Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 18.09.2014/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 11

Asianro 6083/02.02.00/2014

 

 

Toiminnan suunnittelu ja talousarvion 2015 valmistelutilanne

 

 

Vs. palvelupäällikkö Hanna Kisonen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

Savo-Pielisen jätelautakunnan toiminta-ajatus

 

                                                          Jätelautakunta hoitaa lakisääteiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät ja kuntien erikseen päättämät jätehuoltoon liittyvät seuranta- ja kehittämistehtävät.

 

Jätelautakunnan toiminnan tavoitteena on tehokkaan ja yhdenmukaisen viranomaispäätöksenteon turvaaminen koko toimialueella. Toiminnassa varmistetaan asioiden käsittelyn asiantuntijuus ja pyritään asiakaslähtöisyyteen. Jätelautakunta huolehtii, että alueen kuntien, ympäristönsuojeluviranomaisten ja kuntien jäteyhtiön kanssa tehdään riittävästi yhteistyötä, ja eri toimijoiden rooleja pyritään entisestään selkeyttämään.

 

Jätelautakunnan päätöksenteolla asetetaan raamit toimivalle ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalle jätehuollolle. Seurannalla varmistetaan, että asuinkiinteistöt ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt ovat kattavasti järjestetyn jätehuollon piirissä.

 

Toimintaympäristö ja sen muutokset

 

                                                          Jätelautakunnan toimialueena on toimialueen sisällä tapahtuvan kuntaliitoksen myötä 1.1.2015 lähtien 16 kuntaa. Jätelautakunnan on tehtävä kuntaliitoksen johdosta tarvittavat päivitykset jätehuollon asiakasrekisteriin.

 

Jätelautakunta tekee yhteistyötä kuntien, ympäristönsuojeluviranomaisten ja jäteyhtiön kanssa mm. alueittaisissa palavereissa ja jätehuollon neuvottelukunnassa. Yhteistyö sopijakuntien kanssa on toiminnassa tärkeää, ja sitä tullaan edelleen kehittämään. Erityisesti tiivistetään yhteistyötä muihin jätelautakuntiin.

 

Jätehuollon viranomaispalveluissa jatketaan edelleen jätelainsäädännön ja kuntien jätepoliittisen ohjelman edellyttämää kiinteistöjen jätehuollon järjestämisen kattavaa seurantaa. Kun tätä työtä tehdään ja yhteydenotot jätelautakunnalta asiakkaiden suuntaan jatkuvasti lisääntyvät, kasvavat asiakasmäärät. Näin ollen jätelautakunnalle tulevien asiakastiedustelujen ja hakemusten määrä lisääntyy vuosi vuodelta.


 

 

Toiminnan painopisteet 2015

 

                                                          Toiminnan painopisteet vuodelle 2015 ovat seuraavat:

 

1. Jätehuollon liittymisvelvollisuuden seuranta

 

Vuonna 2015 yksi jätehuollon viranomaispalvelujen keskeisimmistä tehtävistä on edelleen jo vaiheittain aloitettu kiinteistöjen jätehuollon järjestämisen seuranta. Seurannalla varmistetaan, että kaikki asuin- ja vapaa ajan kiinteistöt ovat järjestetyn jätehuollon piirissä ja palvelut ovat jätehuoltomääräysten mukaiset (mm. asianmukainen keräyspaikka, säännölliset jäteastian tyhjennysvälit ja riittävä hyötyjätekeräys). Seurannassa keskitytään ns. kuivajätepuolen jätehuoltoon, mutta myös kiinteistöjen sako- ja umpikaivolietetietoja selvitetään rekisteriä varten.

 

2. Jätehuollon asiakasrekisterin kehittäminen

 

Jätehuollon asiakasrekisterin kehittämiseksi on otettu käyttöön valmius yhdistää jätehuollon rekisteritietoja väestötietojärjestelmän rakennustietoihin. Tämän järjestelmän käyttöönottoon (rekisteritietojen yhdistämiseen) panostetaan vuosina 2015 ja 2016, jotta rekisteritietoja saataisiin ylläpidettyä ajan tasalla jatkossa tehokkaasti. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on, että kaikki kiinteistöjen haltijat jokaisessa kunnassa saadaan säännöllisen seurannan piiriin ja näin yhdenvertaiseen asemaan.

 

3. Jätehuoltomääräysten päivittäminen

 

Jätehuoltomääräysten päivitystyötä on jatkettu Suomen Kuntaliitolta maaliskuussa 2014 saadun yhteisen mallipohjan avulla yhteistyössä kuntien viranhaltijoiden ja jäteyhtiön kanssa. Päivitystyötä on tehty myös yhteistyössä lähialueiden jätelautakuntien ja jäteyhtiöiden kanssa tavoitteena yhtenäistää määräyksiä Itä-Suomessa. Päivitystyössä tarkastellaan mm. saostus- ja umpikaivolietteistä sääntely, hyötyjätekeräys kiinteistöillä, tyhjennysvälit, poikkeamiskäytännöt.  Jätelautakunnan päätös määräyksistä tehdään vuoden 2015 puolella.

 

4. Jätepoliittisen ohjelman ja jätehuollon palvelutason päivittäminen

 

Jätelautakunnan erikseen päättämät jätepoliittisen ohjelman painopistealueet otetaan huomioon toiminnassa ja niitä viedään eteenpäin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2015 aloitetaan kuntien yhteisen jätepoliittisen ohjelman päivittäminen, jota jätelautakunnan toiminta-aikana ei ole vielä tehty. Myös jätehuollon palvelutasolinjaukset uudistetaan jätepoliittisen ohjelman myötä.

 

Yleistä kaupungin talousarviovalmistelusta

 

Kuopion kaupungin talousarvioesitys on valmisteilla. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion, lautakunnat hyväksyvät palvelualueiden käyttösuunnitelmat. Savo-Pielisen jätelautakunnan talousarvio on osa Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota.

Kun talousarviosta on päätetty, hyväksyy kaupunkirakennelautakunta kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa jätelautakunnan osio on mukana. Esitys tästä osiosta tuodaan vielä käyttösuunnitelmavaiheessa jätelautakunnan päätettäväksi.

 

Alueellisen jätehuollon viranomaispalvelujen talousarvioluonnos

 

Savo-Pielisen jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla (perusmaksun jätelautakuntaosalla), joten nettotulos on nolla. Kuopion kaupungille ei aiheudu jätehuollon viranomaispalveluyksikön toiminnasta kuluja.

 

Vuoden 2015 menoiksi on arvioitu yhteensä 299 300 euroa. Vuoteen 2014 verrattuna suurin muutos on henkilöstömenojen kasvu. Jätehuollon asiakasrekisterin yhdistäminen väestötietojärjestelmän rakennusrekisteriin vaatii jätehuollon viranomaispalveluihin määräajaksi lisäresurssia. Lisätyötä aiheuttaa myös jätehuollon asiakasrekisterin täydentäminen kaikilla kiinteistöjen jätehuoltotiedoilla (lietekaivotiedot) sekä kuntien yhteisen jätepoliittisen ohjelman ja jätehuollon palvelutason päivittäminen. Lisäresurssitarve on vuosille 2015–2016. Lisäksi talousarviossa varataan rahaa aikaisempaa enemmän sisäisiin vuokriin ja postituskuluihin. Perusmaksuun sisältyvää jätelautakuntaosaa on tarvetta nostaa niin, että vakituisten asuntojen jätelautakuntaosa olisi 2,5 euroa vuodessa (alv 0 %, ennen 2,26 euroa/vuosi) ja vapaa-ajan asuntojen 1,25 euroa vuodessa (alv 0 %, ennen 1,13 euroa/vuosi).

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Lautakunta hyväksyy jätehuollon viranomaispalvelujen toiminnan painopisteet vuodelle 2015.

 

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvioluonnoksen 2015 sekä osavuosikatsauksen jätehuollon viranomaispalvelua koskevat osiot.

 

 

Liitteet

2

6083/2014 Talousarvioluonnos 2015

 

3

6083/2014 Jätehuollon viranomaispalvelujen osavuosikatsaus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Leena Karppinen

puh.  044 718 5065

Hanna Kisonen

puh. +358 44 718 5667

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. palvelupäällikkö Hanna Kisonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa