Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.06.2014/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 58

Asianro 813/10.00/2014

 

 

Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus 2.6.2014 § 212:

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

 

                                                          Kuopion palveluverkosto 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 -selvitystyössä tarkastellaan Kuopion kaupungin palveluverkoston nykytilannetta, toimintaympäristöä ja haasteita. Lisäksi työssä esitetään Kuopion tavoitteellinen palvelurakenne sekä palveluverkostoa koskevia strategisen tason tulevaisuuden tavoitteita aina vuoteen 2025 saakka. Työ liittyy vahvasti kaupungin kasvuun ja kehitykseen, talouden tervehdyttämiseen ja tuottavuuden parantamiseen sekä parhaillaan myös valmisteilla olevaan kaupunkirakennesuunnitelmaan. Koko palveluverkostoa koskevia selvityksiä ja suunnitelmia laadittiin Kuopiossa hyvinkin aktiivisesti 1970-1990-luvuilla, mutta viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana ei strategisen tason kokonaistarkastelua ole tehty. 

 

Palveluverkostoselvityksen tavoitteena on antaa tiivis kokonaiskuvaus Kuopion tämän hetkisestä fyysisestä palveluverkostosta sekä visioida tulevaisuuden palveluverkostoa ja palvelujen asemaa kaupunkirakenteessa asuntotuotannon uudet kasvusuunnat ja vanhojen alueiden täydennysrakentaminen huomioiden. Tarkastelu pyrkii osaltaan vastaamaan Kuopion ajankohtaisiin haasteisiin eli kuinka nykyisessä toimintaympäristössä sovitetaan yhteen niukkenevat kuntatalouden resurssit, väestönkasvu ja sen voimakas alueellinen muutos, vanhusväestön määrän kasvu sekä palveluverkosto. Kuopion palveluverkostolta vaaditaan tulevina vuosina aiempaa enemmän tehokkuutta ja tuottavuutta, mikä väistämättä tarkoittaa palvelujen kokoamista monipuolisemmiksi ja suuremmiksi kokonaisuuksiksi suurempien asuntoalueiden palvelukeskuksiin.

 

Selvityksessä nykyverkoston tarkasteluajankohtana on vuosi 2013 ja tavoitevuosi on 2025. Koko Kuopion osalta esitetään tavoitteellinen palveluverkosto ja sen palvelukeskukset / palvelukampukset vuoteen 2025. Lisäksi esitetään palveluverkoston kaupunkirakenteeseen liittyviä yleistavoitteita sekä erillisten palvelujen verkostojen osalta strategisen tason yleislinjauksia ja -tavoitteita. Selvitys toimii ohjeellisena kaupungin fyysisen palveluverkoston perusteena ja yksityiskohtaisemman suunnittelun apuvälineenä.

 

Palveluverkostoselvitystyötä on valmisteltu Kuopion kaupungin konsernipalvelujen Strategisen maankäytön suunnittelussa ja yhteistyössä kaupungin palvelualueiden kanssa. Työtä ovat ohjanneet yleiskaavajohtaja Juha Romppanen sekä strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen.


 

 

Selvitys esiteltiin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa marraskuussa 2013. Sen jälkeen vuoden 2014 alussa työ oli lausuntokierroksella, jonka lisäksi se oli netissä kommentoitavana kuukauden ajan. Kommentointimahdollisuudesta tiedotettiin kaupungin asukas- ja kyläyhdistyksiä ajatuksella, että yhdistykset esittäisivät halutessaan mielipiteitä työhön.

 

Selvitykseen saatiin yhteensä seitsemän lausuntoa ja kymmenen kannanottoa. Kannanotoista suurin osa koski maaseutukyliä. Lausuntojen ja kannanottojen perusteella selvitykseen on tehty muutamia tekstimuutoksia ja -lisäyksiä, mutta keskeiset strategiset päälinjaukset ja tavoitteet säilyivät hyvin ennallaan. Muutokset on kerrottu koosteessa, johon on koottu kaikki lausunnot ja kannanotot sekä niihin laaditut vastaukset. Lisäksi selvitykseen on lisätty kaksi lukua, joista toinen kuvaa selvitysprosessin etenemistä (luku 1.) ja toinen vaikutusten ennakkoarviointia (luku 6.).

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee saadut lausunnot ja kannanotot vastauksineen tiedoksi ja hyväksyy Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 -selvityksen sekä esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Romppanen

puh.  017 18 5410

Sirpa Lätti-Hyvönen

puh.  044 718 2132

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                          Kaupunkisuunnittelija Katri Hiltunen on kokouksessa läsnä vastaamassa kysymyksiin.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee saadut lausunnot ja kannanotot vastauksineen tiedoksi ja hyväksyy Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 -selvityksen sekä esittää sen edelleen kv:lle  hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

Merkittiin, että kaupunkisuunnittelija Katri Hiltunen sel0sti asiaa kokouksessa. Hiltunen poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä klo 15.08.

 

 

Liitteet

7

813/2014 Selvitykseen saadut lausunnot, kannanotot ja niihin annetut vastaukset sekä selvitykseen tehdyt muutokset

 

8

813/2014 Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025

 

9

813/2014 Perustelut

 

10

813/2014 Äänestys kv. 16.6.2014

 

 

 

 

                                                         

                                                          Edellä mainittuja liitteitä ei jaeta uudelleen niille, jotka ovat saaneet ne kaupunginhallituksen esityslistan mukana.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. hyväksyy Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 palvelut kaupunkirakenteessa -selvityksen.


Päätös                                            Keskustelun kuluessa valtuutettu Aleksi Eskelinen ehdotti valtuutettujen Marja Bergin ja Antti Kivelän kannattamana, että selvityksen kappaleeseen 4.5 Palveluverkoston tavoitetila kaupunkialueen ulkopuolella sivulle 52 taulukkoon Palvelutasot ja väkimäärät kahden kilometrin etäisyysvyöhykkeellä lisätään Hirvilahti tasolle Lähipalveluja ja vastaava muutos tehdään sivun 53 karttaan (kuva 13).  Perustelut liitteenä 9.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Eskelisen ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 jaa-ääntä ja  27 ei-ääntä kolmen valtuutetun ollessa poissa, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 10.

 

Puheenjohtaja totesi vielä, että hyväksytyksi on siten tullut asian otsikon mukaisesti Kuopion palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025.       

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa