Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.08.2014/Pykälä 162

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 162

Asianro 7954/10.02.03/2013

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Tahkovuori, kortteli 215 (osa) tontti 11

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutoksessa lisätään rakennusoikeutta 100 k-m2:sta 400 k-m2:een ja muutetaan kaavamääräyksiä kaavamuutoksen hakijan rakennussuunnitelman toteuttamiseksi. Asemakaavan muutos on osa Tahkon keskustan kehitystä tehokkaammin rakennetuksi kaupunkimaiseksi ympäristöksi. Tämä perustuu strategisiin suunnitelmiin Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli ”Loikka 2030” ja Tahkon kehittämissuunnitelma 2030, jotka Kuopion kaupunginhallitus on hyväksynyt Tahkon keskustan yleiskaavoituksen lähtökohdiksi. Alue liittyy olemassa olevaan rakenteeseen ja infrastruktuuriin sekä tukeutuu Tahkon keskustan palveluihin.

 

Kaava-alue                                    Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren korttelin 215 tonttia 11. Kaava-alue sijaitsee Tahkon ydinkeskustan pohjoispuolella, Syvärin rannalla Sääskiniemen pohjoisosassa. Alueen koko yhteensä on noin 0,205 ha.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 11.12.2013. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 30.12.2013 - 31.1.2014. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle. Muutosehdotusta käsiteltiin laajennetussa kaupunkikuvatyöryhmässä 8.5.2014.

 

Lausunnot on saatu Savon Voimalta, jolla ei ollut huomautettavaa sekä laajennetulta kaupunkikuvatyöryhmältä. Asemakaavan muutosehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta.

 

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakenne-lautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutus           Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu muistutuksen johdosta, siten että asemakaavaan liittyvää rakennustapaohjetta on täydennetty luonnontilaisena säilytettävän ja istutettavilla täydennettävän alueen osan osalta määräyksellä: ”Alueelle tulee istuttaa mäntyjä ja koivuja, taimien korkeus vähintään 3 metriä”.

 

Asemakaavaselostusta on päivitetty ja täydennetty asemakaavan lähtökohtien ja tavoitteiden osalta mm. tekeillä olevan yleiskaavan mukaan.

 

Rakennustapaohjetta on täydennetty asemapiirustuksella sekä havainnekuvilla. Alueelle laadittua rakentamistapaohjetta on ehdottomasti noudatettava.

 

Asemakaavasta on poistettu venetunnelin rakennusoikeus, sillä sitä ei lasketa kerrosalaan. Asemakaavan yleismääräyksistä on poistettu koko korttelia koskevia rakennustapaohjeita, sillä asemakaavassa on erillinen rakennustapaohje.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asemakaavan alue on jo rakennettua loma-asuntoaluetta. Kaava on osa muutosta, jossa Tahkon keskustan alue uudistuu tehokkaammin rakennetuksi ja arkkitehtuuriltaan monipuolisemmaksi kaupunkimaiseksi ympäristöksi. Luonnontilaisena säilytettävillä ja istutuksilla täydennettävillä alueen osilla pehmennetään rakentamisen vaikutuksia maisemaan.

 

Yritysvaikutukset ovat positiivisia rakentamisen sekä Tahkovuoren palvelujen lisääntyvän käytön myötä. Tehostunut alueen käyttö sijaitsee Tahkovuoren keskustan läheisyydessä tiivistäen alueen yhdyskuntarakennetta. Hankkeella ei ole oleellisia vaikutuksia ilmastoon.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehty muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan ja Kuopion kaupungin välillä on valmisteltu maankäyttösopimusta osallistumisesta sopimusaluetta koskevan asemakaavan muuttamisesta seuraavasta yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksesta MRL 91 a § 1 momentin mukaisella tavalla edellyttäen, että asemakaavan muutos saa lainvoiman. Maankäyttösopimus käsitellään kaupunginhallituksessa samanaikaisesti asemakaavan muutoksen käsittelyn kanssa.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä tulee MRL 67 §:n mukaisesti lähettää tieto niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet.

 

Viiteaineisto

1

7954/2013 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

2

7954/2013 havainnepiirustukset: rakennustapaohje

 

3

7954/2013 ehdotusvaiheesta saadut lausunnot vastineineen

 

4

7954/2013 kaavaselostus (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

5

7954/2013 kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

6

7954/2013 valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

7954/2013 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:1000

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Iivo Vänskä

puh. +358 044 7185414

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa