Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2014/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 56

Asianro 776/10.03.00/2014

 

 

Poikkeaminen (LTK) / Kiinteistö Oy Suvelantie 4 / Nilsiä 499-16-45 (Suvelantie 4)

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Hakemus koskee loma-asuntojen korttelialueen käyttötarkoituksen muuttamista pysyvään asumiseen. Samalle tontille haettiin vuonna 2013 rakennusoikeuden ylittämisestä poikkeamista, jonka ELY-keskus hylkäsi, sillä alueelle oli vasta 2011 hyväksytty asemakaavan muutos. Tarkoituksena on rakentaa kaksi omakotitaloa kahden perheen käyttöön. Poikkeamista haetaan voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksesta, kerrosluvusta, talousrakennusten rakennusalasta sekä asemakaavan yleismääräyksistä koskien kattokulmaa. Asemakaavoitus on valmistellut 22.1.2014 jätetystä hakemuksesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten myönteisen päätösesityksen.

 

Hakija                                 Kiinteistö Oy Suvelantie 4

Hirsitie 12 A
07270 ESPOO

 

Kaupunki                                       Kuopio

 

Kaupunginosa                             51 Tahkovuori

 

Rakennuspaikka                         Korttelin 215 tontti 2

 

Rakennushanke                         Rakennetaan kaksi erillispientaloa (2 x 196 m2) ja kaksi autotallia (2 x 25 m2), grillikatos ja laituri. Vanhat rakennukset, lukuun ottamatta rantasaunaa (8 m2), on purettu.

 

Liitteenä 23.1.2014 päivätty asemapiirustus.

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Rakennuskielot tai -rajoitukset, joista poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä.

 

Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta seuraavasti:


Voimassa olevan asemakaavan tontille osoitettu käyttötarkoitus: RA-19 Loma-asuntojen korttelialue.

 

Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksi yksi- tai kaksiasuntoista lomarakennusta sekä talousrakennuksia.

        Käyttötarkoituksesta poiketaan erillispientalojen rakentamiseksi.

 

Voimassa olevan asemakaavan tontille osoitettu kerrosluku: Iu½

        Kerrosluvusta poiketaan rakentamalla pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja kellarikerrokseen.

 

Voimassa olevan asemakaavan yleismääräys: Lomarakennusten kattokaltevuuden tulee olla 1:2,5 tai jyrkempi.

        Suunniteltu kattokulma on loivempi, noin 1:4.              

                     

Voimassa olevan asemakaavan rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

        Talousrakennusten rakennusalaa laajennetaan, jotta voidaan rakentaa kaksi autotallia riittävän etäälle toisistaan.

 

Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin:

 

Kaavoitustilanne

 

Tontilla on voimassa Nilsiän kaupunginvaltuuston 25.1.2011 §7 hyväksymä asemakaava, jolla ko. tontti on loma-asuntojen korttelialuetta (RA-19), jossa rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksi yksi- tai kaksiasuntoista lomarakennusta sekä talousrakennuksia. Rakennuspaikan rakennusoikeus on 400 kerrosalaneliömetriä sekä lisäksi talousrakennusten rakennusalalla 50 kerrosalaneliömetriä. Rakennuspaikan kerrosluku on Iu½, joka sallii pääkäyttötarkoituksenmukaisia tiloja yhteen kerrokseen sekä puoleen ullakkokerroksesta. Asemakaavassa on seuraavat yleismääräykset:

 

Rakennuspaikkojen on liityttävä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Maanomistajat vastaavat alueensa sisäisen kunnallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta sekä käyttö- ja hoitokustannuksista liittymissopimuksen liittymiskohtaan saakka. Kaavan toteuttamisvastuu kadun ja muun yleisen alueen pidosta on maanomistajalla tai -haltijalla.


Rakennusten tulisi olla kortteleittain ulkoasultaan, materiaaliltaan ja väritykseltään yhteneväisiä. Talousrakennusten tulee tyyliltään sopeutua päärakennukseen.

Lomarakennusten tulisi olla ulkoseinältään yhtä materiaalia ja suositeltavimmat materiaalit ovat höylähirsi ja hirsipaneeli. Värityksessä tulee välttää kirkkaita ja vaaleita sävyjä. Tornimaiset rakennelmat ovat kiellettyjä. Päärakennuksen osalta pilariperustusta ei sallita.

 

Lomarakennusten kattokaltevuuden tulee olla 1:2,5 tai jyrkempi. Suositeltavin kattomuoto on harjakatto. Väritykseltään katon tulee olla tumma ja materiaaliltaan mieluiten huopa.


Ikkunapuitteissa tulisi välttää yksiruutuista mallia. Tuuletusikkunana suositellaan avattavaa lasiruutua.


Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää tontin kunnostussuunnitelma joko asemapiirroksessa tai erillisessä pihasuunnitelmassa. Suunnitelmassa tulee esittää maaston käsittelytapa, istutettava kasvillisuus ja kulutuspintojen päällysteet ja reunukset. Kasveja suositellaan käytettävän siten, että ne pihan kaunistamisen ohella jäsentävät pihaa, katutilaa ja toimivat näkösuojana. Istutuksina tulisi käyttää alueella luontaisesti menestyviä taimia ja ikivihreitä havupuita tulisi myös suosia.

 

Nykyinen tilanne

 

Tontilta on purettu aiempi lomarakennus, jonka kerrosala oli 89 m2. Tontilla sijaitsee edelleen rantasauna, jonka kerrosala on 8 m2.

 

Tontti 499-16-45 on merkitty kiinteistörekisteriin 1.1.2013 ja sen pinta-ala on 3 380 m2. Tontti on hakijoiden omistuksessa.

 

Pyydetyt lausunnot ja selvitykset

 

Hakemuksesta on neuvoteltu rakennusvalvonnan (Hannu Piiroinen 16.1.2014) ja yleiskaavoituksen kanssa (Heli Laurinen 13.1.2014), eikä heillä ollut hakemuksesta huomautettavaa. Poikkeaminen on parhaillaan laadittavan Tahkovuoren osayleiskaavan mukainen. Lisäksi hakemuksesta on keskusteltu ELY-keskuksen kanssa 3.2.2014. ELY ei ole ilmoittanut kantaansa. Tämä poikkeaminen koskee käyttötarkoituksen muutosta eikä rakennusoikeuden ylittämistä kuten aiempi, ELY:n hylkäämä hakemus.

 

Naapurien kuuleminen

 

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (499-108-1, 499-16-52, 499-6-68, 499-109-1). Naapureilla ei ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Hakemus poikkeamiselle on kuulutettu Kuopion kaupunkilehdessä ja Pitäjäläisessä ja ollut nähtävillä 3.2.–17.2. välisen ajan Kuopion valtuusto-virastotalolla, Nilsiän asiakaspalvelukeskuksessa sekä Kuopion kaupungin www-sivuilla. Hakemuksesta ei esitetty mielipiteitä.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hakijoilla on tarkoitus muuttaa Etelä-Suomesta Kuopioon Tahkolle, missä heillä on ollut loma-asunto. He tuntevat alueen ja ovat suunnitelleet asiaa jo pitkään. Vuonna 2013 tontille haettiin rakennusoikeuden ylittämisestä poikkeamista, jonka ELY-keskus hylkäsi. Silloin tarkoituksena oli rakentaa loma-asunnot, joihin muutettaisiin myöhemmin asumaan.


Hakemusta koskevan tontin vieressä on erillispientalojen korttelialue, jonka kanssa hakemuksen mukainen rakentaminen kattokulmineen olisi yhteneväinen. Samassa korttelissa on muuten varsin vaihtelevantyyppistä rakentamista pienistä lomamökeistä suuriin tasakattoisiin huviloihin, jolloin hakemuksen mukainen rakentaminen olisi alueelle keskivertoa. Hakemuksen mukaiset rakennukset sopivat rinteeseen paremmin kuin asemakaavan mukaisesti rakennetut, joissa kellarikerros jäisi käyttämättä asuintiloiksi ja toisaalta rakennuksesta tulisi korkeampi ullakkokerroksen käytön myötä. Talousrakennusten rakennusala on tarkoitettu autotalleille. Sen laajentaminen on perusteltua paloturvallisuuden kannalta riittävien etäisyyksien saamiseksi eikä siitä ole naapureille haittaa. Asemakaavan rakennusoikeutta ei ylitetä.

 

Ratkaisuvalta                               Kaupunkirakennelautakunta (maankäyttö- ja rakennuslaki 171.1 §, kv 28.1.2013, laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §)

                                                                                      

Päätösesitys                                Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 172 §).

 

Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy. Lupa asemakaavasta poikkeamiseen myönnetään hakemuksen mukaisesti edellytyksellä, että pihamaajärjestelyt tehdään hakemuksen liitteenä olevassa asemapiirustuksessa (ARK 1, 23.1.2014) esitetyllä tavalla.

 

Grillikatoksen rakennusoikeudesta alueellisen rakennusvalvonnan ja asemakaavoituksen kanta on sallia tontin kahdelle rakennukselle 10 k-m2 rakennusoikeus grillikatokselle, jolloin yhteinen katos voi olla korkeintaan 20 k- m2, hakijan esittämällä paikalla.

 

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

 

Hakemuksen valmistelusta peritään kaupunginhallituksen 17.12.2012 tekemän päätöksen mukaisesti 470 €.

 

Poikkeamispäätös tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hakemuksen mukaisen poikkeamisen ilmastopoliittiset vaikutukset johtuvat pysyvän asumisen erosta loma-asumiseen, jolloin paikallinen ympäristön kuormitus on luonnollisesti hieman suurempi. Yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen myös rakentamisen jälkeen, sillä uudet asukkaat käyttävät alueen kaupallisia palveluja.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

26

776/2014 sijaintikartta

 

27

776/2014 asemapiirros ja rakennussuunnitelmat

 

Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Iivo Vänskä

puh. +358 044 7185414

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa