Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2014/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 44

Asianro 299/00.02.03/2012

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön muutos / poikkeustoimivallan delegointi asemakaavapäällikölle

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Kaupunginvaltuusto on 28.1.2013 päättänyt kaupunginhallituksen johtosääntöön tehtävistä muutoksista, jotka tulivat voimaan 1.2.2013. Päätös koski maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisia kunnan toimivallassa olevia poikkeamispäätöksiä. Johtosääntömuutoksessa siirrettiin kaupunginhallituksen MRL 171 §:n tarkoittamaa kunnan poikkeamisvaltuutta (MRL 171.1 §) kaupunkirakennelautakunnalle lukuun ottamatta poikkeamista MRL 38 ja 43 §:stä sekä rakennusjärjestyksen 10–14 §:stä, joiden osalta kaupunginhallituksen toimivaltaa on delegoitu yleiskaavajohtajalle. Kaupunkirakennelautakunnalle annettiin samalla mahdollisuus puolestaan siirtää sille siirrettyä poikkeamistoimivaltaa edelleen asemakaavapäällikölle. Osa MRL 171 §:n mukaisesta poikkeamisvaltuudesta säilyi edelleen rakennusvalvontaviranomaisella (ympäristö- ja rakennuslautakunta) entisen käytännön mukaisesti. Muutoksen perusteena oli päätöksenteon nopeuttaminen.

 

Poikkeamistoimivalta on tähän asti määritetty MRL 171 §:ssä kunnan ja ELY-keskuksen kesken siten, että pykälän 1 momentti sääntelee kunnan toimivaltaa ja toisessa momentissa määritetään neljä kohtaa, jotka ovat ELY-keskuksen toimivallassa. 1.1.2014 voimaantulleen MRL:n kokeilulain laajennuksen (laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta) mukaan MRL 171 §:n 2 momentin kohdissa 2–4 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista myöntää eräiden muiden kaupunkien ohella myös Kuopiossa kunta. Kyseiset MRL 171 §:n 2 momentin kohdat 2–4  tarkoittavat tilanteita, joissa kyse on 1) vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta tontti- tai rakennuspaikkakohtaisesta kokonaisrakennusoikeudesta tai vähäistä suuremman rakennusoikeuden osoittamisesta alueelle, jolle asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta, 2) poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä sekä 3) poikkeamisesta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta. Aiemmin poikkeamistoimivalta on näiltä osin ollut siis ELY-keskuksella, jolle kokeilulain voimaantulon jälkeen poikkeamistoimivalta jää edelleen MRL 171 §:n 1 momentin 1 kohdan osalta (uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämisen perusteena käytettävää oikeusvaikutteista yleiskaavaa). Edellisten lisäksi kokeilulailla kunnalle on siirretty MRL 171 §:n 3 momentin mukainen aiempi ELY-keskuksen toimivalta tilanteessa, jossa ELY-keskuksella oli mahdollisuus ratkaista sellainen poikkeaminen kokonaisuudessaan, johon liittyi sekä kunnan että ELY-keskuksen toimivallassa olevia asioita. Kokeilulailla ei tehdä muilta osin muutoksia sovellettavaan lainsäädäntöön, kuten esimerkiksi asemakaavan laatimisedellytyksiin, poikkeamisedellytyksiin ja kuulemis- ja lausuntomenettelyihin, vaan niiden osalta MRL:n soveltaminen säilyy ennallaan. Poikkeamistoimivaltaa koskeva kokeilulaki on voimassa 31.12.2018 asti.

 

Kokeilulain piirissä jo aiemmin olleissa kaupungeissa edellä selostetun päätöstoimivallan jakautumiskäytännöt ovat hyvin vaihtelevia ja toimivaltaa on jaettu myös erilaisten määritteiden avulla (mm. rakennusoikeuden ylityksen prosenttiosuus, tehokkuusluvun suuruus, periaatteellinen merkittävyys). Toimivallan siirtämistä kunnalle kokeilulain mukaisesti on kuitenkin kaikissa kokeilukaupungeissa pidetty hyvänä. Tavoitteena toimivallan siirrossa on syytä olla selkeä menettely, joka nopeuttaa päätöksentekoa ja edistää näin asiakaslähtöisyyttä ja rakentamisen nopeampaa toteutusta. Samalla vähenevät myös toimivaltaepäselvyydet, jotka saattaisivat muodostua joissain tilanteissa myös muutoksenhakuperusteiksi.

 

Kaupunginvaltuuston päätös 28.1.2013 sisälsi MRL 171 §:n tarkoittaman kunnan poikkeamisvaltuuden siirtämisen kaupunginhallitukselta kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen mahdollisuuden siirtää lautakunnan toimivaltaa asemakaavapäällikölle. MRL:n kokeilulain voimaantulon jälkeen on tarpeellista muuttaa kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 10 §:ää asemakaavapäällikön tehtävien osalta ja siirtää kaupunkirakennelautakunnan poikkeamistoimivaltaa asemakaavapäällikölle seuraavasti: ”Asemakaavapäällikkö myöntää MRL 171 §:n 1 momentin mukaiset, kunnan toimivallassa olevat poikkeamiset asemakaavasta sekä sellaiset MRL 171 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaiset rakennusoikeuden ylitykset, jotka aiheutuvat olemassa olevan rakennuksen vaipan sisäpuolella tapahtuvista käyttötarkoituksen muutoksista. Mikäli rakentaminen tai muu toimenpide edellyttää lautakunnan toimivaltaan kuuluvan poikkeamisen lisäksi asemakaavapäällikön toimivaltaan kuuluvaa poikkeamista, lautakunta voi ratkaista asian koko laajuudessaan.” Tällaiset asemakaavapäällikölle delegoitavaksi esitetyt poikkeamiset koskevat yleensä poikkeamista esimerkiksi käyttötarkoituksesta, rakennusalasta, kerrosluvusta tai rakentamistavasta. Delegoitavaan toimivaltaan on syytä sisällyttää myös ne käyttötarkoituksen muutokseen liittyvät rakennusoikeuden ylitykset, jotka tapahtuvat olevan rakennuksen vaipan sisäpuolella, koska niistä ei aiheudu kaupunkikuvaan tai muuhun ympäristöön vaikuttavia muutoksia ja ne ovat usein välttämättömiä järkevän käyttötarkoituksen muutoksen kannalta.

 

Asemakaavapäällikön viranhaltijapäätöstä koskeva oikaisuvaatimus käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa. Muiden kuin edellä mainitulla tavalla asemakaavapäällikölle delegoitujen kokeilulain tarkoittamien tilanteiden (MRL 171.2.2–4 §) osalta poikkeamistoimivalta on lautakunnalla, koska päätöksiin voi liittyä merkittäviä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä, suuria taloudellisia intressejä tai ylikunnallisia vaikutuksia.

 

Poikkeamisia on ollut tähän asti vuosittain tilanteesta riippuen 15–30 kappaletta. Kuntaliitokset lisäävät poikkeamisten määrää jonkin verran. Arvion mukaan poikkeamispäätökset tulevat todennäköisesti jakautumaan lautakunnan ja asemakaavapäällikön toimivallan osalta lukumäärältään jokseenkin yhtä suuriksi. Poikkeamiseen liittyvät maksujen tarkistukset tullaan tekemään muiden asemakaavoitukseen liittyvien maksujen tarkistuksen yhteydessä loppuvuodesta siten, että ne tulevat voimaan vuoden 2015 alusta alkaen.

 

 

Vaikutusten arviointi                Poikkeamistoimivallan siirtämisellä esitetyllä tavalla asemakaavapäällikölle on positiivisia vaikutuksia, koska se nopeuttaa päätöksentekoa ja edistää näin asiakaslähtöisyyttä ja rakentamisen nopeampaa toteutusta.  

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että kaupunkirakennelautakunnan poikkeamistoimivaltaa siirretään asemakaavapäällikölle ja kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 10 §:ää muutetaan asemakaavapäällikön tehtävien osalta liitteen mukaisesti 1.5.2014 alkaen.

 

 

Liitteet

11

299/2012 Toimintasääntömuutosesitys

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 044 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa