Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.04.2014/Pykälä 142

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 142

Asianro 833/00.01.01/2014

 

 

Valtuustoaloite / lähidemokratiaan Kuopio-malli

 

 

 

                                                          Valtuustoaloite 3.2.2014

                                                          Kokoomuksen valtuustoryhmä, sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, vihreä valtuustoryhmä, vasemmiston valtuustoryhmä, kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä, keskustan valtuustoryhmä ja perussuomalaisten valtuustoryhmä:

                            

Kuntarakenne on muuttunut ja tulee muuttumaan voimakkaasti myös tulevina vuosina. Kuopion kaupunkiin on liittynyt Vehmersalmen kunnan jälkeen Karttula sekä Nilsiän kaupunki. Maaningan kanssa on liitoksesta jo sovittu ja Tuusniemen sekä Juankosken kanssa ovat liitosneuvottelut käynnissä. On syytä odottaa, että kehitys voi jatkua myös muiden lähikuntien kanssa.

 

Kaupungin laajentuminen sekä uudet merkittävät aluekeskukset liitosalueilla johtavat väistämättä siihen, että perinteisen keskuskaupungin on kyettävä uudistamaan totuttuja toimintatapojaan. On koettu, että Kuopioon liittyneiden kuntien käytännöt monissa kuntalaisten arkea lähellä olevissa asioissa ovat olleet joustavampia ja myös tehokkaampia. Kaupunkisuunnittelun lisäksi palvelurakenteessa on otettava huomioon myös osaavan maaseutu suunnittelun lisääntynyt merkitys.

 

Pienissä asioissa suuruuden ekonomia ei välttämättä toimi. Kun päätöksentekijän ja kuntalaisen välinen etäisyys kasvaa, on vaarana, että myös tehottomuus ja byrokratia kasvavat. Näin varsinkin silloin kun kyse on pienistä ihmisten arkea koskevista päätöksistä.

 

Me allekirjoittaneet Kuopion kaupunginvaltuuston valtuustoryhmät sekä jäsenet teemme valtuustoaloitteen, jossa esitämme, että Kuopio ryhtyy kehittämään omia toiminta- ja päätöksentekotapojaan vastaamaan uudistuvan ja kasvavan kaupungin tarpeita. Kuopion on luotava yhdessä liitoskumppaneidensa kanssa toimiva lähidemokratiamalli - Kuopio-malli.

 

Kuopio-malli ei kuitenkaan voi tarkoittaa aluevaltuustoja tai -lautakuntia. Päällekkäisiä rakenteita ei byrokratian vähentämisen nimissä kannata rakentaa. On löydettävä meille sopiva paikallinen malli ja tapa toimia, joka ihmisten arkea koskevissa päätöksissä mahdollistaa entisen kaltaisen joustavuuden ja päätöksenteon helppouden säilymisen.

 

Kuopio-mallin valmistelussa on otettava oppia Kuopioon liittyneiden kuntien kokemuksista sekä liitettävä mallin kehittäminen osaksi Tuusniemen sekä Juankosken kanssa käytäviä kuntaliitosneuvotteluja niin, että malli voidaan ottaa käyttöön niiden osalta vuoden 2017 alusta.

 

                                                          Lausunto 2.4.2014

                                                          kehittämisjohtaja Heikki Helve ja talouspäällikkö Riitta Kokkonen:

                                                         

                                                          Kuopiossa on toteutettu tähän mennessä viisi kuntaliitosta ja kuudennestakin on jo päätös tehty. Ensimmäisenä Kuopioon liittyi 1960-luvun lopulla osa Kuopion maalaiskunnasta ja seuraavaksi 1970-luvun alkupuolella Riistavesi. Viimeisimmät kuntaliitokset ovat olleet Vehmersalmi v. 2005, Karttula v. 2011 ja Nilsiä v. 2013. Maaningan liitos tapahtuu v. 2015. Parhaillaan ovat käynnissä Juankosken ja Tuusniemen kuntaliitosselvitykset ja nämä liitokset tapahtuvat v. 2017, jos liitokseen päädytään. 2000-luvun liitokset ovat tapahtuneet vapaaehtoisesti ja Kuopion sekä liittyneen kunnan hyvässä yhteisymmärryksessä.

 

Vehmersalmen, 2006, ja Karttulan, 2011, liitoksissa ei ollut varsinaista lähidemokratiamallia, vaan kuntaliitossopimuksen mukaiset seurantaryhmät. Ryhmät olivat seuraavia ja lausuntoja antavia. Niillä ei ollut rahallista päätösvaltaa. Seurantaryhmät toimivat aktiivisesti ja organisoivat mm. kyselyiltoja ja avoimia tapahtumia asukkaille.

 

Nilsiän, 2013, liitoksen yhteydessä haluttiin edetä suurempaan vaikuttamiseen. Perustettiin Nilsiän neuvottelukunta, jossa on 10 jäsentä (7 poliittista, 2 kylien ja 1 yrittäjien edustajaa sekä yksi kh:n edustaja). Kyseessä on asiantuntijaelin, joka piti vuonna 2013 yhteensä 8 kokousta käsitellen moninaisia asioita ja antaen lausuntoja mm. maaseutuohjelman päivityksestä, kuntalain kokonaisuudistuksesta, yleiskaavasta, talousarviosta, Nilsiän kylien kehittämiseen tarkoitetun määrärahan käytöstä jne. Neuvottelukunnalla ei kuitenkaan ole itsenäistä päätösvaltaa. Kokemus on osoittanut, että olisi ainakin tarpeen kytkeä neuvottelukunta kiinteämmin kunnan johtamis- ja päätöksentekojärjestelmään. Paikallisen asiantuntemuksen saaminen asioiden valmisteluun varhaisessa vaiheessa on osoittautunut tärkeäksi ja hyödylliseksi.

 

Maaningan kuntaliitos toteutuu vuoden 2015 alussa ja siellä on sovittu otettavaksi käyttöön neuvottelukuntajärjestelmä. Maaningan kohdalla on myös huomioitava, että yhdistymishallitus toimii pidemmän aikaa ja se on ollut tärkeä lähidemokratian kanava jo ennen liitosta.

 

Kuopio haluaa rakentaa oman mallinsa ja toimintatapansa lähidemokratiaan, jolloin ihmistä lähellä olevat asiat voidaan hoitaa joustavasti ja helposti, usein myös taloudellisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Lähidemokratian vahvistamiseksi luotava malli on oltava myös kaikkien alueiden käytössä, joista alkuvaiheessa luontaisia toiminnan kokeilualueita ovat Kuopioon viime vuosina liittyneet ja liittymässä olevien kuntien ja kaupunkien alueet. Mahdollisuuksia on tarkasteltava ilman, että luodaan rinnakkaisorganisaatiota, jonka rooli ja tehtävät olisivat epäselviä. Samalla tulee varmistaa kaupunkilaisten yhdenvertainen kohtelu. Mallin tulee myös soveltua heti alusta kaikille kaupungin liitosalueille ja jatkossa myös muilla alueille, mikäli sille esiintyy tarvetta.

 

Kuopio-mallin rakentamisesta tulee käydä avoin keskustelu. Sen luomisen tulee tapahtua yhteistyössä kaupunkilaisten, eri kansalaisjärjestöjen, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken. Kuopion kaupunki ottaa vetovastuun asian valmistelusta ja määrittelee siihen vastuutahon ja prosessin, joka tapahtuu hyvän vuoropuhelin periaatteella eri toimijoiden suuntaan. Mallin valmistelussa ovat tiiviisti mukana jo aikaisemmin Kuopioon liittyneet alueet ja uudet liittyvät kunnat. 

 

Pohjaa lähidemokratiamallin määrittelytyölle antavat valmistelussa oleva Kuopion vaikuttamisen ja kansalaistoiminnan ohjelma, osallisuuskyselyn tulevat tulokset, Asukastupa ja kylätaloverkoston kehittämissuunnitelma, Asukkaan ääni – hankkeen paikallisdemokratian malleja läpikäyvän hankkeen tulokset, Osallisuushanke Salli, Otakantaa.fi –palvelun soveltamismahdollisuuksien arviointi, avustustoiminnan kokemukset sekä asiakaspalvelupisteiden ja viestinnän lähidemokratian kehittämistä tukevat kokemukset.

 

Valmistelun tavoitteena on luoda malli, joka soveltuu Kuopioon ja jossa hyödynnetään soveltuvin osin niitä käytäntöjä, joista on eri puolilta Suomea saatavissa onnistuneita kokemuksia. Tavoitteena tulee olla paikallisaktiivisuuden lisääminen oman elinympäristönsä kehittämiseen, vahvistaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia heitä koskeviin hyvinvointia lisääviin toimiin, keventää hallintoa ja byrokratiaa arjen kannalta pienten, mutta arjen sujumiseen suuresti vaikuttavien asioiden paikallisessa hoitamisessa, nopeutta eri prosesseja, kuten kaavoitusta ja hyödyntää kaupungin kehittämisessä lisääntyvää yhteistyötä yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Lähidemokratiamallissa tullaan korostamaan joustavuutta, pitkäjänteistä sitoutuneisuutta sen toimintaan ja paikallislähtöisyyttä. Tavoitteena on mahdollisimman vähäisellä byrokratialla ja hallinnolla osoittaa määriteltäviin tehtäviin tarvittavaa taloudellista resurssia ja päätösvaltaa sille alueelliselle lähidemokratiaa toteuttavalle toimielimelle, joka yhteistyössä prosessin aikana määritellään.

 

Kuopio – mallin kehittäminen lähidemokratian vahvistamiseksi tullaan valmistelemaan siten, että se valmistuu viimeistään huhtikuun 2016 loppuun mennessä. Näin ollen se on hyödynnettävissä vuoden 2017 alussa voimaan mahdollisesti astuvissa kuntaliitoksissa ja joka tapauksessa alueilla, jotka ovat jo Kuopioon liittyneet, jos se koetaan alueilla tarpeelliseksi. Valmisteltu malli tullaan esittämään mahdollisesti vuoden 2017 alusta Kuopioon yhdistyvien kuntien ja kaupunkien valtuustoille siten, että se on mahdollista hyväksyä kesäkuun loppuun mennessä ja siten sen vaikutus voidaan huomioida vuoden 2017 talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Helve

puh.  044 718 2108

Riitta Kokkonen

puh. +358 044 718 2138

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kh. ehdottaa kv:lle, että kv. merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että varajäsen Anton Laakso poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui jäsen Harri Auvinen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa