Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 06.11.2014/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 15

Asianro 6990/02.05.00.00/2014

 

 

Luonnos jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

 

 

Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

Tiivistelmä

Kunnan on perittävä jätelain 78 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätetaksa koskee kunnan vastuulla olevia jätteitä. Jätelautakunnan alaisuudessa on valmisteltu jätetaksa-asiakirja, jota varten Jätekukko Oy on toimittanut tietoja huomioon otettavista asioista. Jätetaksan mukaisten jätemaksujen kertymällä on katettava jäteyhtiön kustannukset kunnallisen lakisääteisen yhdyskuntajätehuollon hoitamisessa. Jätemaksuilla pitää kattaa myös jätelautakunnan toiminnasta isäntäkunnalle aiheutuvat kustannukset. Merkittävimmät 1.1.2015 voimaan tulevaan taksaan vaikuttavat tekijät ovat jäteveron ja jätteen käsittelykustannusten nousu, jäteyhtiön investointien rahoituskustannukset sekä kuljetusten indeksikorotukset. Nyt käsittelyssä on taksaluonnos. Kuntalaisille ja muille, joihin asia voi vaikuttaa, varataan vaikutusmahdollisuudet taksaluonnokseen, minkä jälkeen taksa tuodaan jätelautakunnan hyväksyttäväksi.

 

Yleistä jätetaksasta

 

Kunnan on perittävä jätelain 78 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

 

Jätemaksujen yleisenä perusteena on jätelain 79 §:n mukaisesti jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Perusteina voidaan lisäksi ottaa huomioon mm. jätteen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella. Jos jätteen määrää tai laatua on vaikea luotettavasti selvittää tai jos se on tarpeellista ympäristö- tai terveyshaittojen ehkäisemiseksi tai jätehuollon järjestämiseksi, voidaan perusteena käyttää myös kiinteistön käyttötarkoitusta, henkilölukumäärää tai vastaavaa. Jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset, voidaan periä erillisenä perusmaksuna. Perusmaksulla voidaan kattaa myös vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

 

Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

 

Kuntien jäteyhtiö, Jätekukko Oy, hoitaa jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiö toimii tehdyn osakassopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella. Yhtiö ei jaa osinkoa. Kuntaliitto on ohjeistanut, että jätetaksan mukaisten jätemaksujen kertymällä on katettava jäteyhtiön kustannukset kunnallisen lakisääteisen yhdyskuntajätehuollon hoitamisessa. Jätelautakunta voi jätelain sallimissa puitteissa itsenäisesti määritellä maksupolitiikan ja perittävien maksujen nimikkeet, kohteet ja suuruuden, mutta ei voi hyväksyä laillisesti taksaa, jolla ei katettaisi yhtiön toimintaa jätelain, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen nojalla. Lisäksi jätemaksuilla pitää kattaa myös jätelautakunnan toiminnasta isäntäkunnalle aiheutuvat kustannukset.

 

Jätelautakunnan alaisuudessa on valmisteltu jätetaksa-asiakirja. Jätekukko Oy on toimittanut tietoja taksan tarkastamisessa huomioon otettavista asioista. Taksaa on käsitelty myös jätelautakunnan jäsenille ja varajäsenille järjestetyssä taksaseminaarissa 5.6.2014.

 

Jätetaksa koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä, pl. sako- ja umpikaivolietteitä (lietteiden käsittelylle on oma taksa). Jätelautakunta (jätelautakunnan alaisuudessa toimiva viranhaltija) määrää perusmaksut ja järjestetyn jätteenkuljetuksen maksut kiinteistön haltijoille jätetaksan mukaisesti – tavallisesti hyväksymällä maksuunpanoluettelot. Jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle, joka toimii jätelautakunnan lukuun ja hoitaa toimeksiantotehtävänä laskutuksen ja maksukertymien seurannan.

 

Jätetaksaan muutoksia aiheuttavat tekijät

 

Merkittävimmät 1.1.2015 voimaan tulevaan taksaan vaikuttavat tekijät ovat jäteveron ja jätteen käsittelykustannusten nousu, jäteyhtiön investointien rahoituskustannukset sekä kuljetusten indeksikorotukset. Kotitalouksien tätä ns. kuivajätteen taksaa ei ole tarkistettu vuoden 2014 osalta, joten vuoden 2015 alussa voimaan tulevassa taksassa huomioidaan korotustarpeet 1.1.2014 alkaen.

 

Perusmaksun perusosaan ei esitetä korotuksia vuodelle 2015. Perusmaksun perusosalla jäteyhtiö kattaa yleisestä jätehuollon palveluverkoston ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia sekä muita jätehuoltopalveluita, jotka ovat kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen käytössä. Perusmaksun lautakuntaosa määräytyy jätelautakunnan talousarvion ja perusmaksua maksavien huoneistojen lukumäärän perusteella, ja se nousee hieman vuodesta 2014. Perusmaksun kuntaosalla kunnat kattavat jätehuollon järjestämistehtävistä kunnalle aiheutuvia kustannuksia (lähinnä vanhojen kaatopaikkojen jälkihoitoa). Kunnille aiheutuvat kustannukset on kysytty jokaisesta jätelautakunnan toimialueen kunnasta ja kustannuksista on esitetty laskelmat. Koska viranomaistehtävät hoidetaan nykyään jätelautakunnassa, ei näiden tehtävien hoitamisesta aiheudu peruskunnille enää kustannuksia. Kahdeksan kuntaa ei peri lainkaan kuntaosaa, yhden kunnan kuntaosa pysyy samana kuin vuosina 2013 ja 2014 ja seitsemän kunnan osalta kuntaosa laskee. Kaksi kuntaa on esittänyt 1.1.2013 voimaan tullutta jätetaksaa suuremman summan katettavaksi perusmaksun kuntaosalla, mutta perusmaksua maksavien asuinhuoneistojen ja vapaa-ajan asuntojen määrän kasvettua jätehuollon asiakasrekisterissä, on toisen kunnan osalta kuntaosa/vakituinen asunto tai vapaa-ajan asunto silti hieman laskenut. Toisen kunnan kuntaosa on pysynyt asuinhuoneistoa ja vapaa-ajan asuntoa kohden entisen suuruisena.

 

Jäteastioiden tyhjennyshinnat muodostuvat kuljetus- ja käsittelyosasta. Koko yhtiön toimialueella on sama käsittelyosa. Käsittelyosa määritetään siten, että yhtiö pystyy kattamaan toimintakustannuksensa ja tulevat investointinsa. Käsittelymaksua tarkistetaan 9 €/t. Sekajätteen käsittelymaksu on 100 €/t vuonna 2015. Jäteyhtiön arvion mukaan vuonna 2015 sekajätteestä noin puolet ohjautuu polttoon ja puolet jätepenkkaan, joten käsittelyosan korotus kohdistuu 50 %:iin kunnan vastuulle kuuluvasta sekajätteestä. Jäteveroa korotetaan viidellä eurolla tonnia kohden 1.1.2015 alkaen, mikä tuo 2,5 €/t korotustarpeen käsittelymaksuun. Lisäksi loppusijoitusalueen kohonneet urakointikustannukset sekä sekajätteen muun käsittelyn kustannusnousu nostavat käsittelymaksua yhteensä 1 €/t. Yleinen kustannustason nousu 2 %:lla mm. hallinnon kulujen osalta aiheuttaa käsittelyosaan 0,3 €/t korotuksen. Jäteveron korotus ja muiden käsittelykustannusten nousu aiheuttaa yhteensä noin 5 %:n korotuksen käsittelyosaan. 

 

Noin puolet käsittelymaksun korotuksesta aiheutuu jäteyhtiön 3,9 miljoonan euron pääomasijoituksesta Riikinvoima Oy:öön. Sijoitus jaetaan 15 vuoden ajalle, jolloin vuoden 2015 osuus korkoineen on 309 333 euroa (5,2 €/t). Alkupainotteisen rahoituksen vuoksi käsittelymaksua joudutaan korottamaan merkittävästi vuoden 2015 alusta alkaen, mutta toiminnan käynnistyttyä sekajätteen käsittelykustannusten pääomakuluineen odotetaan pienenevän.

 

Biojätteen osalta käsittelymaksu alenee hieman, koska biojäte käsitellään Kuopiossa biokaasulaitoksessa sen sijaan, että se kuljetettaisiin Outokumpuun käsiteltäväksi. Lisäksi pakattu ja pakkaamaton biojäte voidaan kerätä samaan kuormaan, jolloin kuljetuslogistiikka tehostuu. Biojäteastian tyhjennyshinta pysyy vuoden 2014 tasolla, kun huomioidaan kuljetusten indeksikorotukset. Uusina maksuina biojätteen osalta taksassa ovat sivutuoteasetuksen mukainen pakattu biojäte sekä biojäte irtojätteenä kerättynä.

 

Yhtiön ja kuljetusurakoitsijoiden välisen sopimuksen mukaiset indeksikorotukset huomioidaan 1.1.2014 ja 1.1.2015 alkaen.  Tämä vaikuttaa jäteastian tyhjennyshinnan kuljetusosaan. Kuljetusosa määritetään alueittain siten, että sekajätteen osalta on kolme aluetta; Kuopio, Siilinjärvi ja muut kunnat. Kuopiossa indeksikorotus on 3,6 % ja siinä käytetään yleistä kuorma-autoliikenteen kustannusindeksiä. Muiden kuntien osalta indeksikorotus on 4,1 %, koska indeksi on sidottu pakkaava jäteauto -indeksiin. Lisäksi Kuopion osalta kuljetustaksoihin tulee 2,5  %:n tarkistus Maaningan kuntaliitoksen osalta.

 

Jätteen keräysvälineistä syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshinnoissa on nähtävissä merkittävä muutos vuodesta 2014 johtuen tyhjennyshinnan rakenteen muuttamisesta ja kuljetushintojen yhtenäistämisestä kuljetusalueittain. Aiemmin syväkeräyssäiliöiden tyhjennyksistä on veloitettu erikseen hinta keräysvälineen tyhjentämisestä sekä kuljetuksesta kilometrien mukaan.  Nyt kuljetushinta on yhtenäistetty kuljetusalueittain niin, että Kuopiossa, Siilinjärvellä ja muissa kunnissa on kullakin oma yhtenäinen kuljetushintansa. Lisäksi kuljetushinta on lisätty varsinaiseen tyhjennyshintaan, eikä kilometriperusteista kuljetushintaa veloiteta jatkossa erikseen.

 

Lähes kaikki lisäpalveluhinnat ovat samat koko yhtiön toimialueella. Lisäpalveluiden hintoja korotetaan kustannusvastaavasti ja hintojen nousu vaihtelee 3,6 - 4,1 % välillä. Sen sijaan jäteastian toimitusmaksua, joka peritään pyynnöstä tehdyn astian vaihdon yhteydessä, ei koroteta. Uusina lisäpalveluina taksassa ovat Noutokukko ja Rakentajan roskis. Noutokukko on isokokoisten jäte-esineiden, kuten huonekalujen ja kodinkoneiden, noutopalvelu, jota tarjotaan Kuopiossa, Siilinjärvellä, Suonenjoella ja Pieksämäellä. Rakentajan roskis on rakentajille ja remontoijille rakentamisen ajaksi tarjottava kiinteistökohtainen sekajätteen keräyspalvelu. Rakentajan roskis on tarkoitettu jätteille, jotka eivät sovellu hyödynnettäviksi ja jotka eivät ole vaarallisia jätteitä.

 

Aluekeräyspisteen käyttöön oikeuttava maksu on jokaisessa osakaskunnassa samansuuruinen ja se on jaettu kolmeen luokkaan. Yhden henkilön vakituisen asunnon maksusta luovutaan asuinhuoneiston henkilölukumäärää koskevan ajantasaisen tiedon ylläpitämisen haasteellisuuden vuoksi. Jatkossa ympärivuoden käytettäville vakituisille asunnoille on yksi maksuluokka. Vapaa-ajan asunnoille on edelleen kaksi maksuluokkaa; ympärivuoden käytettävän vapaa-ajan asunnon ja kesäajan käytettävän vapaa-ajan asunnon maksu. Koska aluekeräyspistettä käyttäville yhden henkilön talouksille maksun korotus on todella merkittävä (66 %), näille kiinteistöille pyritään tarjoamaan muita jätehuoltoratkaisuja (kimppa tai kiinteistökohtainen jäteastia). Muutoin aluekeräyspistemaksuja korotus on prosentuaalisesti samaa suuruusluokkaa kuin jäteastian tyhjennyshintojen korotus 5,4 -8,5 %.

 

Jäteasemien pienkuormien vastaanottohintoja ei nosteta. Pienkuormamaksujen säilyttämisellä vuoden 2014 tasolla pyritään siihen, että jäteastiaan kokonsa tai määränsä vuoksi soveltumattomat jätteet ohjautuisivat mahdollisimman tehokkaasti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

 

Jätehuollon kokonaiskustannukset vuonna 2015

 

Liitteenä on esitetty esimerkit jätehuollon vuosikustannusten muutoksista kunnittain. Kuopion osalta muita kuntia suurempi korotus selittyy lähinnä kuntaliitoksella. Muiden kuntien osalta vuosittaisten jätehuollon kokonaiskustannusten muutosten erot aiheutuvat erisuuruisista kuntaosien muutoksista.

 

Vaikutusten arviointi                Taksan ympäristövaikutukset ovat lievästi positiiviset, koska biojäteastian tyhjennyshintaan ei tule korotuksia, joka kannustanee biojätteiden erilliskeräyksen järjestämiseen kiinteistöillä. Jäteasemien pienkuormamaksuja ei koroteta ja ne ovat kohtuulliset, joten jäteastioihin soveltumaton jäte ohjautunee asianmukaiseen käsittelyyn.

 

Tämä taksa ei koske yritysten jätehuoltoa, joten alueella toimivien yritysten osalta yritysvaikutukset ovat neutraalit.

 

Aina kun maksut nousevat, korotuksella on negatiivinen vaikutus ihmisten talouteen. Jätekustannusten nousu on kuitenkin maltillinen huomioiden sen, että vuoden 2014 alussa maksuja ei korotettu ollenkaan. Ainoastaan aluekeräyspisteitä jätehuoltoratkaisunaan käyttävien yhden henkilön talouksien järjestetyn jätteenkuljetuksen maksu nousee huomattavaksi. Näille kiinteistölle pyritään aktiivisesti tarjoamaan muita jätehuoltoratkaisuja esim. kimppa-astiaa.

 

 

 

 

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta hyväksyy jätetaksaluonnoksen.

 

Jätelautakunta asettaa luonnoksen jätetaksaksi nähtäville.  Jätetaksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista lähetetään nähtävillä pidettäväksi kaikkiin jätelautakunnan toimialueen kuntiin. Asiakirjat pidetään nähtävillä Kuopion kaupungin internet-sivuilla, jätelautakunnan internet-sivuilla ja kuntien ilmoitustauluilla 12.11. - 2.12.2014.

 

Asiasta ilmoitetaan lisäksi kuulutuksella, joka julkaistaan kuntien ilmoituslehdissä seuraavasti:

        13.11.2014 Koillis-Savo, Uutis-Jousi, Pitäjäläinen, Sisä-Savo, Lieksan lehti, Vaarojen Sanomat, Ylä-Karjala ja Laukaa-Konnevesi

        14.11.2014 Pieksämäen lehti

        15.11.2014 Kuopion kaupunkilehti.

Nähtävillä olon jälkeen jätetaksa tuodaan jätelautakunnalle päätettäväksi.

 

Liitteet

1

6990/2014 Jätetaksan 2015 luonnos

 

2

6990/2014 Kuntaosat 2015

 

3

6990/2014 Esimerkit vuosikustannusten muutoksista 2015

 

4

6990/2014 Jätetaksan 2015 korjattu luonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Leena Karppinen

puh.  044 718 5065

Hanna Kisonen

puh. +358 44 718 5667

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

 

Lautakunta hyväksyy vs. palvelupäällikön esityksen.

 

Päätös                                            Merkitään, että Jätekukko Oy:n toimitusjohtaja Arto Ryhänen kertoi asian käsittelyn alussa tausta-aineistoa asioihin 3 - 4. Ryhänen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

 

Merkitään, että pöydälle jaettiin uusi korjattu liite (Jätetaksan 2015 korjattu luonnos).

 

Merkitään, että jäsen Maria Suhonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan mukana jaettu liite (Jätetaksan 2015 luonnos) korvataan uudella lautakunnan jäsenille kokouksessa jaetulla liitteellä (Jätetaksan 2015 korjattu luonnos). Perusteena sekajätteen syväkeräysastioiden tyhjennyshintojen korjaukselle on, että tällä hetkellä kaikissa kunnissa ei ole tarpeen periä kilometriperusteista lisämaksua syväkeräysastioiden tyhjennyksistä, joten kilometriperusteista hintaa ei yhdistetä kuljetushintaan.

 

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän uuden päätösehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa