Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.06.2014/Pykälä 68

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 68

Asianro 8555/10.02.03/2013

 

 

Asemakaavan muutos / Savolanniemen kerrostaloalueen muuttaminen rivitaloalueeksi / Pirtti 34 korttelit 73...78

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus 19.5.2014 § 188:

 

                                                          Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 § 67:

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Savolanniemen kerrostaloalueen muuttaminen rivitaloalueeksi. Alueen rakennusoikeus on 25 700 k-m2. Alueelle arvioidaan tulevan noin 300 asuntoa ja noin 600 asukasta. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Savolanniemessä (34. kaupunginosa, Pirtti) rajautuen Pirttilahdenpuistoon, Savolanniementiehen ja Varraspolkuun.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavatyö sisältyi vuoden 2013 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan. Asemakaavan vireilletuloaineisto (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS) sekä valmisteluaineisto annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 11.12.2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 16.12.2013–10.1.2014. Kaavoituksen yhdistetty aloitus- ja lausuntokokous pidettiin 15.1.2014. Kaavaluonnoksesta ei jätetty lausuntoja eikä mielipiteitä.

 

Pirtin alueen heikon kerrostalotonttikysynnän vuoksi ja vastaavasti kasvavan rivitalokysynnän vuoksi asemakaavan muutos on yleiskaavan käyttötarkoituksesta (AK) poiketen katsottu perustelluksi, vaikka alueen rakentamistehokkuus laskee (noin 5 300 k-m2).

 

Kaavoitustilanne                        Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A). Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

 

Nykyinen tilanne                        Suunnittelualueelle on rakennettu kadut 2000-luvulla. Korttelialueet ovat rakentamattomat ja niillä kasvaa havupuuvaltaista nuorta puustoa ja pensasta.

 

Maanomistus                              Korttelit ja katualue ovat Kuopion kaupungin omistuksessa.

 


 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa asuinkerrostalokorttelit kaavoitetaan rivitalokortteliksi. Asemakaava-alueen laajuus on 5,8 hehtaaria, josta asumiseen on osoitettu 5,1 hehtaaria ja katualueelle 0,6 hehtaaria. Alueelle arvioidaan tulevan noin 300 asuntoa ja noin 600 asukasta. Alueen kokonaisrakennusoikeus on yhteensä noin 25 700 k-m². Voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeus on 31 000 k-m², joten rakennusoikeus vähenee 5 300 k-m².

 

Asuinrakennusten korttelialueelle on varattava kokonaiskerrosalasta 25 % autonsäilytyspaikkojen, varastojen tai yhteiskäyttöisten tilojen rakentamiseen (at 25 %). Suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tontti tehokkuus 0.50. Rakennusten etäisyys tontin rajoista tulee olla kaksi metriä (etä-1=2) ellei rakenneta samanaikaisesti kiinni naapurirakennukseen. Autopaikkoja tulee varata vähintään 1.3 autopaikkaa asuntoa kohti.

 

Korttelirajat on säilytetty lähes muuttumattomana. Alueen pohjoisosassa on levennetty Savolanniementielle varattua katualuetta noin metrin verran lumitilan lisäämiseksi. Uunipolun ja Pankkopolun välinen kevyen liikenteen väylä on muutettu ympäriajettavaksi katualueeksi. Arinapolulle on varattu pieni aukio, johon pysäköintipaikkojen lisäksi voidaan sijoittaa pienimuotoinen istuskeluryhmä.

 

Käsittelyvaiheet                         Asemakaavan vireilletuloaineisto sekä valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 11.12.2013. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 16.12.2013.–10.1.2014. Aineistosta ei jätetty lausuntoja eikä mielipiteitä. Kaavoituksen yhdistetty aloitus- ja lausuntokokous pidettiin 15.1.2014. Ehdotusaineisto on laadittu eri sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

 

Vaikutusten arviointi                Kaavaratkaisu väljentää hieman kaupunkirakennetta, mutta muutos on alueen heikon kerrostalokysynnän ja toisaalta rivitalotonttien puutteen takia perusteltu. Alueen nopeampi käyttöönotto hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa ja ratkaisu on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Alueen rakentaminen edesauttaa osaltaan alueen joukkoliikenteen ja muiden julkisten ja yksityisten palveluiden säilymistä. Alueen rakentuminen on kaupunkikuvallisesti perusteltua, sillä pitkään rakentamattomana oleva alue on myös asukkaiden viihtyisyyteen vaikuttava tekijä. Näin ollen alueen rakentaminen on kaavatalouden kannalta sekä ilmasto- ja yritysvaikutusten osalta kannatettava.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ulla Korhonen

puh.  044 718 5412

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

                                                          Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen

                                                          Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet            

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 19.3.2014. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 28.3.–30.4.2014. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelle.

Lausunnot ja muistutukset

 

Kaavaehdotuksesta ei saatu lausuntoja, eikä siitä jätetty muistutuksia.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kaavaratkaisu väljentää hieman kaupunkirakennetta, mutta muutos on alueen heikon kerrostalokysynnän ja toisaalta rivitalotonttien puutteen takia perusteltu. Alueen nopeampi käyttöönotto hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa ja ratkaisu on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Alueen rakentaminen edesauttaa osaltaan alueen joukkoliikenteen ja muiden julkisten ja yksityisten palveluiden säilymistä. Alueen rakentuminen on kaupunkikuvallisesti perusteltua, sillä pitkään rakentamattomana oleva alue on myös asukkaiden viihtyisyyteen vaikuttava tekijä. Näin ollen alueen rakentaminen on kaavatalouden kannalta sekä ilmasto- ja yritysvaikutusten osalta kannatettava.

 

 


 

Esitys                                              Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen.

 

 

Asiakirjoissa ovat: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, tonttikartat, kaupunkirakennelautakunnan päätös 19.3.2014, asemakaavoituksen esitys 11.3.2014 liitteineen ja asiakirjoineen, kuulutus nähtävänäolosta.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ulla Korhonen

puh.  044 718 5412

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Liitteet

31

8555/2013 Kaavaselostus

 

32

8555/2013 kaavaselostuksen liitteet

 

33

8555/2013 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

 

34

8555/2013 havaintokuvat

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. hyväksyy asemakaavan muutoksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa