Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 13.08.2014/Pykälä 155

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 155

Asianro 1298/08.00.00/2012

 

 

Niiralankadun katusuunnitelmamuutoksen hyväksyminen

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Taustaa                                          Kaupunkirakennelautakunta on kokouksessaan 14.5.2014 päättänyt, että Niiralankadun ja Viestikadun liittymään rakennetaan kiertoliittymä ennakoitua aiemmin, vuoden 2014 aikana. Kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä Kuopion Vesi saneeraa vesihuoltoa. Vesihuoltotyöt ulottuvat kiertoliittymän rakentamisalueelta ratasillan alle ja siitä edelleen reilut 20 metriä keskustan suuntaan. Koska Niiralankatu avataan vesihuoltotöiden vuoksi em. alueelta, on tarkoituksen mukaista parantaa ko. alueen liikenneturvallisuutta sekä vilkkaan jalankulku- ja pyörätien olosuhteita. Lautakunta on kokouksessaan 25.6.2014 päättänyt asettaa Niiralankadun ratasillasta 165 metriä itään (keskustaan) päin koskevan katusuunnitelmamuutoksen nähtäville. Suunnitelma on ollut nähtävillä 30.6. - 17.7.2014, jona aikana suunnitelmasta on jätetty kaksi muistutusta.

 

Muistutukset                               Yksityishenkilöiden, Ari Paanalan ja Erkki Kuusiston tekemät muistutukset ovat esityksen liitteinä. Vahvistettavaan katusuunnitelmaan liittyen Paanala esittää muistutuksessaan, että Kotkankallion väestönsuojan eteen suunnitellut pysäköintipaikat ja saattoliikennealue jätetään toteuttamatta. Paanalan mielestä pyöräilijöiden kulkua ei tule mutkistaa Kotkankallion väestönsuojassa harjoittelevien urheilijoiden pysäköintipaikkojen lisäämisen vuoksi. Paanalan mukaan väestönsuojassa urheilevat voisivat pysäköidä Viestikatu 1:ssä olevalla, yksityisellä tontilla ja saattoliikenne mm. junioriurheilijoiden osalta voisi toimia entisen Niiralan Teboilin pihan kautta. Pyöräilijöiden turvallisuuden parantaminen ei Paanalan mukaan ole järkevää, kun samanaikaisesti pyöräilijöiden kulkeminen alueella vaikeutuu (muistuttajan näkemys). Paanalan mielestä väestösuojan eteen pysäköivät ja pysäköintipaikoille pyrkivät autot aiheuttavat pyöräilijöille ongelmia tai turvallisuusriskejä vain satunnaisesti. Paanala katsoo, että nykyisin ko. kohdalla olevat, lähinnä talvikunnossapitoon liittyvät ongelmat pahenisivat, kun kevyen liikenteen väylän linjaus siirtyisi nykyistä lähemmäksi Kotkankallion rinnettä. Paanalan mukaan katusuunnitelman mukaisin järjestelyin pysäköinti- sekä saattoliikenteen ja pyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden välinen törmäyspiste siirtyy pyöräilijöiden ja väestönsuojasta pysäköintialueelle kulkevien jalankulkijoiden väliseksi törmäyspisteeksi. Paanala on myös sitä mieltä, että Niiralankadun varresta tulisi poistaa pohjoisen puoleinen pyörätie kokonaan Pyöräkadun ja Viestikadun väliltä ja leventää vastaavasti eteläpuolen kevyen liikenteen väylää katusuunnitelmaluonnoksessa esitettyä enemmän.

 

Vastine Paanalan muistutukseen

 

Kotkankallion väestönsuojan edessä on nykyisellään pysäköintipaikkoja 7 - 8 autolle. Pysäköintipaikat on merkitty liikennemerkein, mutta rakenteellisesti paikkoja ei ole erotettu kevyen liikenteen väylästä. Katusuunnitelman mukaisessa ratkaisussa pysäköintipaikkoja on esitetty 7 kpl, joten pysäköintipaikkojen määrä ei kasva nykyisessään. Kotkankallion väestönsuoja on avoinna klo 6 ja 22 välisen ajan ja hyvin erilaisten liikkujaryhmien käytössä. Erityisesti päiväsaikaan väestönsuojassa vierailee iäkkäitä liikkujia, kun taas ilta-aikaan suojassa harjoittelee useita junioriurheilijaryhmiä. Väestönsuojan käytöstä ei ole saatavilla käyttöaste- tai kävijämäärätietoja, mutta tehtyjen havaintojen ja tiedossa olevien, seuroille varattujen harjoitusvuorojen perusteella voidaan arvioida, etteivät katusuunnitelmamuutoksessa esitetyt pysäköintipaikat tyydytä olemassa olevaa pysäköintitarvetta. Väestönsuojan pysäköinti tullaan huomioimaan syksyllä 2014 käynnistyvässä entisen Niiralan Teboilin asemakaavoituksen yhteydessä, mutta kaavan toteutumisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

 

Vaikka muistuttaja näkee, ettei saattoliikenne eikä pysäköidyt tai pysäköintipaikoille menevät autot aiheuta merkittävää haittaa pyöräilijöille, voidaan kuitenkin todeta, että poliisin onnettomuustilastojen mukaan väestösuojalle kääntyminen on aiheuttanut niin pelti- kuin loukkaantumiseenkin johtaneita kolareita. Sattuneiden onnettomuuksien laskennallinen kustannus on vuosien 2005-2013 aikana ollut yhteensä lähes 1,5 milj. euroa, josta osa on mm. sairaanhoitokuluina koitunut myös kaupungin maksettavaksi. Katusuunnitelmamuutoksen mukaisessa ratkaisussa pyöräilijöiden ja pysäköintialueelta väestösuojalle suuntautuvan kävelyliikenteen välillä on olemassa muistuttajan mainitsema törmäyspiste. Onnettomuusriski on kuitenkin pienempi kuin nykyisessä tilanteessa, sillä nykyiselle pysäköintipaikalle suuntautuvan autoliikenteen ja Niiralankadun suuntaisesti kulkevien pyöräilijöiden lisäksi on törmäyspiste nykyisin myös autoilijoiden ja jalankulkijoiden välillä. Niiralankadulla on poliisin tietojen mukaan tapahtunut peräänajo-onnettomuuksia, jotka ovat johtuneet siitä, kun väestösuojalle kääntymässä ollut ajoneuvo on väistänyt kevyen liikenteen väylän liikennettä, jota takaa tulleen ajoneuvon kuljettaja ei ole havainnut. Viimeksi mainitun tyyppisiä tilanteita ei katusuunnitelmamuutoksen mukaisessa ratkaisussa synny. Näin ollen katusuunnitelmamuutoksen ratkaisu on onnettomuusriskiltään nykyistä tilannetta parempi.

 

Katusuunnitelmassa esitettyä ratkaisua on rakennussuunnitteluvaiheessa mahdollista tarkentaa mm. kevyen liikenteen väylän kaarresäteiden osalta esitettyä suoremmaksi. Lisäksi rakennussuunnitelmavaiheessa suunnitellaan väylän kuivatusratkaisut niin, että väylä on mahdollista pitää talvella nykyistä paremmassa kunnossa. Lisäksi tarkistetaan väylien valaistusratkaisut.

 

Pohjoisen puoleisen kevyen liikenteen väylän poistaminen kokonaan vaatisi muutoksia huomattavasti laajemmalla alueella. Koska nyt suunnitellut ratkaisut on tarkoitus toteuttaa Viestikadun kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä investointimäärärahojen puitteissa, ei laajemmalle ulottuvia ratkaisuja ole mahdollista toteuttaa. Pidemmällä aikajänteellä väylän poistaminen pohjoisen puolelta on otettu huomioon kiertoliittymän suunnittelun yhteydessä.

 

Kuusiston muistutus

 

Suunnitelmaluonnoksen hyvänä puolena Kuusisto näkee sen, että kevyen liikenteen väylän ja ajoradan väliin on suunniteltu kivetty välikaista. Toisena hyvänä puolena hän mainitsee sen, että väestönsuojan pysäköinti- sekä saattoliikenne ja kävely- sekä pyöräliikenne eivät ko. kohdalla risteäisi. Kuusiston mielestä huonoa kuitenkin on se, että jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat kiertämään suunnitellun saatto- ja pysäköintialueen. Hänen mukaansa tämä ratkaisu on paitsi hidaste myös turvallisuusriski. Kuusisto näkee, että jalankulkijoiden kiertäessä pysäköintialuetta he oikaisevat sisäkaarteen puolelle ja näin ollen poukkoilevat kevyen liikenteen väylän reunalta toiselle. Myös pysäköintialueen ja väestönsuojan välisen jalankulkuliikenteen Kuusisto näkee turvallisuusriskinä katusuunnitelmaluonnoksen mukaisessa ratkaisussa. Pahimmaksi turvallisuusriskiksi Kuusisto on kuvannut tilannetta, jossa Savilahden suunnasta tuleva, vieraspaikkakuntalainen, ensimmäistä kertaa ko. kohdasta ajava autoilija havaitsee ratasillan alitettuaan pyöräilijän, joka on tulossa pysäköintialueen vieritse. Kuusiston mukaan em. tilanteessa autoilija tekee todennäköisesti paniikkiratkaisun, väistää oikealle ajautuen kevyen liikenteen väylälle ja aiheuttaa näin liikenneonnettomuuden.

 

Vastine Kuusiston muistutukseen

 

Suunnittelun lähtökohtana väestönsuojan kohdalla on ollut paitsi rajata pysäköinti- ja saattoliikennealue kevyen liikenteen väylästä myös parantaa kyseisen kohdan turvallisuutta sekä toisaalta huomioida kaikkien liikennemuotojen tarpeet. Suunnittelun yhteydessä on katsottu, että väestönsuojan saatto- sekä pysäköintiliikenteen ja jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden välisen törmäyspisteen poistuminen on niin merkittävä turvallisuuteen vaikuttava parannus, että kevyen liikenteen väylälle voidaan tehdä katusuunnitelmaluonnoksessa esitetty pysäköinti- ja saattoliikennealueen kierto. Tarvittaessa kevyen liikenteen väylän keskelle voidaan maalata ohjausviiva, joka osoittaa erisuuntiin menevien liikennevirtojen paikan väylällä. Kuusiston pahimmaksi turvallisuusriskiksi kuvaamaa tilannetta tuskin syntyy päivittäin, kuten nykytilanteessa väestönsuojalle autoilla kohdistuvan liikenteen ja jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden välisiä kohtaamisia. Katusuunnitelmaluonnosta on rakennussuunnitteluvaiheessa mahdollista tarkistaa niin, että etenkin pyöräilijöiden näkökulmasta ongelmalliseksi mainittuja kevyen liikenteen väylän mutkia suoristetaan. Kevyen liikenteen väylän mutkien suoristamisen myötä Kuusiston pahimmaksi ongelmaksi kuvaama tilanne lievenee, koska pyöräilijän kulku ei tällöin olisi niin voimakkaasti kohti vastaan tulevaa moottoriajoneuvoliikennettä.

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on yritysvaikutuksiltaan neutraali. Ympäristövaikutuksiltaan esitys on katusuunnitelman mukaisen rakentamisen osalta negatiivinen mutta jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden paranemisen osalta positiivinen.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy vastineissa mainituin perusteluin nähtävillä olleen Niiralankadun katusuunnitelmamuutoksen, joka käsittää rautatiesillan ja Kotkankallion väestösuojan välisen alueen. Katusuunnitelmamuutoksen mukaisiin järjestelyihin ei ole varattu erillistä määrärahaa. Mikäli kohteelle ei voida osoittaa muuta rahoitusta, toteutetaan Viestikadun kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä katusuunnitelman mukainen kevyen liikenteen väylän leventäminen ratasillan kohdalla.

 

 

Liitteet

13

1298/2012 Muistutus Niiralankadun katusuunnitelmaan (Ari Paanala)

 

14

1298/2012 Muistutus Niiralankadun katusuunnitelmaan (Erkki Kuusisto)

 

15

1298/2012 Pienennös katusuunnitelmasta

 

 

Asiakirjoissa:  katusuunnitelma

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Liukkonen

puh. +358 044 718 5304

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Markku Söderström Anne Paulo-Tuovisen kannattamana esitti, että päätösesitys hyväksytään muilta osin, mutta Kotkankallion väestönsuojan edessä olevia pysäköintipaikkoja ei toteuteta.

 

Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne jotka ovat esittelijän ehdotuksen kannalla, äänestävät jaa, ja ne jotka ovat Markku Söderströmin tekemän esityksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Voutilainen, Kankkunen, Puskala, Svärd, Wetzell) ja 4 ei-ääntä (Kosunen, Paulo-Tuovinen, Pollari, Söderström), joten lautakunta oli hyväksynyt esittelijän tekemän esityksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa