Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.06.2014/Pykälä 248

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 248

Asianro 8064/10.03.01/2013

 

 

Puijon urheilulaakson yleissuunnitelman idealuonnokset

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

                                                          ja hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

                                                          Hyvinvoinnin palvelualue

 

Taustaa

 

Arkkitehtitoimisto Risto Vuori Oy on laatinut Puijon urheilualueesta v. 1991 yleissuunnitelman.

 

Puijolle on laadittu kävijätutkimukseen perustuva virkistysmetsien hoito- ja käyttösuunnitelma. Se on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.8.2010.  Suunnitelman tavoitteena oli koota laajasti kuopiolaisten odotuksia ja näkemyksiä Puijon alueen nykytilasta ja kehittämisestä.

 

Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjalta perustettiin toukokuussa 2011 Puijo-työryhmä Puijon kokonaiskehittämisen varmistamiseksi. Ryhmä toimi vuoden 2012 vuoden loppuun. Puijo-työryhmä määritti keskeiset kehittämiskohteet. Nyt käynnistyvä projekti, Puijon urheilualue on yksi näistä työryhmän nimeämistä kehittämiskohteista.

 

Puijon luonnonsuojelualue rajautuu urheilulaaksoon. Luonnonsuojelualueella sijaitsee mm. hyppyrimäet, laskettelurinne ja lakialueen matkailupalvelut.

 

Yleissuunnitelman tavoite

 

Puijon urheilulaakson yleissuunnitelman tavoitteena on mm. vahvistaa Puijon brändiä ja kehittää aluetta ulkoilu-, virkistys- ja tapahtumapaikkana huomioiden suurtapahtumat. Tavoitteena on myös vahvistaa nykyisiä toimintoja ja selvittää mitä uusia toimintoja alueelle voisi sijoittua. Työssä tutkitaan myös hissiyhteys Puijon laelle, tehdään tarvittavat tila- ja aluevaraukset toiminnoille ja kehitetään sisäisiä järjestelyjä (pysäköinti, väylät, opasteet).

 

Yleissuunnitelman avulla luodaan maankäytölliset mahdollisuudet toteuttaa urheilulaaksoon eri käyttäjätarpeiden mukainen toiminnallinen kokonaisuus. Suunnitelman avulla pystytään parantamaan kuntalaisten palveluja ja edistämään yritysten ja yhdistysten toimintaedellytyksiä alueella sekä kehittää myös suurtapahtumien olosuhteita.

 

Työn aikana selvitetään kaupungin organisaation lisäksi urheiluseurojen, yhdistysten ja yritysten tarpeita ja toiveita siitä, millaisia tila- tai aluevarauksia eri toiminnoille tarvitaan ja minne niitä toivotaan.

 

Projektin lopputuloksena on alueen maankäytön yleissuunnitelma sekä kesä- että talvikäyttöön.

 

Suunnitelma antaa lähtökohdat alueen vaiheittaiselle yksityiskohtaiselle suunnittelulle ja alueen toteutukselle. Yleissuunnitelmaa tullaan käyttämään mm. alueen asemakaavan päivittämisen lähtötietona.

 

Rahoitus

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi joulukuussa 2013 noin 70 000 euron rahoituksen Kuopion kaupungille Puijon urheilualueen yleissuunnitelman laadintaan. Myönnetty EAKR- ja valtionrahoitus on noin 77 % projektin kokonaiskustannuksista.

 

Projekti on hyväksytty käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja siihen on varattu investointimäärärahaa vuosille 2013 ja 2014.

 

Osallistaminen

 

Kaupunginjohtaja on asettanut työlle projektille ohjaus- ja projektiryhmät. Suunnitteluryhmissä on ollut mukana yritysten ja yhdistysten edustajat, yksi kummastakin kaupungin edustajien lisäksi. Projektin yhteystyötahoja ovat alueella toimivat yritykset, liikuntaseurat ja muut yhdistykset sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kaupungin eri organisaatiot.

 

Virkistysmetsien hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen aikana tehty kävijätutkimus on hyödynnettävissä myös urheilu- ja liikuntapuiston yleissuunnitelman laatimisessa. Yleissuunnitelman päivittämisen yhteydessä ei tehdä uutta käyttäjäkyselyä. Yleissuunnitelmaluonnos esitellään kuntalaisille yleisötilaisuudessa syyskuun lopussa.

 

Urheiluseuroja ja yhdistyksiä sekä yrityksiä osallistetaan suunnittelutyöhön työryhmien lisäksi myös työpajoissa.

 

Ensimmäisen työpajan tavoitteena maaliskuussa 2014 oli muodostaa yhteinen näkemys Puijon alueen sisällöllisen kehittämisen suuntaviivoista sekä saada toimijoilta lisätietoa niistä tekijöistä, joista tulevaisuuden Puijo voisi koostua. Puijo nähtiin ensisijaisesti aktiivisen lajiharrastamisen sekä kunto- ja luontoliikunnan kohteena. Alueelle toivottiin pysyvää ja kiinteää, jatkuvasti saatavilla olevaa palvelu- ja tuotetarjontaa ensisijaisesti paikallisille ja alueella asuville ihmisille.

 

Toinen työpaja pidettiin kesäkuussa. Tilaisuudessa seitsemän toimijaa ja liikuntaseurojen seurafoorumin edustajat esittelivät, mitä tämän hetkisiä ja tulevaisuuden tarpeita heillä on. Seuroista toivottiin monitoimihallia, jossa voidaan järjestää esim. useimpien palloilu- ja budolajien kansainvälisen tason kilpailuja. Toivottiin myös huoltotiloja kuten yleisö-wc:t, katoksia, seuroille yhteisiä ”toimistotiloja”. Suuressa osassa seuroista toimitaan vapaaehtoisvoimin, vain muutamassa seurassa on palkattuja toimihenkilöitä. Harrastuksen kustannukset pyritään pitämään kohtuullisina, jotta harrastajia saavutetaan elinkaaren molemmissa päissä. Monet kokivat, että olosuhteiden ja harjoitusvuorojen puute on este toiminnan kasvulle. Seuroilla on halua järjestää tapahtumia ja turnauksia. Seurojen toiminnan edellytys on, että kaupunki investoi olosuhteisiin. Yhteiset halliyhtiöt ja mahdollinen allianssina toteutettava elinkaarimalli voisivat olla mahdollisia. Kun hanke hieman konkretisoituisi, seurat voisivat miettiä mahdollista omaa sitoutumista.

 

Projektin aikataulu

 

Työ tehdään konsulttityönä vuoden 2014 aikana. Konsultiksi on valittu LOCI Maisema-arkkitehdit Oy.

 

Konsultti on laatinut kevään 2014 aikana idealuonnokset projekti- ja ohjausryhmän ohjauksessa. Luonnokset on esitelty kaupunkisuunnitteluryhmälle 4.6., hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle 10.6. ja sidosryhmille 18.6. työpajassa.

 

Konsultti laatii saatujen kommenttien ja kaupungin hallituksen päätöksen pohjalta yleissuunnitelmaluonnoksen kesä- ja talvikäytöstä. Luonnos esitellään virkamiehille, luottamushenkilöille ja kuntalaisille syksyllä 2014. Palautteen perusteella konsultti laatii päätöksen tekoon tuotavan yleissuunnitelman.

 

Suunnitteluaikataulun mukaan valmis maankäyttösuunnitelma tuodaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan hyväksyttäväksi joulukuussa 2014 ja kaupunginhallitukseen vuoden 2015 alussa.

 

Idealuonnosvaihtoehdot

 

Maankäyttösuunnitelmasta on laadittu kolme idealuonnosta huomioiden vaikutukset maisemaan, eri toiminnoille ja liikenteeseen.

 

Rakennusmassat

 

Rakennusmassoina on idealuonnoksissa tutkittu liikuntahallin ja hotellin sijoittumista alueelle. Tilavaraus hotellille on sijoitettu kaikissa vaihtoehtoissa Suurmäentien pääteaiheeksi saapumisaukion viereen.

 

Liikuntahallille on esitetty kolme eri sijoitusvaihtoehtoa. Vaihtoehdossa A halli on sijoitettu laakson reunalle saapumisaukion ja nykyisen huoltorakennuksen väliselle alueelle. B -vaihtoehdossa halli on sijoitettu laaksoon Suurmäentien varteen ja vaihtoehto C:ssä halli on sijoitettu kokonaan maanalaisena rakenteena mäkimontun reunaan toimien samalla katsomokumpuna. 

 

Urheilu- ja liikuntatoimintojen alue

 

Laakson liikuntatoimintojen alueen yleissuunnitelmaan paneudutaan tarkemmin sen jälkeen, kun rakennusmassan sijoitusvaihtoehto on ratkaistu.  Esittelymateriaalissa on esimerkkejä mahdollisista uusista liikunta- ja urheilutoiminnoista.

 

Hissi

 

Jokaisessa vaihtoehdossa on kaksi hissiä, tuolihissi nykyisen hissin paikalle palvelemaan urheilijoita ja matkailijoita varten varaus gondolille luonnonsuojelualueen halki.  Nykyinen hissi on elinkaarensa päässä, joten sen uusiminen on ajankohtaista.

 

Pysäköinti

 

Kaikissa vaihtoehdoissa alueen pohjoisosaan on sijoitettu ensilumenladun varastointialue sekä pysäköintialue, joka voi toimia suurtapahtumien huoltoalueena.

 

Idealuonnosvaihtoehdoissa on tutkittu laakson alueelle erilaisia pysäköintiratkaisuja.

 

Suurmäentien tunneli

 

Strateginen maankäytön suunnittelu on luonnostellut tunnelivaihtoehtoa Puijonlaakson täydennysrakentamissuunnitelman yhteydessä. Suurmäentien linjaus ei kuulu Puijon urheilulaakson yleissuunnitelmaan, mutta suunnittelussa otetaan huomioon mahdollinen linjaus. Mikään idealuonnosvaihtoehto ei poissulje tunnelin myöhemmin toteuttamista.

 

Jos tunneli tulee myöhemmin ajankohtaiseksi, vaihtoehdon C mukainen maanalainen lisärakentaminen kannattaa tutkia Puijon mäkimonttuun. Tunnelin kautta voitaisiin toteuttaa pysäköinti ja ohjata huoltoliikenne alueelle.

 

Eteneminen

 

Idealuonnosten pohjalta laadittavaa yleissuunnitelmaluonnosta varten tulee päättää, minne sijoitetaan monitoimihalli. Vaihtoehdon B ja C mukaiset hallien sijoitukset edellyttävät korkeatasoisempaa toteuttamista, esim. maanalaista rakentamista ja viherkattoja eli tällöin olisi sitouduttava kaupungin investointiin. Vaihtoehdon A mukaisen hallin rakentaminen on helpoin vaiheistaa ja rahoittaa useilla eri tavoin. Vaihtoehto A:ssa on mahdollista kytkeä hotelli ja gondoli monitoimihalliin.

 

Jatkosuunnittelussa tutkitaan tarkemmin, mitä urheilu- ja liikuntatoimintoja laakson alueelle mahdollisesti voidaan sijoittaa ja miten alueen pysäköinti sekä liikennöinti järjestetään.

 

Jatkotyössä suunnitellaan urheilijoita palveleva uusi tuolihissi nykyisen hissin paikalle. Lisäksi tutkitaan matkailijoita palvelevan gondolihissin paras sijoitus käytön kannalta ja sen maisemalliset vaikutukset. Myöhemmin tulee erikseen selvittää hissin vaikutukset luonnonsuojelualueen luontoon.

 

 

Vaikutusten arviointi

 

Päätöksellä on positiiviset vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja ilmastoon, kunnan talouteen ja yrityksiin. Maankäyttöratkaisuilla mahdollistetaan monipuolinen urheilulaakson käyttö ja lisätään harrastusmahdollisuuksia.  Ratkaisu täydentää rakennettua ympäristöä ja yhdyskuntarakennetta ja antaa mahdollisuuden kustannustehokkaaseen rakentamiseen ja toiminnan järjestämiseen. Maankäyttöratkaisuilla luodaan uusia mahdollisuuksia yritystoimintaan ja tuetaan nykyisiä. Alueella pystytään paremmin järjestämään erilaisia tapahtumia, joilla on positiiviset kerrannaisvaikutukset Kuopion elinkeinoelämään.       

 

 

Esitys                                              Esitämme, että maankäyttösuunnittelua monitoimihallin ja hotellin osalta jatketaan vaihtoehdon A mukaisesti. Tämä mahdollistaa parhaiten rakennusten vaiheistuksen ja erilaiset toteutustavat.

 

Jatkotyössä suunnitellaan nykyisen hissin paikalle urheilijoita palveleva tuolihissi ja tutkitaan varauksena matkailijoita palvelevan gondolihissin sijoittuminen.

 

Linjaukset ohjaavat laakson urheilu- ja liikuntatoimintojen, pysäköinnin ja alueen liikennöinnin suunnittelua.

 

 

                                                          Suunnitteluinsinööri Paula Pakarinen ja hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen esittelevät asiaa kokouksessa.

 

 

Liitteet

1

8064/2013 Idealuonnosten esittelymateriaali

 

2

8064/2013 liite urheilutoiminnoista ja hissiselvitys

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh.  044 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy suunnittelujohtajan ja hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Suunnitteluinsinööri Paula Pakarinen ja hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen esittelivät asiaa kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Merkittiin, että Paula Pakarinen ja Janne Hentunen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa