenkin, että verkostoratkaisulla pyritään säilyttämään perusopetuksen laatu kriteerien mukaisena. Isoja ja pysyviä kustannussäästöjä etsitään rakenteista.

 

Kantelijat esittävät, että kouluverkostoasia olisi ollut viisasta viedä asiantuntijalautakuntaan.  Kouluverkostoasia oli esillä kasvun ja oppimisen lautakunnassa talousarvion yhteydessä syys- ja lokakuun kokouksissa. Kasvun ja oppimisen lautakunta on kunnallinen päätöksentekoelin, joka koostuu poliittisin perustein valituista päättäjistä. Kantelijat väittävät edelleen, että kuulemistilaisuus järjestettiin vasta, kun kaupunginhallitus oli jo äänestänyt asiasta. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa osana talousarviota, kuten kasvun ja oppimisen lautakuntakin syys- ja lokakuun kokouksissaan.

 

Kantelijoiden mukaan Pitkälahden koulun lakkauttamisasiassa olisi tehty esitys, jota ei ole valmisteltu kunnolla eikä perusteltu asianmukaisesti. Lakkautusesitystä ei ole esitelty yleisötilaisuudessa, sillä sitä ei vielä ollut eikä sitä ollut 31.10.2013, jolloin kantelu on jätetty. Esitys kouluverkostoasiassa annettiin vasta myöhemmin, 22.1.2014. Lainsäädännön henki on, että kuntalaisille tulee varata mahdollisuus vaikuttaa valmisteilla oleviin asioihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen päätöksentekoa. Tällöin asioihin on todellinen mahdollisuus vaikuttaa. Tässä vaiheessa valmistelutyö ei vielä kaikilta osiltaan ole valmis.

 

Kouluverkostoasia on ollut valmistelussa ennen yleisötilaisuutta, sen aikana ja sen jälkeen.  Kantelussa todetaan, että lakkautusesityksessä on arvioitu ainoastaan taloudellisia vaikutuksia ja niitäkin kehnosti. Toisin kuin kantelijat esittävät, on valmistelussa nimenomaan ollut tavoitteena arvioida opetuspalvelun kokonaiskuvaa, pidemmän aikavälin suunnitelmallisuus huomioiden.

Kouluverkoston suunnittelussa on tukeuduttu kaupungin virallisiin väestöennusteisiin, joissa on otettu huomioon lukuisia väestö määriin ja –rakenteisiin vaikuttavia tekijöitä. Koulureittien turvallisuus on arvioitu kaupungin käytössä olevalla menetelmällä, jonka kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt.

Kouluverkostoasiassa annetun esityksen yhteyteen on laadittu ihmisvaikutusten arviointia, koulumatka- ja turvallisuusarviointia sekä palveluverkostokokonaisuuden arviointia muiden muassa yleisön esittämien kysymysten pohjalta. Kasvun ja oppimisen lautakunnan käytössä on ollut myös vaikutusten arviointi.  Arviointi on kokonaisarvio ja koskee koko perusopetusta. Sen yhteydessä on tarkasteltu  pedagogisia, ihmis-, talous-, turvallisuus-, palvelurakenne- henkilöstö- ja tilavaikutuksia.  Esityksen valmistelussa ja vaikutusten arvioinnissa ovat lisäksi olleet käytössä yleisötilaisuuksien pohjalta kootut kysymykset ja palaute, jotka olivat esillä kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 13.11.2013.

Ratkaistavana on ollut kaksi päävaihtoehtoa: koulutilojen käytön tehostaminen tai opetuksesta leikkaaminen, joista jälkimmäinen koskisi toteutuessaan kaikkia kuopiolaisia peruskouluja.

 

Verkostoprosessi eteni siten, että koulujen henkilökunnille pidettiin asiassa ensin tiedotustilaisuudet 27.9. ja 30.9.2013. Verkostoasia oli esillä kasvun ja oppimisen lautakunnassa syys- ja lokakuun kokouksissa talousarvion yhteydessä. Verkostoasiasta laadittiin tiedote, joka oli julkaisuvapaa 2.10.2013. Se julkaistiin myös Kuopion kaupungin www-sivuilla.

 

Ilmoitus asiasta vanhemmille pyydettiin lähettämään koulun kautta. Ilmoitus vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta vanhemmille ja kuntalaisille julkaistiin Savon Sanomissa 12.10.2013. Pitkälahden koulun kuulemis- ja keskustelutilaisuus pidettiin 22.10.2013 klo 18.00 – 20.15. Paikalla oli virkamiesten ja päättäjien lisäksi alueen vanhempia ja kuntalaisia. Tilaisuudesta laadittiin muistio.

 

Kantelijoiden mukaan asiaa esitelleiden virkamiesten käyttäytyminen oli epäasiallista ja ylimielistä. Tilaisuudesta laadittiin muistio, josta käy ilmi tilaisuuden luonne. Tilaisuus ei pysynyt rauhallisena, eikä kaikkiin kysymyksiin ollut mahdollista vastata. Tilaisuus pidettiin asian valmistelun alkuvaiheessa, jolloin osa kysymyksistä vielä oli avoinna. Hallintohenkilöstön vähyydestä johtuu, että eri yksiköiden tilaisuudet oli sijoitettava hyvin tiiviiseen aikatauluun.

 

 

 

Yhteenvetona todettakoon, että kasvun ja oppimisen palvelualueen toimenpiteet 22.10.2013 pidettyä kuulemistilaisuutta ja sen valmistelua koskien ovat olleet voimassa olevan lainsäädännön ja menettelytapaohjeiden mukaisia.  Voitaneen todeta että Mari Kosusen ja Henna Karppisen kantelu on aiheeton.

 

                                                         

 

 

Vaikutusten arviointi                Ilmastopoliittisen ohjelman ja yritysvaikutuksen näkökulmasta päätösehdotus on neutraali.

 

 

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan selvityksen lausuntonaan Itä-Suomen aluehallintovirastolle

 

Viiteaineisto

22

9367/2014 Itä-Suomen Aluehallintoviraston selvityspyyntö

 

                                                          Valmistelija                                                           

Silja Silvennoinen

puh.  044 718 4101

Kari Raninen

puh.  044 718 4010

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa