Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.06.2014/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 69

Asianro 3046/10.02.03/2012

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Särkiniemi, Halmetien täydennysrakentamisalue

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus 19.5.2014 § 187:

 

 

                                                          Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 §  72:

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa yleisten rakennusten korttelialueen ja siihen liittyvän puistokaistaleen muuttaminen asuinrakennusten korttelialueeksi.  Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Särkiniemessä, Halmetien ja Ahopoluntien päässä.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Aloite asemakaavan muutostyöhön on tullut kaupunginhallituksen 2.7.2012 hyväksymän Y-tonttiselvityksen (selvitys yleisistä, julkisista ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevista rakentamattomista tonteista) valmistelun pohjalta. Y-tonttiselvityksessä kyseinen korttelialue on todettu muutettavaksi asumiseen. Kaavatyö on sisältynyt vuoden 2013 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoituksen työohjelmaan.

 

Kaavoitustilanne                        Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Asemakaavassa tontti 15-51-4 on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) ja pohjoispuoleinen alueen osa lähinnä luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (Pl1).

 

Nykyinen tilanne                        Alue on tällä hetkellä rakentamatonta luonnontilaista sekametsikköä. Alue sijoittuu rakentuneen rivi- ja omakotialueen keskelle ja on rakennetun kunnallistekniikan piirissä.

                                                         

Maanomistus                              Alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa tonttiin 15-51-4 on liitetty sen pohjoispuoleista puistoaluetta noin 470 m²:n verran ja kaavan yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuva tontti 15-51-5 on kaavoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Rakennusala on merkitty väljästi tontin rajoja ja havaintoaineistoa noudattelevaksi. Rakennusoikeus on ilmaistu teholukuna e=0.40, mikä merkitsee rakennusoikeutta 3 024 k-m². Tästä on vähintään 25 % varattava auton säilytyspaikkojen, varastojen tai yhteiskäyttöisten tilojen rakentamiseen (at 25 %).

 

Rakennusten suurin sallittu kerroskorkeus on II. Autopaikkavaatimus on 1.3 autopaikkaa asuntoa kohti (1.3 ap/as), joista osa on osoitettava vierasautopaikoiksi seuraavan mitoituksen mukaan: 1 vierasautopaikka kutakin 10 asuntoa kohti (1 vap-2/10 as). Kutakin asuntoa kohti on rakennettava asukkaita varten 2 polkupyöräpaikkaa (2 pp/as). Aluetta koskee hule-3 -määräys, jonka mukaan rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien hallintasuunnitelma, jonka sopeutumisesta alueelle tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. Lisäksi vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella viivytyspainanteiden, -altaiden tai muiden vastaavien rakenteiden avulla.

 

Alueen rakentamistapaohjeena (rto) toimii selostuksen liitteenä 3 oleva havaintoaineisto (asemapiirros ja valokuvasovitus pohjoisesta).

 

Käsittelyvaiheet                         Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 21.11.2012. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 4.2.–27.2.2013. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä.

Vireilletulovaiheen jälkeen suunnittelualueeseen on sisällytetty noin seitsemän metrin levyinen kaistale pohjoispuoleisesta laajasta puistoalueesta tarkoituksenmukaisempaa ja maastoon paremmin sopeutuvaa toteutusta varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty 11.11.2013.

 

Valmisteluaineisto on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 20.11.2013 ja se on ollut nähtävänä 25.11.–30.12.2013. Aineistoa on esitelty 3.12.2013 asukastilaisuudessa, jossa esitettiin suullisesti mielipiteitä. Nähtävänäoloaikana jätettiin yksi kirjallinen mielipide ja annettiin yksi lausunto. Mielipiteet ja lausunto vastineineen ovat esityslistan viiteaineistona.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi                Hanke toteuttaa kaupungin täydennysrakentamisstrategiaa ja turvaa alueen palveluiden säilymistä. Lisääntyvä liikennetuotos on vähäinen, eikä siitä aiheudu ilmastopoliittisia haittoja eikä olennaista haittaa naapurustolle. Luonnontilaisen alueen rakentuminen muuttaa ympäristönäkymiä, mutta korttelialue on joka tapauksessa rakentamisaluetta. Yritysvaikutuksien osalta hankkeella on positiivinen vaikutus rakentamistoimintaan.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäville asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 15. kaupunginosan (Särkiniemi) korttelin 51 tontin 5 tonttijako. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havaintoaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Lehtotien asukkaiden mielipide ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen lausunto.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 044 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                            

                                                          Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen

                                                          Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 19.3.2014. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 28.3.–30.4.2014. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelle.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Kaavaehdotuksesta ei saatu lausuntoja, eikä siitä jätetty muistutuksia.

 

Vaikutusten arviointi                Hanke toteuttaa kaupungin täydennysrakentamisstrategiaa ja turvaa alueen palveluiden säilymistä. Lisääntyvä liikennetuotos on vähäinen, eikä siitä aiheudu ilmastopoliittisia haittoja eikä olennaista haittaa naapurustolle. Luonnontilaisen alueen rakentuminen muuttaa ympäristönäkymiä, mutta korttelialue on joka tapauksessa rakentamisaluetta. Yritysvaikutuksien osalta hankkeella on positiivinen vaikutus rakentamistoimintaan.

 

 

Esitys                                              Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

 

 

Asiakirjoissa ovat: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havaintoaineisto, poistokartta, tonttikartta, asemakaavoituksen esitys 6.3.2014 liitteineen ja asiakirjoineen, kuulutus nähtävänäolosta.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 044 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Liitteet

35

3046/2012 kaavaselostus ilman liitteitä

 

36

3046/2012 kaavaselostuksen liitteet

 

37

3046/2012 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

 

38

3046/2012 tonttijako

 

39

3046/2012 äänestys kv. 16.6.2014

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. hyväksyy asemakaavan muutoksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

 

 

Päätös                                            Keskustelun kuluessa valtuutettu Pekka Kaartinen ehdotti valtuutettu Pekka Pollarin kannattamana, että asia palautetaan tielinjauksen tarkistamista varten.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Kaartisen tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa-ääntä ja 12 ei-ääntä kahdeksan valtuutetun ollessa poissa, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.  Äänestystulosta otettiin pöytäkirjan liitteeksi 39.

 

Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa