Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2014/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 49

Asianro 3029/10.02.03/2012

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / As Oy Kuopion Vuorikatu 14 / Kuopionlahti 5-8 tontti 2

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuin-, liike- ja toimistorakennuksen sijoittaminen tontille 5-8-2. Työn yhteydessä selvitetään myös tontilla 5-8-2 sijaitsevan rakennuksen suojeleminen ja sen käyttömahdollisuudet. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa Vuorikadun ja Minna Canthin kadun kulmauksessa. Aluerajaus on supistunut valmisteluvaiheen rajauksesta.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

                                                         

Kaavatyö on tullut vireille Asunto Oy Kuopion Vuorikatu 14:n hakemuksesta 2.9.2011. Kaavatyö sisältyi suppeampana vuoden 2012 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan.

 

Naapurikiinteistöille 6.11.2012 järjestetyssä Asunto Oy Kuopion Vuorikatu 14:n lisärakentamishankeen esittelytilaisuudessa myös Asunto Oy Kuopion Vuorikatu 15 ilmoitti kiinnostuksensa kiinteistönsä kehittämisestä. Asunto Oy Kuopion Vuorikatu 15 jättikin 17.1.2013 asemakaavan muutoshakemuksen. Vuorikatu 14:n ja 15:n asemakaavatyöt yhdistettiin yhdeksi asemakaavanmuutostyöksi vuoden 2013 kaavoituskatsauksen ja asemakaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavoituksen käynnistämissopimukset allekirjoitettiin 9.10.2012 ja 6.5.2013.

 

Valmisteluvaiheen jälkeen 13.12.2013 Asunto Oy Kuopion Vuorikatu 15 ilmoitti vetäytyvänsä asemakaavamuutoshankkeesta. Ehdotusvaiheeseen suunnittelualueen rajausta supistettiin siten, että tontti 1-1-1 ja Vuorikadun osa jätettiin pois suunnittelualueesta.

 

Kaavoitustilanne                        Maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta. Pohjois-Savon maakuntakaavassa ja tuulivoimamaakuntakaavassa ei ole suunnittelualueeseen kohdistuvia määräyksiä. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa suunnittelualue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta sekä palvelujen ja hallinnon aluetta. Asemakaavassa tontti 5-8-2 on asuinkerrostalojen korttelialuetta.

 

Nykyinen tilanne                        Tonttia 5-8-2 rajaa Minna Canthin kadun ja Vuorikadun kulmauksessa, vuonna 1917 valmistunut, yksikerroksinen, ja vuonna 1955 kaksikerroksiseksi korotettu, asuin- ja liikerakennus (684 k-m2). Rakennuksessa on liike- ja toimistotiloja sekä kahdeksan asuntoa.

 

Vuorikadun puolella, on kaksikerroksinen liike- ja asuinrakennus (260 k-m2), jossa on kolme asuntoa ja ensimmäisessä kerroksessa yksi liikehuoneisto. Rakennus on valmistunut vuonna 1939.

 

Vuorikadun varrella sijaitseva suunnittelualueen vanhin rakennus on rakennettu inventointitietojen mukaan vuonna 1847. Yksikerroksinen, kivirakenteinen asuinrakennus on tuolloin ulottunut pitemmälle tontin sisäosaan, mutta tämä osa on korvattu siipirakennuksella vuonna 1914. Rakennuksessa on yksi asunto (110 k-m2). 

 

Suunnittelualue kuuluu ruutukaavakeskustan korttelialueeseen ja nivoutuu kiinteästi toiminnoiltaan keskustan palvelualueeseen, liikenne- ja rännikatuverkostoihin.

 

Maanomistus                              Tontin 5-8-2 ja niillä olevat rakennukset omistaa Asunto Oy Kuopion Vuorikatu 14.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa tontti 5-8-2 on kaavoitettu asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialueeksi (ALP-2).

 

Asemakaavanmuutoksella ei osoiteta tavanomaiseen tapaan rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä, vaan rakennusoikeus määritellään rakennusten tarkan massoittelun (rakennusalat ja rakennusten korkeus) avulla.

 

Aineistoon liittyvien laskelmien mukaan rakennusoikeus tontilla 5-8-2 on n. 2 650 k-m2, josta asuntoihin kohdistuu n. 2 540 k-m2, liike- ja toimistotiloihin n. 110 k-m2 (e=2.39). 

 

Autopaikkanormi on esitetty liikerakentamiselle (1 ap/40 Km2), majoitustiloille (1 ap /60 Rm2), palveluasumistiloille (1 ap/200 Pm2) ja asunnoille (2 ap/3 as). Tonttia varten varattavista autopaikoista on 1 ap/10 asuntoa kohti osoitettava vierasautopaikoiksi (1 vap-2/10 as). Kaavaan sisältyy myös polkupyöränormi (1 pp/150 Km2).

 

Puolet tonttia 5-8-2 varten vaadittavista autopaikoista saa sijoittaa YA –korttelialueille tai muille pysäköintiin varattaville alueille (yap/50).

 

Käsittelyvaiheet                         Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 14.9.2011. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 12.11. - 14.12.2012. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 8.5.2013. Kaavoituksen käynnistämissopimukset on allekirjoitettu 9.10.2012 ja 6.5.2013

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 5.6.2013. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 10.6. - 2.8.2013 ja aineistosta on järjestetty yleisötilaisuus 11.6.2013 sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 17.6.2013. Valmisteluaineistosta on saatu yksi lausunto ja yksi mielipide. Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

 

Vaikutusten arviointi                Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta, vaan tiivistää keskustatoimintoja ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa. Kaavan mukainen ratkaisu ei vaikuta oleellisesti myöskään liikenteestä aiheutuviin päästöihin. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Kaupunkikeskustaan sijoittuvat liike-, toimistotilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta sekä lisäävät sen palvelutarjontaa ja tarjoavat uusia työpaikkoja. Ydinkeskustaan sijoittuvat asuintilat puolestaan lisäävät keskustan palvelujen kysyntää. Hankeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Viiteaineisto

17

3029/2012 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

18

3029/2012 valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineineen

 

19

3029/2012 ilmakuva

 

20

3029/2012 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

21

3029/2012 kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

22

3029/2012 kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

23

3029/2012 havainneaineisto/rakentamistapaohje (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havainneaineisto/rakentamistapaohje, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituksen käynnistämissopimukset (kopiot), As. Oy Kuopion Vuorikatu 15 / hankkeesta vetäytyminen (kopio), laajennetun kaupunkikuvatyöryhmän lausunto ja mielipide (kopiot), As. Oy Kuopion Vuorikatu 14 / taloyhtiön kuntokartoitus.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Virpi Lindell

puh. +358 044 718 5431

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa