Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 06.11.2014/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

§ 16

Asianro 7006/02.05.00/2014

 

 

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

 

 

Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

Tiivistelmä

Jätelain 33 §:n mukainen kunnan toissijainen vastuu jätehuollosta tarkoittaa sitä, että kunnilla on velvollisuus tarjota yrityksille jätehuoltopalveluja tilanteessa, joissa yritykset eivät saa markkinoilta jätehuoltopalveluja kohtuullisin ehdoin ja jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Näitä palveluja varten on oltava erikseen taksa, jonka mukaan maksut jätteen haltijoille määrätään. Maksujen on katettava kaikki kustannukset niin, ettei kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon kuluja jouduta missään tilanteessa subventoimaan kunnan järjestämisvastuulle ensisijaisesti kuuluvan jätehuollon jätemaksukertymällä. Näin ollen kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa on lähtökohtaisesti 20 % kalliimpi kuin kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa (ns. kotitalousjätteen taksa). Nyt käsittelyssä on taksaluonnos. Kuntien yrityksille ja muille, joihin asia voi vaikuttaa, varataan vaikutusmahdollisuudet taksaluonnokseen, minkä jälkeen taksa tuodaan jätelautakunnan hyväksyttäväksi.

 

Yleistä jätetaksasta

 

Kunnan on perittävä jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätetaksa on kuntien jätemaksun määräämisessä tarvittavat yksityiskohtaiset perustelut sisältävä asiakirja. Jätetaksa koskee niitä jätteitä, jotka kuuluvat kunnan vastuulle. Yksittäiset jätemaksut määrätään jätteen haltijoille jätelautakunnan päättämän taksan mukaisesti. Jätemaksu suoritetaan kuntien jäteyhtiölle, Jätekukko Oy:lle, joka toimii jätelautakunnan lukuun ja hoitaa toimeksiantotehtävänä laskutuksen ja maksukertymien seurannan.

 

Toissijaisesti kunnan vastuulle kuuluvat jätteet ja tarve taksalle

 

Jätelain 33 §:n mukaan kunnan on järjestettävä muunkin kuin 32 §:n mukaan vastuulleen kuuluvan jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jos kysymyksessä on jatkuvasti ja säännöllisesti tarvittava jätehuoltopalvelu, on kunnan tehtävä jätteen haltijan kanssa sopimus, jonka kesto on enintään kolme vuotta kerrallaan.

 

Kuntien toissijainen vastuu (ns. "perälautavastuu”) tarkoittaa käytännössä sitä, että kunnilla on velvollisuus tarjota yrityksille jätehuoltopalveluja, mikäli yritykset eivät saa palvelua markkinoilta kohtuullisin ehdoin ja kunnalla on kapasiteettia sitä tarjota. Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella jätehuollon käytännön järjestäminen on annettu kuntien jäteyhtiölle, Jätekukko Oy:lle, joten jäteyhtiön on hoidettava nämä palvelut.

Kunnan toissijaisen vastuun perusteella jätehuoltopalvelut muuttuvat kuntien lakisääteisiksi jätehuoltopalvelutehtäviksi ja niissä on noudatettava jätelautakunnan erikseen vahvistamaa taksaa.

 

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien toimijoiden kartoittaminen

 

Jos toissijaisen vastuun edellytykset täyttyvät, Jätekukko tarjoaa hakijalle jätehuoltopalvelua ja tekee tästä tarvittaessa jätelain mukaisen kirjallisen sopimuksen. Viranomaispäätöstä ei tarvita muutoin kuin tilanteessa, jossa jokin yritys itse katsoo, ettei muuta palvelua ole saatavana tai hinta ei ole kohtuullisuuden rajoissa, mutta jäteyhtiö epää palvelupyynnön. Tällöin pyytäjän tulisi voida viedä asia viranomaiskäsittelyyn sekä saada asiasta päätös ja valitusosoitus.

 

Jätetaksan valmistelu ja sen lähtökohdat

 

Jätetaksa on valmisteltu alueellisissa jätehuollon viranomaispalveluissa jäteyhtiön toimittamien tietojen pohjalta. Jäteyhtiö toimii kuntien tekemän osakassopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella. Yhtiö ei jaa osinkoa. Jätemaksuilla pyritään ohjaamaan asiakkaita jätteen määrän vähentämiseen ja jätteiden hyötykäytön lisäämiseen. Koko alueella noudatetaan yhtenäisiä maksuperusteita. Kuljetusten osalta maksut muodostuvat kilpailun perusteella alueittain.

 

Jätelautakunta voi jätelain sallimissa puitteissa itsenäisesti määritellä maksupolitiikan ja perittävien maksujen nimikkeet, kohteet ja suuruuden, mutta ei voi hyväksyä laillisesti taksaa, jolla ei katettaisi yhtiön toimintaa jätelain, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen nojalla.

 

Jätetaksan linjausten perustelut

 

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa on lähtökohtaisesti 20 % kalliimpi kuin kotitalouksien, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja koulutustoiminnan sekä julkisen hallinnon järjestettyä jätteenkuljetusta koskeva taksa. Jätekeskuksen hinnasto on myös määritelty kustannusperusteisesti sisältäen kohtuullisen katteen.

 

Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen jätemaksujen on katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset niin, ettei aiheutuvia kuluja jouduta lainkaan subventoimaan kunnan järjestämisvastuulle ensisijaisesti kuuluvien kiinteistöjen jätemaksujen kertymällä. Tämä olisi kiellettyä kilpailun vääristämistä. Toissijaisesti kunnan vastuulle tulevan jätteen maksuihin lisätty kate on asiakkaille kohtuullinen ja samalla mahdollistaa yksityisten jätehuoltoyritysten toimijoiden toiminnan kilpailua edesauttaen.

 

Jätetaksan mukaiset maksut ovat samansuuruisia kuin yrityksille vapaaehtoisesti tarjottavien palvelujen maksut, joten yrityksiä ei taksan avulla pyritä siirtämään lakisääteisiksi asiakkaiksi. Jätteenkuljetuksen hinnoittelu yrityksille on tehty samalla periaatteella aina siitä lähtien, kun kotitalouksilla otettiin käyttöön perusmaksu ja lakisääteisten asiakkaiden sekajätteen tyhjennyshintoja laskettiin. Samaten jätekeskuksen hinnastoa on muutettu vuosien saatossa maltillisesti. Näin jäteyhtiön hintapolitiikka yritysten suuntaan on ollut pitkäjänteistä ja johdonmukaista.

 

Lisäpalvelujen maksut ovat samat kuin muilla lakisääteisillä asiakkailla, sillä yritysasiakkailla näitä palveluja on vähän, ja eri hintojen ylläpitäminen järjestelmässä ja niiden laskuttaminen aiheuttaisi kohtuutonta lisätyötä. Lisäpalvelumaksuilla saadaan joka tapauksessa katettua riittävästi niitä kustannuksia, joita lisäpalveluista aiheutuu.

 

Nyt esitettävät hinnat tulevat voimaan 1.1.2015 alkaen.

 

Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen

 

Jätelain 79 §:n mukaisesti jätetaksan hyväksymistä koskevan asian käsittelyssä varataan vaikuttamismahdollisuudet siten kuin hallintolain 41 §:ssä on säädetty. Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Koska kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa otetaan nyt kattavasti käyttöön, vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen on tarpeen, vaikka linjaukset pysyvät entisenlaisina.

 

Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava hallintolain mukaan asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Kaikille kuntalaisille ja muille, joihin asia voi vaikuttaa, tiedotetaan näin ollen asiasta kuulutuksin kuntien ilmoitustauluilla ja lehdissä, joissa kuntien ilmoitukset julkaistaan. Kunnille annetaan lisäksi mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta.

 

Vaikutusten arviointi                Taksan ympäristövaikutukset ovat positiiviset, koska taksan avulla varmistutaan siitä, että kaikki toimialueen yritykset saavat tarvitsemiaan jätehuoltopalveluja sijainnistaan riippumatta kohtuullisella hinnalla, jolloin jätteet ohjautuvat asianmukaiseen käsittelyyn.

 

Taksan yritysvaikutukset ovat jätehuollon parissa toimivien yritysten osalta neutraalit, koska kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen maksut eivät eroa yrityksille vapaaehtoisesti tarjottavien palvelujen maksuista. Näin ollen ns. perälautataksa ei tuo kuntien jäteyhtiölle kilpailuetua muihin jätehuoltoalan yrityksiin nähden. Jätehuoltopalveluja tarvitseville yrityksille jätelaki ja sen nojalla annettu taksa varmistavat palvelujen saannin aina, kun jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksan mukaisesti palveluja tarjotaan vain kun arvioidaan, ettei yritykselle ole tarjolla yksityisillä markkinoilla jätehuoltopalveluja kohtuullisin ehdoin.

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta asettaa kunnan toissijaisella vastuulle kuuluvan jätteen taksaluonnoksen nähtäville. Lautakunta varaa kuntalaisille ja niille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, mahdollisuuden esittää mielipiteensä asiasta.

 

Taksaluonnos sekä kuulutus asian vireillä olosta ja vaikuttamismahdollisuuksista lähetetään nähtävillä pidettäväksi kaikkiin jätelautakunnan toimialueen kuntiin. Asiakirjat pidetään nähtävillä jätelautakunnan internet-sivuilla, Kuopion kaupungin internet-sivuilla ja kuntien ilmoitustauluilla 12.11.–2.12.2014.

 

 

 

Asiasta ilmoitetaan lisäksi kuulutuksella, joka julkaistaan kuntien ilmoituslehdissä seuraavasti:

        13.11.2014 Koillis-Savo, Uutis-Jousi, Pitäjäläinen, Sisä-Savo, Lieksan lehti, Vaarojen Sanomat, Ylä-Karjala ja Laukaa-Konnevesi

        14.11.2014 Pieksämäen lehti

        15.11.2014 Kuopion kaupunkilehti.

 

Nähtävillä olon ja kuulemisen jälkeen taksa tuodaan jätelautakunnalle päätettäväksi.

 

 

Liitteet

5

7006/2014 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaluonnos 2015

 

                                                          Valmistelija                                                           

Leena Karppinen

puh.  044 718 5065

Hanna Kisonen

puh. +358 44 718 5667

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

 

Lautakunta hyväksyy vs. palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa