Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 09.04.2014/Pykälä 91

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 91

Asianro 2010/10.03.00/2014

 

 

Poikkeaminen (LTK) / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry / Männistö 10-10-5 (Untamonkatu 3)

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Poikkeamislupahakemus koskee asuinrakennuksen (vanhuksille suunnattuja vuokra-asuntoja) rakentamishankkeeseen sisältyvien autopaikkojen sijoittamista niin, että osa autopaikoista (8 ap) sijoitetaan hakijan hallinnassa olevalle viereiselle tontille

10-10-6. Asemakaavoitus on valmistellut 19.3.2014 jätetystä hakemuksesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten myönteisen päätösesityksen.

 

Hakija                                              Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry

Untamonkatu 5D

70500 KUOPIO

 

Kaupunki                                       Kuopio

 

Kaupunginosa                             10 Männistö

 

Rakennuspaikka                         Korttelin 10 tontti 7

 

Rakennushanke                         Asuinrakennuksen (vanhuksille suunnattuja vuokra-asuntoja) rakentaminen siten, että osa (8 ap) tonttia varten vaadittavista autopaikoista sijoitetaan hakijan hallinnassa olevalle viereiselle tontille 10-10-6.

 

Liitteenä 14.2.2014 päivätty asemapiirustus.

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä.

 

Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta seuraavasti:

        Voimassa oleva asemakaava ei mahdollista autopaikkojen sijoittamista naapuritontille. Voimassa oleva ei sisällä sitä sallivia kaavamerkintöjä tai määräyksiä.

Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin:

 

Kaavoitustilanne

 

Tontilla on voimassa kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä ja 31.8.2009 voimaan tullut (tontin 10-10-5 osalta tullut voimaan 29.11.2011) asemakaava, jossa ko. tontti sisältyy asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeseen (ALP-1), jolla asuntoihin johtavista porrashuoneista on oltava välitön yhteys leikkiin ja oleskeluun varatulle tontin osalle. Korttelialueen rakennusoikeudeksi on merkitty numeerisesti 8 000 k-m2 ja kerrosluvuksi IV. Korttelialueen autopaikkavaatimuksena on 1 ap/60 Km2 (liike-, toimisto- ja niihin verrattavat tilat), 1 ap/60 Rm2 (matkailu- ja majoitustilat), 1 ap/200 Pm2 (palveluasumistilat) ja 1,1 ap/as (asunnot).

 

Nykyinen tilanne

 

Tontti 10-10-7 on merkitty kiinteistörekisteriin 21.2.2014 ja sen pinta-ala on 3 745 m2. Tontti on Kuopion kaupungin omistuksessa ja se varattu hakijalle (kaupunkirakennelautakunta 9.10.2013 § 173).

 

Tontti on rakentamaton.       

 

Pyydetyt lausunnot ja selvitykset

 

Hakemuksesta on neuvoteltu rakennusvalvonnan (Ilkka Korhonen 20.3.2014) ja maaomaisuuden hallintapalvelujen (Pirkko Laaksonen 20.3.2014) kanssa, eikä heillä ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Naapurien kuuleminen

 

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (10-9-6 ja -7, 11-18-13, 11-19-14, 11-19-27, 11-21-12 sekä 11-20-19 ja -20). Naapureilla ei ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hakemuksen mukaisesta autopaikkojen sijoittaminen hakijan hallinnassa olevalle naapuritontille10-10-6 on perusteltua ja järkevää, sillä ratkaisu mahdollistaa laajempien oleskelualueiden muodostamisen rakennettavalle tontille 10-10-7. Hakemusasiakirjoissa olevan autopaikkalaskelman mukaan tontilla 10-10-6 on toteutettu 80 autopaikkaa. Voimassa olevan asemakaavan edellyttämä autopaikkamäärä (1 ap/200 m2) on toteutuneen kerrosalan (12 490 k-m2) mukaan 63 autopaikkaa, joten tontilla on 17 autopaikkaa enemmän, kuin voimassa oleva asemakaava edellyttää. Näin ollen kahdeksan autopaikan luovuttaminen naapuritontin10-10-7 käyttöön ei vaikeuta tontin 10-10-6 autopaikkatilannetta. Lisäksi voidaan todeta, että kysymyksessä on saman toimijan käyttöön tulevat autopaikat.

 

 

Ratkaisuvalta                               Kaupunkirakennelautakunta (maankäyttö- ja rakennuslaki 171.1 §, kv 28.1.2013, laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §)

 

Päätösesitys                                Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 172 §)

 

Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy. Lupa asemakaavasta poikkeamiseen myönnetään hakemuksen mukaisesti.

 

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

 

Hakemuksen valmistelusta peritään kaupunginhallituksen 17.12.2012 tekemän päätöksen mukaisesti 520 €.

 

Poikkeamispäätös tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle.

 

Vaikutusten arviointi                Hakemuksen mukainen poikkeaminen on ilmastopoliittisesti neutraali, koska rakentaminen ei olennaisesti poikkea alueen vastaavasta rakentamisesta. Hankkeella ei ole olennaisia yritysvaikutuksia.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

13

2010/2014 sijaintikartta = ote ajantasa-asemakaavasta

 

14

2010/2014 ote asemapiirustuksesta

 

Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 017 18 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa