Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.08.2014/Pykälä 161

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

§ 161

Asianro 2584/10.02.03/2012

 

 

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto / Rönön muutokset

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 19.3.2014 valmisteluaineiston asetettavaksi julkisesti nähtäville. Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn jälkeen valmisteluaineistosta saatiin runsaasti mielipiteitä, joissa ehdottomasti vastustettiin tällöin käsittelyssä olleiden vaihtoehtojen mukaista kerrostalorakentamista. Runsaasta mielipiteen vaihdosta johtuen kaupunkirakennelautakunnan tällöin hyväksymää valmisteluaineistoa ei asetettu nähtäville. 14.5.2014 kaupunkirakennelautakunta hyväksyi muutetun valmisteluaineiston asetettavaksi julkisesti nähtäville. Nähtäville asetetuista vaihtoehdoista oli poistettu kerrostalovaihtoehdot ja lisätty niihin kaupunkiomakotitalovaihtoehto ja asukkaiden esittämä vaihtoehto, jossa tontti muutetaan puistoalueeksi. Yksi vaihtoehto oli myös ns. 0-vaihtoehto, jossa tontin asemakaavaa ei muuteta lainkaan.

 

Valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävänä 26.5. - 27.6.2014 ja sitä esiteltiin yleisötilaisuudessa 4.6.20112. Nähtävänäoloaikana ja yleisötilaisuudessa saaduissa mielipiteissä vastustetaan rakennusoikeudeltaan nykyistä kaavaa tehokkaampia rivitalo- ja kaupunkiomakotitalovaihtoehtoja. Asukkaiden mielestä paras vaihtoehto on tontin käyttötarkoituksen muuttaminen puistoalueeksi. Mielipiteissä vaadittiin myös, että voimassa olevan asemakaavan mukaisesta ns. 0-vaihtoehdosta laaditaan vastaava täydellinen havaintoaineisto.

 

Nähtävillä ollutta havaintoaineistoa on täydennetty voimassa olevan 0-vaihtoehdon mukaisella havaintoaineistolla ja kaupunkiomakotitalovaihtoehtoa on muokattu maastoon paremmin sopivaksi niin, että tontin itäosassa maanpinta ja siten myös alueella oleva puusto voidaan säilyttää.  Asukkaiden jyrkistä kannanotoista johtuen kaupunkirakennelautakunnalle esitetään päätettäväksi, minkä vaihtoehdon pohjalta kaavaehdotus laaditaan.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Rönössä (18. kaupunginosa), molemmin puolin Honkasaarentie ja Rönöntien risteystä.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Tonttien 18-2-2 ja -4 haltijat ovat kirjeellään 12.10.2009 hakeneet asemakaavan muutosta koskien Kuopion Rönön kaupunginosan, korttelin 2 tontteja 4 ja 2. Asemakaavan muutosta haetaan voimassa olevan asemakaavan rakennusten vähimmäisetäisyyttä koskevaan määräykseen ja rakennusalojen rajaukseen sekä katualueen osien liittämiseksi tontteihin. Lisäksi tutkitaan kaupunginhallituksen 2.7.2012 hyväksymän Y-tonttiselvityksen mukaisesti tontin 18–10-3 tehokkaammat asuinkäyttömahdollisuudet.

 

Käsittelyvaiheet                         Asemakaavan muutostyö on sisältynyt asemakaavoituksen vuoden 2013 työohjelmaan sekä kaavoituskatsaukseen. Kaupunkirakennelautakuntaa on tiedotettu kaavan vireilletulosta 30.10.2013 ja vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 2.11.2013.

 

Vireilletuloaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS, 21.10.2013) ovat olleet MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 4. 11. - 4.12.2013. Aineisto lähetettiin 4.11.2013 tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä.

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 19.3.2014 valmisteluaineiston asetettavaksi julkisesti nähtäville. Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn jälkeen valmisteluaineistosta saatiin runsaasti mielipiteitä (10 mielipidettä ja 306 henkilön allekirjoittama adressi), joissa ehdottomasti vastustettiin tällöin käsittelyssä olleiden vaihtoehtojen mukaista kerrostalorakentamista. Runsaasta mielipiteen vaihdosta johtuen kaupunkirakennelautakunnan hyväksymää valmisteluaineistoa ei asetettu nähtäville. 14.5.2014 kaupunkirakennelautakunta hyväksyi muutetun valmisteluaineiston asetettavaksi julkisesti nähtäville. Nähtäville asetetuista vaihtoehdoista oli poistettu kerrostalovaihtoehdot ja lisätty niihin kaupunkiomakotitalovaihtoehto ja asukkaiden esittämä vaihtoehto, jossa tontti muutetaan puistoalueeksi. Yksi vaihtoehto oli myös ns. 0-vaihtoehto, jossa tontin asemakaavaa ei muuteta lainkaan.

 

Valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävänä 26.5. - 27.6.2014 ja sitä esiteltiin yleisötilaisuudessa 4.6.2014. Valmisteluvaiheessa lausunnon antoi Pohjois-Savon ELY-keskus. Valmisteluaineistosta saatiin kaksi mielipidettä. 4.6.2014 järjestettyyn yleisötilaisuuteen osallistui neljä rönöläistä. Nähtävillä oloaikana ja yleisötilaisuudessa saaduissa mielipiteissä vastustetaan rakennusoikeudeltaan nykyistä kaavaa tehokkaampia rivitalo- ja kaupunkiomakotitalovaihtoehtoja. Asukkaiden mielestä paras vaihtoehto on tontin käyttötarkoituksen muuttaminen puistoalueeksi. Mielipiteissä vaadittiin myös, että voimassa olevan asemakaavan mukaisesta ns. 0-vaihtoehdosta laaditaan vastaava täydellinen havaintoaineisto. Saadut mielipiteet ja lausunto jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi valittava vaihtoehto               

 

Asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi on valittavissa joku seuraavista vaihtoehdoista:

 

Vaihtoehdot jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Vaihtoehto 0

 

Vaihtoehdossa tontille on sijoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti kaksi- ja yksikerroksiset rivitalot sekä autokatos. Asemakaavan määrittelemä rakennuksen suurin sallittu keskikorkeus (8 m) mahdollistaisi myös osittain kolmikerroksiset asuinrakennukset. Vaihtoehdon 0 havainnekuvassa tontille on esitetty asuinrakentamista, mutta luonnollisesti alueelle voidaan asemakaavan mukaisesti rakentaa myös palvelutiloja kuten päiväkoti, jonka liikennevaikutuksia on selostettu aiemmin jaetussa valmisteluvaiheen selostuksessa. Voimassa oleva asemakaava sallii myös kaupunkiomakotitalojen sijoittamisen, mutta pienempänä toteutuksena kuin vaihtoehdossa 2. Asuinrakennusoikeus on säilytetty ennallaan (n. 730 k-m2, e=0.38), mutta nykykäytännön mukaisesti autonsäilytyspaikat ja varastot lasketaan kerrosalaan ja näin ollen käytetyksi rakennusoikeudeksi muodostuu n. 880 k-m2 (e=0.46). Kaksikerroksinen rivitalo (n. 480 k-m2 / viisi asuntoa) on sijoitettu tontin eteläosaan, puistoa vasten olevan tontin rajan suuntaisesti. Asuntojen oleskelupihat suuntautuvat etelään, puistoalueen suuntaan. Yksikerroksinen rivitalo (n. 250 k-m2 / neljä asuntoa) on sijoitettu Rönöntien suuntaisesti tontin länsiosaan. Asuntojen oleskelualueet suuntautuvat länteen, Rönöntien suuntaan. Tontin pysäköintialue on sijoitettu tontin Honkasaarentien puoleiselle osalle, Rönöntien puoleisen rakennuksen itäpuolelle. Ajo pysäköintialueelle on suunniteltu Honkasaarentieltä, mistä johtuen tontin itäosan kallioista maanpintaa joudutaan leikkaamaan ja alueella oleva puusto poistuu.  Pysäköintialueelle on esitetty kuusi (6) avopaikkaa ja viisi (5) tallipaikkaa(1,2 ap/as). Autotallirakennus on sijoitettu pysäköintialueen itäreunalle, tonttien välirajan suuntaisesti. Autotallirakennuksen Honkasaarentien puoleisessa päässä on jätteidenkäsittely- ja ulkoiluvälinevarastotilat.

 

Vaihtoehto 1

 

Vaihtoehdon rivitalorakentaminen perustuu voimassa olevan asemakaavan antamiin lähtökohtiin, kuitenkin siten, että asumiseen käytetty rakennusoikeuden määrä on maksimoitu (noin 880 k-m2).  tontin käytetty rakennusoikeus, autonsäilytys- yms. tilat mukaan lukien on n. 1 100 k-m2 (e=0.58) eli lisäys voimassa olevan asemakaavaan (757 k-m2, e=0.40) verrattuna on noin 340 k-m2. Vaihtoehdossa tontille on sijoitettu kaksi kaksikerroksista rivitaloa. Toinen rivitalo (n. 480 k-m2 / viisi asuntoa) on sijoitettu tontin eteläosaan, puistoa vasten olevan tontin rajan suuntaisesti. Asuntojen oleskelupihat suuntautuvat etelään, puistoalueen suuntaan. Toinen rivitalo (n. 400 k-m2 / neljä asuntoa) on sijoitettu Rönöntien suuntaisesti tontin länsiosaan. Asuntojen oleskelualueet suuntautuvat länteen, Rönöntien suuntaan. Tontin pysäköintialue on sijoitettu tontin Honkasaarentien puoleiselle osalle, Rönöntien puoleisen rakennuksen itäpuolelle. Ajo pysäköintialueelle on suunniteltu Honkasaarentieltä.  Pysäköintialueelle on esitetty kuusi (6) avopaikkaa ja viisi (5) tallipaikkaa(1,2 ap/as). Autotallirakennus on sijoitettu pysäköintialueen itäreunalle, tonttien välirajan suuntaisesti. Autotallirakennuksen Honkasaarentien puoleisessa päässä on jätteidenkäsittely- ja ulkoiluvälinevarastotilat.

 

Vaihtoehto 2

 

Nähtävillä ollutta kaupunkiomakotitalovaihtoehtoa on muokattu paremmin maastoon sopivaksi. Tontin itäosan maanpinta ja siten myös alueella oleva männikkö voidaan säilyttää siten, että rakennukset on porrastettu maaston mukaisesti (kts. leikkaus) ja huoltoajoa tontin takaosaan ei ole osoitettu enää Honkasaaren tieltä. Vaihtoehto on kaksikerroksisista omakotitaloista muodostuva rivitalomainen kokonaisuus (noin 1250 k-m2, e=0.66 / seitsemän asuntoa). Rakennuksen keskikorkeus on pienempi kuin voimassa olevassa asemakaavassa on enimmäiskorkeudeksi (h=8) sallittu. Rakennusoikeuden lisäystä voimassa olevan asemakaavaan (757 k-m2, e=0.40) verrattuna on noin 490 k-m2. Rakennus on sijoitettu tontille Rönöntien suuntaisesti siten, että asuntojen autotallit (7) ja avopaikat (7) sekä sisäänkäynnit sijoittuvat Rönöntien puolelle. Asuntojen oleskelualueet sijoittuvat rakennuksen itäpuolelle rajoittuen tontin itäreunalla kulkevaan pihapolkuun. Mikäli se rakennetaan huoltoväyläksi, ajo tulee järjestää Rönöntien kautta. Pienehköt pihavarastot on sijoitettu oleskelualueiden yhteyteen. Rakennusten korkomaailman täytyy noudattaa olevaa maanpintaa ja näin ollen massasta saadaan luontevasti maanpintaa myötäilevä. Tällöin rakennuksiin syntyy luonnostaa maanpintaa myötäileviä porrastuksia. Kadunpuoleiset autotallit voivat olla keskenään samassa korossa.

 

Puistovaihtoehto

 

ALY-korttelialue kaavoitetaan puistoksi.

 

Vaikutusten arviointi                Asumiseen tarkoitettu täydennysrakentamishanke on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen, koska se tiivistää ja eheyttää kaupunkirakennetta. Hanke toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa tarjoamalla työtä rakentamisaikana sekä monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin tonttitarjontaa.

 

Tontin kaavoittamisella puistoalueeksi menetetään olevan kunnallistekniikan piirissä oleva rakentamiseen tarkoitettu tontti. Kaupunki menettää tontinluovutuksesta saatavia tuloja (vähintään 250 euroa / k-m2) toteuttamisvaihtoehdosta riippuen 190 000–310 000 euroa, lisäksi tulevat vastaavan uuden tontin kunnallistekniikan rakentamis- ja ylläpitokustannukset. Voimassa olevan asemakaavan mukaisessa vaihtoehdossa 0 tontin arvo on noin 190 000 euroa, vaihtoehdossa 1 noin 220 000 euroa ja vaihtoehdossa 2 noin 310 000 euroa.

 

Voimassa oleva asemakaava sallii ajoneuvoliittymän rakentamisen Honkasaarentieltä, jolloin tontin itäosan kallioista maanpintaa joudutaan leikkaamaan ja oleva puusto koko tonttialueelta poistuu. Mikäli ajoneuvoliittymä järjestetään Rönöntien kautta, tontin itäosan maanpinta ja siten myös puusto voidaan säilyttää, kuten vaihtoehdossa 2. Myös vaihtoehtojen 0 ja 1 mukainen rakennusoikeus voidaan luonnollisesti sijoittaa myös niin, että ajoneuvoliittymä järjestetään Rönöntien kautta. Kaikki vaihtoehdot, joissa ajoneuvoliittymät järjestetään Rönöntien kautta, edellyttävät linja-autopysäkin siirtämistä ja jalkakäytäväjärjestelyjä, josta aiheutuu n. 18 000 euron kustannukset.

 

Rakentamisella on vaihtoehdosta riippuen paljonkin vaikutuksia lähiympäristön asukkaiden olosuhteisiin. Vaihtoehdosta riippuen uudet asukkaat aiheuttavat jonkin verran lisäliikennettä, mutta selvästi vähemmän kuin jos alueelle toteutettaisiin esim. voimassa olevan asemakaavan mukainen päiväkoti. Rönöntien liikennemäärä on sen verran vähäistä, että vaihtoehdossa 2 esitetyt useat ajoneuvoliittymät on mahdollista järjestää Rönöntieltä.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta valitsee vaihtoehdon 2 asemakaavaehdotuksen laadinnan pohjaksi, koska se mahdollistaa tontin tehokkuuden noston ympäristöön sopeutuvalla rakentamistavalla.

 

Asia selostetaan kokouksessa.

 

 

 

Liitteet

1

2584/2012 Havainneaineisto

 

2

2584/2012 Saadut mielipiteet vastineineen

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 017 18 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa