Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.09.2014/Pykälä 286

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 286

Asianro 1128/00.01.00/2012

 

 

Kuopio-Maaninka kuntaliitos - henkilöstön sijoitussuunnitelma ja tarvittavien virkojen perustaminen

 

 

Henkilöstöjohtaja Markku Mattila
Työnantajapalvelu

 

 

                                                          Maaningan ja Kuopion kuntaliitos toteutuu Maaningan ja Kuopion valtuustojen päätösten mukaisesti vuoden 2015 alusta. Valtioneuvoston päätös Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan yhdistymisestä 1.1.2015 on annettu Helsingissä 13.3.2014.

 

                                                          Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksessa todetaan henkilöstöstä seuraavaa:

 

                                                          ”Kuntajakolain 29 §:n 1 momentin mukaan kuntajaon muutos, joka johtaa henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi. Henkilöstön asemaan liittyvissä järjestelyissä sovelletaan yhdistymishetkellä voimassa olevia Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen sopimia periaatteita.

 

                                                          Maaningan kunnan vakinainen henkilöstö siirtyy Kuopion kaupungin tai sen konserniyhteisöjen palvelukseen heille soveltuviin tehtäviin kuntajakolain mukaisella tavalla liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteet turvataan viideksi (5) vuodeksi 1.1.2015 lukien. Palvelussuhdeturva koskee sekä Maaningan kunnan että Kuopion kaupungin palveluksessa olevaa vakituista henkilöstöä. Siirtyvän henkilöstön yksityiskohtainen palvelussuhdejärjestely- ja sijoitussuunnitelma valmistellaan 31.12.2013 mennessä. Kuopion kaupunginhallitus vahvistaa suunnitelman vuoden 2014 aikana.

 

                                                          Kuntajakolain mukaan henkilö siirretään Kuopion kaupungin palvelukseen entisin palvelussuhde-ehdoin. Tästä voidaan poiketa, jos asianomaisen kanssa toisin sovitaan.

 

                                                          Maaningan kunnan yksipuolisiin päätöksiin perustuvat henkilöstöpalvelut, työaikajärjestelyt, työpaikkaruokailu, työterveydenhuolto ja muut vastaavat järjestelyt eivät siirry, vaan niistä päättää Kuopion kaupunki.

 

                                                          Kun yhdistymisen johdosta Maaningan kunta lakkaa olemasta itsenäisenä oikeushenkilönä, samalla Maaningan kunnan nykyiset virat lakkaavat automaattisesti. Kuopion kaupunki perustaa siirtyviä viranhaltijoita varten toiminnan kannalta tarpeelliset virat, joissa käytetään julkista valtaa. Henkilöiden siirtyminen virkasuhteeseen ei sisällä varsinaista nimitysharkintaa eikä kyseessä ole virkavaali, vaan viranhaltijoiden siirtyminen rinnastetaan liikkeenluovutukseksi kuntajakolain 29 §:n mukaisesti entisin palvelussuhde-ehdoin.

 

                                                          Mikäli nykyisessä virassa ei käytetä julkista valtaa, kyseinen viranhaltija siirretään vastaavaan työsopimussuhteiseen tehtävään entisin palvelussuhde-ehdoin.

 

                                                          Määräaikainen henkilöstö siirtyy Kuopion kaupungin palvelukseen siksi määräajaksi, mikä on ollut voimassa Maaningan kuntaan yhdistymishetkellä. Määräaikainen henkilöstö säilyttää ne palvelussuhteen ehdot, jotka ovat olleet voimassa siirtohetkellä, määräaikaisen työsuhteen päättymiseen saakka. Tämän yhdistymissopimuksen hyväksymisen jälkeen Maaningan kunnassa solmittavat määräaikaiset palvelussuhteet tulee määrittää päättymään yhdistymisen voimaantuloon.

 

                                                          Maaningan kunta ja Kuopion kaupunki neuvottelevat keskenään ennen yhdistymisen ajankohtaa tapahtuvista sitovista henkilöratkaisuista, jotka olisivat voimassa yhdistymisen voimaantulon jälkeen ja joilla on vaikutusta yhdistymisen jälkeisten toimintojen organisointiin ja toteutukseen.

 

                                                          Siirtyvän henkilöstön palkat, palkkarakenne ja palvelussuhteen ehdot yhdenmukaistetaan Kuopion kaupungin palkkausjärjestelmien ja palkkarakenteen mukaisiksi yhdistymissopimuksen voimassaoloaikana. Siirtymäkaudesta ja palvelussuhteiden yhdenmukaistamisesta neuvotellaan ao. henkilöstöjärjestöjen kanssa. Kenenkään palkkaedut eivät yhdenmukaistamisen johdosta huonone.

 

                                                          Yhdistymisen valmisteluun liittyvistä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta vastaavat molemmat kunnat oman henkilöstönsä osalta. Sen lisäksi Maaningan kunnan henkilöstölle järjestetään tiedotustilaisuuksia tarpeen mukaan.

 

                                                          Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta ja työsuojeluyhteistoiminta järjestetään Kuopion kaupungin periaatteiden mukaisesti. Siirtyvän henkilöstön vaikutukset yhteistoimintajärjestelmiin sekä pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen lukumääriin, toimialueisiin ja ajankäyttöön neuvotellaan ao. henkilöstöjärjestöjen kanssa vuoden 2013 aikana.

 

                                                          Osapuolet toteavat, että vaikka suurimmalla osalla henkilöstöä tehtävät säilyvät entisellään, on yhdistymisen kautta mahdollista toteuttaa henkilöstön sisäistä liikkuvuutta toiminnallisista lähtökohdista käsin. Tätä mahdollisuutta tuetaan kokonaisvaltaisella henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella. Kaikessa toiminnassa pyritään kannustavuuteen ja henkilöstöä motivoivaan työtehtävien kehittämiseen ja uudistamiseen. Sisäisesti haettavana olevia työpaikkoja voidaan hakea yhteneväisesti sen jälkeen, kun yhdistymispäätös on saanut lainvoiman.

 

                                                          Edellä sovittuja henkilöstön asemaa koskevia periaatteita sovelletaan myös Kuopion kaupungin konserniyhteisöjen palvelukseen siirtyvään henkilöstöön.”

 

                                                          Siirtyvän henkilöstön sijoitussuunnitelman valmistelu- ja päätöksentekoaikataulua on kaupunginhallituksen 27.5.2013 § 193 päätöksellä jatkettu siten, että henkilöstön sijoitussuunnitelma valmistellaan maaliskuun loppuun 2014 mennessä. Sijoitussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin edustajien kanssa.

 

Kunnallisen viranhaltijalain 25 §:n mukaan työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalla kun henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Ne virat, joissa käytetään julkista valtaa, perustetaan määrittelemällä virkanimike ja virkaan kuuluvat tehtävät. Virkanimike kuvaa pääsääntöisesti riittävästi virkaan kuuluvia tehtäviä.  Yksittäisten virkojen hoitoon kuuluvat tehtävät määritellään tarkemmin myöhemmin annettavilla viranhoitomääräyksillä. Niiden virkojen osalta, joissa virkojen kelpoisuusvaatimukset on määritelty laissa tai asetuksessa, Kuopion kaupunki noudattaa niitä. Toiminnan kannalta tarpeelliset virat kuntaliitoksen jälkeen on merkitty sijoitussuunnitelmaan V (=virka) – kirjaimella.

 

Virkasuhteiden muuttaminen työsopimussuhteiksi tapahtuu työsopimuslainsäädännön mukaisesti tekemällä Kuopion kaupungin ja työntekijän välinen kirjallinen työsopimus 1.1.2015 alkaen.

 

                                                          Henkilöstöjärjestelyihin liittyvästä yhteistoiminnasta ja kuulemisesta vastaa nykyinen työnantaja Maaningan kunta.

 

                                                          Siirtyvän vakinaisen henkilöstön määrä on yhteensä 368 henkilöä. Kuopion kaupungille siirtyvä henkilöstövoimavara on 347 viranhaltijaa/työntekijää: kasvun ja oppimisen palvelualue 70, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 4, kaupunkiympäristön palvelualue 3, konsernipalvelu 265, perusturvan palvelualue 1, Kuopion Vesi 3 ja Kuntatekniikkaliikelaitos 1. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servicaan siirtyy 21 työntekijää.

 

                                                          Määräaikaisissa palvelussuhteissa, joissa määräaikaisuus kestää kuntaliitoksen jälkeen, on neljä (4) lomituspalvelutyöntekijää, kolme (3) opettajaa ja kaksi (2) koulunkäynnin ohjaajaa. Lisäksi määräaikaisen taloussuunnittelijan palvelussuhdetta tullaan jatkamaan muutamia kuukasia kuntaliitoksen yli Maaningan kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelutehtävien takia.

 

                                                          Sijoitussuunnitelma on käsitelty Maaningan kunnan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoimintaelimessä 7.4.2014. Yhteistoimintaelimellä ei ollut huomautettavaa sijoitussuunnitelmaan. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymään (Servica) siirtyvälle henkilöstölle järjestää Maaningan kunta kuulemistilaisuuden syksyn 2014 aikana.

 

                                                          Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus on käsitellyt sijoitussuunnitelman 5.5.2014 pidetyssä kokouksessa. Yhdistymishallituksen käsittelyn jälkeen on suunnitelmaan tehty tarvittavia, tiedossa olevia täsmennyksiä, mm. päättyneiden palvelussuhteiden osalta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan asia on neutraali.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus päättää kuntarakennelain 29 §:ssä tarkoitetulla tavalla

 

1.       perustaa 1.1.2015 alkaen tarvittavat virat liitteenä olevan sijoitussuunnitelman mukaisesti (liitteen nimikesarake V),

2.       siirtää ao. henkilöt perustettaviin virkoihin liitteenä olevan sijoitussuunnitelman mukaisesti,

3.       hyväksyä muilta osin henkilöstön sijoitussuunnitelman työsuhteisiin tehtäviin siirtyvien henkilöiden osalta (liitteen nimikesarakkeessa merkintä T) ja

4.       oikeuttaa tekemään tarvittavat täsmennykset sijoitussuunnitelmaan kansliatoimenpitein.

 

 

Liitteet

1

1128/2012 Maaningan kunnan henkilöstön sijoitussuunnitelma

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pärnänen

 

                                                          seija.parnanen(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy henkilöstöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että kaupunginlakimies Vesa Toivanen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa