Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.09.2014/Pykälä 291

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 291

Asianro 3832/05.00/2014

 

 

Lausunto valtuustoaloitteeseen / kodinomaisia hoito- ja palvelukoteja edullisin hinnoin pienituloisille vanhuksille

 

 

 

                                                          Valtuustoaloite 19.5.2014

                                                          Pirjo Eskelinen ja Kaija Räsänen sekä 9 muuta valtuutettua:

 

Kuopiossa tuetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään ja kotiin järjestetään vanhuksille erilaisia palveluja. Sitten tulee aika, ettei koti enää riitä, vaan tarvitaan palveluasumista. Kuopion kaupungissa on palveluasuntoja ja niitä rakennetaan, mutta palvelujen hinnat ovat liian korkeita monelle pienituloiselle vanhukselle. Kaikilla vanhuksilla ei ole varaa maksaa jokaisesta palvelusta erikseen.

 

Tarvitaan palvelukoteja, joissa on kohtuulliset palvelumaksut ja rahastus ei ole tärkein asia. Hoito ja palvelut järjestetään vanhusten ehdoin mahdollisimman itsenäisiksi ja kodinomaisiksi. Vanhusten omatoimisuutta tuetaan, jotta vanhus selviytyy itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista tarpeidensa mukaisesti, vain tarvittaessa autettuna. Esimerkiksi silloin kun vanhus on kykenevä huolehtimaan itsenäisesti omasta pukeutumisestaan, ulkoilustaan ja lääkehoidostaan, niin hoitohenkilökunta auttaa vanhusta tarpeen mukaan siinä.

 

Hoitohenkilökunnan käynnit perustuisivat vanhuksen toivomuksiin ja vapaaehtoisuuteen hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen. Muun muassa vanhukset saisivat nukkua vuorokausirytminsä mukaisesti. Päivisin sekä illalla ennen nukkumaan menoa he saisivat seurustella keskenään, katsoa televisiota, kuunnella radiota, tehdä käsitöitä, lukea, pelata erilaisia pelejä omien voimavarojensa mukaisesti. Rauhoittavien- ja unilääkkeiden käyttöä rajoitettaisiin - vain tarvittaessa. Kaikissa palveluissa huomioidaan vanhuksen

toimintakyky, vireys ja virkeys sekä sallitaan omaisten ja vapaaehtoisten työskentely vanhusten kanssa. Valtuustoaloitteen tarkoitus on edistää kestävää kehitystä ja hyvinvointia vanhuspalveluissa Kuopion kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Sekä ennaltaehkäistä vanhusten syrjäytymistä, yksinäisyyttä ja vahvistaa vanhusten ulkoista ja sisäistä turvallisuudentunnetta.

 

Me Kuopion kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kuopion kaupunki rakennuttaa edullisia kodinomaisia ja vanhuksen hyvinvointia edistäviä hoito- ja palvelukoteja pienituloisille vanhuksille.

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 19.8.2014 § 60

 

Pirjo Eskelinen ja Kaija Räsänen sekä 9 muuta Kuopion kaupunginvaltuutettua ovat jättäneet 19.5.2014 valtuustoaloitteen, että Kuopion kaupunki rakennuttaisi edullisia kodinomaisia ja vanhuksen hyvinvointia edistäviä hoito- ja palvelukoteja pienituloisille vanhuksille.

 

Valtuustoaloite on erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Valtakunnallisesti asiaan on kiinnitetty huomiota ja 18.4.2013 on tehty Valtioneuvoston periaatepäätös ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta vuosille 2013 - 2017. Suomen väestörakenteen muutos on hyvin nopea tulevina vuosina ja Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65-vuotiaita on vuonna 2030 25,6 % väestöstä eli 1 496 000 asukasta, kun määrä oli vuoden 2012 lopussa 18,8 % eli 1 018 420 asukasta. Yli 85-vuotiaita ennakoidaan olevan vuonna 2030 jo 3,9 % (226 000) väestöstä, kun vuonna 2012 määrä oli 2,3 % (123 673).

 

Valtakunnallisen ohjelman tavoitteena on mm. parantaa ikääntyneiden asumisoloja siten, että myötävaikutetaan kotona asumiseen, tuetaan ikääntyneiden omaa varautumista asumiseen, luodaan edellytyksiä ikääntyneiden asuinolojen parantamiseen valtion toiminnan avulla, vahvistetaan kuntien suunnittelussa ikääntyvän väestön asumisen osuutta, suunnataan asunto- ja rakennusalan toimintaa vastaamaan paremmin ikääntyneiden asumisen tarpeita ja parannetaan eri toimijoiden yhteistyötä sekä luodaan ikääntyneiden asumista tukevia toimintamalleja. Suomessa on kansallisena tavoitteena, että mahdollisimman moni ikääntynyt voisi asua kotona. Kotona asuminen edellyttää, että kyetään varmistamaan tarvittavien palvelujen saatavuus, asunnon turvallisuus sekä asuinympäristön sopivuus ja tarkoituksenmukaisuus.

 

Valtuustoaloitteessa otetaan kantaa myös asumisen edullisuuteen. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon uudistamista on pohdittu ns. Ikähoiva-työryhmässä (STM:n selvityksiä 2010:28). Työryhmä ehdottaa, että kunnan järjestämisvastuulla oleviin asumispalveluihin säädetään valtakunnallisesti yhdenmukaiset asiakasmaksujen määräytymisperusteet ja kunnan omana toimintana ja ostopalveluina tuotettavista asumispalveluista peritään maksut yhtenäisin perustein. Työryhmän mielestä avohoidon maksujärjestelmän pitäisi olla lähtökohtana asumispalvelujen maksujärjestelmän kehittämisessä. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että tehostettuun palveluasumiseen säädetään ns. vähimmäiskäyttövara, joka on jäätävä asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön kunnan järjestämästä palveluasumisesta aiheutuvien menojen, kuten asumisen kustannukset, hoito- ja palvelumaksu ja ateriat, jälkeen.

 

Kunnissa odotetaan selkeitä ohjeita, koska käytännöt asiakasmaksuista eroavat eri kunnissa ja palveluissa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään hänen maksukykynsä mukaan määräytyvä maksu, joka on enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista. Hoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 97 euron käyttövara kuukaudessa. Tehostetun palveluasumisen maksuista sen sijaan ei ole laissa säännöksiä, ja kuntiin on syntynyt hyvin kirjavia maksukäytäntöjä. Asumispalveluissa asiakas maksaa asiakasmaksun lisäksi erikseen vuokraa ja lääkkeiden omavastuuosuudet. Asumispalveluissa voi syntyä kohtuuttomia tilanteita, jos asumisesta, palveluista ja lääkkeistä kertyvät maksut ylittävät ikäihmisen tulot.

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.4.2014 hyväksynyt perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvityksen vuoteen 2030. Palveluverkkoselvityksen taustalla on Kuopion väestön ikääntyminen ja yli 75-vuotiaiden määrän kaksinkertaistuminen vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan kuntatalouden arvioidaan heikkenevän huoltosuhteen muuttumisen, veropohjan kaventumisen ja sosiaali- ja terveydenhuoltokulujen kasvun myötä. Kuopion kaupunki pyrkii vastaamaan em. haasteisiin uudistamalla palvelurakennettaan. Tavoitteena on ennakoivien ja toimintakykyä tukevien palveluiden tarjontaan panostamalla vähentää raskaimpien palveluiden tarvetta. 

 

Kaupungin tavoitteena on asiakkaiden palvelu kokonaisvaltaisesti ja ennaltaehkäiseviä palveluja korostaen. Palveluiden lähtökohtana on asiakkaan kokema palvelutarve ja halu asua mahdollisimman itsenäisesti kodinomaisessa ympäristössä oman toimintakykynsä mukaan. Kaupungin tavoitteena on myös tukea poikkihallinnollista yhteistyötä palveluiden tuotannossa, jolloin kaikki palveluketjun toimijat tunnistavat asiakkaiden tarpeet. Tämä mahdollistaa asiakkaan näkökulmasta hyvän palvelun.

 

Lähtökohtana ikääntyvien asumispalveluiden kehittämisessä voidaan käyttää asukkaiden alueellista (kampuskeskukset) ikäjakaumaa vuonna 2030. Asumispalveluiden suunnittelussa on huomioitava myös olemassa olevat kiinteistöt ja tonttikapasiteetti sekä olemassa olevat palvelut. Sekä erityisryhmien että ikääntyvien asumispalveluita sijoitettaessa on otettava huomioon keskustapalveluiden ja lähipalveluiden saavutettavuus niille, joiden tilanne sallii vielä itsenäisen asioinnin. Palveluasumisen (erityisesti tehostettu asumispalvelu) sijoittumista ratkaistaessa on vältettävä uuslaitostumisen muotoja mm. liian suuria yksiköitä ja erityisasumisen keskittymiä. Palveluasumista suunnitellaan sijoitettavaksi ensisijaisesti kampuskeskusten yhteyteen ja välittömään läheisyyteen. Uutena konseptina suunnitellaan ns. elämänkaaritalojen rakentamista. Elämänkaaritalojen erityispiirteenä ovat yhteistilat, asukastuvat, harrastetilat ym. jotka ovat helposti saavutettavissa. Elämänkaaritalon periaatteet tulisi määritellä Kuopion kaupungin toimesta ja tietyille yksiköille annettaisi jatkossa Elämänkaaritalo –status.

 

Palveluverkoston toteuttamiseen ollaan luomassa mallia. Tätä varten on perusteilla virkamiestyöryhmä, joka laatii palvelualueiden tarveselvitysten pohjalta vuosittaisen toteutussuunnitelman ja huolehtii maa-alueiden varauksista. Virkamiestyöryhmä pitää yllä palvelualueiden selvitysten pohjalta myös nykytilanteen seurantaa.

 

Yhteistyökumppaneiden kanssa neuvotellaan hankkeiden toteutuksista. Yhtiöjärjestelyjä konsernin sisällä tarkistetaan tarvittavassa määrin.

 

Päävastuu palveluiden järjestämissä on palvelualueella ja sen johdolla ja päävastuu tilojen järjestämisessä on konserniohjaus ja tilapalvelut vastuualueella.

 

Kaupungin tilakeskus ei todennäköisesti ole ikä ihmisten asumispalvelutilojen päätoteuttaja, vaan kaupunki tilaa tiloja eri toimijoilta. Konserniohjaus ja tilapalvelut pyrkii tilatessaan näitä tiloja ikäihmisten asumispalveluille kiinnittämään huomiota kustannuksiin siten, että vuokrakustannukset asukkaalle olisivat mahdollisimman edulliset. Asuntojen toteuttajina voivat olla konserniyhtiöt tai yhteistyökumppanit esim. säätiöt, yhdistykset, yleishyödylliset kiinteistöyhtiöt tai yksityiset rakennuttajat.

 

                                                          Virkamiestyöryhmä valmistelee ns. elämänkaaritalojen periaatteet hyväksyttäväksi. . Elämänkaariasuntojen toteuttajina ovat samaten konserniyhtiöt tai muut yhteistyökumppanit, kuten säätiöt tai yksityiset rakennuttajat

 

Asiakasmaksujen osalta odotetaan valtakunnallista linjausta sosiaali- ja terveysministeriön maksutyöryhmän selvityksen valmistuttua. Työryhmän tavoitteena on tehdä ehdotukset palveluasumisen asiakasmaksuja koskeviksi säädöksiksi. Työryhmän tehtävänä on koota yhteen jo olemassa olevat, taustavalmistelussa esitetyt asumispalvelujen asiakasmaksuja koskevat ehdotukset ja valmistella niiden pohjalta hallituksen esityksen palveluasumisen asiakasmaksuista. Säädösvalmistelun tueksi työryhmä selvittää ehdotusten taloudellisia vaikutuksia kuntien ja asiakkaiden kannalta. Selvityksessä tulee myös arvioida niin sanottuun vähimmäiskäyttövaraan liittyviä tekijöitä. Asiakasmaksuja koskevan säädösvalmistelun lisäksi työryhmä valmistelee työsuunnitelman maksujärjestelmän uudistuksen toisen ja kolmannen vaiheen toteutukselle. Toisessa vaiheessa toteutetaan terveydenhuollon yhtenäinen maksukatto ja kolmannessa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja koskevat säännökset kootaan samaan lakiin. Työryhmän toimikausi on 14.1.2013 - 31.10.2014.

 

 

Esitys                                              Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen ja hoivajohtaja Mari Antikainen:

Valtuustoaloitteeseen annetaan edellä esitetty vastaus.

 

 

                                                          Valmistelija     

Mari Annika Antikainen

puh.  044 718 6401

Janne Airaksinen

puh.  044 718 2128

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se saattaa kaupunginvaltuuston tietoon yllä olevan konserniohjausjohtaja Janne Airaksisen ja hoivajohtaja Mari Antikaisen selvityksen kuopiolaisten vanhusten  tekemään valtuustoaloitteeseen siitä, että Kuopion kaupunki rakennuttaisi edullisia kodinomaisia ja vanhuksen hyvinvointia edistäviä hoito- ja palvelukoteja pienituloisille vanhuksille. 

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

 

Liitteet

3

3832/2014 Konserniohjausjohtajan lausunto 7.8.2014

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa