Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.04.2014/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 143

Asianro 2972/10.03.00/2012

 

 

Vastine oikaisuvaatimukseen koskien suunnittelutarveratkaisua Pellesmäki, Hirvonpää 424-1-56

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

Asia                                                  Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (jäljempänä ELY-keskus) on jättänyt 19.11.2012 päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuopion kaupungin yleiskaavajohtajan 6.11.2012 antamasta päätöksestä 40 § / 2012. Päätös koskee suunnittelutarveratkaisun myöntämistä omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseen tilalla Kuopio, Pellesmäki, Hirvonpää 424-1-56.

 

Valitusoikeus                               Maankäyttö- ja rakennuslain 193.1 §:n 7 kohdan mukaan ELY-keskuksella on valitusoikeus kunnan viranomaisen suunnittelutarveasiassa tekemässä päätöksessä.  Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Vaatimukset                                Oikaisuvaatimuksen jättäjä vaatii yleiskaavajohtajan lupapäätöksen kumoamista lainvastaisena ja asian ratkaisemista voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

Sovellettavat lainkohdat         Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999, MRL) 72 § ja 137 §

 

Vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa MRL 72 §:n mukaan rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

 

Rakentaminen suunnittelutarvealueella edellyttää MRL 137 §:n mukaan sitä, että rakentaminen:

1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

 

Oikaisuvaatimuksen jättäjän perustelut

 

Suunnittelutarveratkaisu kohdistuu osayleiskaavan M-alueelle, jonka määräyksen mukaan muita kuin maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia ei saa sijoittaa 100 metriä lähemmäksi rantaviivaa. Suunnittelutarveratkaisu koskee Hirvonpään tilaa, joka sijaitsee Hirvonjärven pohjoispäässä. Järven kokonaispinta-ala on noin 20 ha. Tilalla ei ole omaa rantaviivaa. Tilan ja kyseisen vesistön välissä on vesijättömaata. Suunniteltu rakentaminen tulisi sijaitsemaan yli 150 metriä rantaviivasta, noin 100 metrin päässä kiinteistön ja vesijättöalueen rajasta. Tila ei ole omarantainen, mutta ELY-keskuksen näkemyksen mukaan rannan vaikutus rakentamiseen on ilmeinen.

 

Ottaen huomioon mm. osoitetun rakennuspaikan, vesijättöalueen vaikutuksen, suunniteltujen rakennusten kokoluokat, tilan ja sen lähiympäristön maastonmuodot, rakennuspaikka sijaitsee ELY-keskuksen käsityksen mukaan MRL 72.1 §:ssä tarkoitetulla rantavyöhykkeellä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää näin ollen poikkeamista MRL 72.1 §:stä, jolloin toimivalta poikkeamisen myöntämiseen on MRL 173 §:n mukaisesti ELY-keskuksella.

 

Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella edellyttää MRL 137.1 §:n mukaan, ettei rakentaminen aiheuta haittaa kaavoitukselle. Yleiskaavajohtaja ei ole ratkaisussaan myöntänyt poikkeamista voimassa olevasta kaavasta ja sen kaavamääräyksestä. ELY-keskuksen käsityksen mukaan myönnetty suunnittelutarveratkaisu aiheuttaa näin olen haittaa kaavoitukselle.

 

Oikaisuvaatimuksen oikeudellinen arviointi

 

Kyseisen oikaisuvaatimuksen keskeinen sisältö tiivistyy rantavyöhykkeen leveyden määrittämiseen valituksenalaisen suunnittelutarveratkaisun tapauksessa. Yleiskaavajohtaja on antamassaan ratkaisussa katsonut, että suunniteltu rakentaminen on ns. kuivan maan rakentamista. Sen sijaan oikaisuvaatimuksen jättäneen ELY-keskuksen käsityksen mukaan rakennuspaikka sijaitsee rantavyöhykkeellä.

 

Rantavyöhyke tarkoittaa sellaista rannan osaa, jolle sijoittuvalla rakentamisella on välittömiä vaikutuksia vesistöön sekä rantaluontoon ja maisemaan. Rantavyöhykkeen leveyteen vaikuttavat alueen kasvillisuus, maisema, maasto ja muut luonnonolosuhteet. Tämä tarkoittaa kohteen reaalisten, luonnossa olemassa olevien olosuhteiden ja erityispiirteiden huomioimista. Käytännön laintulkinnassa rantavyöhykkeen leveydeksi on usein arvioitu noin 100 metriä, Kuopion kaupunki on käyttänyt yleensä 150 metrin tulkintaa. Rantavyöhykkeen leveys on kuitenkin aina tapauskohtaisesti tulkinnanvarainen. Rantavyöhykkeen leveys on aina vähintään 50 metriä, ei kuitenkaan koskaan enempää kuin 200 metriä. Riittävä rantavyöhyke voisi siis jossakin tapauksessa olla 100 metriä, joka kyseisessä tapauksessa on rakennuspaikan ja vesijättömaan etäisyys.

 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan rannan vaikutus rakentamiseen on ilmeinen. Suomessa on tyypillistä valita rakennuspaikka vesistönäköalalla vaikka ilman omarantaisuutta, joten rantojen vaikutus rakentamisen sijoittumiseen on koko maassa historian kuluessa ollut suurta myös muutoin kuin loma-asutuksen osalta. Rantavyöhykkeen määrittämisessä ympärivuotisen rakennuksen osalta ei olennaista olekaan rannan vaikutus rakentamiseen, vaan rakentamisen vaikutus vesistöön, rantaluontoon ja maisemaan. Tästä lähtökohdasta on määritelty rajat vähintään 50 metriä ja enintään 200 metriä. Koska vesijättömaa on kiinteää maata, sen leveys tosiasiallisesti vaikuttaa siihen, millainen vaikutus rakennuksella on kyseiseen vesistöön. Vesijättömaa toimii rakennuksen ja vesistön välillä vyöhykkeenä siinä missä muukin maa-alue.

 

Hirvonjärven vedenpinnankorkeuden vaihtelu on pientä, joten vesirajan sijainti on vakio, ja vesijättömaa on jatkuvasti kiinteää maata. Vesijättöalue on myös karttaan merkitty. Tämän perusteella on vakavasti kyseenalaistettava ELY-keskuksen näkemys, että vesijättöaluetta ei laskettaisi mukaan rantavyöhykkeen leveyttä mitattaessa.

 

ELY-keskus on katsonut myös, että myönnetty suunnittelutarveratkaisu aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle sillä perusteella, että ratkaisussa ei ole myönnetty poikkeamista voimassa olevasta kaavasta. Alueella voimassa olevan Kurkimäki-Pellesmäki-Vehmasmäki osayleiskaavan M-alueella on kaavamääräys, jonka mukaan muita kuin maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia ei saa sijoittaa 100 metriä lähemmäksi rantaviivaa. Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee 100 metrin päässä vesijättömaan rajasta, ja yli 150 metrin päässä todellisesta vesirajasta. Näin ollen suunniteltu rakentaminen ei ole voimassa olevan kaavan vastaista.

 

YHTEENVETO

 

Vaatimukset:                               Oikaisuvaatimuksen jättänyt ELY-keskus vaatii yleiskaavajohtajan lupapäätöksen kumoamista lainvastaisena, koska rakennushankkeen toteuttaminen edellyttää poikkeamista MRL 72.1 §:stä, jolloin poikkeamisvalta on kyseisen rakennushakkeen osalta MRL 171.3 §:n mukaan ELY-keskuksella.

- suunnitellun rakennuspaikan;

- tilan ja rantaviivan välissä olevan vesijättöalueen ja

- maaston ominaispiirteet.

 

Lisäksi myönnetty suunnittelutarveratkaisu aiheuttaa MRL 137.1 §:ssä tarkoitettua haittaa kaavoitukselle, koska suunnittelutarveratkaisu on alueella voimassa olevan osayleiskaavan ja sen kaavamääräyksien vastainen.

 

Vastineet:                           

-         Tilalla ei ole omaa rantaviivaa, vaan tilan ja vesistön välillä on leveä vesijättöalue. Kyseessä on noin 20 ha:n suuruinen vesistö, jossa vedenpinnankorkeuden vaihtelu on vähäistä ja vesirajan sijainti on vakio. Tämän vuoksi vesijättöalue on kiinteää maata, ja vaikuttaa rakennusten etäisyyteen rannasta, ja siihen onko rakentamisella vaikutuksia vesistöön. Suunnitellun rakentamisen etäisyys vesirajasta on yli 150 metriä, jolla perusteella rakennuspaikka ei sijaitse rantavyöhykkeellä, vaan kyseessä on ns. kuivan maan rakentaminen.

 

-         Alueella voimassa olevan osayleiskaavan mukaan rakennusta ei saa rakentaa 100 metriä lähemmäs rantaviivasta. Suunniteltu rakentaminen sijaitsee yli 150 metrin päässä todellisesta vesirajasta ja noin 100 metrin päässä vesijättömaan rajasta. Näin ollen valituksen alainen suunnittelutarveratkaisu ei ole voimassa olevan kaavan vastainen, eikä suunniteltu rakentaminen aiheuta MRL 137.1 §:ssä tarkoitettua haittaa kaavoitukselle.

 

Yleiskaavajohtajan 6.11.2012 julkipanon jälkeen antama suunnittelutarveratkaisu 40 § / 2012 on kaikilta oikaisuvaatimuksessa osoitetuilta kohdilta voimassa olevan lainsäädännön mukainen, eikä päätöksen kumoamiseen lainvastaisena näin ollen ole syytä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen ja pitää yleiskaavajohtajan päätöksen voimassa.

 

 

Liitteet

2

2972/2012 Oikaisuvaatimus yleiskaavajohtajan 6.11.2012 § 40 tekemään päätökseen nro 2972/ 2012

 

Viiteaineisto

1

2972/2012 Yleiskaavajohtajan päätös 6.11.2012 § 40

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Romppanen

puh.  017 18 5410

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kh. hylkää oikaisuvaatimuksen ja päättää pitää yleiskaavajohtajan päätöksen voimassa.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa