Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 14.05.2014/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 111

Asianro 2584/10.02.03/2012

 

 

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto / Rönön muutokset

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on selvittää tontin 18–10-3 tehokkaammat asuinkäyttömahdollisuudet ja päivittää tonttien 18-2-2 ja -4 asemakaava vastaamaan olevaa tilannetta.  Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 19.3.2014 valmisteluaineiston asetettavaksi julkisesti nähtäville. Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn jälkeen valmisteluaineistosta saatiin runsaasti mielipiteitä (10 mielipidettä ja 306 henkilön allekirjoittama adressi), joissa ehdottomasti vastustettiin tällöin käsittelyssä olleiden vaihtoehtojen mukaista kerrostalorakentamista. Runsaasta mielipiteen vaihdosta johtuen kaupunkirakennelautakunnan hyväksymää valmisteluaineistoa ei asetettu nähtäville, vaan aineistoa on muutettu poistamalla siitä kerrostalovaihtoehdot ja lisäämällä siihen kaupunkiomakotitalovaihtoehto ja asukkaiden esittämä vaihtoehto, jossa tontti muutetaan puistoalueeksi. Yksi vaihtoehto on myös ns. 0-vaihtoehto, jossa tontin asemakaavaa ei muuteta lainkaan.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Rönössä (18. kaupunginosa), molemmin puolin Honkasaarentie ja Rönöntien risteystä.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Tonttien 18-2-2 ja -4 haltijat ovat kirjeellään 12.10.2009 hakeneet asemakaavan muutosta koskien Kuopion Rönön kaupunginosan, korttelin 2 tontteja 4 ja 2. Asemakaavan muutosta haetaan voimassa olevan asemakaavan rakennusten vähimmäisetäisyyttä koskevaan määräykseen ja rakennusalojen rajaukseen sekä katualueen osien liittämiseksi tontteihin. Lisäksi tutkitaan kaupunginhallituksen 2.7.2012 hyväksymän Y-tonttiselvityksen mukaisesti tontin 18–10-3 tehokkaammat asuinkäyttömahdollisuudet.

 

Asemakaavan valmisteluaineisto

 

Valmisteluvaiheen vaihtoehdot perustuvat Arkkitehtipalvelu Oy:n laatimiin suunnitelmiin. Nähtäville asetettava valmisteluvaiheen aineisto sisältää tontin 18-10-3 osalta kaksi rakentamisvaihtoehtoa VE 1 (rivitalot) ja VE 2 (kytketyt pientalot, ns. kaupunkiomakotitalot) sekä asukkaiden esittämän puistovaihtoehdon Lisäksi kaavaselostuksessa on kuvattu 4-kerroksisen kerrostalon ja ns. 0-vaihtoehdon, jossa tontin 18-10-3 asemakaavaa ei muuteta, vaikutukset. Valmisteluvaiheen vaihtoehdot ja kaavaselostus jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asumiseen tarkoitettu täydennysrakentamishanke on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen, koska se tiivistää ja eheyttää kaupunkirakennetta. Hanke toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa tarjoamalla työtä rakentamisaikana sekä monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin tonttitarjontaa.

 

Tontin kaavoittamisella puistoalueeksi menetetään olevan kunnallistekniikan piirissä oleva rakentamiseen tarkoitettu tontti. Kaupunki menettää tontinluovutuksesta saatavia tuloja vähintään (250 euroa / k-m2) toteuttamisvaihtoehdosta riippuen 190 000–340 000 euroa. Voimassa olevan asemakaavan tontin arvo on noin 190 000 euroa, rivitalovaihtoehdossa noin 220 000 euroa, kaupunkiomakotitalovaihtoehdossa noin 340 000 euroa ja 4-kerrroksisessa kerrostalovaihtoehdossa noin 325 000 euroa. Tutkittujen kerrostalovaihtoehtojen mukainen tontin arvo olisi noin 325 000–625 000 euroa.

 

Rakentamisella on vaihtoehdosta riippuen paljonkin vaikutuksia lähiympäristön asukkaiden olosuhteisiin. Vaihtoehdosta riippuen uudet asukkaat aiheuttavat jonkin verran lisäliikennettä, mutta kerrostalovaihtoehdoissakin selvästi vähemmän kuin jos alueelle toteutettaisiin esim. voimassa olevan asemakaavan mukainen päiväkoti.

 

Vaikutuksia on selostettu kaavaselostuksen kohdassa 4.5.4 Valmisteluvaiheen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan valmisteluaineiston asetettavaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Aineistosta pyydetään tarvittavat lausunnot ja aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

 

 

Liitteet

18

2584/2012 Havainneaineisto / Valmisteluvaiheen vaihtoehdot

 

19

2584/2012 Asemakaavan muutoksen selostus / Valmisteluvaiheen vaihto-ehdot

 

20

2584/2012 Saadut mielipiteet

 

21

2584/2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: Asemakaavan muutoksen selostus / Valmisteluvaiheen vaihto-ehdot, Havainneaineisto / Valmisteluvaiheen vaihtoehdot, saadut mielipiteet ja kaupunkirakennelautakunnan päätösaineisto 19.3.2014.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Martti Lätti

puh.  044 718 5417

Jussi Partanen

puh. +358 017 18 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa