Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 27.08.2014/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 45

Asianro 1144/00.01.01/2014

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

 

 

Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueilla on toteutettu organisaatiomuutoksia keväällä 2014. Organisaatiomuutoksessa oppimisen kokonaisuudesta vastaa asiakkuusjohtajana opetusjohtaja ja palvelupäällikköinä lukio-opetuspäällikkö ja perusopetuspäällikkö. Nämä muutokset edellyttävät toimintasäännön tarkistamista. Lisäksi toimintasääntöä tarkistetaan myös tieto- ja tilahallinnon osalta vastaamaan nykyistä toimintaa.

 

Muutokset toimintasääntöön on esitetty alla kursivoituna ja koottu liitteenä olevaan toimintasääntöluonnokseen.

                     

 

II VIRANHALTIJOIDEN YLEINEN TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT

 

Kohtaan asiakkuusjohtaja (2. kappale) on lisätty sana ”opetusjohtaja” ja kappale kuuluu seuraavasti:

 

Asiakkuusjohtajia (vastuualuejohtajia) ovat opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, taidepalveluiden johtaja, tapahtumapalveluiden johtaja, kasvun ja oppimisen tuen johtaja, hyvinvoinnin edistämisen johtaja (ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut) ja hyvinvoinnin edistämisen johtaja (omatoimisen hyvinvoinnin palvelut).”

 

Edelleen kohtaan palvelupäällikkö (2. kappale) on lisätty sana ”lukio-opetuspäällikkö” ja kappale kuuluu seuraavasti:

 

” Palvelupäälliköitä ovat henkilöstö- ja hallintopäällikkö, talouspäällikkö, tilahallintapäällikkö, tietohallintopäällikkö, nuorisopäällikkö, perusopetuspäällikkö, lukio-opetuspäällikkö, varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt, museokeskuksenjohtaja, kirjastotoimenjohtaja, teatterinjohtaja, musiikkikeskuksen johtaja, kansalaisopiston rehtori, liikuntapaikkapäällikkö, ulkoilu- ja virkistysyksikön päällikkö.”

 

 

III JOHTAMINEN, ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA

 

8 § Palvelualueiden johtaminen

 

Johdon tukipalvelut- otsikon alle kohdasta 3 Tilahallintapäällikkö poistetaan tehtävistä kohta 2 ” vastata keskitetyn asiakaspalvelun järjestämisestä”, koska keskitetty asiakaspalvelupiste on päättynyt 1.7.2014.  Korjattu kohta kuuluu kuuluut seuraavasti:

 

 

3. Tilahallintapäällikkö

jonka tehtävänä on

”1. vastata palvelualueiden palveluverkon suunnittelun ja hankesuunnittelun koordinoinnista

2. huolehtia fyysisestä työympäristöstä mukaan lukien opetusympäristön ja koulukirjastojen kehittämisestä

3. huolehtia hankintojen tuesta palvelutoiminnalle

Lisäksi tilahallintapäällikkö päättää irtaimiston ja laitteiden vuokraamisesta ulkopuolisille ja niiden myymisestä.

 

Tilahallintapäällikön sijaisena toimii talouspäällikkö ja toisena sijaisena henkilöstö- ja hallintopäällikkö.”

 

 

Lisäksi   11§ B-osio, Kasvun ja oppimisen palvelualue, muutetaan seuraavanlaiseksi aina kohtaan Kasvun ja oppimisentuen johtaja saakka:

 

Opetusjohtaja

Opetusjohtaja on asiakkuusjohtaja, joka johtaa perusopetuksen ja nuorisotoimen sekä lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön vastuualuetta ja toimii perusopetuspäällikön, perusopetuksen suunnittelijan, nuorisopäällikön, lukio-opetuspäällikön, ISOverstaan koordinaattorin ja Pohjois-Savon urheiluakatemian koordinaattorin esimiehenä.

 

Lisäksi opetusjohtaja

1. hyväksyy perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat ja lukuvuosisuunnitelmat

2. päättää vuosittain kouluista, joissa annetaan perusopetuksen lisäopetusta

3. päättää oppilaan tai opetusryhmän sijoittamisesta, kun oppilas tai opetusryhmä ei mahdu  oman oppilaaksiottoalueen kouluun       

4. määrää perusopetuksen koulunjohtajan / lukion rehtorin tehtävät opettajalle

5. päättää vastuualueensa tehtäväjärjestelyistä toimintasäännön 4§ mukaisesti

Opetusjohtajan sijaisena toimii perusopetusta ja nuorisopalveluita koskevissa asioissa perusopetuspäällikkö. Lukio-opetusta ja toisen asteen yhteistyötä koskevissa asioissa opetusjohtajan sijaisena toimii lukio-opetuspäällikkö.

 

Perusopetuspäällikkö

Perusopetuspäällikkö toimii perusopetuksen vastuualueen palvelupäällikkönä ja rehtoreiden sekä iltapäivätoiminnan ja koululiikunnan henkilöstön esimiehenä.

Lisäksi perusopetuspäällikkö

1. päättää oppilaan erityisen tuen aloittamisesta, jatkamisesta ja lopettamisesta

2. päättää koulunkäynnin poikkeavasta aloituksesta

3. päättää pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ottamisesta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden lopettamisesta

4. päättää oppilaan oikeudesta jatkaa koulunkäyntiään perusopetuslaissa mainitun oppivelvollisuuden jälkeen

5. määrää apulais- ja varajohtajan tehtävät opettajalle ja päättää hänen tehtävistään rehtoria kuultuaan.

 

 

Nuorisopäällikkö

Nuorisopäällikkö on palvelupäällikkö, joka johtaa nuorisopalveluita ja toimii nuorisopalveluiden henkilöstön esimiehenä ja toimii nuorisolain mukaisena nuorisotyön toimeenpanosta vastaavana

viranhaltijana.

 

Perusopetuksen rehtori

Perusopetuksen rehtori vastaa koulun ja siihen kuuluvien oheistoimintojen johtamisesta.

Rehtori toimii lähiesimiehenä alaiselleen henkilöstölle. Lisäksi rehtori:

1. päättää oppilaaksi ottamisesta niiltä osin kuin päätösvalta ei tämän toimintasäännön mukaan ole opetusjohtajalla tai kasvun ja oppimisen lautakunnalla

2. päättää oppiaineesta vapauttamisesta ja korvaavan opetuksen tai ohjatun toiminnan järjestämisestä

3. päättää erityisen tutkinnon järjestämisestä ja todistuksen antamisesta

4. valvoo muualla kuin koulussa oppivelvollisuuttaan suorittavan oppilaan edistymistä

5. päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta

6. vastaa tehostettua tukea saavan oppilaan oppimissuunnitelman sekä erityistä tukea saavan oppilaan opetuksen järjestämistä koskevan henkilökohtaisen suunnitelman valmistelusta

7. vastaa koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman laadinnasta sekä päättää lukuvuosisuunnitelman toimintaosan muutoksista lukuvuoden aikana

8. vastaa koulun järjestyssäännöistä

9. päättää oppilaan koulunkäynnin järjestämisestä poikkeuksellisesti

10. vapauttaa oppilaan opetukseen osallistumisesta

11. päättää oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta varattuaan oppilaalle ja huoltajille tilaisuuden tulla kuulluksi

12. toimii tarvittaessa aluerehtorina, jonka tehtävät määrää opetusjohtaja.

 

 

Iltapäivätoiminnan suunnittelija

Iltapäivätoiminnan suunnittelija vastaa iltapäivätoiminnan suunnittelusta, seurannasta, arvioinnista ja kehittämisestä lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti. Lisäksi suunnittelija päättää oppilaiden ottamisesta iltapäivätoimintaan ja koordinoi perusopetuksen iltapäivätoiminnan.

 

Lukio-opetuspäällikkö

Lukio-opetuspäällikkö johtaa lukiokoulutuksen palveluprosessia ja toimii rehtoreiden lähiesimiehenä. 

 

Lisäksi lukio-opetuspäällikkö

1. ottaa opiskelijat lukiokoulutukseen yhteishaun pohjalta lukioiden rehtoreita kuultuaan, muilta osin opiskelijaksi ottamisesta päättää koulun rehtori; aikuislukion rehtori ottaa opiskelijat aikuislukioon

2. päättää käyttösuunnitelman määrärahajaosta lukiokoulutuksen osalta

3. hyväksyy lukioiden vuosisuunnitelmat ja opetussuunnitelmat

4. määrää apulaisjohtajan tehtävät opettajalle

5. päättää lukioiden vuosittaisesta henkilöstö- ja opetusresurssin koordinoinnista

6. vastaa opetusjohtajan määräämistä perusopetuksen tehtävistä.

 

 

Lukion rehtori

Lukion rehtori vastaa lukion ja siihen kuuluvien oheistoimintojen johtamisesta. Rehtori toimii lähiesimiehenä alaiselleen henkilöstölle. Lisäksi rehtori:

1. vastaa lukionsa opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelman laadinnasta

2. päättää opiskelijaksi ottamisesta niiltä osin kuin päätösvalta ei tämän

toimintasäännön mukaan ole lukio-opetuspäälliköllä ja opiskelijan katsomisesta eronneeksi

3. myöntää opiskelijalle luvan lukion suoritusajan pidennykselle

4. vapauttaa opiskelijan opetukseen osallistumisesta

5. päättää opiskelun julkisuuden rajoittamisesta

6. päättää muualla suoritettujen kurssien hyväksi lukemisesta

7. päättää opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta varattuaan opiskelijalle ja huoltajille tilaisuuden tulla kuulluksi

 

 

Kohtaan IV, MUUT MÄÄRÄYKSET, täydennetään §13 seraavasti( kohta C):

13 § Palkka- ja muut henkilöstöasiat

 

A: Palvelukseen ottava viranomainen määrää koeajan ja muut palvelusuhteen ehdot, joita ei ole vahvistettu johtosäännössä toimivallasta henkilöstöasioissa.

B: Kansalaisopiston rehtori päättää omien alaistensa ja / tai toimialansa osalta: 1. opiston tiiminvetäjien ja päätoimisten opettajien vuotuisista opetus- ja muun työn

velvollisuuksista.

C: Opetusjohtaja, perusopetuspäällikkö ja lukio-opetuspäällikkö päättävät omien alaistensa/vastuualueensa osalta seuraavasti:

1.       opetusjohtaja päättää rehtorien opetusvelvollisuuden huojennuksista

2.      perusopetuspäällikkö ja lukio-opetuspäällikkö päättävät apulaisjohtajan/apulaisrehtorin opetusvelvollisuuden huojennuksista.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                 Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

 

 

Esitys                                  Esitän, että Kasvun ja oppimisen lautakuntaa hyväksyy yllä esitellyt toimintasääntömuutokset siten, että ne astuvat voimaan ja noudatettavaksi, kun sekä Kasvun ja oppimisen lautakunta että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on ne hyväksynyt ja pöytäkirja on tarkastettu.

 

 

 

Liitteet

3

1144/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvuna oppimisen  palvelualueiden toimintasääntöluonnos

 

4

1144/2014 Palvelualueiden organisaatiokaavio

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh.  044 718 3340

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä vs. henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Palvelualuejohtaja muutti esitystä seuraavasti:

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä vs. henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen täydennettynä teknisellä korjauksella kohtaan 11 § B-osio, jossa ”määrää apulais- ja varajohtajan tehtävät opettajalle” muutetaan ”määrää apulaisjohtajan tehtävät opettajalle”.

 

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa