Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.04.2014/Pykälä 150

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 150

Asianro 1331/10.02.03/2012

 

 

Hiltulanlahden 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen täytäntöönpano

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.2.2014 Hiltulanlahden 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on jätetty hallinto-oikeudelle valitus. Valituksessa vaaditaan, että kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Valitusperusteissa esitetään, että kaavaehdotuksessa esitettyjen ratkaisujen johdosta kiinteistö, johon valitus kohdistuu, on menettänyt arvonsa käytännöllisesti katsoen kokonaan, koska rakennuspaikalla ei ole uudisrakennusoikeutta.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

 

Hiltulanlahden 1. asemakaava on tarpeen mahdollisimman suurelta osin saattaa voimaan, koska vuoden 2016 jälkeen jaettavat pientaloasuntotuotannon tontit sijaitsevat kaava-alueella.

 

Valitus ei kohdistu koko kaava-alueeseen, vaan asemakaavan EV-5 –merkinnän mukaisella suojaviheralueella sijaitsevaan, valittajan omistamaan kiinteistön 411-22-7 maankäyttöratkaisuun ja uudisrakennusoikeuteen. Suojaviheralueen jättäminen kaavan voimaantulon ulkopuolelle ei vaikeuta muun kaava-alueen toteuttamista. Alueelle voidaan rakentaa tarvittavat kunnallistekniset ja vesihuollon verkostot tulevaa uudisrakentamista varten. Suojaviheralueelle sijoittuvan meluvallin osan korottamatta jääminen ei vaikuta lähialueen nykyiseen eikä myöskään suunniteltuun asuntorakentamiseen rajoittavasti, sillä Valtioneuvoston antamat ympäristömelun ohjearvot eivät ylity (liite). Näin ollen kaava voidaan muilta osin määrätä voimaan tulevaksi. Alue, joka jää voimaantulon ulkopuolelle on osoitettu oheisessa liitekartassa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus määrää Hiltulanlahden 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tulemaan voimaan MRL 201 §:n mukaisesti kaava-alueen niiltä osin, joihin valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Voimaantulon ulkopuolelle jää EV-5 –merkinnän mukainen suojaviheralue.

 

Samalla esitän hyväksyttäväksi sitovalla tonttijaolla muodostuvien Kuopion kaupungin 36. kaupunginosan (Hiltulanlahti) kortteleiden tonttien tonttijaot.

 

 

Liitteet

10

1331/2012 voimaantulon ulkopuolelle jäävä alue

 

11

1331/2012 meluasiantuntijan täydentävä lausunto

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Virpi Lindell

puh. +358 044 718 5431

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kh. hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa