Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2014/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 53

Asianro 592/10.03.00/2014

 

 

Poikkeaminen (LTK) / Niiralan Kulma Oy / Levänen 24-21-3 (Myllärintie 40)

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Hakemus koskee kerrostalon kellarikerroksessa olevien, kerho- ja toimistokäytössä olleiden tilojen muuttamista asuintiloiksi (2 asuntoa). Poikkeamista haetaan kerrosluvun ja rakennusoikeuden ylittämiseen noin 150 k-m2:llä. Asemakaavoitus on valmistellut 24. 1.2014 jätetystä hakemuksesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten myönteisen päätösesityksen.

 

Hakija                                              Niiralan Kulma Oy

Puijonkatu 35

70100 KUOPIO

 

Kaupunki                                       Kuopio

 

Kaupunginosa                             24 Levänen

 

Rakennuspaikka                         Korttelin 21 tontti 3

 

Rakennushanke                         Kerho- ja toimistokäytössä olleiden tilojen muuttaminen asuintiloiksi (2 asuntoa / 144 k-m2).

 

Liitteenä 8.11.2013 päivätyt asemapiirros (ARK 2116-01) 1:200 ja piirustukset 1:100 (julkisivut ARK 2116-09, leikkaus ARK 2116-12 ja kellari ARK 2116-04).

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä.

 

Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta seuraavasti:

        Kaavan mukainen tontin kokonaisrakennusoikeus 3 100 k-m2 (2 200+900) ylittyy noin 100 k-m2 (3,2 %) ja rakennusalakohtainen rakennusoikeus 2 200 k-m2 noin 73 k-m2 (3,3 %).

        Kerrosluku (III) ylittyy. Kerrosalaan laskettavia tiloja sijoittuu kellarikerrokseen, jolloin rakennus on osittain IV-kerroksinen.

 

Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin:

 

Kaavoitustilanne

 

Tontin alueella on voimassa sisäasiainministeriön 12.10.1976 vahvistama asemakaava, jossa ko. tontti on merkitty asuntokerrostalojen korttelialueeksi (AK11). Tontilla on kaksi rakennusalaa, Tuuttikujan ja Mylläritien suuntainen rakennusala, rakennusoikeus 2 200 k-m2 ja Rauhanlahdentien suuntainen rakennusala, rakennusoikeus 900 k-m2. Rakennusalojen kerrosluvuksi on merkitty III ja rakennusalalla olevan rakennuksen suurimmaksi sallituksi keskikorkeudeksi 11 metriä (h=11). Tuuttikujan ja Mylläritien suuntaisella rakennusalalla merkintä m15, jonka mukaan rakennusalalle saa asemakaavassa määrätyn kerrosalan ja kerrosluvun estämättä rakentaa lisäksi myymälä ja liiketiloja kerrosalaltaan enintään merkinnän yhteydessä olevan numeron osoittaman prosenttimäärän rakennusoikeudesta. Näiden tilojen tulee sijaita ensimmäisessä kerroksessa, eikä samaan kerrokseen saa sijoittaa asuntoja. Autonsäilytyspaikan rakennusalan (a) on Rauhanlahdentien puoleisella tontinosalla. Rakennusalojen rajaama ”sisäpiha” on merkitty leikki- ja oleskelualueeksi varatuksi tontin osaksi (lk).

 

Kerros- ja rivitaloasunnoissa tulee olla 1 autopaikka kerrosalan 75 m2 kohti, kuitenkin vähintään 1 autopaikka asuntoa kohti.

 

Nykyinen tilanne

 

Tontti 24-21-3 on merkitty kiinteistörekisteriin 28.4.1977 ja sen pinta-ala on 5 112 m2. Tontti on Kuopion kaupungin omistuksessa ja se on vuorattu hakijalle.

 

Tontilla on kolme vuonna 1978 valmistunutta III-kerroksista kerrostaloa. Hakijan ilmoituksen mukaan tontin käytetty rakennusoikeus on 3 056 k-m2 (927 k-m2, 1 175 k-m2 ja 954 k-m2) ja tontilla on 44 asuntoa.

 

Pyydetyt lausunnot ja selvitykset

 

Hakemuksesta on neuvoteltu alueellisen rakennusvalvonnan kanssa, jolla ei ollut huomauttamista hakemukseen (Ilkka Korhonen 29.11.2013).

 

Naapurien kuuleminen

 

Asemakaavoitus lähetti 27.1.2014 poikkeamisen naapurien kuulemista varten tiedoksi tonttien 24-21-2 ja 24-22-2 haltijoille. Tontti 24-23-1 on hakijan hallinnassa. Naapurien kannanotot pyydettiin 6.2.2014 mennessä. Kannanotto saatiin tontin 24-22-2 haltijalta, jolla ei ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Rakennusoikeuden ylitys johtuu maanpäällisissä kellarikerroksissa olevien tilojen muuttamisesta kerrosalaan laskettaviksi asuintiloiksi.

 

Rakennusoikeuden ja kerrosluvun ylitykset sekä asuinhuoneistojen sijoittaminen tarpeettomaksi käyneiden kerho- ja toimistotilojen tilalle on olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämistä ja olevien tilojen järkevää hyväksikäyttöä. Muutoksen jälkeen asukkaiden käyttöön jää 24 m2 kerhotila, mikä voidaan katsoa nykyään riittäväksi. Muutoksista aiheutuvista rakennusoikeuden ja kerrosluvun ylityksistä ei voida katsoa aiheutuvan kohtuutonta haittaa tontilla tai sen ympäristössä asuville, sillä muutokset tapahtuvat olevan rakennuksen sisällä ja koska peruskorjauksen yhteydessä tontin piha-alueet laitetaan ajanmukaiseen kuntoon ja tontin autopaikkoja lisätään siten, että tontilla on muutoksen jälkeen 48 autopaikkaa (1 ap/as + 2 vieraspaikkaa).

 

Ratkaisuvalta                               Kaupunkirakennelautakunta (maankäyttö- ja rakennuslaki 171.1 §, kv 28.1.2013, laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §)

 

Päätösesitys                                Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 172 §)

 

Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy. Lupa asemakaavasta poikkeamiseen myönnetään hakemuksen mukaisesti edellytyksellä, että talon 2 kohdalla Myllärintien varteen ja pelastustietä vasten olevaan rinteeseen istutetaan pensasaita tai massaistutus.

 

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

 

Hakemuksen valmistelusta peritään kaupunginhallituksen 17.12.2012 tekemän päätöksen mukaisesti 470 €.

 

Poikkeamispäätös tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hakemuksen mukainen poikkeaminen on ilmastopoliittisesti neutraali, koska rakentaminen ei olennaisesti poikkea alueen vastaavasta rakentamisesta. Yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa rakennuksen monipuolisen käytön.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen.

 

 

 

Liitteet

20

592/2014 ote ajantasa-asemakaavasta

 

21

592/2014 ote asemapiirustuksesta

 

Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 017 18 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa