Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 27.08.2014/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 43

Asianro 4747/13.01/2014

 

 

Valtuustoaloite / Kiusaamisen kitkeminen Kuopion kaupungin työpaikoilta, kouluista, naapuristosta, terveydenhuollosta, harrastuspaikoista, netistä/kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto

 

 

 

                                                          Pirjo Eskelinen jätti itsensä ja seitsemän muun valtuutetun allekirjoittaman 16.6.2014 päivätyn seuraavasti kuuluvan valtuustoaloitteen:

 

                                                          Vuosittain noin 140 000 työntekijää kokee kärsivänsä jatkuvasta työpaikka kiusaamisesta, mutta kiusaaminen on yleistä koko ympäröivässä yhteiskunnassa. Kiusaamista esiintyy myös naapuristossa, terveydenhuollossa, harrastuspaikoissa ja netissä. Lapsena kiusaamisen uhriksi joutuneet eivät toivu koskaan ja heillä on tavallista enemmän masennusta, ahdistuneisuutta ja itsemurha-ajatuksia. Tutkimuksilla on osoitettu, että kiusaaminen jättää jälkiä, jotka vaikuttavat ihmisen koko loppuelämään. Hyvään elämään ei kuulu kiusatuksi tuleminen eikä kiusaaminen. Kiusaaminen on vastuuttomuutta ja se pohjautuu huonoon itsetuntoon ja narsismiin.

 

Huolimatta ihmisten sosio-ekonomisesta tai etnisestä taustasta, yhteinen viesti näyttää olevan sama. Turvallisuudentunne lisääntyy, kun omat koulu- ja työtoverit sekä naapurit tunnetaan eikä heitä tarvitse pelätä. Apua saa tarvittaessa ja osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia voi toteuttaa omassa lähiympäristössä. Jokaisella ihmisellä on vastuu arjen turvallisuudesta ja omasta käyttäytymisestään työpaikalla, koulussa, naapurina, terveydenhuollossa, harrastuspaikoissa ja netissä. Suomalainen yhteiskunta on varsin turvallinen. Normaalioloissakin ilmenee silti häiriötilanteita, jotka voivat vaikuttaa vakavasti monien ihmisten elämään.

 

Yhteiskunnassamme on paljon häiriökäyttäytymistä. Kiusatuiksi ja vainotuiksi tulevat aivan tavalliset ihmiset. Kiusaaminen saattaa johtua uhrin ulkonäöstä, luonteenpiirteestä, osaamisesta, lahjakkuudesta tai lahjattomuudesta. Nämä eivät ole todellisia syitä. Kiusaaminen avulla kiusaaja hakee itselleen statusta, valtaa, asemaa tai roolia yhteisössä. Ongelma ei ratkea muuttamalla kiusatun persoonaa, vaan tutkimalla yhteisön rakennetta. Jos ihminen uskoo, että syy kiusatuksi tulemiseen on hänessä itsessään, hänen minäkuvansa heikkenee ja hän alkaa karttaa sosiaalisia ryhmiä. Henkinen väkivalta ja kiusaaminen pohjautuvat usein epäterveeseen narsismiin. Kun narsismi yhteiskunnassa yleistyy, niin sen myötä vaikutuksena kiusaaminen lisääntyy muun muassa työpaikoilla. Esimerkiksi vastuu epäasiallisesta kohtelusta työpaikalla on aina työnantajalla, ei työntekijällä itsellään. Työturvallisuuslaki (738/2002; 28) velvoittaa työnantajan puuttumaan kiusaamistapauksiin, samoin kuin muuhun epäasialliseen kohteluun.

 

Mielenterveys-, psykosomaattisen ja somaattisten ongelmien taustalla saattaa olla kyse kiusaamisesta, koska kiusaaminen jättää ihmiseen pysyvät jäljet. Muun muassa kiusaamisen seuraamuksena varautuneisuus, pelko- ja jännitystilat ovat yleisiä ja pitkään kestänyt stressitila ihmisen elimistössä kroonistuu, aiheuttaen hermostoon kielteisiä vaikutuksia, sydämen rytmihäiriöitä, hormonaalisia muutoksia, unettomuutta, päänsärkyä, vatsakipuja ja verenpaineen nousua. Terveys on oikeushyvä, jota tulee suojella. Kansalaisilla on

perusoikeudet ja yhdenvertaisuus on perusoikeuksien lähtökohta. Lisäksi perusoikeuksiin kuuluu muun muassa vapausoikeudet, omaisuuden suoja, yksityiselämän turva, oikeus työhön ja elämään.

 

Me Kuopion kaupungin valtuutetut esitämme, että kiusaamista kitketään kuopiolaisista työpaikoilta, kouluista, naapuristosta, terveydenhuollosta, harrastuspaikoista, netistä sekä vainoamiseen ja kiusaamiseen puututaan varhaisen puuttumisen keinoin ajoissa, asianmukaisesti sovitun toimintamallin ja lainsäädännön mukaisesti, koska kiusaamistilanteilla on vaikutuksia niin koulutyön kuin työn tehokkuuteen, suoriutumiseen ja kiusaaminen tulee ennemmin tai myöhemmin yhteiskunnan maksettavaksi. Kiusaaminen on taloudellisesti yhteiskunnalle kallista vuositasolla noin miljardi luokkaa. Kiusaamistapauksia ratkotaan kaikkia osapuolia kuunnellen omassa koulussa, omalla työpaikalla ja tarpeen vaatiessa oikeusteitse siten, että vastuun kantavat tekijät eivätkä uhrit, toimintatapojen tulee olla uhria auttava ihmisiä suojelevan ja ihmisen puolella olevan lainsäädännön mukaisesti, jotta ihmisten terveys, turvallisuus ja hyvinvointi sekä yksilön sosiaalinen toiminta ja perusoikeudet ovat taattuina elämänkaaren jokaisessa vaiheessa.

 

Lähteet: Luentomoniste: Työpaikan erilaiset voimavarat käyttöön, Duodecim, American journal of Psychiatry -lehti julkaisu brittitutkimuksesta, Työterveyslaitos (2013), NUT-Iehti, ihmisten kertomuksia, joita on kiusattu netissä, naapuristossa ja palveluissa.

 

------------------------------------

Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Pekka Savolainen

                            

VALTUUSTOALOITE; Kiusaamisen kitkeminen Kuopion kaupungin työpaikoilta, kouluista, naapuristosta, terveydenhuollosta, harrastuspaikoista, netistä


Pirjo Eskelinen on jättänyt yhdessä seitsemän muun valtuutetun kanssa valtuustoaloitteen 16.6.2014 kiusaamisen kitkemiseksi Kuopion kaupungin työpaikoilta, kouluista, naapuristosta, terveydenhuollosta, harrastuspaikoista ja netistä

 

Kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden antaa lausuntonaan Kuopion valtuustoaloitteen kohtiin  Kuopion kaupunki työpaikkana, koulut, naapuristot sekä harrastuspaikat ja netti seuraavaa:

 

1.      Kaupunki työpaikkana

 

Työturvallisuuslaki (738/2002 (364/2013)), voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset sekä Kuopion kaupungin ohje ”Epäasiallisen käyttäytymisen hallintaohje” velvoittavat työntekijää ja työnantajaa toimimaan niin, ettei työpaikoilla esiinnyt työntekijään kohdistuvaa epäasiallista kohtelua missään muodossa.

 

Säännökset ja ohjeet ovat työpaikoilla työntekijöiden ja esimiesten nähtävillä ja käytettävissä. Tämä huomioidaan myös uusia työntekijöitä perehdytettäessä. Esimiehillä on velvollisuus puuttua välittömästi työpaikoilla esiintyvään epäasialliseen kohteluun. Tilannetta seurataan säännöllisellä kaupunkitasoisella työhyvinvointikyselyllä.  Lisäksi pidetään säännöllisiä yhteistoiminnallisia tapaamisia sekä työsuojeluvaltuutettujen että pääluottamusmiesten kanssa.

 

Kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueilla toimitaan työturvallisuuslain, voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimusten sekä kaupungin vahvistamaa epäasiallisen kohtelun hallintamallia noudattaen.

 

2.     Koulut

 

Kouluilla on toimintamallit kiusaamiseen puuttumisessa. Aktiivinen varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä toiminta ovat keskeisessä roolissa. Koulupsykologi-/kuraattoripalvelut ovat tarvittaessa oppilaiden ja henkilökunnan tukena kiusaamisasioissa. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön kautta pyritään moniammatillisesti vaikuttamaan ja ennaltaehkäisemään mm. kiusaamista. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki kiinnittää entistä enemmän huomiota kouluun/oppilaitokseen yhteisönä ja mm. koulussa viihtymiseen. Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto on koko koulun henkilöstön vastuulla ja sen yhtenä tärkeänä tehtävänä tässä on ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamiseen.

 

Varhaiskasvatuspalveluissa kiusaamisen ehkäisy on ollut hoito- ja kasvatustyön yhtenä painopistealueena vuosina 2013 ja 2014. Kaikissa päiväkodeissa toteutetussa laajassa laadun ja pedagokiikan itsearvioinneissa itsearvioinnissa oli arvioinnin kohteena turvallinen ja myönteinen ilmapiri päivähoidossa. Itsearvioinnin perusteella kaikki päiväkodit ovat tehneet suunnitelman toimista, joilla lapsille turvallista ja myönteistä ilmapiiriä päivähoidossa edistetään.

 

Henkilöstö koulutuksessa kiusaamisen ehkäisy on ollut koulutusteemana, ja kaikkiin päiväkoteihin on koulutuslukemistoon ja työpaikka kokouksissa käsiteltäväksi hankittu useita kappaleita Laura Revon kirjaa ”Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy”, jonka hän on kirjoittanut väitöskirjatyönsä pohjalta.

 

 

3.     Naapuristo

 

Asukastupatoiminnalla ja lähidemokratian vahvistamisella kehitetään asumisympäristöjen viihtyvyyttä ja asukastyytyväisyyttä. Kannustavan ja toiset huomioonottavan ilmapiirin luominen on yksi omaehtoisen hyvinvoinnin edistämistä. Kiusaamisen kitkemisessä korostuu asukkaiden ja kaupungin sekä kolmannen sektorin välinen yhteistyö.

 

4.     Harrastuspaikat

 

Harrastuspaikoilla kiusaamiseen puuttuminen ja kitkeminen hoidetaan yhteistyössä paikkojen käyttäjien, kolmannen sektorin toimijoiden ja kaupungin toimijoiden kanssa. Harrastuspaikkoja koskevat kaupungin ohjeet ja järjestyssäännöt ja kolmannen sektorin toimijoiden omat ohjeistukset. Valvotuissa paikoissa puututaan tapauksiin niitä havaittaessa välittömästi. Tiedotus ja viestintä ovat kiusaamisen kitkemisessä merkittävässä roolissa.

 

5.     Netti

 

Keväällä 2014 hyväksytty Viestintäohje määrittelee Kuopion kaupungin viestinnän periaatteet, jotka ovat ennakoitavuus ja avoimuus, vuorovaikutteisuus, ymmärrettävyys ja tasapuolisuus. Asioista kerrotaan totuudenmukaisesti, ja onnistumisten lisäksi kerrotaan myös epäkohdista ja miten ne aiotaan ratkaista. Viestinnän keinoin halutaan myös kannustaa kaupunkilaisia osallistumaan kaupungin kehittämiseen ja vaikuttamaan päätöksentekoon. Kaupungin henkilökuntaa neuvotaan vastaamaan verkkosivuilta tulleisiin palautteisiin ja kysymyksiin mahdollisimman nopeasti. Nimettömiin, epämääräisiin ja asiattomiin viesteihin ei ole tarkoituksenmukaista vastata. Kuten muussakin viestinnässä, verkossa on noudatettava yhdenvertaisuuden periaatetta: esim. poliittisia puolueita tai uskonnollisia ryhmiä on kohdeltava tasapuolisesti. Kaupungin sivuilla ei saa olla tietoja mihinkään laissa kiellettyyn toimintaan, hyvän tavan vastaisiin tai säädyttömyyksiin liittyen.

 

Lähde:

·         Kuopion kaupungin viestintäohje (hyväksytty KH:ssa 17.2.2014)
http://intra.kuopio.fi/documents/55444/8501945/Viestintaohje_Kuopio_web.pdf/cc5468fc-2c84-4ed9-90fb-97aa18e198ee

Alkuvuonna 2011 hyväksytty Ohje sosiaalisen median ja ulkoisten tallennuspalvelujen käytöstä ottaa kantaa erityisesti sosiaalisen median käyttöön Kuopion kaupungissa. Ohjeessa kehotetaan ilmoittamaan käytettävissä palveluissa selkeästi se, minkä tyyppisiin kysymyksiin palvelussa otetaan kantaa ja mihin ei. Yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia kysymyksiä ei saa käsitellä sosiaalisessa mediassa. Ohjeen mukaan on tärkeää ottaa huomioon sosiaalisen median yhteisöllinen luonne ja että se on samalla sekä henkilökohtainen että julkinen media. Jos sosiaalista mediaa käytetään opetuksessa, on huomioitava erityisesti mm. palveluiden ikärajat ja opiskelijoiden ohjaus palvelun käyttöön sekä tietoturva-asioihin.

Kuopion kaupungin intranetistä löytyvä Kuinka toimin sosiaalisessa mediassa? -huoneentaulu muistuttaa, että osallistuminen sosiaaliseen mediaan on samanlaista kuin muukin kommunikointi. Työpaikan luottamukselliset asiat ovat edelleen luottamuksellisia eikä niitä saa julkaista. Sosiaalisessa mediassa tulee kirjoittaa asiallisesti ja muiden mielipiteitä kunnioittavasti, ja on vältettävä ajautumista väittelyihin. Jos vastaan tulee virheellinen väite jostain asiasta, väitteeseen vastataan aina asiallisesti toteamalla virallinen kanta asiaan. Sosiaalisessa mediassa ei pidä koskaan kirjoittaa negatiivisia kommentteja väitteen esittäjästä.

Kaupungin markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu -yksikkö seuraa Kuopion kaupungin virallisia sosiaalisen median kanavia ja poistaa sinne mahdollisesti kohdistuvat asiattomat viestit.

 

Lähteet:

·         Ohje sosiaalisen median ja ulkoisten tallennuspalvelujen käytöstä (hyväksytty KH:ssa 10.1.2011) http://intra.kuopio.fi/documents/55444/103957/Kuopion_kaupunki_Sosiaalinen_+media_ohje.pdf/c3c6e7d6-57d5-4700-9bea-87e23e564f64 sekä

·         Kuinka toimin sosiaalisessa mediassa? (Intosome 25.5.2012) http://intra.kuopio.fi/documents/55444/103957/sosiaalinen_media_huoneentaulu.pdf/6073efa5-b365-425f-b3e8-0d1668b43fde

 

Ohjeistuksia netin asialliseen käyttöön siis on olemassa niin Kuopion kaupungilla kuin yleisesti netissäkin (mm. Netiketti: http://www.tietoturvaopas.fi/perusohjeet/netiketti.html, http://www.internetopas.com/netiketti/). Toisaalta verkossa toimimisen tulisi olla periaatteiltaan täysin samanlaista kanssakäymistä ja vuorovaikutusta ihmisten kanssa kuin esimerkiksi kasvokkainen viestintäkin, jolloin esimerkiksi Kuopion kaupungin Epäasiallisen käyttäytymisen hallintaohje pätee yhtä hyvin myös netissä käytävään keskusteluun ja yhdessä toimimiseen.

 

 

Vaikutusten arviointi                Lausunto on yritysvaikutuksiltaan ja ilmastopoliittisesti neutraali.

                                                                                      

 

Esitys                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi henkilöstö- ja hallintopäällikön laatiman palvelualueiden lausunnon valtuustoaloitteesta kiusaamisen kitkemiseksi Kuopion kaupungin työpaikoilta, kouluista, naapuristosta, terveydenhuollosta, harrastuspaikoista ja netistä.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh.  044 718 3340

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä vs. henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa