Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2014/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 54

Asianro 243/10.03.00/2014

 

 

Poikkeaminen (LTK) / Monirakennus Wallen Oy / Itkonniemi 9-22-23 (Itkonniemenkatu 41)

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Hakemus koskee autokatos-saunarakennuksen rakentamista ja sijoittamista istutettavalle alueen osalle. Asemakaavoitus on valmistellut 13.1.2014 jätetystä hakemuksesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten myönteisen päätösesityksen.

 

Hakija                                              Monirakennus Wallen Oy

Parkkitie 31

72210 TERVO

 

Kaupunki                                       Kuopio

 

Kaupunginosa                             9 Itkonniemi

 

Rakennuspaikka                         Korttelin 22 tontti 23

 

Rakennushanke                         Autokatos-saunarakennuksen rakentamista (sauna noin 25 k-m2 ja autokatoksen pinta-ala noin 15 m2).

 

Liitteenä 7.1.2014 päivätty asemapiirustus.

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä.

 

Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta seuraavasti:

 

        Autokatos-saunarakennus sijoittuu istutettavalle tontin osalle, jolla ei ole sen sijoittamiseen oikeuttavaa kaavamerkintää tai -määräystä.

 

Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin:

 

Kaavoitustilanne

 

Tontilla on voimassa sisäasiainministeriön 9.5.1980 vahvistama asemakaava, jossa ko. tontti on omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta (AO). Tontin takaosassa on 16 m:n levyinen istutettava tontin osa. Rakennusala käsittää olevan asuinrakennuksen, ulottuen sen levyisenä tontin kadun puoleiseen rajaan. Rakennusoikeudeksi on merkitty numeerisesti 120 k-m2, kerrosluvuksi I ja kattokaltevuudeksi 30 astetta (d=30°).

 

Tonteilla tai niiden pysäköintiä varten varatuilla alueilla tulee olla seuraavien perusteiden mukaan laskettu määrä autopaikkoja:

 

        asunnot omakoti- tai muissa enintään kahden asunnon rakennuksissa: 2 autopaikkaa asuntoa kohti.

 

Rakentamattomat tontin osat on pidettävä huolitellussa kunnossa ja alueille, joita ei käytetä muuhun tarkoitukseen samoin kuin istutettavaksi määrätyille tontin osille on istutettava vähintään 3 m korkuisia lehtipuita sekä pensaita rakennuslautakunnan harkinnan mukaan.

 

Tonteilla on varattava yhtenäistä leikkiin ja muuhun oleskeluun soveltuvaa aluetta vähintään 0,15 m2 jokaista asuntokerrosalan neliömetriä kohti. Alueen tulee olla tarkoituksenmukaisella tavalla ajoneuvoliikenteestä ja jätteiden säilytykseen tarkoitetuista laitteista eristetty.

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan 11.12.2000. Se tuli voimaan oikeusvaikutteisena kaupunginhallituksen päätöksellä 13.8.2001. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa ko. tontti sisältyy pientalovaltaiseen asuntoalueeseen, jolla ympäristö säilytetään ja joka tulee suunnitella siten, että ympäristön tai miljöön arvokkaat piirteet säilytetään. Uudisrakentamisen ja oleviin rakennuksiin tehtävien muutosten sopeutumiseen kaupunkikuvaan tai miljööseen tulee kiinnittää erityistä huomiota (Yleiskaavamääräys 146).

 

Nykyinen tilanne

 

Tontti 9–22-23 on merkitty kiinteistörekisteriin 22.9.1980 ja sen pinta-ala on 666 m2. Tontti on Kuopion kaupungin omistuksessa. Tontin vuokraoikeus ja totilla olevan rakennuksen omistusoikeus on siirtynyt hakijalle 15.11.2013 allekirjoitetulla kauppakirjalla.

 

Rekisteritietojen mukaan tontilla on vuonna 1941 valmistunut yhden asunnon omakotitalo (79 k-m2).

 

Pyydetyt lausunnot ja selvitykset

 

Hakemuksesta on neuvoteltu rakennusvalvonnan (Ilkka Korhonen 29.1.2014) ja maaomaisuuden hallintapalvelujen (Jarkko Meriläinen 29.1.2014) kanssa, eikä heillä ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Kulttuurihistoriallinen museo (Tapio Laaksonen 19.12.2013) on kannanottonaan todennut, että hyvin suunniteltuna esitetyn kokoinen piharakennus sopeutuu tontin takaosaan.

 

Naapurien kuuleminen

 

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (9–22-22 ja 9–22-24). Naapureilla ei ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 


 

Päätösesityksen perustelut

 

Erillisen talousrakennuksen rakentaminen tontille on ominaista tuon aikakauden omakotitaloalueille. Korttelissa olevat asuinrakennukset ovat kooltaan pieniä, joten erillisen talousrakennuksen rakentamisella saadaan toteutettua asumisen kannalta tarpeellisia lisätiloja, mikä omalta osiltaan lisää asuinviihtyvyyttä ja tontin käytettävyyttä asumiseen. Talousrakennus on sijoitettu oikeaoppisesti tontin takaosalle ja näin ollen sen sijainti ei riko korttelin asuinrakennusten muodostamaa katunäkymää. Rakennus sopeutuu myös mittasuhteiltaan korttelialueen muihin rakennuksiin. Lisäksi voidaan todeta, että tontin rakennusoikeus (120 k-m2) ei ylity, sillä talousrakennuksen toteuttamisen jälkeen tontin käytetty rakennusoikeus on noin 105 k-m2.

 

Ratkaisuvalta                               Kaupunkirakennelautakunta (maankäyttö- ja rakennuslaki 171.1 §, kv 28.1.2013, laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §)

 

Päätösesitys                                Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 172 §).

 

Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy. Lupa asemakaavasta poikkeamiseen myönnetään hakemuksen mukaisesti edellytyksellä, että autokatos-saunarakennus toteutetaan julkisivu- ja kattomateriaaleiltaan sekä kattomuodoltaan korttelin rakennustapaan sopeutuen ja miljöön erityispiirteet huomioiden. Lisäksi istutettavan tontin osan istutuksia on täydennettävä vähintään 3 m korkuisilla lehtipuilla sekä pensailla rakennuslupaviranomaisen harkinnan mukaan.

 

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

 

Hakemuksen valmistelusta peritään kaupunginhallituksen 17.12.2012 tekemän päätöksen mukaisesti 470 €.

 

Poikkeamispäätös tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle.

 

Vaikutusten arviointi                Hakemuksen mukainen poikkeaminen on ilmastopoliittisesti neutraali, koska rakentaminen ei olennaisesti poikkea alueen vastaavasta rakentamisesta. Hankkeella ei ole olennaisia yritysvaikutuksia.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

22

243/2014 sijaintikartta = ote ajantasa-asemakaavasta

 

23

243/2014 ote asemapiirustuksesta

 

Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 017 18 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa