Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.06.2014/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 70

Asianro 2264/01.01.01/2014

 

 

Ylimääräinen asia / Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus/suunnitteluasiat 9.6.2014 § 27:

 

                                                          Tarkastuslautakunta 2.6.2014 § 51:

 

Rekrytointipäällikkö Tarja Anneli Savolainen
Työnantajapalvelu

 

                                            Tarkastuspäällikön viran tultua avoimeksi tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 3.4.2014 § 32, että tarkastuspäällikön virka laitetaan hakuun. Kaupunki on julkaissut viran hakuilmoituksen kaupungin virallisella ilmoitustaululla, sisäisessä intranetissä, Kuopiorekryn sivuilla, Kuntarekryn sivuilla ja TE- palveluiden verkkosivuilla. Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin Savon Sanomissa ja Helsingin Sanomissa 13.4.2014 ja Kaupunkilehdessä 19.4.2014.

 

                                            Tarkastuspäällikkö toimii tarkastuslautakunnan alaisen hallinnon ja talouden tarkastustoimiston päällikkönä ja kaupunginvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön 5 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuspäällikön tarkastuslautakunnan esityksestä.

 

                                            Tarkastuslautakunta päätti 3.4.2014 § 32, että tarkastuspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä tarkastustoimeen sekä kunnallishallintoon ja -talouteen. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että hakijalle katsotaan eduksi JHTT-tutkinnon suorittaminen ja että tarkastuspäällikön kokonaispalkka on 5 000,00€/kk-5 400,00€/kk. Virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

 

                                            Tarkastuspäällikön tehtävät on tarkemmin määritelty tarkastuslautakunnan 25.1.2011 hyväksymän tarkastustoimiston toimintasäännön 2 §:ssä:

-         huolehtia tarkastuslautakunnalle määrättyjen tehtävien hoitamisesta ja tarkastustoimiston taloudenhoidosta;

-         johtaa tarkastustoimistoa ja hyväksyä tositteet

-         raportoida tarkastuslautakunnalle esiin tulleista kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon epäkohdista ja muista huomionarvoisista seikoista;

-         sopia tilintarkastajan kanssa niistä tehtävistä, joilla tarkastustoimisto avustaa tilintarkastajaa;

-         seurata toimialansa yleistä kehitystä sekä tehdä aloitteita ja esityksiä kaupungin hallinnon ja talouden kehittämiseksi;

-         suorittaa muut tarkastuslautakunnan antamat tehtävät;

Tarkastustoimiston muun henkilöstön tehtävistä päättää tarkastuspäällikkö.

 


 

Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 5.5.2014 § 40 määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset, joita oli kuusi kappaletta. Tarkastuslautakunta päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: HM, JHTT Tapani Laitinen, KTM, JHTT, HTM Timo Nuutinen, YTM Helena Pitkänen ja FM Seppo Tiainen. Ansiovertailun pohjalta kaikilla hakijoilla oli ylempi korkeakoulututkinto. Eroavaisuudet syntyivät työkokemuksessa erityisesti tarkastustoimesta ja tilintarkastuksesta. Haastatteluun kutsuttavilla kellään ei ollut viran hoitamisen kannalta kokemusta merkityksellisissä yhteiskunnallisissa tehtävissä toimimisesta.  Hakuasiakirjoja täydentämään käytettiin haastatteluja, jotka toteutettiin 14.5.2014 ja 16.5.2014. Haastatteluissa käytettiin kaikkien haastateltavien osalta samaa haastattelurunkoa. Haastatteluissa kiinnitettiin huomiota edellä mainittujen seikkojen lisäksi hakijan motivaatioon, vuorovaikutustaitoihin; suullinen, kirjallinen, esiintymistaito, yhteistyötaidot, neuvottelutaidot ja argumentointikyky, organisointitaitoihin, kokonaisuuksien hallintaan, johtamis- ja esimiesvalmiuksiin ja verkostoitumistaitoihin.

 

Tarkastuslautakunta kävi haastattelujen päätteeksi yhteenvetokeskustelun haastatteluista ja päätti, että ulkopuolisen asiantuntijan henkilöarviointiin ei ole tarvetta päätösesityksen kannalta. Samalla tarkastuslautakunta sopi, että tarkastuslautakunnan kokouksessa 2.6.2014 tehdään tarkastuspäällikön viran valintaesitys Kuopion kaupunginvaltuustolle.

 

 

                                            Valmistelija 

Tarja Anneli Savolainen

puh.  017 18 2221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              

 

Puheenjohtaja Anna Olkkonen Tarkastuslautakunta päättää tehdä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esityksen tarkastuspäällikön valinnasta.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

 

 

Päätös                              Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen ja tarkastussihteeri Anne Koponen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Täydennetty esityslistateksti on jaettu tarkastuslautakunnalle kokouksessa.

 

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen Kuopion kaupunginvaltuustolle tarkastuspäällikön virkaan valittavaksi KTM JHTT HTM Timo Nuutinen.  Hakemusasiakirjojen, niistä laaditun ansiovertailun ja haastattelujen muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella tarkastuslautakunta yksimieleisesti katsoi, että ottaen huomioon virkaan kuuluvat tehtävät ja viran edellyttämä muodollinen pätevyys, työkokemus sekä muut valintakriteerit, Timo Nuutinen täyttää parhaiten kelpoisuusehdot. Hänellä on koulutuksensa ja työkokemuksensa kautta hankittu riittävä perehtyneisyys tarkastustoimeen ja kunnallishallintoon ja – talouteen. Työkokemus on karttunut lähinnä asiantuntijatehtävissä. Hänellä on lisäksi keskuskauppa-kamarin tilintarkastuslautakunnan myöntämä HTM-tilintarkastajan ja jul-kishallinnon ja – talouden tilintarkastuslautakunnan myöntämä JHTT-tilintarkastajan tutkinnot. Haastattelujen perusteella Timo Nuutisella on erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Hän on toimintatavoiltaan aloitteellinen ja asiakaslähtöisesti aikaansaava. Hänellä on riittävät organisointi- ja verkostoitumistaidot ja kyky kokonaisuuksien hallintaan. Lisäksi hän omaa hyvät valmiudet johtamis- ja esimiestehtäviin.  Timo Nuutisen kieltäytymisen varalle valitaan HM JHTT Tapani Laitinen.

 

 

Sovelletut lainkohdat:

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 3-8§:t

Viranomaisen toiminta julkisuudessa laki (21.5.1999/621) 24.1§, kohta 29

Perustuslaki (731/1999) 125.2§

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden valintaohje (kv 18.6.2007) 65§, kaupunginjohtajan johtoryhmä (24.8.2009) 66§ 2§

Tarkastusääntö 5§

 

Materiaalit; hakemusasiakirjat, haastattelurunko, haastatteluyhteenveto ovat olleet nähtävissä kokouksessa kaikilla lautakunnan jäsenillä.

 

 

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

1.       Kuopion kaupungin tarkastustoimen tarkastuspäälliköksi valitaan KTM JHTT HTM Timo Nuutinen 1.9.2014 alkaen.

2.      virkasuhteessa noudatetaan kuuden(6) kuukauden koeaikaa (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 8§), joka alkaa virantoimituksen aloittamisesta lukien.

3.      Tarkastuspäällikön virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

4.      Tarkastuspäällikön virkaan ei sovelleta työaikalakia (Työaikalaki 1.luku, 2§, kohta 1).

5.      Tarkastuspäällikkö on johtavassa asemassa oleva viranhaltija.

6.      Tarkastuspäällikön viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 5482,21 €/kk. Kokonaispalkkaan maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset ja vastaavat korotukset.

7.      Varalle valitaan HM JHTT Tapani Laitinen.

8.      Valinta on ehdollinen ja virkaan valitun tulee esittää ennen valinnan vahvistamista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään virkavaalin vahvistamispäätös.

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

                                            Kh. esittää 16.6.2014 kokoontuvalle valtuustolle ylimääräisenä asiana tarkastuslautakunnan esityksen hyväksyttäväksi.

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

Liitteet

40

2264/2014 Hakijayhteenveto tarkastuspäällikön virkaa hakeneista

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat

 

Kv. hyväksyy tarkastuslautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asian kokouskutsussa mainitsemattomana kiireellisenä asiana käsiteltäväkseen. 

 

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Puheenjohtaja totesi vielä, että tarkastuspäällikön virkaan on näin ollen tullut valituksi 1.9.2014 alkaen KTM JHTT HTM Timo Nuutinen ja hänen varalleen HM JHTT Tapani Laitinen tarkastuslautakunnan esityksestä tarkemmin ilmenevin tavoin.  

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa