Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2014/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 50

Asianro 2359/10.02.03/2012

 

 

Asemakaavaehdotus / Keilanrinne - Matkusniemi

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Saaristokaupunkiin kaavoitetaan uutta asuntoaluetta. Keilanrinteelle sijoittuu kerros- ja rivitaloalueet ja Matkusniemeen sekä kanavan rannoille pientaloalueet. Paloniemeen on varattu koko Saaristokaupunkia palveleva uimaranta ja kanavan varrelle venesatama. Alueella on lisäksi laaja viher- ja virkistysalue ulkoilureitistöineen. Suunnittelualueelle on arvioitu tulevan noin 2100 asukasta ja tuhat asuntoa.

 

Asemakaavaehdotusta on muutettu alueella sijaitsevan luonnontilaisen noron vuoksi. Itä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen, jossa haettiin luonnontilaisen noron muuttamista Keilanrinne - Matkusniemen alueella. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lausunnot ja viisi muistutusta. Ehdotusta on muutettu myös muistutusten johdosta. Paloniemen länsirannan alue on rajattu asemakaavan ulkopuolelle. Kaavakarttaa ja kaavaselostusta on täydennetty ja siihen on tehty teknisiä korjauksia. Muutokset ovat olennaisia, joten kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Lehtoniemen Matkusniemessä ja Rautaniemessä Keilankanavan etelärannalla noin seitsemän kilometrin päässä Kuopion torilta etelään.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen15.5.2013. Ehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 27.5.–28.6.2013. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle. Lausunnot on saatu Kuopion Vedeltä sekä Saaristokaupungin asukasyhdistykseltä. Ehdotuksesta jätettiin viisi muistutusta.

 

Lausunnot ja muistutus

 

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavaehdotukseen

 

Asemakaavaehdotusta on muutettu alueella sijaitsevan noron vuoksi. Kaupunki haki Itä-Suomen aluehallintovirastolta 25.4.2013 poikkeamista luonnontilaisen noron muuttamiseen Kuikkalampi - Lehtorinteen ja Keilanrinne -Matkusniemen alueilla. Hakemusta täydennettiin 20.6.2013 ja alueille tehtiin maastokatselmukset 10.10.2013. Päätös hakemukseen saatiin 10.12.2013, jossa Itä-Suomen aluehallintovirasto jätti tutkimatta Kuikkalampi - Lehtorinnettä koskevan hakemuksen mutta hylkäsi Keilanrinne - Matkusniemeä koskevan hakemuksen. Päätöksestä johtuen asemakaavaa on muutettu siten, että Keilanrinteenkatua on siirretty pohjoisemmaksi sekä alueelle suunniteltujen kerrostalokortteleiden tilalle on kaavoitettu puisto. Puistoalueella luonnontilainen noro säilyy luonnonolosuhteiltaan ennallaan. Asemakaavassa alue on säilytetty merkinnällä s-11 (=Alueella sijaitsee luonnontilainen noro, jonka säilymistä luonnontilaisena ei saa vaarantaa). Lisäksi Paloniemen länsirannan alue on rajattu asemakaavan ulkopuolelle käytyjen neuvottelujen pohjalta.

 

Muutoksia on selostettu tarkemmin kaavaselostuksessa, jota on täydennetty ja päivitetty sekä siihen on tehty teknisiä korjauksia.

 

 

Vaikutusten arviointi                Alueen rakentaminen edistää kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämistä tiivistämällä ja täydentämällä kaupunkirakennetta. Alueen rakentaminen vähentää nykyisen yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle suuntautuvan asuntorakentamisen paineita. Hanke on kestävän kehityksen mukaista kaupunkirakennetta ja alueen rakentaminen parantaa joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen toimintaedellytyksiä. Kustannussäästöä tulee liikenteen kustannuksiin, energian kulutukseen sekä haitallisiin ilmastopäästöihin. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Alueen rakentaminen tukee Saaristokaupungin elinvoimaisuutta, lisää alueen asukaslukua ja sitä kautta lisää palvelutarjontaa ja kysyntää. Alueen rakentaminen tarjoaa uusia työpaikkoja. Hankeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäväksi asemakaavaehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 33. kaupunginosan Lehtoniemi korttelien 22, 30, 41, 42 ja 43 tonttien tonttijaot sekä 37. kaupunginosan Rautaniemi korttelien 136, 137 ja 150 korttelien tonttijaot. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja aluepelastuslautakunnille sekä alueelliselle rakennuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Viiteaineisto

24

2359/2012 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

25

2359/2012 havainnekuvat

 

26

2359/2012 kaavaselostus ilman liitteitä

 

27

2359/2012 ehdotusvaiheen muistutukset ja vastineet

 

28

2359/2012 valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

29

2359/2012 kaavaselostuksen liitteet 1-4 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

30

2359/2012 kaavaselostuksen liitteet 5-10 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

31

2359/2012 kaavaselostuksen liitteet 11-17 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, kaupunkirakennelautakunnan päätös 12.9.2012, ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset, asemakaavoituksen esitys 15.5.2013 liitteineen, kuulutus nähtävänäolosta  

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ulla Korhonen

puh.  044 718 5412

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa