Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 13.08.2014/Pykälä 152

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 152

Asianro 5249/10.00.02.00/2014

 

 

Asuntotontin 297-27-6-4 ja LPA-tontin 297-27-6-11 vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

 

Tonttipäällikkö varasi päätöksellään 29.11.2013 § 303 asuntotontin 27-6-4 ja pysäköintiä varten tarkoitetun LPA-tontin 27-6-11 TA-Asumisoikeus Oy:lle. Varauspäätös on lainvoimainen ja varausmaksu maksettu. 

 

TA-Asumisoikeus Oy on hakenut tonttien vuokraamista perustettavan yhtiön nimiin. TA-Asumisoikeus Oy:n nimiin perustetaan yhtiö hallinnoimaan tontteja 27-6-4 ja 27-6-11 sekä niiden rakennuksia.

 

Tonttien sijainti on esitetty oheisissa kartoissa:

 

Kuva 1: Sijaintikartta

 

 

Kuva 2: Tonttien sijainti

 

Kuva 3: Pihlajalaakson ns. 2-vaiheen asemakaava

 

Tontille 27-6-4 rakennetaan ARA-rahoitteisia asumisoikeusasuntoja. ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) on hyväksynyt kohteen suunnitelmat ja kustannukset. Rakentaminen on tarkoitus käynnistää syksyllä 2014. Pihlajalaakson toisen vaiheen alueen kunnallistekniikka on valmiina.

 

Tontti 27-6-4 on asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR). Tontin 27-6-4 pinta-ala on 4 045 m2. Rakennusoikeutta tontilla on 3 400 k-m2.

 

Tontin pysäköintiä varten oleva tontti 27-6-11 on asemakaavassa osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). tontin pinta-ala on 2 124 m². Rakennusoikeutta LPA-tontilla on 743 k-m2.

 

Tontille 27-6-11 on kaupungin toimesta rakennettu melumuuri (kaavamerkintä mevas). Melumuuria on tarkoitus käyttää myös tontille rakennettavien autokatosten rakenteena.

Kaupunkirakennelautakunta päätti 5.6.2013 § 102, että melumuurin kunnossa- ja puhtaanapito siirretään maanvuokrasopimuksella vuokralaisen vastuulle. Melumuurin omistus on arvonlisäverotuksellisista syistä pidettävä kaupungilla 10 vuoden ajan. Määräajan kuluttua muuri siirtyy korvauksetta vuokralaisen omistukseen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ilmoittanut, että se hyväksyy tontin 27-6-4 enimmäistonttihinnaksi 98,79 e/ k-m². Tontin vuosivuokra on 5 % tontin hinnasta. Näillä perusteilla tontin arvoksi saadaan 335 886 euroa ja vuosivuokra on 16 794 euroa. Hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1 901 (joulukuu 2013). LPA-tontin rakennusoikeudesta ei voida erikseen periä vuokraa ARA:n ehtojen mukaisesti.

 

Lisätietoja asiasta antaa tonttiasiamies Jussi Niilahti, puhelin 044 718 5510.

 

 

Vaikutusten arviointi                Tontin vuokraamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen ja siten kaupunkirakenteen tiivistämiseen, joten päätösesitys on ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv 6.4.2009 § 37).

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että tontit 27-6-4 ja 27-6-11 vuokrataan TA-Asumisoikeus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun seuraavin ehdoin:

1.        Vuokra-aika alkaa 1.9.2014 ja päättyy 31.12.2072.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan tontin kiinteistönmuodostamiskustannukset kaupungin voimassa olevan taksan mukaisesti.

2.        Tonttien vuosivuokra on 16 794 euroa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1 901 (joulukuu 2013).

3.        Vuokralaisen on rakennettava tontille 27-6-4 asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisia uudisrakennuksia, jotka ovat vähintään 90 % kaavanmukaisesta rakennusoikeudesta, kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (rakentamisvelvoite).

4.        Vuokralainen sitoutuu rakentamaan tontille 27-6-11 asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti tonttia 27-6-4 palvelevia autojen säilytyspaikkoja.

5.        Tonteille rakennettaessa on noudatettava kaupungin hyväksymiä korttelisuunnitelmia sekä kaupungin antamia suunnittelu- ja rakentamisohjeita.

6.        Luonnontilaiselta alueelta tonteille tulevat vedet kuuluvat tontinhaltijan johdettavaksi sadevesiviemäriin tai ympäröivään maastoon. Vesiä ei kuitenkaan saa johtaa niin, että siitä on haittaa naapuritonteille.

7.        Vuokra-alueella ennen rakennustöiden aloittamista kasvava puusto on vuokranantajan omaisuutta. Vuokranantaja voi poistaa puuston ennen rakentamisen aloittamista. Mikäli vuokralainen haluaa aloittaa rakentamisen ennen kuin vuokranantaja on poistanut puuston, kaataa vuokralainen puuston kustannuksellaan ja tekee sen puutavaraksi vuokranantajan ohjeiden mukaan. Yhteyshenkilö puiden poistossa on maaomaisuudenhallintapalveluiden Jouko Räsänen, puhelin 040 057 6751.

8.        Vuokranantaja voi puuston poistossa jättää vuokra-alueelle maisema- ja suojapuustoa, joka siirtyy korvauksetta vuokramiehen omaisuudeksi. Rakentamista varten tehdyn puiden poiston jälkeen vuokramies saa kaataa vuokratontilta puita ilman vuokranantajan lupaa. Mahdollisesta maisematyöluvasta tai muista puiden kaatamisesta edellytettävistä luvista vastaa tällöin vuokramies.

9.        Vuokralaisella on oikeus hakea ja saada ratkaistuksi tällä päätöksellä rakentamista varten tarvittavat viranomaisluvat.

10.    Vuokra-alueelta tulevat ylijäämämassat on sijoitettava kaupungin osoittamiin läjitys- ja ympäristörakentamiskohteisiin. Lisätiedot rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Pekka Rautiainen, puh. 044 718 5666.

11.    Tonttien hallintaoikeuden edellytyksenä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus. Rakennustyöt maastossa saa aloittaa vasta sitten, kun tontin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

12.    Tontin 27-6-11 vuokralainen vastaa hallitsemansa tontin kohdalla kustannuksellaan kaikesta melumuurin kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä tarvittavista korjauksista, koska hyödyntää melumuuria autokatostensa rakenteena. Vuokralainen on velvollinen hakemaan toimilleen tarvittavat viranomaisluvat.

13.    Tontilla 27-6-11 oleva melumuurin osa siirtyy sellaisena kuin se on ilman eri toimenpiteitä korvauksetta vuokralaisen omistukseen 1.1.2024. Omistusoikeuden siirtymisestä lukien vuokralainen vastaa kustannuksellaan melumuurista ja kaikista sen kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä korjauksiin liittyvistä velvoitteista.

14.    Vuokraehtoihin saadaan tehdä tarpeelliset teknisluontoiset korjaukset ja lisäykset.

15.    Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta ja sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.

16.    Muutoin noudatetaan vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia vuokrausehtoja.

 

Liitteet

2

5249/2014 TA-asumisoikeus vuokraushakemus 27-6-4 ja 11

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Niilahti

puh.  044 718 5510

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa