Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.09.2014/Pykälä 293

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 293

Asianro 1660/10.02.03/2012

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry / Linnanpelto 11-1-41

 

 

 

                                                          Kaupunkirakennelautakunta 20.11.2013 § 219:

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen päätarkoituksena on päivittää vanhentunut asemakaava vastaamaan nykytilaa ja säilyttää alueen ominaispiirteet. Samalla puistoalueesta muodostetaan tontteja. Kaavamuutoksessa tutkitaan Gottlundinkadun ja Linnanpellonkadun risteyksessä sijaitsevan rakennuksen purkamista ja korvaamista Linnanpellon valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön sopivalla rakennuksella. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                        Suunnittelualue sijaitsee Linnanpellon kaupunginosan keskellä, noin kilometrin etäisyydellä torilta.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Hanke sisältyi vuoden 2012 kaavoituskatsaukseen laajemmalla aluerajauksella: Linnanpelto, Sokeainkoulu (289). Asemakaavan muutos on erotettu omaksi kaavatyöksi kaava-alueella toimivan Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n hakemuksen jälkeen.

 

Kaavoitustilanne               Kaava-alue on puistoaluetta.

 

Nykyinen tilanne               Alue on kokonaan rakennettu pientaloalueeksi. Vanhassa asuin- ja liikerakennuksessa toimii Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen asumis- ja kuntoutuspalvelut. Asemakaavamerkinnällä puisto ei ole ollut vaikutusta alueen käyttöön.

 

Maanomistus                   Alue on kaupungin omistuksessa.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksella osoitetaan alue nykyisen tilanteen mukaisesti pientaloalueeksi. Samalla muodostetaan uusi sitova tonttijako, jolla muodostetaan tontit 11-1-51 ja 52. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu puistoksi.

 

Käsittelyvaiheet                 Työn vireilletulosta on ilmoitettu 24.10.2012 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS, 10.10.2012) on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 29.10. - 12.11.2012. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnos oli nähtävillä 20.5. - 21.6.2013. Luonnoksesta saatiin lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskukselta sekä Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta. Valmisteluaineistosta järjestettiin yleisötilaisuus 13.6.2013.

 

Jatkotoimenpiteet             Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä kaavaehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto

 

 

Vaikutusten arviointi        Kaavalla ei ole vaikutuksia ilmastoon, luontoon tai luonnonympäristöön sillä alueen käyttö pysyy samana. Purkamisen ja rakentamisen haitallisten vaikutusten vastapainoksi uusi rakennus on energiatehokkaampi.

 

 

Esitys                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäväksi asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 11. kaupunginosan (Linnanpelto) korttelin 1 tonttien 51 ja 52 tonttijako. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

 

 

                                            Valmistelija

Iivo Vänskä

puh. +358 044 7185414

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 20.11.2013. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 2.12.2013–3.1.2014. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten aluepelastus- ja ympäristölautakunnille ja alueelliselle rakennuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelle, Pohjois-Savon liitolle ja Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Kaavaehdotuksesta ei saatu lausuntoja, eikä siitä jätetty muistutuksia.

 

Jatkotoimenpiteet                    Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry pyrkii hakemaan rakennusluvan uutta rakennusta varten mahdollisimman pian kaavamuutoksen hyväksymisen jälkeen.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kaavamuutos mahdollistaa vanhan huonokuntoinen rakennuksen purkamisen valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä. Sen paikalle on tarkoitus rakentaa uusi ympäristöön sopiva rakennus, joka on pitkälti samannäköinen puretun kanssa.

 

Kaavalla ei ole vaikutuksia ilmastoon, luontoon tai luonnonympäristöön sillä alueen käyttö pysyy samana. Purkamisen ja rakentamisen haitallisten vaikutusten vastapainoksi uusi rakennus on energiatehokkaampi.

 

 

Esitys                                              Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

 

 

Kaava-alueeseen liittyen ei tarvitse tehdä sopimusta MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta, sillä kaupunki omistaa alueen eikä kaavamuutos vaikuta yhdyskuntarakentamiseen.

 

 

Liitteet

5

1660/2012 Kaavaselostus

 

6

1660/2012 Selostuksen liitteet

 

7

1660/2012 Kaavakartta

 

 

Esityslistan liitteenä jaetaan selostus liitteineen. Muu aineisto on luettavissa netissä.

 

Asiakirjoissa ovat: selostus, asemakaavakartta 1:1000, selostuksen liitteet, kaupunkirakennelautakunnan päätös 20.11.2013 liitteineen ja asiakirjoineen sekä kuulutus nähtävänäolosta.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Iivo Vänskä

puh. +358 044 7185414

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle asemakaavan muutoksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että asian esittelijänä ja päätösehdotuksen tekijänä on palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen.

 

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Petteri Paronen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa