Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 14.05.2014/Pykälä 108

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 108

Asianro 1617/10.03.00/2014

 

 

Poikkeaminen (LTK) / KYP Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut / Puijonlaakso, puistoalueen osa (Suunnistajanpuisto)

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Hakemus koskee energiapuun keräysalueen sijoittamista puistoalueelle. Poikkeamista haetaan voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksesta. Asemakaavoitus on valmistellut 14.2.2014 jätetystä hakemuksesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten myönteisen päätösesityksen.

 

Hakija                                              KYP Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

Suokatu 42

70110 KUOPIO

 

Kaupunki                                       Kuopio

 

Kaupunginosa                             12 Puijonlaakso

 

Rakennuspaikka                         Puistoalueen (12–9903-0) osa

 

Rakennushanke                         Energiapuun keräysalueen ja siihen liittyvien ajojärjestelyjen rakentaminen.

 

Liitteenä 25.10.2013 päivätty asemapiirustus.

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä.

 

Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta seuraavasti:

 

        Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti alue on luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL), jolla ei ole ko. toiminnan sijoittamiseen oikeuttavaa kaavamerkintää tai -määräystä.

 

Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin:

 

Kaavoitustilanne

 

Virkistysalueella on voimassa sisäasiainministeriön 27.9.1963 vahvistama asemakaava, jossa ko. alue on luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL). Alueen halkaisee etelä-pohjoissuuntainen voimansiirtoalue (VS).

 

 

 

Nykyinen tilanne

 

Ko. puistoalue (12-9903-0) on merkitty kiinteistörekisteriin (Puijonlaakson puistot) 6.2.1981.

 

Ko. puistoalueen osalla on koirien koulutuskenttä ja sinne johtava tieyhteys sekä alueen poikki kulkeva etelä-pohjoissuuntainen ulkoilureitti / latupohja ja voimalinja. Alueella on aiemmin ollut pienimuotoista energiapuun keräystoimintaa.

 

Pyydetyt lausunnot ja selvitykset

 

Hakemuksesta on neuvoteltu rakennusvalvonnan (Ilkka Korhonen 18.3.2014), maaomaisuuden hallintapalvelujen (Jarkko Meriläinen 18.3.2014) ja alueellisten ympäristönsuojelupalvelujen (Lea Pöyhönen 18.3.2014) kanssa, eikä heillä ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Naapurien kuuleminen

 

Naapureille sekä muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin poikkeaminen saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattiin tilaisuus muistutuksen tekoon poikkeamisen nähtävänäoloaikana 24.2.–7.3.2014, joka kuulutettiin 22.2.2014 Kaupunkilehdessä.

 

Nähtävänäoloaikana jätettiin yksi muistutus (Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y.). Muistutuksessa otetaan kantaa lähivirkistysalueen merkitykseen, liikenneturvallisuuteen, päästöistä aiheutuviin terveysvaaroihin, Puijon merkitykseen ja purovesien laatuun liittyviin seikkoihin.

 

Muistutus vastineineen jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Energiapuun kerääminen ja hyötykäyttö on toiminnallisesti, ympäristöllisesti sekä taloudellisesti edullista ja näin ollen kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Esitetty alue soveltuu hyvin ko. käyttöön, sillä se on toiminut jo pitkään energiapuun keräysalueena. Suunnistajan puisto on keskeisen sijaintinsa vuoksi erittäin hyvä Kuopionniemen pohjoisia kaupunginosia ajatellen, sillä ratkaisulla vältetään kuljetuksesta aiheutuva ylimääräinen liikenne.

 

Kyseisestä toiminnasta ei aiheudu muistutuksen vastineessa esitetyillä perusteilla haittavaikutuksia alueen lähivirkistyskäytön merkitykseen, liikenneturvallisuuteen, vesien laatuun eikä Puijon alueen kokonaisuuteen. Toiminnasta ei myöskään aiheudu muita terveysvaaroja.

 

Ratkaisuvalta                               Kaupunkirakennelautakunta (maankäyttö- ja rakennuslaki 171.1 §, kv 28.1.2013, laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §)

 

Päätösesitys                                Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 172 §).

 

Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy. Lupa asemakaavasta poikkeamiseen myönnetään.

 

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

 

Hakemuksen valmistelusta peritään kaupunginhallituksen 17.12.2012 tekemän päätöksen mukaisesti 520 €.

 

Poikkeamispäätös tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y:lle.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hakemuksen mukainen energiapuun keräysalueen rakentaminen on kaupunginvaltuuston 6.4.2009 hyväksymän Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman mukaista toimintaa ja on näin ollen ilmastopoliittisesti positiivinen hanke. Energiapuun kerääminen ja hyötykäyttö on ympäristöllisesti sekä taloudellisesti järkevää toimintaa. Ratkaisulla ei ole sellaisia olennaisia vaikutuksia kuntalaisten asuin- ja elinolosuhteisiin, jotka eivät ole hankkeen tarkoitusperät huomioiden perusteltuja.

 

Yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä toiminnalla on työllistävä vaikutus.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

9

1617/2014 sijaintikartta = ote ajantasa-asemakaavasta

 

10

1617/2014 ote asemapiirustuksesta

 

11

1617/2014 muistutus vastineineen

 

Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen, jätetty muistutus ja KYP Rakentamisen ja kunnossapidon vastine jätettyyn muistutukseen.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 017 18 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa