Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 23.04.2014/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 98

Asianro 2575/01.01.03/2014

 

 

Toimintasääntömuutokset rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa, kunnossapidon järjestämisen henkilöstön tehtävä- ja nimikemuutoksia

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

 

 

Yleistä                                             Kaupunkiympäristön palvelualue vastaa kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja hallinnasta sekä käyttökelpoisena pitämisestä. Käyttökelpoisena pitämisestä vastaa pitkälti kunnossapidon palvelut, jota johtaa kunnossapitopäällikkö.

 

Kunnossapitopäällikön tehtävät

 

Toimintasäännön mukaisesti kunnossapitopäällikkö johtaa kaupungin maa-, vesi-, liikenne- ja yleisten alueiden käytön mahdollistavan hoidon ja kunnossapidon tilaajatoimintaa, kuntateknisten verkostojen ja kaupunkiviheralueiden kunnossapidon tilaajatoimintaa, yleisten pysäköintipaikkojen tarjonnan ja ammattimaisen vesiliikenteen satamatoiminnan ja aluspalvelujen järjestämistä, tukemisen, neuvonnan ja avustamisen palveluja, tielautakunnan tehtävien hoidon järjestämistä (=kaupunkirakennelautakunnan tiejaoston asioiden valmistelu ja täytäntöönpano) sekä osallistuu ulkoliikuntapaikkojen ja luontoympäristön kunnossapitotyön tilaajatoimintaan yhteistyössä Hyvinvoinnin palvelualueen kanssa. Tämän lisäksi kunnossapidon toimiala huolehtii öljyvahinkojen torjuntalain 9 ja 10 §:n mukaisista kunnalle säädetyistä tehtävistä.

 

Delegointi kunnossapitopalveluissa

 

Vuoden 2013 alussa tehdyn johtosääntömuutoksen yhteydessä kaupunkirakennelautakunnan toimivaltaan lisättiin toimiminen lain kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 15 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena ja valvoa, että kadun ja yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään (kv 28.1.2013).

 

Toimintasäännössä valvontavastuuta ei vielä ole delegoitu eteenpäin, mutta luonnollisin delegoinnin kohde olisi toimivallan siirtäminen kunnossapidon palveluille ja siellä kunnossapitopäällikölle. Valvonnan siirtäminen tulee entisestään lisäämään kunnossapitopäällikön työtä. Tällä hetkellä kunnossapitopäällikkö tekee hieman yli kaksisataa päätöstä vuosittain.

 

Kunnossapitoon liittyvissä töissä kunnossapitopäälliköllä on tällä hetkellä apunaan apulaiskaupunginpuutarhuri, joka on työnjohtajan asemassa ja jolla on kaksi viherympäristöön suuntautunutta alaista, joista toisen asema on valvoja ja toisen toimistopuutarhuri. Kunnossapitopäällikön suorassa alaisuudessa on lisäksi neljä valvojaa, jotka vastaavat kunnossapidon valvonta- ja suunnittelutöistä alati laajenevalla alueella.

 


 

Delegoinnissa tapahtuvien muutosten perustelut

 

Jotta mm. valvonta-asiat toimisivat tarkoituksenmukaisesti, niin kunnossapidon palvelujen delegointisääntöjä tulisi muuttaa. Näillä muutoksilla voitaisiin parantaa nopeaa päätöksentekoa ja lisätä joustavuutta erityisesti valvontatehtävissä. Tässä mallissa valvojatyöskentelyä muutetaan joustavammaksi siten, että yhdestä valvojasta tehdään valvojien tehtäviä ohjaava tiimin vetäjä, joka voisi ratkaista asioita ilman kunnossapitopäällikön päätöstä. Henkilön nimikkeeksi esitetään vastaava valvoja.

 

Kunnossapitopäällikkö yhdessä kaupungininsinöörin kanssa vastaavat edelleen toiminnasta ja ovat mukana linjaamassa käytäntöjä. Kunnossapitopäällikkö säilyy edelleen valvojien varsinaisena esimiehenä.

 

Esitettävässä mallissa sekä vastaavalle valvojalle että apulaiskaupunginpuutarhurille delegoitaisiin päätösvaltaa. Apulaiskaupunginpuutarhurin virka muutettaisiin apulaiskunnossapitopäällikön viraksi ja hän toimisi edelleen kunnossapitopäällikön ensimmäisenä sijaisena. Delegoivilla toimilla annetaan kunnossapitopäällikölle tilaa edelleen kehittää ja johtaa toimintaa.

 

Vastaavaksi valvojaksi nimetyn henkilön vastuu lisääntyy delegointitehtävien myötä. Valvojien työtä ohjaavana esimiehenä hän toimisi jatkossa päävastuullisena myös kunnossa- ja puhtaanapidon velvollisuuden valvonnassa, kuten laissa katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta mainitaan (erityisesti 15 ja 16 §, vrt. alla).

 

”15 § (15.7.2005/547) Kunnan määräämä viranomainen (kunnan valvontaviranomainen) valvoo, että kadun ja yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään. ”

 

”16 § (15.7.2005/547) Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti taikka lyö laimin tässä laissa säädetyn tai sen nojalla annettuun määräykseen perustuvan velvollisuuden, kunnan valvontaviranomainen voi velvoittaa hänet täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai uhalla, että kunta tekee tekemättä jätetyn työn hänen kustannuksellaan. Samoin voidaan niskoittelijaa, jos erityiset syyt sitä vaativat, sakon uhalla kieltää jotain tekemästä.”

 

Esitetyt muutokset                   Yksi valvojan nimike muutetaan vastaavaksi valvojaksi, joka toimii valvojien tehtäviä ohjaavana tiimin vetäjänä. Vastaavan valvojan tehtävä tullaan mahdollisesti myöhemmin muuttamaan viraksi, jolloin hänelle voidaan delegoida valvontavastuuseen kuuluvaa päätösvaltaa.

 

Apulaiskaupunginpuutarhurin virka muutetaan apulaiskunnossapitopäällikön viraksi ja hänelle esitetään päätöksiin liittyvää toimintavallan lisäämistä. Hänen tehtäviin lisätään päätökset maanomistajan luvista puiden poistamiseen asemakaavan mukaisilla yleisillä alueilla sekä torien myyntipaikkojen luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön tai toistaiseksi voimassa olevin vuokrasopimuksin, sekä sopimusten irtisanomisesta lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti. Myös kunnossapitopäälliköllä säilyy oikeus tehdä em. päätöksiä.

 

Tämän lisäksi kunnossapitopäällikkö tai apulaiskunnossapitopäällikkö päättää tapahtumien aluevuokrauksista kaduilla ja yleisillä alueilla lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

 

Em. muutokset tulee kirjoittaa myös kaupunkirakennelautakunnan toimintasääntöön. Apulaiskunnossapitopäällikön nimike kuvaa apulaiskaupunginpuutarhuria paremmin varsinaisen toiminnan sisältöä.

 

Tämän lisäksi puiden poistamisen osalta asemakaava-alueelta esitetään, että pienistä kohteista riittää pöytäkirjan pitäminen.

 

Samalla esitetään korjattavaksi toimintasäännön talkooavustuskohtaa, jota on vuosittain korjattu erillisellä esityksellä (rakennuttajapäällikön päätökset).

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että lautakunta hyväksyy esitetyt muutokset sekä siihen liittyvät liitteenä olevat toimintasääntömuutokset.

 

Liitteet

3

2575/2014 Ehdotetut toimintasääntömuutokset

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ismo Heikkinen

puh.  044 718 5656

Anne Simonen-Ruuskanen

puh.  017 18 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa