Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 14.05.2014/Pykälä 110

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 110

Asianro 1242/10.02.04/2014

 

 

Ranta-asemakaavan muutosehdotus / Tahkovuori / Syvärinranta

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa loma-asuntorakennuspaikka kiinteistöjaotuksen sekä maanomistuksen mukaisesti kuitenkin tilan 15:1 rajoista hiukan poiketen. Rakennusoikeuden määrää ei ole tarkoitus muuttaa. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Ranta-asemakaavan muutos sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle. Ranta-asemakaavan muutos koskee tiloja 297-504-15-0 (osa) ja 297-504-15-1.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Ranta-asemakaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajien tekemästä aloitteesta. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa lomarakennuspaikka (RA) tilan 15:1 alueelle voimassa olevan ranta-asemakaavan RM-merkinnän sijalle.

 

Kaavoitustilanne                        Maankuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla ulkoilun ohjaustarvetta.

 

Syvärin rantayleiskaavassa alueelle on osoitettu AP- ja RA-alueet.

 

Alueella on voimassa oleva Syvärinrannan ranta-asemakaava (28.8.2012 § 48). Kaavassa alue on Matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM -1), jonka rakennusoikeus on 1 000 k-m2.

 

Nykyinen tilanne                        Kaava-alueen rakennuskanta on hyvin eri-ikäistä. Vanhempia rakennuksia ovat talous-rakennukset ja uusin on rannassa oleva omakotitasoinen vuokrakäytössä oleva rakennus. Tilalla 15:0 on käytettyä rakennusoikeutta 289 m2 ja 103 m2 tilalla 15:1.

 

Alueelle liikennöinti tapahtuu Tahkomäen yksityistien kautta Nilsiä Varpaisjärven väliselle seututielle. Tahkomäentiestä erkanee rantaan Ruokoisentie. Tahkomäentien tuntumassa on 20 kV sähkölinja.

 

Alueelle on rakennettu vesi- ja viemärijohdot Pieksänkosken vesiosuuskunnan toimesta. Alue kuuluu vuonna 2010 Nilsiän kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn Pieksänkosken vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueeseen.

 

Maanomistus                              Alue on useiden yksityisten henkilöiden omistuksessa.

 

 

Ranta-asemakaavan muutosehdotus

 

Ranta-asemakaavan muutoksella Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueesta (RM-1) on erotettu kiinteistöjaotuksen mukaisesti lomarakennuspaikka (RA-16). Alueen rakennusoikeutta (1 000 k-m2) ei ole muutettu vaan se on jätetty niin, että uudelle RA-rakennuspaikalle on osoitettu rakennusoikeutta 250 k-m². Alueen kiinteistöjaotuksesta on poikettu, koska tila 15:1 ei muodosta tarkoituksenmukaista rakennuspaikkaa suhteessa tilan 15:0 asuinrakennuspaikan pihapiiriin.

 

Alueen mitoitukseen ei ole tehty muutoksia. Kaavamuutos perustuu nykyiseen kiinteistöjaotukseen ja maanomistukseen.

 

Kaavassa on osoitettu ajoyhteys rasiteoikeuden mukaisesti alueen etelärajalle.

 

Alueella toimivan maatilamatkailuyrityksen alue on osoitettu matkailupalveluiden alueeksi. Yrityksessä vuokrataan erillistä rantamökkiä sekä toimii puusepän verstas, jossa tehdään mm. soutuveneitä. Alueella on osoitettu rakennusoikeutta 750 k-m². Alueen pinta-ala on 2,65 ha.

 

Ranta-alueelle on osoitettu rantasaunan rakennusala (s).

 

Käsittelyvaiheet                         Ranta-asemakaavan vireilletulo- ja valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 26.2.2014.

 

Alustavat luonnokset valmistuivat lokakuussa 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 3.3.–17.3.2014 välisen ajan. Mielipiteitä ei esitetty. Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut huomautti lausunnossaan kaavaselostuksen virheistä koskien mm. vesihuoltoa.

 

Kaavamuutosta on kehitetty kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen asemakaavoituksen ja kunnallisteknisen suunnittelun esitysten mukaan.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä ranta-asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi                Kaavamuutos ei vaikuta rakentamisen määrään tai sijoittumiseen. Kaavamuutos mahdollistaa rantatontin myymisen, jolloin alueen käyttö saattaisi hiukan lisääntyä. Näin ollen kaavamuutoksen vaikutukset ihmisiin, talouteen, ympäristöön ja ilmastopoliittiseen ohjelmaan ovat hyvin vähäiset.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy ranta-asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

Viiteaineisto

11

1242/2014 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

12

1242/2014 kaavaselostus

 

13

1242/2014 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

14

1242/2014 asemakaavan seurantalomake (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

15

1242/2014 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus, ranta-asemakaavakartta 1:5000, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan seurantalomake

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Iivo Vänskä

puh. +358 044 7185414

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa