Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 09.04.2014/Pykälä 92

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 92

Asianro 2239/10.03.01/2014

 

 

Kelkkailijantien (entinen Rajalantie) katusuunnitelman hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

                            

 

Kohde                                  Kohde sijaitsee Puijonlaakson (12) kaupunginosassa. Kelkkailijantielle (entinen Rajalantie) rakennetaan kevyen liikenteen väylä länsipuolelle. Kyseisellä osalla on ennestään pelkkä ajorata. Alueelle tulee Puijonlaakson etelärinteen asemakaavan myötä uudisrakentamista. Rajalantie on ennestään vilkas kevyen liikenteen yhteys ja rakennettavalla kevyen liikenteen väylällä parannetaan kevyen liikenteen olosuhteita.

 

Kelkkailijantien nykyinen kevyen liikenteen väylä jätetään lähes ennalleen. Alkuosassa (n.plv 0-40) tapahtuu muutoksia, jotta nykyinen yhteys saadaan luontevasti yhdistettyä uuteen kevyen liikenteen väylään. Lisäksi pyöräilijöiden nopeuksia yritetään hillitä hidastusmutkalla. Ohjautuvuutta parannetaan kaiteella.

 

Paaluvälillä 40-219 väylän kuivatuksen takia sivukaltevuutta muutetaan muotoilemalla nykyistä väylää, josta tehdään erillinen suunnitelma. Tasaus myötäilee olemassa olevaa tasausta.

 

Lähtökohdat                                Kadun varressa on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin rakennuksia ja huoltoyhteyksiä. Lisäksi sairaanhoitopiiri laajentaa toimintojaan katualueen varressa. Alueelle on myös tulossa täydennysrakentamista. Katualue on kaupungin omistuksessa.

 

Valaistus uusitaan ainakin uuden jalkakäytävän kohdalla.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Kelkkailijantie on tonttikatu. Kevyen liikenteen väylän myötä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet paranevat, koska liikennemuodot eivät jatkossa sekoitu.

 

Ajorata, jalkakäytävä sekä kevyen liikenteen väylä asfaltoidaan. Katu on kaksipuolisesti kalteva. Kevyen liikenteen väylä erotetaan ajoradasta reunakivellä. Kadun alkuosaan rakennetaan itäpuolelle lisäksi jalkakäytävä, joka myös erotetaan reunakivellä ajoradasta. Kevyen liikenteen väylä sekä jalkakäytävä kallistetaan ajoradan suuntaan.

 

Niuvantien ja Kelkkailijantien liittymä aluetta jäsennetään. Niuvantien nykyinen keskikoroke siirretään ja lisäksi rakennetaan uudelta kevyen liikenteen väylältä yhteys Niuvantien kevyen liikenteen väylälle. Kyseiseen kohtaan rakennetaan uusi keskikoroke. Liittymä alueen jäsentelyssä käytetään betonikiveyksiä. Niuvantien varressa olevaa kevyen liikenteen väylän tasausta nostetaan hieman n. 20 metrin matkalla.

 

Kelkkailijantien kevyen liikenteen väylä asfaltoidaan. Väylän tasaus (plv 40- 219) myötäilee nykyistä, ainoastaan sivukaltevuuksia muutetaan väylällä vesien ohjaamisen takia. Vedet johdetaan ojissa. Nykyiset ojat kulkevat tulevan täydennysrakentamisalueen puolella, nyt oja muutetaan toiselle puolelle.

 

Kuivatus                                         Kuopion Vesi rakentaa täydennysrakentamiskortteleille vesihuoltoyhteydet. Tasaus on suunniteltu olemassa olevan ympäristön ehdoilla. Kuivatus hoidetaan ritiläkansikaivoin sekä ojapainantein. Kadun kuivatusta varten rakennetaan sadevesiviemäri n. paaluvälillä 160-225. Sadevesiviemäri liitetään paalulla 160 Kuopion Veden runkolinjaan.

 

Esteettömyys                              Pituuskaltevuudesta johtuen väylä ei ole esteetön (pituuskaltevuus n.11 % n.100 metrin matkalla). Pituuskaltevuutta ei voida muuttaa paremmaksi maaston ja olemassa olevien rakenteiden takia.

 

Ylläpitoluokka                              Kuuluu ylläpitoluokkaan 2.

 

Ajankohta                                     Katurakenteet tehdään kesällä 2014 johtuen mm. vesihuollon rakentamisen sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin rakentamishankkeiden vuoksi.

 

Kokonaiskustannusennuste

 

Kadun arvioidut rakentamiskustannukset ovat 300 000 € (alv.0 %). Hinta ei sisällä viherrakenteita. Kustannusarvio saattaa ylittyä johtuen louhinnoista. Louhintariskianalyysin jälkeen selviää, kuinka varovaisesta louhinnasta on kyse (mm. sairaalan herkät laitteet). Kuopion Vesi vastaa vesihuollon kustannuksista.

 

Vaikutusten arviointi               

                            

Ilmastopoliittinen kannanotto

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen. Puijonlaaksosta saadaan paremmat kevyen liikenteen yhteydet Savilahden suuntaan, mikä edistää kävelyä ja pyöräilyä.

 

Yritysvaikutusten arviointi

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Kelkkailijantien katusuunnitelman (plv 0-231) sekä Kelkkailijantien kevyen liikenteen väylän (plv 0-40) katusuunnitelmat nähtävillä oloa varten.

 

 

 

Liitteet

15

2239/ 2014 Kelkkailijantien pienennös

                                                         

 

Asiakirjoissa

-         suunnitelmat

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Myllynen

puh.  044 718 5333

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa