Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 09.04.2014/Pykälä 90

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 90

Asianro 1604/10.03.00/2014

 

 

Poikkeaminen (LTK) / KYP Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut / Pirttilahdentien eteläpuolisen virkistysalueen (415-1-251) osa

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

                                                          Tiivistelmä:

Hakemus koskee energiapuun ja kompostijätteen keräysalueen sijoittamista virkistysalueelle. Poikkeamista haetaan voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksesta. Asemakaavoitus on valmistellut 14.2.2014 jätetystä hakemuksesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten myönteisen päätösesityksen.

 

Hakija                                              KYP Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Suokatu 42

70110 KUOPIO

 

Kaupunki                                       Kuopio

 

Kaupunginosa                             34 Pirtti

 

Rakennuspaikka                         Virkistysalueen (415-1-251) osa.

 

Rakennushanke                         Energiapuun ja kompostijätteen keräysalueen rakentaminen.

 

Liitteenä 25.10.2013 päivätty asemapiirustus.

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä.

 

Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta seuraavasti:

        Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti alue on virkistysaluetta (V), jolla ei ko. toimintojen sijoittamiseen oikeuttavaa kaavamerkintää tai – määräystä.

 

Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin:

 

Kaavoitustilanne

 

Virkistysalueella on voimassa ympäristöministeriön 16.4.1993 vahvistama asemakaava, jossa ko. alue on virkistysaluetta (V), jonka rakennusoikeudeksi on merkitty numeerisesti 1 000 k-m2. Energiapuun ja kompostijätteen keräysalue sijoittuu virkistysalueen osalle, joka on merkitty täyttöalueeksi (tä max+110), jolla luku merkinnän yhteydessä osoittaa maanpinnan likimääräisen korkeusaseman. Virkistysalueen Pirttilahdentie puoleisella reunalla, Rahikujan ja korttelin 34–57 välisellä alueella on lähinnä luonnontilassa säilytettävä alueen osa (pl). Rahikujan kautta on ajoyhteys virkistysalueella olevalle pysäköimispaikalle (p).

 

Nykyinen tilanne

 

Ko. virkistysalue (297–415-1-251) on merkitty kiinteistörekisteriin 24.9.2004.

 

Ko. virkistysalueen osalla on talvisin lumenkaatopaikka ja kesäisin mullankäsittelypaikka.                            

 

Pyydetyt lausunnot ja selvitykset

 

Hakemuksesta on neuvoteltu rakennusvalvonnan (Ilkka Korhonen 18.3.2014), maaomaisuuden hallintapalvelujen (Jarkko Meriläinen 18.3.2014) ja alueellisten ympäristönsuojelupalvelujen (Lea Pöyhönen 18.3.2014) kanssa, eikä heillä ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Naapurien kuuleminen

 

Naapureille sekä muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin poikkeaminen saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattiin tilaisuus muistutuksen tekoon poikkeamisen nähtävänäoloaikana 24.2.–7.3.2014, joka kuulutettiin 22.2.2014 Kaupunkilehdessä. Nähtävänäoloaikana ei jätetty muistutuksia.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Energiapuun sekä kompostointijätteen kerääminen ja hyötykäyttö on toiminnallisesti, ympäristöllisesti sekä taloudellisesti edullista ja näin ollen kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Esitetty alue soveltuu hyvin ko. käyttöön, sillä aluetta käytetään nykyisellään talvisin lumenkaatopaikkana ja kesäisin mullankäsittelypaikkana, joita varten asemakaavassa alue on osoitettu täyttöalueeksi. Näin ollen alueen toiminnat eivät muutu merkittävästi aiemmasta.

 

Ratkaisuvalta                               Kaupunkirakennelautakunta (maankäyttö- ja rakennuslaki 171.1 §, kv 28.1.2013, laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §)

                                           

Päätösesitys                                Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 172 §).

 

Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy. Lupa asemakaavasta poikkeamiseen myönnetään.

 

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

 

Hakemuksen valmistelusta peritään kaupunginhallituksen 17.12.2012 tekemän päätöksen mukaisesti 520 €.

 

Poikkeamispäätös tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle.

 

Vaikutusten arviointi                Hakemuksen mukainen energiapuun ja kompostijätteen keräysalueen rakentaminen on kaupunginvaltuuston 6.4.2009 hyväksymän Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman mukaista toimintaa ja on näin ollen ilmastopoliittisesti positiivinen hanke. Yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä toiminnalla on työllistävä vaikutus.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

11

1604/2014 sijaintikartta = ote ajantasa-asemakaavasta

 

12

1604/2014 ote asemapiirustuksesta

 

Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 017 18 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa