Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2014/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 48

Asianro 3065/10.02.03/2012

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Julkulan täydennysrakentaminen

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Julkulan sairaalan eteläpuolella sijaitsevan lähivirkistysalueen ja Koivuahonpolun itäpuolella sijaitsevan rakentumattoman urheilu- ja virkistyspalvelualueen osoittaminen täydennysrakentamiseen ja rakentaa niille molemmille puurakenteisia kerrostaloja. Samalla osoitetaan yleisten rakennusten korttelialueella sijaitsevan Julkula-talon erottaminen omaksi erillispientalojen tontiksi ja sen rakennusten ja pihapiirin suojeleminen. Samalla tavalla osoitetaan Julkulanniemen puistoalueella sijaitsevan, historiallisesti arvokkaan Tossavalan erottaminen osaksi muodostettavaa erillispientalojen tonttia ja rakennusten ja pihapiirin suojeleminen. Julkulaniemen palstaviljelyalue osoitetaan säilytettäväksi ja sen virkistyskäyttöä parannetaan osoittamalla alueelle venepaikat ja kuntopolku. Lisäksi Tossavalan eteläpuolelle osoitetaan erotettavaksi erillinen erillispientalojen omarantainen tontti sekä pallokenttäalueelle, Koivuahonpolun varteen, asuinpientalojen alue, johon on mahdollista rakentaa erillispientaloja (5) tai paritaloja tai rivitalo. Alueelle on mahdollista rakentaa pysäköintiä palstaviljelijöiden ja veneilijöiden tarpeisiin. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Puijon länsipuolella, Julkulassa, vajaa 5 km keskustasta luoteeseen, Kallaveden rannalla.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotusaineiston 11.12.2013. Muutosehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 30.12.2013–31.1.2014. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten aluepelastus- ja ympäristölautakunnille, alueelliselle rakennuslauta-kunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle. Lausunnot saatiin Kuopion Tilakeskukselta, Kuopion Vesi Liikelaitokselta ja Alueellisilta ympäristösuojelupalveluilta. Muistutuksen jättivät Puijonsarventie 41-55 asukkaat ja Kauko Pieviläinen.

 

Ehdotusvaiheen lausunnoista pidettiin neuvottelu. Lausuntojen ja muistutusten johdosta ehdotusta muutettiin. Osa näistä muutoksista on teknisiä.

 

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutus

 

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 


 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu muistutuksen/lausuntojen johdosta.

 

Puijonsarventien rakennetuilta ajoliittymiltä poistetaan liittymäkielto. Jätevedenpumppaamolle mahdollistetaan huoltoajo tontille 5 merkityn ajorasitteen kautta ja myös nykyiseen tapaan sairaala-alueen kautta merkitsemällä rajalle rakennettavaan aitaan portti. Päiväkodin tontilta Puijonsarventielle ajaminen mahdollistetaan tontille 5 merkityn ajorasitteen kautta. Julkulatalon erillispientalojen tontille mahdollistetaan enintään 50 m2 työtilojen rakentaminen. Venesatama/venevalkama muutetaan puistoon rakennettaviksi veneiden säilyttämisalueiksi. Yleinen pysäköintialue muutetaan puistoon rakennettaviksi pysäköintipaikoiksi. Päärakennusten suojelumerkintä on laajennettu koskemaan myös piharakennuksia. Tossavalan talon ja rannan väliin rakennettavan erillispientalon rakennusalaa on siirretty etelän suuntaan ja pienennetty näkymien säilyttämiseksi. Viereisen tontin erillispientalon rakennusoikeutta on nostettu 300 m2:een vastaamaan paremmin tarvetta. Suojavyöhyke -merkintä on muutettu lähinnä luonnontilassa säilytettäväksi alueen osaksi.

 

Vaikutusten arviointi                Kaavamuutos ja sen mahdollistamat hankkeet ovat ilmastopoliittisesti positiivisia. Alueelle on suunniteltu vähäpäästöisiä ratkaisuja kuten esimerkiksi puukerrostaloja ja hulevesien paikalla käsittelyä.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Tonttien 9-11 tien rakentaminen ja risteyksen muutoskustannuksiin liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta tai sopia rakentamiskustannuksista tontin luovutussopimuksessa.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä tulee MRL 67 §:n mukaisesti lähettää tieto niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaavan hyväksymispäätöstä pyytäneiden yhteystiedot ovat asiakirjoissa.

 

 

Viiteaineisto

3

3065/2012 Ehdotusvaiheen lausunnot, muistutukset ja vastineet

 

4

3065/2012 Piennenös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineeen

 

5

3065/2012 Asemakaavan seurantalomake (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

6

3065/2012 Havainnekuvat (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

3065/2012 Asemakaavan poistokartta (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

8

3065/2012 OAS liitteineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

9

3065/2012 Julkula-talon rakennushistoriaselvitys (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

10

3065/2012 Tossavalan Rakennusinventointiraportti (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

11

3065/2012 Kasvillisuuskartoitus (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

12

3065/2012 Liito-oravaselvitys (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

13

3065/2012 Kaavakartta merkintöineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

14

3065/2012 Valmisteluvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet (ei jaeta,julkaistaan internetissä)

 

15

3065/2012 Valmisteluvaiheessa saadut lausunnot (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

16

3065/2012 Kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, rakennushistoriaselvitykset, kasvillisuuskartoitus, liito-oravatarkastus, valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot, ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset, asemakaavoituksen esitys 2.12.2013, kaupunkirakennelautakunnan päätös 11.12.2013, kuulutus nähtävänäolosta.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pauli Sonninen

puh. +358 044 718 5439

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa