Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.04.2014/Pykälä 148

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 148

Asianro 1112/10.02.03/2012

 

 

Asemakaavan muutos / Kiinteistö Oy Kuopion Maaherrankatu 25 / Vahtivuori 2-6-3 ja 4 / vastaselvityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Korkein hallinto-oikeus on varannut 17.3.2014 päivätyllä kirjeellään diaarin:o 0486/1/14 Kuopion kaupunginhallitukselle tilaisuuden antaa vastaselitys Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry:n antaman selityksen johdosta. Vastaselitys pyydetään toimittamaan 30.4.2014 mennessä.

 

Valituksenalainen päätös       Kuopion hallinto-oikeus on päätöksessään 16.1.2014 kumonnut Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry:n valituksen johdosta Kuopion kaupunginvaltuuston 17.6.2013 tekemän päätöksen asemakaavan hyväksymisestä (Kiinteistö Oy Kuopion Maaherrankatu 25 / Vahtivuori 2-6-3 ja 4, Työnkulma). Kuopion kaupunki on 11.2.2014 valittanut em. hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungin valituksesta Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry:n selityksen. Korkein hallinto-oikeus varaa Kuopion kaupunginhallitukselle tilaisuuden vastaselityksen antamiseen. 

 

Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry:n selitys jaetaan esityslistan liitteenä.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunginhallitukselle, että pyydettynä vastaselityksenä korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry:n antamaa selitystä esitetään seuraavaa:

 

Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry on aiemmin valituksessaan hallinto-oikeudelle edellyttänyt, että kaikkia aatteellisia ja maailmankatsomuksellisia yhteisöjä tulee kohdella yhdenvertaisesti. Nyt annetussa selityksessä viitataan samaan asiaan. Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry ei kuitenkaan aiemmin eikä nytkään ole esittänyt perusteita sille lainvastaisuudelle, miten yhdenvertaisuutta olisi tässä tapauksessa rikottu suhteessa johonkin toiseen vastaavaan tilanteeseen tai toiseen yhteisöön. Myös hallinto-oikeus on päätöksessään yksiselitteisesti todennut, ettei ole osoitettu, että kaupunginvaltuusto olisi rikkonut yhdenvertaisuusperiaatetta ja käyttänyt harkintavaltaansa väärin.

 

Toisin kuin Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry:n selityksessä todetaan, Kuopion kaupungin valituksen liitteinä ovat olleet asianmukaisesti kaikki ne selvitykset ja asiakirjat, joihin kaupungin valituksessa on viitattu. Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry:n selityksessä ja aiemmassa valituksessa hallinto-oikeudelle esitetty maininta siitä, että Kuopion kaupungin suojeluarkkitehtina työskentelevä henkilö olisi vuonna 2002 tehnyt Työnkulman rakennusta käsitelleen suunnitelman, on virheellinen. Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry:n mainitsema arkkitehti on ilmoittamansa mukaan vuonna 2002 osallistunut yksityishenkilönä Työnkulman rakennusta koskevien suunnitelmaluonnoksien laatimiseen, mutta on samalla todennut käsityksenään, että mitään varsinaista suunnitelmaa ei tällöin ole edes tehty. Näin ollen Kuopion kaupunki ei ole virkamies- tai muunakaan työnä esitetyn kaltaista suunnitelmaa laatinut, joten sitä ei ole kaupungin aineistoissa eikä mikään mukaan taho ole sitä esittänyt. Myös Kuopion hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, ettei valittaja (Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry) ollut toimittanut valituksessa mainitsemaansa selvitystä hallinto-oikeudelle. Sen sijaan Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry:n mainitsema henkilö on tällä hetkellä Kuopion kaupungin viranhaltija-asemassa laatimassa Kuopion keskusta-alueen osayleiskaavaa ja on tässä yhteydessä todennut, ettei Työnkulman rakennusta ole tarpeen sisällyttää osayleiskaavan suojelukohteisiin. Tämä ilmenee myös kaupungin valituksen liitteenä 10 olevasta asiantuntijakokouksen muistiosta.

 

Muutoin kaavaan liittyvien selvitysten osalta kaupunki toteaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemänsä valituksen perusteluihin viitaten, että kaavatyön yhteydessä laaditut ja ratkaisun pohjana olleet selvitykset ovat olleet riittäviä ja luotettavia eikä niitä voida pitää miltään osin puutteellisina tai virheellisinä siten, että kaavan hyväksymispäätös olisi kumottava. 

 

Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry viittaa selityksessään Pohjois-Savon ELY-keskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta antamaan lausuntoon ja rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla tekemään päätökseen. Näiden viittausten osalta on selkeästi todettavissa, että ELY-keskus on ilmaissut lopullisen kantansa Työnkulman rakennuksen säilyttämiseen siinä, ettei se ole katsonut tarpeelliseksi käyttää maankäyttö- ja rakennuslain suomia mahdollisuuksiaan puuttua kaavan hyväksymispäätökseen. ELY-keskuksen on MRL 18 §:n mukaan erityisesti valvottava, että alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat tavoitteet ja kaavoitusasioiden hoitoa koskevat säännökset huomioidaan siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Tämän valvontatehtävän hoitamiseksi ELY-keskuksella olisi ollut MRL 195 §:n mukainen mahdollisuus tehdä kunnalle oikaisukehotus kaavan hyväksymispäätöksestä, mikäli se olisi katsonut, että kaava on laadittu vastoin lain säännöksiä ja olisi yleisen edun mukaista saattaa asia uudelleen kunnassa päätettäväksi. Edelleen ELY-keskuksella olisi ollut MRL 191 §:n mukainen oikeus valittaa toimialaansa kuuluvissa asioissa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. ELY-keskus ei ole tehnyt oikaisukehotusta eikä valittanut päätöksestä. Näin toimiessaan ELY-keskus on katsonut, että asemakaavan muutoksessa on riittävästi huomioitu alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat tavoitteet sekä muut (mm. suojeluun liittyvät) kaavoitusasioiden hoitoa koskevat säännökset siten kuin ne maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty.  Tämä tukee ja vahvistaa osaltaan ELY-keskuksen tekemää, rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla tehtyyn suojeluesitykseen kohdistunutta kielteistä päätöstä ja sen perusteita.

 

Kuopion kaupungin eri tahot ovat koko kaavaprosessin ja siihen liittyvän muutoksenhakumenettelyn aikana suhtautuneet kyseessä olevaan asiaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä hyvän hallinnon periaatteiden edellyttämällä tavalla ja noudattaneet maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä.

Asemakaavan laatiminen ja hyväksymispäätös ovat perustuneet kokonaisharkintaan, jota on kuvattu asiakirjoissa. Kuopion kaupungin korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoittaman valituksen perusteissa, valituksen liitteissä ja kaavaan liittyvässä muussa aineistossa (kaavaselostus liitteineen, lausunto hallinto-oikeudelle) on tuotu esille nämä kaavaratkaisuun liittyneet erilaiset punnintatekijät, kaavaratkaisun valintaan vaikuttaneet tekijät ja kaavapäätöksen tekoon liittyneet tekijät. Näistä asiakirjoista ilmenevät ne perustelut ja seikat, joita Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry:n mielestä ei ole tuotu esille.

 

Edellä esitetyn lisäksi kaupunginhallitus viittaa valituksen yhteydessä korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimitettuihin kaava-asiakirjoihin ja kaupungin korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemän valituksen perusteisiin ja vaatimuksiin.

 

 

Liitteet

8

1112/2012 Suomen Kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry:n selitys

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 044 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kh. hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa